MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Zamówienia publiczne w zakresie obronności i bezpieczeństwa - jak w praktyce stosować przepisy i minimalizować ryzyka

Szkolenie 2-dniowe
Szkolenie z zamówień publicznych dla obronności i bezpieczeństwa omawia m.in. zagadnienia: specyfika zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, przepisy wyłączone w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, zamówienia mieszane, zamówienia o charakterze niepriorytetowym, przygotowanie postępowania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, zasady składania i otwarcia ofert i odmienności przepisów dla zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, tryby udzielania zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, środki ochrony prawnej.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa to szczególny obszar Prawa zamówień publicznych, który rządzi się odmiennymi zasadami i specyfiką wynikającą ze szczególnych obostrzeń w realizacji tego rodzaju zamówień. Szkolenie poruszające tę tematykę:

 • umożliwi praktyczne zapoznanie się z przepisami w tym zakresie,
 • pokaże w syntetycznym ujęciu, jak użytkować je i minimalizować ryzyka w realizacji zamówień tego rodzaju.

Nowości i różnice w stosunku do zamówień klasycznych pokazane zostaną w sposób przejrzysty z uwzględnieniem zasady efektywności.

Cel szkolenia:

 • przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej do przygotowania i realizacji postępowania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – zarówno od strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy zainteresowanego tego rodzaju zamówieniami,
 • zapoznanie uczestników z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych ze zm.,
 • wykazanie różnic i odmienności dla postępowań z dziedziny obronności i bezpieczeństwa w stosunku do zamówień tzw. klasycznych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Na szkoleniu uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę na temat realizacji zamówień dotyczących obronności, w szczególności dowiedzą się:

 • o specyficznych rozwiązaniach w realizacji postępowań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa,
 • jakie mogą wystąpić potencjalne problemy z interpretacją nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście tego rodzaju postępowań,
 • jak zapobiegać niewłaściwej interpretacji nowych przepisów w porównaniu do starych rozwiązań w obszarze objętym tematem szkolenia,
 • jak analizować ryzyka w obszarze zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa,
 • jakie są rekomendacje i dobre praktyki w omawianym zakresie tematycznym.

Szkolenie odpowie na pytania: Co nowego? Co po staremu? Co podobnie? Jakie to ma znaczenie dla Wykonawców i dla Zamawiających? Jak - w związku z wszystkimi zmianami - Zamawiający i Wykonawcy mają poprawnie postępować?

Grupa docelowa

 • Pracownicy jednostek zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych - w szczególności realizacji zamówień w  dziedzinie obronności i bezpieczeństwa,
 • Osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych - w szczególności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa,
 • Osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych - w szczególności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa,
 • Wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych - w tym Wykonawcy składający ofertę w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład, wykorzystanie praktycznych narzędzi audytorskich, analiza przypadku, ćwiczenia.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

DZIEŃ I

 1. Wprowadzenie do problematyki zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w nowej ustawie
 • Definicja zamówienia w  dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
 • Specyfika zamówień w  dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
 • Progi zamówień w  dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
 • Zamówienia podprogowe w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
 1. Zakres wyłączonych przepisów w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
   
 2. Zakres stosowanych przepisów w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
   
 3. Zamówienia mieszane i reżim ustawy w kwalifikacji zamówień
   
 4. Stosowanie przepisów o usługach priorytetowych i niepriorytetowym
   
 5. Ułatwienie w przypadku zamówień o charakterze niepriorytetowym
   
 6. Przygotowanie postępowania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
 • Organizacja udzielania zamówień publicznych - odpowiedzialność za postępowanie o udzielenie zamówienia,
 • Zasady udzielania zamówień publicznych,
 • Wstępne konsultacje rynkowe,
 • Szacowanie wartości zamówienia,
 • Opis przedmiotu zamówienia – szczególne zasady,
 • Przedmiotowe środki dowodowe,
 • Klasyfikacja przedmiotu zamówienia – zamówienia mieszane,
 • Ogłoszenia i dokumenty zamówienia,
 • Ustalanie niektórych warunków zamówienia,
 • Komunikacja Zamawiającego i Wykonawcy – szczególne zasady,
 • Wykonawcy i wspólne składanie ofert,
 • Dokumentowanie przebiegu postępowania - szczególne zasady,
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – szczególne podstawy wykluczenia Wykonawców,
 • Obowiązek ochrony informacji niejawnych ciężący na Wykonawcach
 • Podmiotowe środki dowodowe.
 1. Uprawnienia Zamawiającego niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa informacji

DZIEŃ II

 1. Zasady składania i otwarcia ofert i odmienności przepisów dla zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
 • otwarcie ofert
 • obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu
 • ocena ofert
 • wybór najkorzystniejszej oferty
 • zakończenie postępowania
 1. Wstępne ogłoszenie informacyjne – specyfika dla zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
   
 2. Tryby udzielania zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa specyfika dla zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
 • przegląd trybów – syntetyczne omówienie przepisów
 • praktyczne schematy procedur dopuszczalnych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
 1. Krąg Wykonawców zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
   
 2. Umowa ramowa w zamówieniach – szczególne przepisy
   
 3. Uprawnienia Zamawiającego dla zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
   
 4. Umowy w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
   
 5. Środki ochrony prawnej
   
 6. Źródła informacji o zamówieniach publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
   
 7. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości

Wykładowca

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW).

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Hotele - pomoc w rezerwacjach

Współpracujemy z 4 hotelami.
W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Nie dokonujemy rezerwacji noclegów w innych hotelach, spoza poniższej listy.
Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.
 • Po dokonaniu rezerwacji cena nie ulegnie zmianie.
 • Rezerwacja może zostać przez Państwa anulowana do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego przyjazd.

Hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels (ceny orientacyjne):

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Hampton by Hilton Warsaw City Centre:

Hotel Hampton by Hilton, ul. Wspólna 72, Warszawa
Koszt przy rezerwacji zależy od terminu i dostępnych miejsc w hotelu.
Średnio ceny kształtują się na poziomie 350-650 zł (jedynka ze śniadaniem) i 450-850 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 317 27 00, https://www.hilton.com/pl/hotels/wawcthx-hampton-warsaw-city-centre/

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne, konieczność rezerwacji parkingu w wyprzedzeniem

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.