Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.

SZKOLENIE ONLINE
24 kwietnia 2020 r., piątek, godz. 10.00 - 16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Szkolenie aktualnie odbywa się w tybie online, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą rówież widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Kwestie dotyczące zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 23, poz. 1786; z późn. zm.)

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym przedstawiamy i omawiamy dopuszczalne formy zabezpieczania przewidziane przez ustawodawcę a także praktyczne aspekty związane z wyborem formy zabezpieczenia, jego ustanowieniem i realizacją  - w przypadku nie wykonania przez beneficjenta zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie.

Szkolenie skierowane jest zarówno do pracowników podmiotów udzielających zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, jak i beneficjentów ubiegających się o te środki.

Uczestnicy szkolenia nabywają praktyczna wiedzę co do sposobu skonstruowania konkretnego instrumentu zabezpieczenia oraz jego wykorzystania.

Na szkoleniu omawiamy:

 • plusy i minusy każdej z form zabezpieczenia w kontekście sytuacji beneficjenta, mające zapewnić wybór najbardziej korzystnej z punktu widzenia wypłacającego środki formy zabezpieczenia,
 • procedury realizacji ustanowionego zabezpieczenia w sytuacji nie wywiązania się przez beneficjenta ze zobowiązań na nim ciążących,
 • aspekty związane z prawidłowym złożeniem przez beneficjenta oświadczenia woli w przedmiocie ustanowienia zabezpieczenia (forma zabezpieczenia, reprezentacja beneficjenta przy składaniu oświadczenia woli, dodatkowe wymogi niezbędne dla skutecznego ustanowienia wybranej formy zabezpieczenia).

Zajęcia prowadzone są w oparciu o liczne przykłady praktyczne. Analizowane są również przykłady z praktyki uczestników szkolenia.

Program

 1. Moment ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie.
   
 2. Kryteria wpływające na wybór formy zabezpieczenia.
   
 3. Formy zabezpieczenia:
   
  1. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową:
    
   • istota weksla in blanco i możliwości jego wykorzystania,
   • prawidłowe wystawienie weksla in blanco (obligatoryjne elementy weksla in blanco w momencie jego wystawienia, reprezentacja wystawcy weksla in blanco, wystawienie weksla przez pełnomocnika lub prokurenta),
   • wystawienie weksla przez beneficjenta (działalność gospodarcza prowadzona jednoosobowo lub wspólników spółek cywilnych będących osobami fizycznymi) pozostającego w związku małżeńskim,
   • zasada samodzielności podpisów dłużników wekslowych,
   • wada formalna i wada materialna podpisu dłużnika wekslowego i ich konsekwencje dla skuteczności zobowiązania wekslowego,
   • porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa) jako warunek skuteczności zobowiązania wekslowego: porozumienie wekslowe a deklaracja wekslowa, forma porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej), istota i treść porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej), skutki braku deklaracji wekslowej,
   • uzupełnienie weksla in blanco o elementy warunkujące skuteczne dochodzenie roszczenia wekslowego (elementy obligatoryjne warunkujące powstanie weksla zupełnego stanowiącego podstawę dochodzenia roszczenia:
     
    • określenie remitenta,
    • miejsce wystawienia weksla,
    • data wystawienia weksla,
    • termin płatności weksla,
    • przyrzeczenie zapłaty weksla,
    • miejsce płatności weksla,
    • suma wekslowa,
      
   • omówienie błędów najczęściej występujących przy wypełnianiu weksla,
   • skutki wadliwego wypełnienia weksla,
   • poręczenie wekslowe,
   • żądanie zapłaty weksla,
   • wygaśnięcie praw z weksla;
     
  2. Zabezpieczenie w formie pieniężnej;
    
  3. Gwarancja bankowa:
    
   • umowa zlecenia gwarancji bankowej,
   • umowa gwarancji bankowej,
   • omówienie elementów gwarancji,
   • klauzule niekorzystne dla beneficjenta gwarancji bankowej,
   • żądanie zapłaty gwarancji bankowej,
   • umowa przelewu wierzytelności wynikającej z gwarancji bankowej;
     
  4. Gwarancja ubezpieczeniowa:
    
   • umowa zlecenia gwarancji ubezpieczeniowej,
   • umowa gwarancji ubezpieczeniowej,
   • omówienie elementów gwarancji ubezpieczeniowej,
   • klauzule niekorzystne dla beneficjenta gwarancji ubezpieczeniowej,
   • żądanie zapłaty gwarancji ubezpieczeniowej,
   • umowa przelewu wierzytelności wynikającej z gwarancji ubezpieczeniowej;
     
  5. Weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej;
    
  6. Zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
    
  7. Zastaw rejestrowy:
    
   • forma ustanowienia zastawu rejestrowego,
   • wymogi formalne;
     
  8. Przewłaszczenie rzeczy ruchomej beneficjenta na zabezpieczenie:
    
   • forma umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie,
   • skutki umowy przewłaszczenia dla stron umowy,
   • prawa i obowiązki stron umowy przewłaszczenia;
     
  9. Hipoteka:
    
   • istota i rodzaje hipotek,
   • forma umowy o ustanowienie hipotek,
   • obligatoryjność wpisu do księgi wieczystej, jako warunek skutecznego ustanowienia hipoteki;
     
  10. Poręczenie cywilne.
    
 4. Wybór najkorzystniejszej formy zabezpieczenia z uwzględnieniem sytuacji beneficjenta oraz zakresu i rodzaju prowadzonej przez niego działalności, "plusy i minusy" każdej z form zabezpieczenia przewidzianej rozporządzeniem.
   
 5. Redagowanie treści zabezpieczenia.
   
 6. Zagadnienie prawidłowej reprezentacji beneficjenta w momencie składania oświadczenia woli w przedmiocie ustanowienia zabezpieczenia:
   
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarcza jednoosobowo (CEiDG),
  • wspólnicy spółek cywilnych,
  • spółki prawa handlowego (osobowe, kapitałowe).
    
 7. Sposób realizacji ustanowionego zabezpieczenia w przypadku nie wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie (dochodzenie roszczeń z weksla, żądanie zapłaty gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, realizacja zastawu, zaspokojenie się z przedmiotu przewłaszczonego, dochodzenie roszczenia zabezpieczonego hipoteką).
   
 8. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

Wykładowca

Sędzia sądu rejonowego – przewodniczący wydziału cywilnego. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, w tym sprawy obejmujące roszczenia wekslowe. Posiada wiedzę praktyczną z tego zakresu dotyczącą prawidłowości wypełniania weksla i występowania z roszczeniami wekslowymi do sądu oraz oceny zasadności tych roszczeń. Pracownik dydaktyczny uczelni wyższej: prowadzi zajęcia z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i postępowania egzekucyjnego.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

Harmonogram szkolenia online: 

 • 10.00 - 12.00 - szkolenie
 • 12.00 - 13.00 - przerwa
 • 13.00 - 14.45 - szkolenie
 • 14.45 - 15.00 - przerwa
 • 15.00 - 16.00 - szkolenie: dodatkowe wyjaśnienia, indywidulane pytania

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

SZKOLENIE ONLINE: minus 10% od regularnej ceny (590,00 zł netto):

531,00 zł + 23% VAT = 653,13 zł brutto

531,00 zł + VAT zw = 531,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

SZKOLENIE STACJONARNE:

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

SZKOLENIE ONLINE
24 kwietnia 2020 r., piątek, godz. 10.00 - 16.00