MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Zamówienia publiczne powyżej progów unijnych - poprawne i sprawne procedury dla zamówień o wyższym rygorze. Warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców

Szkolenie 2-dniowe
Szkolenie z zamówień publicznych powyżej progów UE obejmuje omówienie i wnikliwe przeanalizowanie krok po kroku wszystkich czynności w oparciu o praktykę i wyroki KIO. W programie jest także kwestia właściwego przygotowania zamówienia w ramach realizacji inwestycji, obligatoryjny konkurs na twórcze prace projektowe i jak się do niego przygotować, umowa, w tym problemy związane z jej właściwą konstrukcją i realizacją, jej monitorowaniem, zmianą, waloryzacją, odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy, podamy także przykłady do zapisów w raportach z realizacji umów.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Postępowanie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, regulowane jest ostrzejszymi przepisami prawa. Szczególnie istotna jest tu zatem znajomość przepisów i umiejętność adekwatnego ich wykorzystania w praktyce. Błędy popełnione w tego rodzaju postępowaniach mogą mieć bowiem dla Zamawiającego, a także dla Wykonawcy, bardziej dotkliwe konsekwencje.

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym uczestnicy zapoznają się najbardziej restrykcyjnymi procedurami, ale także najbardziej optymalnymi rozwiązaniami w ustawie Prawo zamówień publicznych, które zastosowane we właściwy sposób mogą przynieść wymierny efekt w postaci optymalizacji i pomóc w poprawnym oraz sprawnym realizowaniu postępowania.

Cele szkolenia:

 • Wyposażenie Uczestników w praktyczną wiedzą dotyczącą realizacji zamówień publicznych o wartości unijnej.
 • Szczegółowe i kompleksowe omówienie najważniejszych, indywidualnych aspektów realizacji zamówień publicznych w procedurze unijnej.
 • Zapoznanie Uczestników z zasadami przygotowania najważniejszych dokumentów zamówienia, pism, wniosków – od strony Zamawiającego i Wykonawcy. 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Szkolenie odbywa się w formie praktycznych warsztatów - w oparciu o przykładowe dokumenty oraz gotowe wzory, uczestnicy tworzą dokumentację postępowania.
 • Ponadto zaprezentujemy praktyczne narzędzia do usprawnienia realizacji a także planowania i monitorowania w obszarze tego rodzaju zamówień publicznych.
 • Ważnym elementem szkolenia będzie realizacja procedury zarówno od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy - tu na podstawie schematu czynności uczestnicy szkolenia poznają we wnikliwy sposób wiele zawiłości procedury unijnej i ryzyk związanych z jej realizacją.
 • Szkolenie będzie nawiązywało w zasadzie w każdym zakresie do najnowszego orzecznictwa a także do wyników kontroli.
 • Istotną wartością tego szkolenia będzie prezentacja praktycznych rozwiązań i rekomendacji a także pomocne narzędzia do samokontroli i przykłady wielu pism zarówno od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy.
 • Pod kierunkiem audytora, arbitra z listy Prezesa UZP a przede wszystkim praktyka - uczestnicy szkolenia zdobędą cenną praktyczną wiedzę i umiejętności, optymalizując realizację procedur przetargowych o wartości tzw. unijnej zarówno od strony Zamawiającego  – jak i Wykonawcy.

Grupa docelowa: 

 • Szkolenie polecamy dla Zamawiających, m.in.: osób zarządzających JSFP, kontrolujących oraz pracowników komórek/ działów ds. zamówień publicznych w jednostkach samorządowych, rządowych i innych zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych.
 • Szkolenie to także polecamy dla Wykonawców: przedsiębiorców, osób zarządzających, pracowników, którzy zajmują się przygotowaniem ofert, prowadzeniem negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a chcą nauczyć się lub udoskonalić umiejętności przydatne w ofertowaniu w procedurach o wartości tzw. unijnej.

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład, dyskusja, analiza przypadku, burza mózgów oraz inne aktywizujące formy szkolenia

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. WPROWADZENIE

  Recepta – czyli jak czytać i poprawniej interpretować ustawę Pzp, gdy przepisy nie są jednoznaczne lub pewne rozwiązania nie są doprecyzowane, a dodatkowo mamy ponad 600 artykułów Pzp!
   
 2. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA
   
  1. Wstępne konsultacje rynkowe – jak w praktyce realizować konsultacje, żeby przyniosły spodziewany efekt i jak w nich uczestniczyć – krok po kroku od strony Zamawiającego i Wykonawcy.
  2. Czynności poprzedzające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - w tym analiza potrzeb i wymagań. 
   • Przykłady i praktyczne wskazówki.
  3. Jak przygotować się do realizacji obligatoryjnego konkursu na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania architektoniczno-budowlanego i nie tylko – praktyczne wskazówki praktyka.
    
