Zamówienia publiczne na roboty budowlane - praktyczne aspekty udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne na roboty budowlane po 1.01.2021 r.

Warszawa / lub ONLINE
20-21 stycznia 2022 r., czwartek (godz. 10.00 - 16.00) - piątek (godz. 09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
17-18 marca 2022 r., czwartek (godz. 10.00 - 16.00) - piątek (godz. 09.00 - 15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia o znaczeniu praktycznym, m.in. nowe zasady opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w tym ryzyka wynikające z możliwych wyjątków od zasady pisemności postępowania, a także zmiany dotyczące formułowania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia. Omówione będą zagadnienia takie jak: przygotowanie i planowanie postępowań, zmiany dotyczące procedury, w tym okres związania ofertą i wadium, przesłanki wykluczenia i odrzucenia oferty, rodzaje środków komunikacji elektronicznej stosowane w zamówieniach o różnej wartości. Osobnym zagadnieniem będą zmiany w zakresie umów o roboty budowlane i o podwykonawstwo robót, w tym znaczenie klauzul nakazanych i zakazanych oraz zasad ich stosowania. W końcu szeroko omówione będą zmienione zasady kognicji Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie umów, co wcześniej budziło kontrowersje w orzecznictwie, a także szereg zagadnień mających znaczenie praktyczne.

Prowadzący uporządkuje wiedzę na temat nowych przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane i wskaże na praktyczne znaczenie poszczególnych instytucji prawnych.

Zagadnienia omawiane będą poprzez wskazanie czynności podejmowanych na etapie przygotowania postępowania, procedowania w celu wyłonienia wykonawcy oraz realizacji umowy o roboty budowalne zawartej w reżimie zamówień publicznych.

Cele szkolenia:

 • omówienie faktycznego i praktycznego znaczenia (a nie odtworzenie) instytucji prawnych ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej,
 • porównanie ww. przepisów z poprzednio obowiązującymi przepisami i wykazanie znaczenia różnic,
 • zwrócenie uwagi na faktyczne skutki nowych regulacji i ich znacznie dla procesu budowlanego,
 • przedstawienie praktycznych aspektów nowych postanowień klauzul umownych,
 • wskazanie na dobre praktyki w zakresie formułowania postanowień umownych umów na roboty budowlane: rozkład ryzyk, harmonogramowanie, przepływy finansowe, odbiory, itp.

Korzyści dla uczestników:

 • Praktyczny wymiar szkolenia pozwoli zrozumieć faktyczne znaczenie i sens nowych instytucji prawnych, a nie jedynie przytoczyć brzmienie przepisów i wskazać ich umiejscowienie w aktach prawnych.
 • Uporządkowana zostanie wiedza co do znanych już z poprzedniej regulacji i nowych instytucji prawnych i omówione zostaną praktyczne aspekty ich stosowania.
 • Przedstawiona zostanie siatka pojęciowa nowej regulacji. Wiele znanych instytucji prawnych zmieniło swoje faktyczne znaczenie. Są także nowe pojęcia i terminy, które obydwie strony postępowania winny rozumieć zgodnie z intencją prawodawcy.
 • Obydwie strony postępowania będą miały możliwość zwrócenia uwagi na korzystne i niekorzystne dla nich rozwiązania, co pozwoli następnie na wypracowanie rozwiązań systemowych, organizacyjnych uczestnictwa w systemie zamówień publicznych.
 • Obydwie strony postępowania będą mogły zaplanować i przygotować wewnętrzne procedury udzielania lub ubiegania się o zamówienia.
 • Omówione zostaną skutki czynności związanych z planowaniem i przygotowaniem postępowań oraz ich przeprowadzeniem dla realizacji zawartych umów o roboty budowlane i możliwych sporów powstających w wyniku wadliwości postępowania.

Adresaci szkolenia: 

Osoby uczestniczące w systemie zamówień publicznych na roboty budowlane po każdej stronie, tj. zamawiający, projektanci, inżynierowie kontraktów, wykonawcy, podwykonawcy, usługodawcy i dostawy systemu zamówień publicznych na roboty budowlane.

Metody prowadzenia zajęć:

Aktywny udział uczestników szkolenia w zajęciach na bazie podłoża teoretycznego, wykładu, prezentacji. Rozwiązywanie praktycznych ćwiczeń przez uczestników. Omawianie przykładowych dokumentów. Dyskusja i dzielenie się doświadczeniami.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

DZIEŃ I

 1. Omówienie regulacji ustawowej w oparciu o uzasadnienie projektu ustawy i przepisy wprowadzające.
   
 2. Progi stosowania ustawy, akty wykonawcze i siatka pojęciowa.
   
 3. Zasady udzielania zamówień – zwrócenie uwagi na zmienione i nowe zasady oraz przepisy, które je realizują i ich praktyczne znaczenie i skutki.
   
