Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – aspekty praktyczne – przygotowanie, udostępnianie, wyjaśnienia i zmiany. Nowe przepisy od 1.01.2021 r.

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o aktualne przepisy oraz nowe regulacje, które wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku. Nowa ustawa jest bardzo obszerna, dlatego już teraz warto rozpocząć przygotowania do wdrożenia nowych zasad udzielenia zamówień publicznych, które będą obowiązywać wszystkich zamawiających od 2021 roku.

Prawidłowy przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w znacznym stopniu uzależniony jest od tego, czy Zamawiający przekaże Wykonawcom dokładne i wystarczające informacje dotyczące wymagań i czy Wykonawca ma szansę takie informacje uzyskać.

Jak wskazuje praktyka, przekazanie informacji niepełnych lub nieprecyzyjnych powoduje, iż Wykonawcy składają oferty niepoprawne, a ich wyjaśnianie wpływa na przedłużenie postępowania.

Dodatkowo, Zamawiajacy będący beneficjentami środków unijnych, którzy popełniają błędy przy opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, muszą się liczyć z nałożeniem tzw. „korekty”, czyli nieuznaniem przez dysponenta środków unijnych części poniesionych wydatków.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szkolenie stanowi kompendium wiedzy praktycznej do wykorzystania przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej.

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników instytucji zamawiających, którzy przygotowują oraz przeprowadzają postępowania o udzielenie zamówień publicznych finansowanie zarówno ze środków budżetowych jak i unijnych. Szkolenie będzie również przydatne dla Wykonawców.

Na zajęciach omówimy zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem SIWZ, w szczególności:

 • aktualny stan prawny,
 • dokumentowanie warunków udziału i braku podstaw wykluczenia,
 • opis przedmiotu zamówienia,
 • kryteria oceny ofert,
 • omówimy najczęściej występujące uchybienia, w świetle orzecznictwa sądów i Krajowej Izby Odwoławczej oraz ustaleń organów kontrolnych.

Metody szkoleniowe:

 • wykład uzupełniony przykładami konkretnych zapisów w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • dyskusja grupowa w trakcie szkolenia jako forma wymiany informacji pomiędzy uczestnikami moderowana przez prowadzącego,
 • analiza przykładowych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Program

DZIEŃ I:

 1. Omówienie aktualnego stanu prawnego.
   
 2. Informacje dot. Zamawiajacego:
  • pomocnicze działania zakupowe,
  • sposób porozumiewania się.
    
 3. Wybór trybu w postępowania.
   
 4. Wybór procedury:
  • odwrócona czy klasyczna,
  • uproszczona czy „pełna”,
  • określenie wartości zamówienia.
    
 5. Udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
  • termin,
  • zastrzeżenie poufności.
    
 6. Opis przedmiotu zamówienia:
  • zamówienia mieszane,
  • możliwość składania ofert równoważnych,
  • stosowanie prawa opcji,
  • oferty częściowe,
  • łączenie i podział zamówienia,
  • podwykonawstwo – obowiązek zawarcia umowy o podwykonawstwo,
  • zastrzeżenie wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę,
  • wymagane certyfikaty,
  • wymagania szczególne Zamawiajacego.
    
 7. Zamówienia powtórne (uzupełniające).
   
 8. Roboty dodatkowe, roboty zamienne.
   
 9. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę:
  • dokumentowanie,
  • sankcje za niespełnienie obowiązku.
    
 10. Zatrudnienie osób społecznie marginalizowanych:
  • dokumentowanie,
  • sankcje za niespełnienie obowiązku.
    
 11. Standardy jakościowe w przypadku, gdy cena oferty jest jedynym kryterium.
   
 12. Usługi połączone z rozmieszczeniem lub instalacją przedmiotu zamówienia.
   
 13. Tajemnica przedsiębiorstwa.
   
 14. Warunki udziału:
  • sposób dokumentowania spełnienia warunków,
  • korzystanie z zasobów podmiotów trzecich,
  • wykonawcy występujący wspólnie.
    
 15. Wykluczenie z postępowania:
  • przesłanki obligatoryjne i fakultatywne,
  • sposób dokumentowania braku przesłanek do wykluczenia.
    
 16. Kryteria oceny ofert.
   
 17. Wadium – forma termin wniesienia.
   
 18. Wyjaśnianie oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zebranie Wykonawców.
   
 19. Forma wynagrodzenia wykonawcy.
   
 20. Sytuacje uzasadniające zmianę zawartej umowy w toku jej realizacji – ustawowe i zdefiniowane przez Zamawiajacego.

DZIEŃ II

 1. Sposób przygotowania oferty – forma pisemna lub elektroniczna, pełnomocnictwa.
   
 2. Załączniki do Formularza oferty.
   
 3. Składanie ofert - termin, miejsce, oferty po terminie.
   
 4. Otwarcie ofert, informacja o otwartych ofertach.
   
 5. Badanie ofert:
  • termin składania,
  • badanie i wyjaśnianie treści ofert,
  • poprawianie omyłek,
  • ocena ofert,
  • wyjaśnianie rażąco niskiej ceny,
  • uczestnictwo w grupie kapitałowej.
    
 6. Wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowania.
   
 7. Formalności po wyborze najkorzystniejszej oferty:
  • informacja o wyniku postępowania,
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
    
 8. Udzielenie zamówienia:
  • podpisanie umowy,
  • uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy.
    
 9. Środki ochrony prawnej:
  • odwołanie,
  • odpowiedź na odwołanie,
  • skarga.
    
 10. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi, wyjaśnianie wątpliwosci.

Wykładowca

Doradca, praktyk, konsultant zamówień publicznych zrzeszony w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych. Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań dotyczących udzielania klasycznych zamówień publicznych. Jako Trener zamówień publicznych wpisany na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (do czasu likwidacji listy), oraz certyfikowany Ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności doradca i wykładowca. W ciągu ostatnich 10 lat przeprowadził wiele szkoleń dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych oraz uczestniczył jako konsultant i doradca w przygotowaniu i przeprowadzeniu kilkuset zróżnicowanych przedmiotowo i wartościowo postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. Prowadząc szkolenia przekazuje wiedzę w sposób prosty i zrozumiały odwołując się do interpretacji wynikających z orzecznictwa sądowego oraz Krajowej Izby Odwoławczej.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com