 3. REALIZACJA POSTĘPOWANIA – czynności po stronie Zamawiającego i Wykonawcy
   
  1. Ogłoszenia w realizacji procedury unijnej – rodzaje ogłoszeń, miejsca i zasady publikacji i zmiany ogłoszenia:
   • Orzecznictwo,
   • Praktyczne przykłady i zapisy do ogłoszeń o wartości unijnej,
   • Dlaczego Wykonawca powinien analizować treści wszystkich rodzajów ogłoszeń – lista korzyści.
  2. Pozostałe dokumenty zamówienia:
   • SWZ (specyfikacja warunków zamówienia) i OPW (opis potrzeb i wymagań) – analiza treści od strony Zamawiającego i Wykonawcy,
   • Protokół postępowania i inne dokumenty - przydatne wzory.
  3. Katalog obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia - najnowsze orzecznictwo.
  4. Zasady polegania na zasobach podmiotów trzecich i podwykonawstwa - najnowsze orzecznictwo.
  5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - najnowsze orzecznictwo.
  6. Reguły  w zakresie składania  podmiotowych środków dowodowych - najnowsze orzecznictwo
  7. Procedura odwrócona – ułatwienie czy komplikacja- najnowsze orzecznictwo
  8. Kryteria oceny ofert:
   • przegląd przykładowych kryteriów pozacenowych ze wskazówkami audytora,
   • kiedy możemy zastosować jako jedyne kryterium cenowe - najnowsze orzecznictwo i wyniki kontroli.
  9. Terminy związania ofertą – praktyczna analiza  przepisów z przykładami.
  10. Zasady wnoszenia wadium – analiza najnowszego orzecznictwa w tym zakresie.
  11. Przygotowanie i złożenie oferty.
  12. Odrzucenie oferty.
  13. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej.
  14. Komunikacja z Wykonawcą - elektronizacja - problemy, rozwiązania, analiza najnowszego orzecznictwa w tym zakresie.
    
 4. TRYBY W PROCEDURZE UNIJNEJ
   
  1. Przetarg nieograniczony od A – do Z od strony Zamawiającego i Wykonawcy.
  2. Procedury dwustopniowe i uelastycznienie trybów negocjacyjnych.
  3. Odformalizowanie trybu zamówienia z wolnej ręki – przesłanki i schemat czynności i dokumentowanie.
  4. Zmiana podejścia  kontroli do oceny procedur zamkniętych – rekomendacje do wyboru trybów.
    
 5. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – przegląd przesłanek, dokumentowanie i analiza najnowszego orzecznictwa.
   
 6. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO I JEJ MONITOROWANIE
   
  1. Zakres obligatoryjnych zapisów w umowie:
   • Konstrukcja umowy – istotne postanowienia,
   • Określenie  klauzul niedozwolonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego,
   • Klauzule obligatoryjne,
   • Waloryzacja umów – rodzaje, zasady, praktyki,
   • Analiza najnowszego orzecznictwa w ww. zakresie,
   • Ugoda i pozostałe  istotne regulacje  w zakresie umów.
     
  2. Raport z realizacji zamówienia.
    
 7. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ I KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
   
  1. Zmiany i nowości w zakresie rozpoznawania odwołań przez KIO.
  2. Wprowadzenie mechanizmów służących ujednoliceniu orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych.
  3. Skarga na orzeczenie KIO – zmiany.
  4. Wprowadzenie przepisów dotyczących systemu i zasad kontroli udzielania zamówień publicznych.
  5. Wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości.
    
 8. PODSUMOWANIE
   
  1. Dyskusja podsumowująca szkolenia.
  2. Praktyczne wnioski w zakresie przygotowania się do stosowania nowych przepisów.

Wykładowca

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW).

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Hotele - pomoc w rezerwacjach

Współpracujemy z 4 hotelami.
W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Nie dokonujemy rezerwacji noclegów w innych hotelach, spoza poniższej listy.
Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.
 • Po dokonaniu rezerwacji cena nie ulegnie zmianie.
 • Rezerwacja może zostać przez Państwa anulowana do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego przyjazd.

Hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels (ceny orientacyjne):

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Hampton by Hilton Warsaw City Centre:

Hotel Hampton by Hilton, ul. Wspólna 72, Warszawa
Koszt przy rezerwacji zależy od terminu i dostępnych miejsc w hotelu.
Średnio ceny kształtują się na poziomie 350-650 zł (jedynka ze śniadaniem) i 450-850 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 317 27 00, https://www.hilton.com/pl/hotels/wawcthx-hampton-warsaw-city-centre/

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne, konieczność rezerwacji parkingu w wyprzedzeniem

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.