Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Udzielanie zamówień w projektach unijnych 2014-2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności, praca z bazą konkurencyjności. Jak unikać błędów skutkujących korektami finansowymi – warsztaty praktyczne

Szkolenie 2-dniowe
Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: udzielanie zamówień w projektach UE, praca z Bazą konkurencyjności, prawidłowe szacowanie wartości zamówienia, zasada konkurencyjności a rozeznanie rynku, dzielenie zamówienia na części, korekty finansowe za nieprawidłowości w udzielaniu zamówień. 

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Szkolenie dotyczy projektów z perspektywy 2014-2020 - będą one realizowane jeszcze do grudnia 2023 r. Po ukazaniu się dokumentów opisujących sposób udzielania zamówień w nowej perspektywie, program szkolenia zostanie odpowiednio zmodyfikowany. Zasady udzielania zamówień w ramach projektów unijnych w nowej perspektywie będą podobne, gdyż będą oparte na Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Jedną z głównych przyczyn obniżenia dofinansowania i uznania wydatków za niekwalifikowane są wykryte nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych w projekcie. Dla beneficjentów nie stosujących zasad PZP na co dzień, jest to zupełna nowość.

Stara prawda doświadczonych beneficjentów środków UE mówi o tym, że nie jest sztuką pozyskać dofinansowanie na projekt, sztuką jest dowieźć projekt do końca i uniknąć niekwalifikowalności wydatków i zwrotu części lub całości dotacji.

Cele szkolenia:

 • Nabycie umiejętności prawidłowego postępowania przy wyborze wykonawców dostaw, usług czy robót budowlanych w projektach UE,
 • Podniesienie kompetencji w zakresie konstruowania zapytań ofertowych, dobieraniu odpowiednich kryteriów oceny ofert, pracy z bazą konkurencyjności,
 • Nabycie pewności co do prawidłowości przeprowadzonego postępowania i uniknięcie ewentualnych korekt finansowych.

Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które umożliwią prawidłowe udzielanie zamówień i nie narażanie się na ryzyko korekt finansowych przy wdrażaniu swoich projektów.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności i wiedzę: 

 • jak dobrać odpowiedni tryb udzielania zamówienia do zakupów przewidzianych w projekcie, 
 • jak prawidłowo skonstruować zapytanie ofertowego i załączniki do zapytania,
 • jak prawidłowo dokonać wyboru Wykonawcy,
 • jak posługiwać się bazą konkurencyjności.

Beneficjenci środków UE nabędą wiedzę, jak uniknąć korekt finansowych i zmniejszenia dofinansowania ze względu na nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych. 

Adresaci szkolenia:

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektami i rozliczanie wydatków finansowanych ze środków UE. Osoby odpowiedzialne za zakupy w projektach. Beneficjenci środków EFRR i EFS.

Metody prowadzenia zajęć:

Zajęcia mają charakter interaktywny i są oparte na krótkich wykładach połączonych z dyskusją (50% czasu szkolenia) oraz warsztatach (50% czasu):

 • Wykłady i omówienia – temat szkolenia wymaga wstępu i omówienia problematyki stanowiącej bazę teoretyczną. Części wykładowe są uzupełnione konkretnymi przykładami omawianymi szczegółowo w trakcie szkolenia;
 • Dyskusje grupowe - stosować je będziemy przez cały czas realizacji szkolenia jako interaktywną formę wymiany informacji i współpracy pomiędzy trenerem a uczestnikami. Rola trenera to rola moderatora dyskusji. W trakcie całego szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, na które będą udzielane odpowiedzi przez trenera wraz z ilustrowaniem ich przykładami z praktyki;
 • Prezentacje na forum grupy – trener prezentuje podczas szkolenia konkretne przykłady omawiając je szczegółowo i prowokując uczestników do wymiany poglądów i doświadczeń w tym obszarze;
 • Warsztaty – praca indywidualna uczestników na zadany temat.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. WSTĘP DO ZAGADNIENIA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W OKRESIE 2014-2020
   
