Regulamin

 

 1. Niniejszy dokument określa zasady świadczenia usług przez J.G.Training oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Zamawiającego.
   
 2. W niniejszym dokumencie używane są pojęcia:
   
  • Organizator – J.G.Training,
  • Zamawiający – podmiot, który dokonuje zgłoszenia na szkolenie,
  • Uczestnik – osoba biorąca udział w szkoleniu,
  • Osoba Kontaktowa – pracownik Zamawiającego dokonujący zgłoszenia na szkolenie i pośredniczący w przekazywaniu informacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem,
  • Wykładowca – osoba prowadząca szkolenie.

I. OFERTA SZKOLENIOWA

 1. Pełna oferta szkoleniowa Organizatora jest dostępna na stronie www.jgt.pl . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za oferty szkoleń J.G.Training, które publikowane są na innych stronach internetowych, których J.G.Training nie jest właścicielem.
   
 2. Szkolenia odbywają się zgodnie z programem szkolenia przedstawionym w ofercie, w terminach przedstawionych w ofercie, z zastrzeżeniem sytuacji związanych z odwołaniem szkolenia opisanych w niniejszym Regulaminie.
   
 3. Uczestnicy otrzymują wszystkie świadczenia opisane w ofercie szkoleniowej jako świadczenia zawarte w cenie szkolenia.
   
 4. Jeśli w ramach ceny szkolenia nie jest zawarty nocleg, na życzenie Zamawiającego Organizator może pośredniczyć w rezerwacji noclegu dla Uczestnika szkolenia. Płatność za nocleg zostanie doliczona do ceny szkolenia na fakturze lub Zamawiający może samodzielnie dokonać płatności za nocleg. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez obiekty hotelowe.
   
 5. Informacje na temat ceny szkolenia, w tym obowiązujących rabatów, zawarte są w ofercie zamieszczonej na stronie www.jgt.pl. Istnieje możliwość ustalenia innej ceny w drodze negocjacji, co powinno zostać potwierdzone pisemnie (e-mailem) przez Organizatora. Dodatkowe rabaty oferowane przez Organizatora w newsletterach, ulotkach informacyjnych czy kuponach rabatowych, co do zasady nie sumują się z rabatami podanym na stronie www.jgt.pl – obowiązuje rabat korzystniejszy dla Zamawiającego, chyba, że Zamawiający i Organizator dokonają innych ustaleń.
   
 6. Usługa szkoleniowa nie obejmuje konsultacji poszkoleniowych, chyba, że Zamawiający i Wykonawca dokonają innych ustaleń w formie pisemnej.

II. SPOSÓB I SKUTKI PRAWNE DOKONANIA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

 1. Zamawiający dokonuje zgłoszenia na szkolenie poprzez wypełnienie i przesłanie do Organizatora wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego.
   
 2. Formularze Zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Organizatora www.jgt.pl .
   
 3. Przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem i stanowi zobowiązanie do zapłaty za szkolenie.
   
 4. Zamawiający może dokonać zgłoszenia na szkolenie w inny sposób niż poprzez Formularz Zgłoszeniowy Organizatora – np. poprzez przesłanie widomości e-mail, przesyłając pismo faksem lub pocztą. Organizator akceptuje zgłoszenia w innej formie niż Formularz Zgłoszeniowy. Przesłanie zgłoszenia w innej formie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem i stanowi zobowiązanie do zapłaty za szkolenie.
   
 5. Organizator potwierdza otrzymanie Formularza Zgłoszeniowego (lub zgłoszenia przesłanego w innej formie) w ciągu 48 godzin od jego otrzymania, poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Brak otrzymania informacji potwierdzającej w czasie 48 godzin od wysłania Formularza Zgłoszeniowego może oznaczać, że Organizator nie otrzymał Formularza Zgłoszeniowego.  W takiej sytuacji zaleca się, by Zamawiający skontaktował się z Organizatorem w celu wyjaśnienia sytuacji.
   
 6. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia na szkolenie w sytuacji, gdy nie ma już wolnych miejsc na szkoleniu we wskazanym terminie lub gdy szkolenie nie odbędzie się z powodu braku minimalnej liczby uczestników lub sytuacji losowej niezależnej od Organizatora.

III. POTWIERDZENIE I ODWOŁANIE SZKOLENIA, REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

 1. Zamawiający ma prawo anulować przesłane zgłoszenie i zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów najpóźniej w terminie wskazanym na formularzu zgłoszeniowym jako termin bezkosztowej rezygnacji. Rezygnacja może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej (w tym drogą mailową na adres: szkolenia@jgt.pl ), przy czym decydująca jest data wpływu rezygnacji do Organizatora. Rezygnacja ze szkolenia po wskazanym terminie lub nieobecność na szkoleniu oznacza dla Zamawiającego obowiązek pokrycia kosztów szkolenia w pełnej wysokości.
   
