MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Jak realizować zamówienia publiczne w szpitalach, jednostkach służby zdrowia i medycznych instytutach badawczych. Przepisy i praktyka w 2023 roku

Szkolenie 2-dniowe
Podczas szkolenia omówimy m.in. zagadnienia: specyficzne uwarunkowania planowania zamówień publicznych i analizy potrzeb w szpitalach, w innych jednostkach służby zdrowia oraz w medycznych instytutach badawczych, szczególne okoliczności szacowania wartości zamówienia, specyfika opisu przedmiotu zamówienia na wyroby medyczne, sprzęt medyczny, leki i itp., przegląd trybów, właściwe przygotowanie zadań inwestycyjnych oraz problemy związane z realizacją i monitorowaniem umów, zmiany, waloryzacja, odstąpienie, rozwiązanie, nieważność umowy, raporty z realizacji umów i ogłoszenia o wykonaniu. 

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Szkolenie dotyczy praktycznej realizacji zamówień publicznych z uwzględnieniem specyficznych ryzyk dla szpitali, jednostek służby zdrowia i medycznych instytutów badawczych w 2023 roku.

W ustawie Prawo zamówień publicznych są przepisy, które warto wykorzystać - jednak Zamawiający sięgają po nie bardzo rzadko lub w ogóle ich nie wykorzystują. Tymczasem - w szczególności z uwagi na niezwykle trudną sytuacją zewnętrzną - należy brać pod uwagę każdy instrument, który daje jakąkolwiek szansę na lepsze rozwiązania lub usprawnienie działania.

Podczas szkolenia Uczestnicy poznają wiele możliwości, które daje ustawa Prawo zamówień publicznych. Ich lepsze wykorzystanie może przynieść szpitalom i innym jednostkom służby zdrowia korzyść w realizacji zamówień publicznych. Ponadto zaprezentowane będą praktyczne wskazówki i narzędzia (gotowe wzory) usprawnienia systemu zarządzania, realizacji, planowania i monitorowania w obszarze zamówień publicznych.

Cel szkolenia:

 • Wyposażenie Uczestników w praktyczną wiedzę dotyczącą realizacji specyficznych zamówień publicznych dla szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych w 2023 roku.  `
 • Szczegółowe i kompleksowe omówienie najważniejszych, indywidualnych aspektów realizacji zamówień publicznych przez wymienionych wyżej Zamawiających.
 • Zapoznanie Uczestników z zasadami przygotowania najważniejszych dokumentów zamówienia, pism, wniosków – od strony Zamawiającego. 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zdobycie cennych i praktycznych umiejętności realizacji zamówień publicznych specyficznych dla szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych, dzięki aktywnym warsztatom polegającym na rozwiązywaniu realnych problemów w grupach.
 • Zdobycie gruntownej wiedzy na temat realizacji postępowań przez wymienionych Zamawiających, przekazanej przez audytora i orzekającego arbitra z listy Prezesa UZP w latach 2004-2007.
 • Wyposażenie w praktyczne wskazówki, jak realizować postępowania o udzielenie zamówienia publicznego specyficzne dla szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych,
 • Udział w przydatnych warsztatach polegających na rozwiązywaniu konkretnych problemów - aranżowanie realnych sytuacji, jak w  praktyce realizować zamówienia i uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - pod kierunkiem praktykującego audytora doświadczonego we wsparciu szpitali.
 • Uczestnicy otrzymają praktyczne i przydatne materiały szkoleniowe, które ułatwią im samodzielne sprawne opracowanie dokumentów zamówienia, wielu pism i odpowiedzi sporządzanych w postępowaniu oraz weryfikację błędów w tym zakresie (Arkusze samokontroli).

Grupa docelowa:

 • dyrektorzy szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów,
 • dyrektorzy administracyjni lub do spraw ekonomicznych,
 • osoby zajmujące się obsługą przetargów,
 • osoby realizujące audyt lub kontrolę w wyżej wymienionych jednostkach lub przygotowujące się do realizacji takich zadań,
 • reprezentanci administracji samorządowej, rządowej, przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznych,
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez szpitale i inne jednostki służby zdrowia oraz medyczne instytuty badawczych.

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład, analiza przypadku, ćwiczenia i warsztaty, dyskusja, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

I. Wprowadzenie:

 1. Charakterystyka Zamawiających tj. szpitali i innych jednostki służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych oraz ich specyficznych potrzeb zamówieniowych.
 2. Specyfika zamówień realizowanych przez wymienionych Zamawiających – ryzyka, problemy i nieprawidłowości – wyniki Najwyższej Izby Kontroli i rekomendacje.
 3. Wyłączenia z reżimu Pzp.

II. System planowania zamówień publicznych:

 1. Organizacja systemu planowania i optymalizacja – co trzeba usprawnić lub zmienić.
 2. Osoby odpowiedzialne i regulacje wewnętrzne – kto odpowiada i jak właściwie delegować odpowiedzialność.
 3. Szacowanie wartości zamówienia – specyficzne problemy, zamówienia nieplanowane, dobór procedury – nowe zasady.
 4. Zamówienia podprogowe – zasady realizacji zamówień – rekomendacje.