  1. Czym są zamówienia publiczne? Jakie akty prawne regulują udzielanie zamówień przez Beneficjentów funduszy UE?
  2. Obowiązki Beneficjenta dotyczące udzielania zamówień wynikające z Umowy o dofinansowanie,
  3. Obowiązki Beneficjenta dotyczące udzielania zamówień wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
    
 2. TRYBY I SPOSOBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ DLA BENEFICJENTÓW NIE STOSUJĄCYCH PZP 
   
  1. Zamówienia poniżej 20 tys. zł.
  2. Zamówienia w trybie rozeznania rynku.
  3. Zamówienia zgodne z zasadą konkurencyjności.
  4. Jakie kryteria brać pod uwagę szacując wartość zamówienia?
  5. Dzielenie zamówienia na części - jak nie popełnić błędu?
  6. W jakich przypadkach Beneficjent może odstąpić od stosowania zasady konkurencyjności?
    
 3. PRZYGOTOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
   
  1. Opis przedmiotu zamówienia - jakich zapisów unikać?
  2. Warunki udziału w postępowaniu:
   • podstawy do wykluczenia Wykonawców,
   • stosowanie wadium, kaucji, innych zabezpieczeń,
   • warunki stawiane potencjalnym Wykonawcom - kiedy przewyższają wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia?
  3. Kryteria oceny ofert:
   • kryteria cenowe,
   • kryteria jakościowe, stosowanie punktacji i wag procentowych,
   • jakich dokumentów możemy żądać od Wykonawców na etapie postępowania.
  4. Zamówienia dodatkowe.
  5. Oferty wariantowe. 
    
 4. ZAWIERANIE UMÓW Z WYKONAWCĄ
   
  1. Zmiana terminów realizacji - warunki.
  2. Zmiana terminów i sposobów płatności - warunki.
  3. Stosowanie kar umownych.
    
 5. PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT
   
  1. Poprawne sporządzenie dokumentacji z wyboru Wykonawcy.
    
 6. WARSZTATY Z PRZYGOTOWANIA ZAPYTAŃ OFERTOWYCH
   
  1. Praca na przykładowych zapytaniach ofertowych, analiza popełnionych błędów.
  2. Dobór kryteriów oceny ofert w zależności od rodzaju zamówienia.
  3. Dobór odpowiednich warunków udzielenia zamówienia.
  4. Istotne zmiany warunków umowy.
    
 7. PRACA Z BAZĄ KONKURENCYJNOŚCI
   
  1. Publikowanie ogłoszenia.
  2. Jak przygotować zapytanie z możliwością składania ofert częściowych?
  3. Odpowiedzi na pytania Wykonawców.
  4. Publikowanie rozstrzygnięcia.
  5. Anulowanie zamówienia.
    
 8. NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ

  1. Stosowanie korekt finansowych za nieprawidłowości.
  2. Analiza indywidualnych przypadków.
  3. Podsumowanie szkolenia - sesja pytań i odpowiedzi.

Wykładowca

Od 2004 r. zaangażowana w pozyskiwanie środków z funduszy UE na inwestycje dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i innych Beneficjentów.

Jest autorką i/lub współautorką ponad stu projektów w ramach różnych programów operacyjnych m.in. w latach 2004-2006 (ZPORR, SPO- WKP, SPO- RZL); 2007-2013 (POIS, POIG, RPO WD, POKL) oraz 2014-2020 (POIS, POIR, POPC, RPO WD, POWER).

Na zlecenie kilkunastu podmiotów zarządzała projektami i rozliczała dotacje zarówno przedsiębiorstw jak i jednostek sektora finansów publicznych. W latach 2013-2016 członek zarządu dużej firmy konsultingowej specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji z UE.

Od 10 lat szkoli wnioskodawców i beneficjentów w zakresie prawidłowego zarządzania projektami, rozliczenia środków, tworzenia aplikacji projektowych, kwalifikowalności kosztów, przygotowania do kontroli. Jest też doradcą w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.

Z wykształcenia socjolog, ukończone studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Niestety nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Są to 3 hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels.

CENY W 2023 roku:

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.