Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

ONLINE
25-26 listopada 2021 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (9.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

W trakcie szkolenia powiemy m.in. jak przygotować postępowanie na dostawy i usługi informatyczne, w tym „specyficzny” opis przedmiotu zamówienia według nowej ustawy, jak kształtować warunki udziału w postępowaniu w zgodzie z nową Pzp, jakich dokumentów i oświadczeń może żądać zamawiający od wykonawcy, z uwzględnieniem dokumentów elektronicznych, jakie są optymalne tryby udzielania zamówień na IT, specyfika kryteriów oceny ofert, wymagania odnoście umów w branży IT.

Cele szkolenia:

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie kompleksowej wiedzy na temat zamówień publicznych w obszarze IT realizowanych wg nowej ustawy Prawo zamówień publicznych po 1.01.2021 r.

Szkolenie znacząco przyczyni się do nabycia umiejętności przygotowania i prowadzenia postępowania oraz uniknięcia błędów w procesie udzielania zamówień publicznych na usługi i dostawy informatyczne.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • poznanie i pogłębienie wiedzy z zakresu specyfiki zamówień informatycznych,
 • zgłębienie praktycznych aspektów związanych z elektronicznymi postępowaniami o zamówienie publiczne,
 • ugruntowanie dotychczasowej wiedzy oraz zdobycie nowej wiedzy, niezbędnej do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne (w tym w pełni elektronicznie) zgodnie z wymaganiami nowej ustawy Pzp.

Adresaci szkolenia:

 • przedstawiciele zamawiających,
 • członkowie komisji przetargowych,
 • osoby z komórek merytorycznych przygotowujące postępowanie o zamówienie publiczne,
 • organy kontrolne,
 • wykonawcy ubiegający się o publiczne kontrakty w branży IT.

Metody szkoleniowe:

case study, nastawienie na praktyczny aspekt, analiza najczęściej popełnianych dotychczas błędów ze wskazaniem jak ich uniknąć i prawidłowo stosować się do nie tylko do obecnych, ale także nowych przepisów Pzp, poparcie wskazówkami, jak wykorzystać dotychczasowe wyniki kontroli Prezesa UZP, orzecznictwo KIO, przykłady zapisów w umowach.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Specyfika zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne:
   
  1. Czynności przygotowawcze przed wszczęciem postępowania w branży IT – ich waga i znaczenie w świetle nowej ustawy Pzp, w tym wstępne konsultacje rynkowe.
  2. Rekomendacje Prezesa UZP - praktyczne kierunkowe wskazówki jak uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień IT.
    
 2. Opis przedmiotu zamówienia w IT:
   
  1. Sposoby dokonywania opisu przedmiotu zamówienia na dostawy lub usługi IT.
  2. Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia.
  3. „Produkt równoważny” - wymagania nowej ustawy Pzp odnośnie określenia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności - na wybranych przykładach zamówień na oprogramowanie, sprzęt IT, materiały eksploatacyjne.
  4. Postanowienia umowy zabezpieczające interes zamawiającego w sytuacji zaoferowania „produktów równoważnych”.
  5. Opis przedmiotu na usługi IT a wycena usług objętych przedmiotem – jak można zabezpieczyć interesy zamawiającego w zamówieniu na usługi utrzymania i rozwoju systemu informatycznego.
  6. Podział zamówienia na części - wymagania szczególne i praktyczne przykłady w tym w świetle orzecznictwa KIO dokumentowania w protokole postępowania braku podziału na części zamówienia IT.
  7. Przedmiotowe środki dowodowe - próbki, karty katalogowe, deklaracje zgodności, wyniki testów wydajności, ISO – kluczowe zmiany w nowym Pzp odnośnie terminu składania, reguł uzupełniania i wyjaśniania.
    
 3. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w IT:
   
  1. Jakie warunki udziału warto określić w branży IT - proporcjonalność oraz związek z przedmiotem zamówienia.
  2. Zdolność zawodowa – doświadczenie jako warunek gwarantujący należyte wykonanie zamówienia.
  3. Zdolność zawodowa – potencjał kadrowy jako istotny element w IT, w tym uprawnienia osób, certyfikaty posiadane przez osoby.
  4. Zdolność finansowa i ekonomiczna.
  5. Specyfika IT jako uzasadnienie szczególnych wymagań wobec konsorcjum wykonawców.
    
 4. Rodzaje podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów), jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
   
  1. Oświadczenie wstępne „krajowe”, jednolity europejski dokument zamówienia, - forma, reguły składania.
  2. Podmiotowe środki dowodowe (dokumenty i oświadczenia potwierdzające warunki udziału w postępowaniu, dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia).
  3. Termin składania podmiotowych środków dowodowych „aktualność” na dzień złożenia, uzupełnianie.
  4. Kwestie rozumienia oświadczenia lub dokumentu elektronicznego, jak sporządzić elektroniczną kopię oświadczenia lub dokumentu i potwierdzić za zgodność, kompresowanie plików (zakres dopuszczalności i metody).
  5. E-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.) – podobieństwa i różnice  w ich wystawianiu, analiza na przykładach.
    
 5. Pełnomocnictwo, wadium  i oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
   
 6. Specyfika kryteriów oceny ofert w zamówieniach IT:
   
  1. Kryteria oceny ofert – definicja, rodzaje, podziały.
  2. Odpowiedni dobór kryteriów oceny ofert – kryteria, podkryteria oraz ich wagi.
  3. Pozacenowe kryteria oceny ofert – przykłady realnych kryteriów w IT, w tym mniej znanych, błędy i dobre praktyki.
  4. Kryterium personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia jako kryterium gwarantujące jakość usług IT - studium przypadku.
  5. „Pułapki” przy pozacenowych kryteriach oceny ofert, w tym związane z terminem realizacji zamówienia, gwarancją jakości – czy i kiedy korzystać z wzorów matematycznych i kiedy robić „symulacje”.
  6. Reguły opisu kryterium kosztu na przykładzie zakupu urządzeń drukujących.
  7. Kryterium funkcjonalności, parametry techniczne, serwis.
    
 7. Optymalne tryby udzielania zamówień na IT:
   
  1. Tryb podstawowy (nowość) w procedurze krajowej oraz przetarg nieograniczony od progów unijnych –  jak  je prowadzić według nowego Pzp.
  2. Dialog konkurencyjny.
  3. Zamówienia z wolnej ręki w branży IT.
    
 8. Zamówienia na IT a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i rażąco niska cena:
   
  1. Co i kiedy może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym w zakresie zamówień IT w świetle zmienionej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa.
  2. Obowiązki i uprawnienia zamawiającego.
  3. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny a tajemnica przedsiębiorstwa w IT.
    
 9. Specyfika umów IT:
   
  1. Postanowienia dotyczące kar umownych i praw autorskich.
  2. Aneksowanie umowy - okoliczności, sposoby elastycznego „zarządzania” realizacją umowy i zmian zgodnych z ustawą Pzp.
  3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w IT.
    
 10. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, analiza przypadków.

Wykładowca

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.
Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

ONLINE
25-26 listopada 2021 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (9.00-15.00)