Zarządzanie czasem - jak skutecznie planować pracę własną i osiągać wyznaczone cele

Warszawa
26-27 listopada 2019 r., wtorek (10.00 - 17.00) - środa (09.00 - 16.00)
Warszawa
27-28 stycznia 2019 r., poniedziałek (10.00 - 17.00) - wtorek (09.00 - 16.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Małe i średnie przedsiębiorstwa z wybranych województw mają możliwość dofinansowania udziału pracowników w tym szkoleniu, nawet do 80% kosztów, poprzez Bazę Usług Rozwojowych prowadzoną przez PARP. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.

Czy kiedykowiek byłeś w sytuacji, w której nie udało ci się zrealizowałać ważnych zaplanowanych zadań, ponieważ inne działania okazywały się pilniejsze? Czy czułeś, że tracisz kontrolę, kiedy pomimo starań, z różnych powodów twój plan pracy nie był realizowany w odpowiednim czasie? Czy zdarzyło ci się w natłoku wielu obowiązków zapomnieć o ważnej sprawie? Czy musiałeś pozostać w pracy dłużej niż planowałeś, by dokończyć swoje zadania? Czy kiedykolwiek myślałeś, że mógłbyś i chciałbyś efektywniej wykorzystywać czas pracy, by uniknąć niepotrzebnego stresu i pośpiechu?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest: doskonalenie umiejętności planowania pracy własnej, wzrost efektywności osobistej, doskonalenie umiejętności wyznaczania priorytetów i takiego planowania, które pomoże pogodzić różne role życiowe.

KORZYŚCI

Uczestnicy szkolenia:

 • nauczą się prawidłowego określania celów i skutecznego planowania,
 • uzyskają wiedzę i praktyczne wskazówki dotyczące zwiększenia efektywności i wydajności pracy,
 • nauczą się radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu,
 • poznają praktyczne narzędzia usprawniające zarządzanie czasem,
 • wypracują optymalne metody zarządzania sobą w czasie w zmieniających się warunkach,
 • wypracują metody radzenia sobie z presja czasu i stresem.

Szkolenie oparte jest na grach symulacyjnych: ZEGARMISTRZ i DETEKTYW.

Program

MODUŁ I. Efektywność zarządzania czasem.

 1. Moje mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem.
 2. Błędy w zarządzaniu czasem.
 3. Nawyki skutecznego działania i ich wpływ na efektywność.
 4. Reguły efektywności wg Briana Tracy.
 5. Jak wpłynąć na własna motywację i przekierować swoją energię na konstruktywne rozwiązywanie problemów i efektywne wykonywanie zadań.
 6. Reaktywny i proaktywny model Coveya, czyli na co mam wpływ, a na co wpływu nie mam.
 7. Radzenie sobie z presją czasu
 8. Oblicza i konsekwencje wykonywania zadań pod presja czasu.
 9. Zasady formułowania celów. Metoda SMART.

Moduł I rozpocznie gra szkoleniowa GIEŁDA. Jest to gra pozwalająca doświadczyć pracy zespołowej i realizacji celu pod presją czasu. Podczas gry istotne będzie budowanie motywacji i zaangażowania członków zespołów. Uczestnicy będą mogli zaobserwować różnorodne zachowania i postawy, co pozwoli im na skuteczniejszą współpracę w realiach zawodowych.

Gra umożliwia rozwój następujących umiejętności:

 • umiejetność planowania strategicznego – wyznaczania strategii i jej realizacji przy niepełnej informacji na temat rynku i konkurencji,
 • umiejętność pracy zespołowej – współpracy wewnątrz zespołu, wspólnego wyznaczania i osiągania celu pod presja czasu,
 • radzenia sobie z niejednoznacznością i zmianami - zwiększenia świadomości własnych postaw i zachowań w sytuacji zmiany pod presja czasu,
 • wzbudzania w sobie motywacji i postawy proaktywnej w trudnych sytuacjach.

MODUŁ II. Style zachowań i ich wpływ na skuteczność w biznesie.

 1. Czym są style osobowości według DISC.
 2. Jakim stylem jestem – kwestionariusz stylu.
 3. Kluczowe potencjały wynikające z danego stylu pozwalające na zwiększanie efektywności biznesowej.
 4. Dlaczego znajomość stylu zachowania ma tak wielkie znaczenie dla efektywnej pracy.
 5. Czynniki motywujące i demotywujące dla poszczególnych stylów.
 6. Jak wykorzystać mocne strony do zwiększania swojej skuteczności.

