MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Szkolenie 2-dniowe
W trakcie szkolenia powiemy m.in. jak przygotować postępowanie na dostawy i usługi informatyczne, w tym „specyficzny” opis przedmiotu zamówienia według nowej ustawy, jak kształtować warunki udziału w postępowaniu w zgodzie z nową Pzp, jakich dokumentów i oświadczeń może żądać zamawiający od wykonawcy, z uwzględnieniem dokumentów elektronicznych, jakie są optymalne tryby udzielania zamówień na IT, specyfika kryteriów oceny ofert, wymagania odnoście umów w branży IT.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Cele szkolenia:

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie kompleksowej wiedzy na temat zamówień publicznych w obszarze IT realizowanych wg ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku.

Szkolenie znacząco przyczyni się do nabycia umiejętności przygotowania i prowadzenia postępowania oraz uniknięcia błędów w procesie udzielania zamówień publicznych na usługi i dostawy informatyczne.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • poznanie i pogłębienie wiedzy z zakresu specyfiki zamówień informatycznych,
 • zgłębienie praktycznych aspektów związanych z elektronicznymi postępowaniami o zamówienie publiczne,
 • ugruntowanie dotychczasowej wiedzy oraz zdobycie nowej wiedzy, niezbędnej do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne (w tym w pełni elektronicznie) zgodnie z wymaganiami nowej ustawy Pzp.

Adresaci szkolenia:

 • przedstawiciele zamawiających,
 • członkowie komisji przetargowych,
 • osoby z komórek merytorycznych przygotowujące postępowanie o zamówienie publiczne,
 • organy kontrolne,
 • wykonawcy ubiegający się o publiczne kontrakty w branży IT.

Metody szkoleniowe:

case study, nastawienie na praktyczny aspekt, analiza najczęściej popełnianych dotychczas błędów ze wskazaniem jak ich uniknąć i prawidłowo stosować się do nie tylko do obecnych, ale także nowych przepisów Pzp, poparcie wskazówkami, jak wykorzystać dotychczasowe wyniki kontroli Prezesa UZP, orzecznictwo KIO, przykłady zapisów w umowach.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Specyfika zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne:
   
  1. Czynności przygotowawcze przed wszczęciem postępowania w branży IT – ich waga i znaczenie w świetle nowej ustawy Pzp, w tym wstępne konsultacje rynkowe.
  2. Rekomendacje Prezesa UZP - praktyczne kierunkowe wskazówki jak uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień IT.
    
 2. Opis przedmiotu zamówienia w IT:
   
  1. Sposoby dokonywania opisu przedmiotu zamówienia na dostawy lub usługi IT.
  2. Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia.
  3. „Produkt równoważny” - wymagania nowej ustawy Pzp odnośnie określenia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności - na wybranych przykładach zamówień na oprogramowanie, sprzęt IT, materiały eksploatacyjne.
  4. Postanowienia umowy zabezpieczające interes zamawiającego w sytuacji zaoferowania „produktów równoważnych”.
  5. Opis przedmiotu na usługi IT a wycena usług objętych przedmiotem – jak można zabezpieczyć interesy zamawiającego w zamówieniu na usługi utrzymania i rozwoju systemu informatycznego.
  6. Podział zamówienia na części - wymagania szczególne i praktyczne przykłady w tym w świetle orzecznictwa KIO dokumentowania w protokole postępowania braku podziału na części zamówienia IT.
  7. Przedmiotowe środki dowodowe - próbki, karty katalogowe, deklaracje zgodności, wyniki testów wydajności, ISO – kluczowe zmiany w nowym Pzp odnośnie terminu składania, reguł uzupełniania i wyjaśniania.
    
 3. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w IT:
   
  1. Jakie warunki udziału warto określić w branży IT - proporcjonalność oraz związek z przedmiotem zamówienia.
  2. Zdolność zawodowa – doświadczenie jako warunek gwarantujący należyte wykonanie zamówienia.
  3. Zdolność zawodowa – potencjał kadrowy jako istotny element w IT, w tym uprawnienia osób, certyfikaty posiadane przez osoby.
  4. Zdolność finansowa i ekonomiczna.
  5. Specyfika IT jako uzasadnienie szczególnych wymagań wobec konsorcjum wykonawców.
    
 4. Rodzaje podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów), jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
   
  1. Oświadczenie wstępne „krajowe”, jednolity europejski dokument zamówienia, - forma, reguły składania.
  2. Podmiotowe środki dowodowe (dokumenty i oświadczenia potwierdzające warunki udziału w postępowaniu, dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia).
  3. Termin składania podmiotowych środków dowodowych „aktualność” na dzień złożenia, uzupełnianie.
  4. Kwestie rozumienia oświadczenia lub dokumentu elektronicznego, jak sporządzić elektroniczną kopię oświadczenia lub dokumentu i potwierdzić za zgodność, kompresowanie plików (zakres dopuszczalności i metody).
  5. E-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.) – podobieństwa i różnice  w ich wystawianiu, analiza na przykładach.
    
 5. Pełnomocnictwo, wadium  i oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
   
 6. Specyfika kryteriów oceny ofert w zamówieniach IT:
   
  1. Kryteria oceny ofert – definicja, rodzaje, podziały.
  2. Odpowiedni dobór kryteriów oceny ofert – kryteria, podkryteria oraz ich wagi.
  3. Pozacenowe kryteria oceny ofert – przykłady realnych kryteriów w IT, w tym mniej znanych, błędy i dobre praktyki.
  4. Kryterium personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia jako kryterium gwarantujące jakość usług IT - studium przypadku.
  5. „Pułapki” przy pozacenowych kryteriach oceny ofert, w tym związane z terminem realizacji zamówienia, gwarancją jakości – czy i kiedy korzystać z wzorów matematycznych i kiedy robić „symulacje”.
  6. Reguły opisu kryterium kosztu na przykładzie zakupu urządzeń drukujących.
  7. Kryterium funkcjonalności, parametry techniczne, serwis.
    
 7. Optymalne tryby udzielania zamówień na IT:
   
  1. Tryb podstawowy (nowość) w procedurze krajowej oraz przetarg nieograniczony od progów unijnych –  jak  je prowadzić według nowego Pzp.
  2. Dialog konkurencyjny.
  3. Zamówienia z wolnej ręki w branży IT.
    
 8. Zamówienia na IT a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i rażąco niska cena:
   
  1. Co i kiedy może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym w zakresie zamówień IT w świetle zmienionej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa.
  2. Obowiązki i uprawnienia zamawiającego.
  3. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny a tajemnica przedsiębiorstwa w IT.
    
 9. Specyfika umów IT:
   
  1. Postanowienia dotyczące kar umownych i praw autorskich.
  2. Aneksowanie umowy - okoliczności, sposoby elastycznego „zarządzania” realizacją umowy i zmian zgodnych z ustawą Pzp.
  3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w IT.
    
 10. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, analiza przypadków.

Wykładowca

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.

Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Hotele - pomoc w rezerwacjach

Współpracujemy z hotelami należącymi do grupy Louvre Hotels. Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Są to 3 hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels.

CENY W 2023 roku:

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.