 4. Planowanie i przygotowane postępowania. Udział wykonawców w czynnościach przygotowania postępowania. Plany zamówień publicznych. Komisja przetargowa i udział osób w postępowaniu a zasada bezstronności i obiektywizmu (konflikt interesów).
   
 5. Tryby i procedury krajowe i unijne. Przybliżenie regulacji, zależnie od wartości zamówienia. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Opis Potrzeb i Wymagań w trybie poogłoszeniowym, negocjacyjnym.
   
 6. Zmienione zasady dotyczące zamieszczania ogłoszeń w toku postępowania.
   
 7. Dokumentowanie postępowania. Protokół postępowania.
   
 8. Konkursy na twórcze prace projektowe – istotne różnice procedowania.
   
 9. Komunikacja w toku postępowania. Elektronizacja i różne rodzaje składanych podpisów w zależności od wartości zamówienia, w ujęciu praktycznym.
   
 10. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w tym znaczenie i skutki wizji lokalnej oraz przeglądania dokumentów dla fazy wykonywania zamówienia. Umowa o pracę.
   
 11. Przedmiotowe środki dowodowe, w tym stosowanie norm, certyfikacja, etykietowanie, oferta równoważna, itp.
   
 12. Przesłanki odrzucenia oferty.
   
 13. Przesłanki unieważnienia postępowania.
   
 14. Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia z postępowania. Dokumenty podmiotowe – zmiany.
   
 15. Zasady korzystania z zasobów podmiotów trzecich.
   
 16. Dyskusja, bieżące pytania, wyjaśniania, wątpliwości, wymiana doświadczeń, itp.

DZIEŃ II

 1. Praktyczne aspekty opisu w Specyfikacji Warunków Zamówienia sposobu przygotowania i przygotowania: ofert, Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dokumentów przedmiotowych, dokumentów podmiotowych, wyjaśnień i uzupełnień oświadczeń i dokumentów.
   
 2. Wadium i okres związania ofertą.
   
 3. Zasady wnioskowania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – w zależności od wartości postępowania. Zasady obliczania terminów, zgodnie z kodeksem cywilnym i przepisami o zamówieniach publicznych.
   
 4. Umowa o roboty budowlane.
   
 5. Obligatoryjne klauzule umowne w umowach o roboty budowlane – zaliczkowanie, zasady waloryzowania wynagrodzenia, podwykonawstwo, płatności częściowe i końcowe, itp.
   
 6. Zakazane klauzule umowne w umowach o roboty budowlane – zasady formułowania umów, przykłady praktyczne, znaczenie i skutki regulacji.
   
 7. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
   
 8. Zmiana umowy – zasady opisywania przesłanek zmiany umowy oraz praktyczne skutki danych regulacji w kontekście zamówień finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
   
 9. Obligatoryjna ewaluacja umów zakończonych niezgodnie z założeniami.
   
 10. Ryzyka i zagrożenia procesu inwestycyjnego. Zgłaszanie roszczeń i ich dochodzenie. Zmiany terminu i wynagrodzenia.
   
 11. Kary umowne, potrącenia, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy.
   
 12. Harmonogramowanie robót.
   
 13. Płatności spornych należności.
   
 14. Koncyliacja i mediacja jako metody pozasądowego rozwiązywania sporów. Aspekty praktyczne. Przykłady powództw i spraw z roszczeń wykonawców.
   
 15. Dyskusja, bieżące pytania, wyjaśniania, wątpliwości, wymiana doświadczeń, itp.

Wykładowca

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, od 2002 roku zajmuje się tematyką PZP po stronie zamawiających i wykonawców. Przez kilka lat dyrektor wydziału w urzędzie marszałkowskim, odpowiedzialny za zamówienia publiczne w województwie. Były arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, aktualnie pełnomocnik w postępowaniach arbitrażowych. Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych w projekcie ogólnopolskim: „e-Urząd Wojewódzki”, a także w Projekcie „PESEL 2”, realizowanym przez MSWiA. Jest współautorem podręcznika: Podręcznik dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w zakresie udzielania zamówień. Prowadzi szkolenia w charakterystyczny sposób - żywy i dynamiczny, w oparciu o liczne przykłady, analizę kazusów, wymianę doświadczeń.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.
 

Cena

Od 2022 roku to szkolenie będziemy oferować w cenie 1290 zł netto. 
Dla zgłoszeń nadesłanych do końca 2021 roku, obowiązuje aktualna cena podana poniżej. 

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
20-21 stycznia 2022 r., czwartek (godz. 10.00 - 16.00) - piątek (godz. 09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
17-18 marca 2022 r., czwartek (godz. 10.00 - 16.00) - piątek (godz. 09.00 - 15.00)