Zamówienia publiczne na roboty budowlane po 1.01.2021 r. wg nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.: jakie są nowe zasady przygotowania postępowania i nowe regulacje w zakresie warunków udziału w postępowaniu dla wykonawców, jakie są nowe reguły dotyczące sporządzania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, nowe konstrukcje umowne, w tym tworzenie nowych wymaganych klauzul umownych dla robót budowlanych. Omówimy nową zasadę efektywności, nowe kryteria oceny ofert, różnice jeśli chodzi o wadium, najważniejsze praktyczne problemy związane z obowiązkową elektronizacją.

Na szkoleniu przedstawimy w sposób uporządkowany oraz przede wszystkim praktyczny najważniejsze zmiany w przepisach o zamówieniach publicznych, z uwzględnieniem przedmiotu zamówienia, jakim są roboty budowlane.

Wskażemy nowe rozwiązania prawne zarówno na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak też realizacji zawartej już umowy. Trener zaprezentuje różnice proceduralne, nowe zasady postępowania, a także nowe konstrukcje umowne.

Cele szkolenia:   

 • przybliżenie rozwiązań nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która od dnia 1 stycznia 2021 zastąpi dotychczasowe regulacje prawne w tym zakresie (623 artykuły zamiast 227 obecnie obowiązującej ustawy),
 • wskazanie najważniejszych różnic w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu procedury, w warunkach udziału w postępowaniu, zasadach, kryteriach wyboru ofert, opisie przedmiotu zamówienia, korzystania z zasobów innych podmiotów, wymogów w zakresie dokumentacji,
 • prezentacja nowej systematyki przepisów oraz szeregu nowych pojęć,
 • przedstawienie praktycznych aspektów nowych wymaganych klauzul umownych.     

Korzyści dla uczestników:   

 • szkolenie pozwoli na zapoznanie się z nową systematyką obszernej regulacji prawnej oraz szeregiem nowo wprowadzonych pojęć,
 • przedstawimy rzeczową i uporządkowaną analizę nowości w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, poprzez m.in wskazanie różnic względem dotychczasowych rozwiązań,
 • powiemy jak w praktyczny sposób tworzyć nowe wymagane klauzule umowne dla robót budowlanych.

Adresaci szkolenia:   

 • osoby zajmujące się przygotowaniem oraz przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, w tym także sporządzaniem umów w tym zakresie,
 • wykonawcy przygotowujący oferty oraz pozostałe dokumenty niezbędne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Metody prowadzenia zajęć: 

Wykład, prezentacja, aktywna dyskusja oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie tworzenia wzorów nowych dokumentów oraz klauzul umownych.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

DZIEŃ I

 1. Nowe regulacje prawne: ustawa, odesłania do przepisów wykonawczych, systematyka nowej, rozbudowanej ustawy (aż 623 artykuły), zmienione progi kwotowe (zamówienia bagatelne).
   
 2. Najważniejsze nowe pojęcia i definicje oraz zmiany w dotychczasowym nazewnictwie.
   
 3. Nowa zasada efektywności.
   
 4. Nowe obowiązki dla zamawiających w zakresie przygotowania postępowań.
   
 5. Nowe regulacje w zakresie warunków udziału w postępowaniu dla wykonawców.
   
 6. Zmienione reguły dot. zamieszczania ogłoszeń.
   
 7. Modyfikacje w zakresie dokumentacji postępowania, w szczególności nowe podejście w zakresie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
   
 8. Korekta podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania.
   
 9. Zmienione reguły w zakresie sporządzania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (w tym reguła równoważności, wymogi dot. zatrudniania na umowę o pracę, relacje z podwykonawcami) – specyfika opisu przedmiotu zamówienia w kontekście przepisów Prawa budowlanego.
   
 10. Zmiany w przesłankach odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania.

DZIEŃ II

 1. Praktyczne aspekty przygotowania ofert, Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz innych dokumentów składanych w trakcie postępowania.
   
 2. Najważniejsze praktyczne problemy związane z obowiązkową elektronizacją także postępowań krajowych.
   
 3. Zmiany w procedurach udzielania zamówień (w tym procedura odwrócona) oraz zadawania pytań i udzielania wyjaśnień do treści SWZ.
   
 4. Nowe tryby udzielania zamówień (tryb podstawowy) oraz zmiany w procedurach poszczególnych trybów.
   
 5. Nowe ujęcie wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
   
 6. Nowe wymagane klauzule umowne dla robót budowlanych – zaliczki, waloryzacja, podwykonawcy, zapłata wynagrodzenia itp.
   
 7. Klauzule zakazane w umowach o udzielenie zamówienia publicznego od 2021 roku.
   
 8. Analiza zagrożeń podczas realizacji umowy o roboty budowlane – kary umowne, odstąpienie od umowy, terminy zawite, itp.
   
 9. Aspekty praktyczne dochodzenia roszczeń przez wykonawców oraz obrona przed tymi roszczeniami (roszczenie o dodatkową zapłatę oraz dodatkowy czas na ukończenie, potrącenia wzajemnych wierzytelności, itd.).
   
 10. Zmiany umowy – zakres, przesłanki, kwestie praktyczne.
   
 11. Najważniejsze zmiany w zakresie środków ochrony prawnej (odwołania do KIO, skargi – przesłanki, terminy, opłaty, wyłączność Sądu Okręgowego w Warszawie.  
   
 12. Pozasądowe rozwiązywanie sporów – obowiązkowe mediacje.
   
 13. Odpowiedzi na pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości, wymiana doświadczeń.

Wykładowca

Wykładowca I

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w realizowaniu działań związanych z wykorzystywaniem instrumentów regulowanych Prawem zamówień publicznych, zarówno na rzecz podmiotów należących do sektora publicznego jak i prywatnego. Partner zarządzający kancelarii radców prawnych. W latach 2004-2007 arbiter - przewodniczący składów orzekających przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Od grudnia 2009 roku arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Wykładowca II

Radca prawny w wieloletnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych, współpracownik kancelarii radców prawnych, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej, gdzie orzeka w obszarze zamówień publicznych w sprawach dotyczących naruszenia zasad udzielania zamówień. Do września 2020 r. członek Krajowej Izby Odwoławczej.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.
 

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.