 2. Najpóźniej na 4 dni przed terminem szkolenia Organizator potwierdza lub odwołuje szkolenie poprzez przesłanie do Zamawiającego odpowiedniej informacji drogą mailową:
   
  • W przypadku potwierdzenia szkolenia, Organizator przesyła do Zamawiającego szczegółowe informacje organizacyjne związane ze szkoleniem. Zamawiający nie może dokonać bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia szkolenia.
    
  • W przypadku braku minimalnej liczby uczestników szkolenia, Organizator przesyła do Zamawiającego informację, że szkolenie zostaje odwołane. W takiej sytuacji Zamawiający ma możliwość przesunięcia swojego zgłoszenia na kolejny termin szkolenia, jeśli termin taki jest zaplanowany lub rezygnacji z udziału w szkoleniu.
    
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w każdym innym terminie niż podane wyżej, z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji losowych takich jak nagła choroba Wykładowcy czy sytuacji spowodowanych siłą wyższą.
   
 4. W przypadku odwołania szkolenia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Zamawiającego z powodu odwołania szkolenia (np. m.in. Organizator nie pokrywa kosztów biletów PKP i innych biletów lub kosztów opłaconych wcześniej noclegów).

IV. FORMA REALIZACJI SZKOLENIA ONLINE / HYBRYDOWA / STACJONARNA

 1. Szkolenia odbywają się w formie stacjonarnej, online lub hybrydowej. Forma realizacji jest wskazana w ofercie szkoleniowej.
   
 2. Wymagania techniczne dla udziału w szkoleniu online są wskazane w ofercie szkoleniowej. Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość połączenia testowego w celu weryfikacji, czy spełnione są warunki techniczne dla pełnowartościowego udziału w szkoleniu. Jeśli w trakcie połączenia testowego wystąpią problemy uniemożliwiające udział w szkoleniu i nie nie będzie możliwości usunięcia ich, Uczestnik ma prawo do wycofania swojego zgłoszenia, również po terminie wskazanym w pkt III.1 Regulaminu, jeśli weryfikacja warunków technicznych nie została dokonana przed upływem tego terminu.
   
 3. Organizator ma prawo do zmiany formy szkolenia w każdym terminie ze stacjonarnej lub hybrydowej na formę online, w sytuacji, gdy nie jest możliwa realizacja szkolenia w innej formie niż online, np. z powodu pandemii. W takim przypadku Uczestnicy mają prawo wycofać swoje zgłoszenia i odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów, również po terminie wskazanym w pkt III.1 Regulaminu, jeśli zmiana formy szkolenia przez Organizatora nastąpiła po upływie terminu bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia.
   
 4. Uczestnik może w każdym terminie dokonać zmiany formy udziału w szkoleniu, z zastrzeżeniem, że zmiana z formy online na formę stacjonarną wymaga akceptacji Organizatora.

IV. PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE i FAKTURY

 1. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
   
 2. Na życzenie Zamawiającego Organizator przesyła dokument PROFORMA w celu dokonania przedpłaty.
   
 3. Jest możliwość zapłaty za szkolenie po odbyciu szkolenia w terminie 14 dni lub innym ustalonym terminie, jeśli Zamawiający ma takie życzenie a Organizator wyrazi na to zgodę.
   
 4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
   
 5. W przypadku odwołania szkolenia przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone Zamawiającym. Na życzenie Zamawiającego przedpłata może być zachowana jako płatność za kolejny termin szkolenia lub za inne szkolenie.
   
 6. Faktura jest wystawiana w ciągu 7 dni od dokonania przedpłaty lub w przypadku braku przedpłaty - w dniu szkolenia. Faktura jest przekazywana Uczestnikowi na szkoleniu lub na jeśli Zamawiający wyrazi takie życzenie - w inny ustalony z Zamawiającym sposób (pocztą, mailem w formie pdf).

V. REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu szkolenia w formie pisemnej na adres Organizatora, a także drogą mailową na adres: szkolenia@jgt.pl
   
 2. W ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji Organizator udzieli odpowiedzi w formie pisemnej lub drogą mailową. W przypadku uznania zasadności reklamacji Organizator zaproponuje sposób rekompensaty.

VI. SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 1. W przypadku organizacji szkolenia zamkniętego, prawa i obowiązki Zamawiającego i Organizatora są określone w odrębnej umowie dotyczącej szkolenia zamkniętego.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie niezbędne jest podanie danych osobowych Uczestnika szkolenia i / lub Osoby Kontaktowej: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy nr telefonu.
   
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji Zamówienia.
   
 3. Administratorem przekazanych danych osobowych jest J.G.Training, ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa.
   
 4. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do poprawiania swoich danych oraz wycofania zgody na dalsze przetwarzanie.
   
 5. Szczegółowy opis postępowania z danymi osobowymi, a także prawa osób, których dane są przetwarzane, znajduje się w Polityce prywatności.