III. Analiza potrzeb i wymagań obligatoryjna i standardowa, wstępne konsultacje rynkowe w zakresie:

 1. Realizacji zadań inwestycyjnych, w tym podstawowe założenia w zakresie przygotowania procesu inwestycyjnego, etapy, samokontrola w realizacji projektu. Omówienie przykładowej listy kontrolnej przygotowania realizacji inwestycji.
 2. Dostaw i usług jednorazowych.
 3. Usług i dostaw powtarzających się okresowo.
 4. Optymalizacja doboru trybów realizowanych zamówień – przegląd korzyści zastosowania poszczególnych trybów w kontekście konkretnych wybranych postępowań.

Zagrożenia i nieprawidłowości – czego unikać, rekomendacje

IV. Opis przedmiotu zamówienia wedle ustawy Pzp – specyficzne problemy dla zamówień realizowanych przez szpitale i inne jednostki służby zdrowia oraz medyczne instytuty badawcze:

 1. Zasady – interpretacja przepisów.
 2. Przedmiotowe środki dowodowe – zasady żądania i uzupełniania.
 3. Opis przedmiotu zamówienia na specyficzne usługi powtarzające się okresowo, sukcesywne i jednorazowe.
 4. Najczęstsze problemy i rekomendacje przy realizacji postępowań na:
 • dostawę  wyrobów medycznych
  • wyroby jednorazowe (poza wszczepialnymi)
  • wyroby wszczepialne
  • wyroby wielorazowe wymagające sterylizacji
 • dostawę dużej aparatury medycznej,
 • dostawę produktów farmaceutycznych,
 • wyposażenie pomieszczeń  szpitalnych i operacyjnych,
 • dostawę sprzętu oraz środków do utrzymania czystości,
 • dostawę środków ochrony indywidualnej,
 • usługi ubezpieczeniowe,
 • świadczenie usług żywienia szpitalnego,
 • dostawę artykułów żywnościowych,
 • świadczenie usług pralniczych,
 • dostawę sprzętu medycznego i aparatury medycznej,
 • inne zamówienia specyficzne rozwiązania szpitali i innych jednostki służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych.
 • depozyty,
 • serwis,
 • dzierżawa.

Przykłady, orzecznictwo, nieprawidłowości, rekomendacje

V. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Tzw. negatywne przesłanki:
 • obligatoryjne – weryfikacja,
 • fakultatywne – które należy wprowadzać i jak skutecznie weryfikować Wykonawców.
 1. Tzw. pozytywne – jak określać, w jakim zakresie, weryfikacja i zasada proporcjonalności.
 2. Podmiotowe środki dowodowe i JEDZ.

Przykłady, orzecznictwo, nieprawidłowości, rekomendacje

 1. Kryteria oceny ofert:
 • pozacenowe kryteria oceny ofert – optymalny dobór kryteriów,
 • kiedy można zastosować tylko kryterium cenowe.

Przykłady, orzecznictwo,  nieprawidłowości, rekomendacje

VI. Projektowane postanowienia umowy:

 1. Zasady konstrukcji umowy, specyficzne postanowienia dla szpitali i innych jednostki służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych.
 2. Zmiany umowy.
 3. Waloryzacja.
 4. Odstąpienie o umowy.
 5. Unieważnienie umowy.
 6. Realizacja umowy.
 7. Raport z wykonania umowy.
 8. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

VII. Umowy w zamówieniach podprogowych.

Przykłady, orzecznictwo, nieprawidłowości, rekomendacje

VIII. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, konsultacje.

Wykładowca

Ekspert w zamówieniach publicznych, z wieloletnim, różnorodnym doświadczeniem praktycznym, w szczególności:

 • Arbiter z listy Perezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004-2007
 • Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem  państwowym  - zaświadczenie Ministra Finansów
 • Certyfikowany Dyplomowany Audytor Wewnętrzny II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej
 • Certyfikowany ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności doradca i szkoleniowiec – projekt KIGNET  podsieć  LEX
 • Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych
 • Wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW)
 • Doświadczenie trenerskie od 2003 r. – tylko w ostatnich latach kilka tysięcy godzin szkoleniowych potwierdzonych referencjami
 • Doświadczenie i znajomość od strony Zamawiającego i Wykonawcy specyfiki zamówień publicznych realizowanych także przez szpitale (potwierdzona referencjami wieloletnia działalność doradcza i szkoleniowa w tym obszarze)
 • Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym postępowań wspólnych dla kilkunastu szpitali, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE
 • Wielokrotny prelegent na Międzynarodowych Targach Medycznych Salmed

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Hotele - pomoc w rezerwacjach

Współpracujemy z hotelami należącymi do grupy Louvre Hotels. Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Są to 3 hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels.

CENY W 2023 roku:

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.