Zamówienia publiczne w praktyce

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy rozpoczynają pracę, jako przygotowujący i przeprowadzający postępowania oraz tych, którzy posiadają podstawową wiedzę w tym zakresie a także dla przedstawicieli wykonawców, którzy zamierzają ubiegać się o zamówienia publiczne.

Udział o w szkoleniu pozwoli uczestnikom rozszerzyć i uporządkować swoją wiedzę, wyeliminować ewentualne uchybienia oraz dostarczy informacji o źródłach interpretacji przepisów.

W toku szkolenie omówione zostaną:

 • Przetarg nieograniczony, który jako jeden z trybów podstawowych jest najczęściej stosowany w celu udzielania zamówień publicznych. Jego prawidłowy przebieg uzależniony jest od wiedzy i umiejętności uczestników postępowania. W praktyce często dokumentacja postępowania jest nieprecyzyjna - zawiera uchybienia powodujące, że wykonawcy mają trudności z prawidłowym przygotowaniem oferty. Niekiedy powoduje to konieczność odrzucenia oferty, a w skrajnych przypadkach prowadzi do unieważniania postepowania; w przypadku zamówień dofinansowywanych ze środków UE – wiąże się z naliczeniem tzw. „korekty”,
   
 • Okoliczności, w jakich Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego stosując tryby niekonkurencyjne - Zamówienie z wolnej ręki oraz Zapytanie o cenę.

Celem skzolenia jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy niezbędnej do przygotowania dokumentacji postepowania lub oferty, w szczególności dotyczącej następujących zagadnień:

 • Obowiązującego stanu prawnego
 • Przygotowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia albo zaproszenia do udziału w postepowaniu albo Oferty wraz z załącznikami.
 • Przebiegu postepowania oraz badania i oceny ofert
 • Zakończenia postępowania
 • Udzielania zamówień w trybie: Zamówienia z wolnej ręki i Zapytania o cenę.

Metody szkoleniowe:

 • Wykład w trakcie, którego omówione zostaną najczęściej spotykane uchybienia w prowadzeniu postepowań
 • Dyskusja grupowa stanowiąca formę wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy uczestnikami – moderowana prze prowadzącego
 • Analiza przypadków zgłoszonych przez Uczestników.

Program

DZIEŃ I:

 1. Omówienie aktualnego stanu prawnego
   
 2. Obowiązki Zamawiającego w zakresie dokumentowania przebiegu postępowania
   
 3. Obowiązki Zamawiającego dotyczące ochrony danych osobowych pozyskanych od Wykonawców (RODO)
   
 4. Elektronizacja postepowań o zamówienia, faktury elektroniczne  
   
 5. Rodzaje zamówień – roboty budowalne, dostawy i usługi
   
 6. Zamówienia mieszane – określenie rodzaju zamówienia
   
 7. Szacowanie wartości zamówienia – termin szacowania, wpływ wartości na wybór procedury uproszczonej lub pełnej (unijnej), dokumentowanie, uchybienia w tym zakresie
   
 8. Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
   
 9. Opis przedmiotu zamówienia:
  • możliwość składania ofert równoważnych, częściowych, stosowanie prawa opcji,
  • podwykonawstwo - obowiązki Zamawiającego w tym zakresie,
  • udzielanie zamówień obejmujących różne świadczenia, zamówienia „powtórne”,
  • aspekty społeczne – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zatrudnienie osób społecznie marginalizowanych,
  • zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa.
    
 10. Warunki udziału w postepowaniu:
  • wymagania w zakresie dokumentowania,
  • korzystanie z zasobów udostępnionych przez podmioty trzecie,
  • spełnienie warunków przez wykonawców występujących wspólnie,
  • przesłanki wykluczenia z postępowania – obligatoryjne i fakultatywne,
  • samooczyszczenie.
    
 11. Ogłoszenie o zamówieniu.
   
 12. Kryteria oceny ofert – zasady opisu, stosowanie podkryteriów
   
 13. Wadium - forma oraz termin wniesienia
   
 14. Zasady udzielenia odpowiedzi na pytania wykonawców
   
 15. Formy wynagrodzenie – w postępowaniach na roboty budowlane oraz dostawy i usługi
   
 16. Okoliczności uzasadniające zmianę umowy po jej podpisaniu – definiowane przez Zamawiającego

DZIEŃ II

 1. Forma (pisemna czy elektroniczna) oferty, pełnomocnictwa, wymagane załączniki
   
 2. Składanie ofert: termin, miejsce; oferty złożone po terminie; oferty zamienne, termin związania ofertą
   
 3. Otwarcie ofert: informacja o otwartych ofertach, składanie informacji dot. grupy kapitałowej
   
 4. Bezstronność osób reprezentujących Zamawiającego
   
 5. Komisja przetargowa – zasady działania, kompetencje
   
 6. Badanie i ocena ofert – procedura odwrócona i procedura klasyczna, wezwania do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, poprawianie omyłek w treści oferty, wyjaśnianie rażąco niskiej ceny
   
 7. Zakończenie postępowania – wybór oferty najkorzystniejszej albo unieważnienie postepowania
   
 8. Tryby niekonkurencyjne – przesłanki wyboru – Zamówienie z wolnej ręki, Negocjacje bez ogłoszenia, Zapytanie o cenę
   
 9. Przygotowanie zaproszenia do udziału
   
 10. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
   
 11. Przebieg postępowania w zależności od stosowanego trybu
   
 12. Dokumentowanie, możliwe uchybienia
   
 13. Udzielenie zamówienia – podpisanie umowy, działania Zamawiającego w przypadku uchylenia się wykonawcy od podpisania umowy
   
 14. Środki ochrony prawnej – odwołane, składanie odpowiedzi na odwołanie, skarga na wyrok Krajowej Izby odwoławczej
   
 15. Panel dyskusyjnie na tematy zgłoszone przez uczestników, wyjaśnianie wątplliwości, odpowiedzi na pytania.

Wykładowca

Doradca, praktyk, konsultant zamówień publicznych zrzeszony w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych. Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań dotyczących udzielania klasycznych zamówień publicznych. Jako Trener zamówień publicznych wpisany na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (do czasu likwidacji listy), oraz certyfikowany Ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności doradca i wykładowca. W ciągu ostatnich 10 lat przeprowadził wiele szkoleń dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych oraz uczestniczył jako konsultant i doradca w przygotowaniu i przeprowadzeniu kilkuset zróżnicowanych przedmiotowo i wartościowo postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. Prowadząc szkolenia przekazuje wiedzę w sposób prosty i zrozumiały odwołując się do interpretacji wynikających z orzecznictwa sądowego oraz Krajowej Izby Odwoławczej.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com