Uczestnicy uzupełniają kwestionariusz Stylów zachowań, który pozwoli na określenie dominujących stylów zachowań. Podczas szeregu ćwiczeń grupowych i indywidualnych Uczestnicy nauczą się jak zwiększać swoją efektywność korzystając z wiedzy o stylach zachowań własnych oraz współpracowników.

MODUŁ III. Techniki organizacji i zarządzania sobą w czasie.

 1. Matryca Eisenhowera.
 2. Metoda ALPEN.
 3. Zastosowanie zasady Pareto w zarządzaniu czasem.
 4. Zasada 60/40.
 5. Złota godzina.
 6. Jak nadawać priorytety zadaniom.
 7. Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych.
 8. Kontrola realizacji planu.
 9. Schemat I-BEAM, jako narzędzie, które pomaga nam w planowaniu i kontrolowaniu naszego planu dnia.
 10. Określanie ramy czasowej dla realizacji zadania.

Uczestnicy wezmą udział w interaktywnej grze symulacyjnej Zegarmistrz, która pozwala w sposób praktyczny udoskonalić kompetencje związane z planowaniem. Uczestnicy będą podczas gry decydować o ważności i pilności poszczególnych zadań. Doświadczą sytuacji zbliżonych do rzeczywistego życia zawodowego, w którym pojawiają się zadania i czynności nieplanowane, presja czasu oraz konieczność realizacji założonych celów. Wszystko to sprawi, że nabywanie kompetencji związanych z organizacja i planowaniem stanie się ciekawe, dynamiczne i zapadające w pamięć.

Celem gry szkoleniowej Zegarmistrz jest rozwój następujących umiejętności:

 • efektywność osobista/ zarządzanie sobą w czasie – zwiększenie świadomości wpływu planowania na rezultat pracy, realizację celów i poziom własnej motywacji oraz motywacji w zespole,
 • umiejętność planowania - udoskonalenie i praktycznej umiejętności nadawania priorytetów według Matrycy Eisenhowera,
 • umiejętność zarządzania sobą w sytuacji zmiany - adekwatne reagowanie na pojawiające się zadania oraz zdarzenia losowe, wprowadzanie koniecznych korekt w planie działania; zrozumienie nieuchronności zmian i udoskonalenie elastycznego podejścia do zadań przy jednoczesnym planowaniu i kontroli przebiegu zadań, uświadomienie sobie konieczności wdrożenia reguły 60/40,
 • umiejetność ustalania zasad współpracy wewnątrz grupy - przestrzeganie podziału ról, współpraca w zakresie ustalania priorytetów i planowania zadań w ramach zespołu oraz z innymi zespołami.

MODUŁ IV. Jak radzić sobie ze „złodziejami czasu”.

 1. Identyfikacja własnych „złodziei czasu”.
 2. Przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy.
 3. Sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu.
 4. Metoda Pomodoro jako recepta na rozpraszacze.
 5. Jak efekt piły wpływa na realizację założonych celów i zadań.

MODUŁ V. Asertywność a zarządzanie sobą w czasie.

 1. Asertywna postawa – jak odróżnić ją od uległości, agresji i manipulacji.
 2. Praca w grupach mająca na celu stworzenie definicji oraz charakterystykę poszczególnych postaw.
 3. Asertywność, jako zdolność egzekwowania własnych praw i szanowania praw innych.
 4. Poznaj siebie i swoje mocne strony oraz obszary do rozwoju.
 5. Mapa asertywności – psycho test.

MODUŁ VI. Jak skutecznie odmawiać i chronić własne granice, tak aby zadbać o współpracę i realizować założone cele i zadania.

 1. Sztuka mówienia „nie” bez poczucia winy.
 2. Jak mówić „nie” z zachowaniem szacunku do siebie i innych?
  • Praca grupowa mająca na celu wypracowanie skutecznego modelu odmawiania.
  • Przećwiczenie wybranych technik np. asertywnej odmowy z użyciem zdartej płyty.
 3. Granice obrony koniecznej - 4-etapowa procedura wyrażania gniewu i innych uczuć "negatywnych".
 4. Sztuka dawania komplementów oraz wyrażania osobistych przekonań i opinii.
 5. Trudności emocjonalne związane z przyjmowaniem pochwał oraz zarzutów
 6. Plus i minus - zasady formułowania skutecznych komunikatów zwrotnych
 7. Trening wyrażania uczuć pozytywnych -- ćwiczenia interakcyjne

Uczestnicy wezmą udział w szeregu ćwiczeń indywidualnych i grupowych. W module tym zaplanowane zostały również symulacje sytuacji z zastosowaniem poznanych technik. Podczas ćwiczeń rozmowy zarejestrowane zostaną za pomocą kamery. Uczestnicy otrzymają informacje zwrotne od trenera i grupy.

MODUŁ VII. Ostrzenie piły, czyli jak dbać o równowagę w czterech wymiarach: duchowym, fizycznym, umysłowym, społeczno- emocjonalnym.

 1. Jak dbać o harmonię pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.
 2. Praca z kołem życia, pozwalająca uświadomić sobie poziom satysfakcji z poszczególnych obszarów życiowych, takich jak: rodzina, przyjaciele praca, zdrowie itd... Koło życia jest narzędziem do pracy z wyznaczaniem sobie celów, poszukiwania równowagi.
 3. W jaki sposób moja „kondycja” wpływa na jakość wykonywanych zadań.
 4. Stres, jako czynnik zaburzający proces planowania:
  • profilaktyka stresu,
  • jak powstaje stres?
 5. Stres – objawy fizyczne.
 6. Kiedy stres jest szkodliwy.
 7. Jak wytropić własne źródła stresu.
 8. Techniki radzenia sobie ze stresem
 9. Praca nad przekonaniami.
 10. Model ABC i jego rola w radzeniu sobie ze stresem.

Moduł rozpocznie gra szkoleniowa Detektyw. Wciągająca, humorystyczna fabuła wywołuje zaangażowanie i pozwala na zastanowienie się nad aspektami nie tylko planowania, ale również równowagi pomiędzy życiem prywatnym a osobistym. Uczestnicy mogą poczuć się niczym detektywi z klasycznych kryminałów. Wybór zadań wydaje się prosty, ale bardzo łatwo wpaść w pułapkę pilności spraw mało istotnych, zapominając o tym co naprawdę ważne.

Celem gry szkoleniowej Detektyw jest praca nad rozwojem następujących umiejętności:

 • zarządzanie sobą w czasie, w tym rozróżnianie spraw ważnych i nieważnych – ustalania istotności zadań pod względem ich spójności z wartościami i celami,
 • ustalanie priorytetów – efektywne uporządkowanie zadań pod względem ich ważności i pilności - w grze uczestnicy będą mogli podsumować i zastosować wiadomości i umiejętności planowania nabyte podczas warsztatu.
 • umiejętność dbania o równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym – godzenia obowiązków z dbaniem o relacje, odpoczynek i rozwój - uczestnicy będą mogli przedyskutować znaczenie równowagi i umiejętności radzenia sobie ze stresem w efektywności biznesowej i osobistej.

Wykładowca

Trenerka, coach, certyfikowany konsultant DISC D3, 12 letni praktyk biznesu. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych „Zarządzania Zasobami ludzkimi” Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła również Szkołę Trenerów „METRUM” i studia podyplomowe „Zarządzanie zespołem sprzedaży” Akademii Leona Koźmińskiego.

Prowadzi szkolenia i warsztaty związane z rozwojem kompetencji dla kadry zarządzającej, dla zespołów sprzedaży i obsługi klienta oraz dla specjalistów w różnych branż. Zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleniowych dla wielu kluczowych firm na rynku polskim.

Podczas pracy z grupami kieruje się praktyczną wiedzą zdobytą w czasie pracy w międzynarodowych korporacjach. Pracuje w oparciu o nowoczesne formy, jakimi są gry szkoleniowe. Łączy praktykę z wiedzą merytoryczną i umieszcza ją w konkretnych sytuacjach biznesowych.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
26-27 listopada 2019 r., wtorek (10.00 - 17.00) - środa (09.00 - 16.00)
Warszawa
27-28 stycznia 2019 r., poniedziałek (10.00 - 17.00) - wtorek (09.00 - 16.00)