Regulamin

 

 1. Niniejszy dokument określa zasady świadczenia usług przez J.G.Training oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Zamawiającego.
   
 2. W niniejszym dokumencie używane są pojęcia:
   
  • Organizator – J.G.Training,
  • Zamawiający – podmiot, który dokonuje zgłoszenia na szkolenie lub zamawia szkolenie zamknięte,
  • Szkolenie otwarte – usługa świadczona przez J.G.Training w formie otwartej dla wszystkich zainteresowanych, której oferta zaprezentowana jest na stronie www.jgt.pl,
  • Szkolenie zamknięte – usługa przygotowana na zlecenie Zamawiającego, zakres szkolenia i wszystkie warunki realizacji uzgadnianie są indywidualnie pomiędzy Zamawiającym i Organizatorem,
  • Uczestnik – osoba biorąca udział w szkoleniu,
  • Osoba Kontaktowa – pracownik Zamawiającego dokonujący zgłoszenia na szkolenie i pośredniczący w przekazywaniu informacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem,
  • Wykładowca – osoba prowadząca szkolenie.
  • Szkolenie w formie online - realizowane w czasie rzeczywistym, uczestnicy i wykładowca łączą się zdalnie poprzez platformę do realizacji szkoleń
  • Szkolenie w formie stacjonarnej - realizowane w sali szkoleniowej, uczestnicy i wykładowca przebywają w tym samym miejscu, nie ma możliwości dołączenia zdalnie do szkolenia
  • Szkolenie w formie hybrydowej - szkolenie realizowane w sali szkoleniowej, część uczestników jest w sali szkoleniowej, a część łączy się zdalnie ze szkoleniem, wykładowca znajduje się w sali szkoleniowej.

I. OFERTA SZKOLENIOWA – SZKOLENIA OTWARTE

 1. Pełna oferta szkoleniowa Organizatora jest dostępna na stronie www.jgt.pl . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za oferty szkoleń J.G.Training, które publikowane są na innych stronach internetowych, poza www.jgt.pl
   
 2. Szkolenia odbywają się zgodnie z programem szkolenia przedstawionym w ofercie, w terminach przedstawionych w ofercie, z zastrzeżeniem sytuacji związanych z odwołaniem szkolenia opisanych w niniejszym Regulaminie.
   
 3. Uczestnicy otrzymują wszystkie świadczenia opisane w ofercie szkoleniowej jako świadczenia zawarte w cenie szkolenia.
   
 4. Jeśli w ramach ceny szkolenia nie jest zawarty nocleg, na życzenie Zamawiającego Organizator może pośredniczyć w rezerwacji noclegu dla Uczestnika szkolenia. Płatność za nocleg zostanie doliczona do ceny szkolenia na fakturze lub Zamawiający może samodzielnie dokonać płatności za nocleg. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez obiekty hotelowe.
   
 5. Informacje na temat ceny szkolenia, w tym obowiązujących rabatów, zawarte są w ofercie zamieszczonej na stronie www.jgt.pl. Istnieje możliwość ustalenia innej ceny w drodze negocjacji, co powinno zostać potwierdzone pisemnie (e-mailem) przez Organizatora. Dodatkowe rabaty oferowane przez Organizatora w newsletterach, ulotkach informacyjnych czy kuponach rabatowych, co do zasady nie sumują się z rabatami podanym na stronie www.jgt.pl – obowiązuje rabat korzystniejszy dla Zamawiającego, chyba, że Zamawiający i Organizator dokonają innych ustaleń.
   
 6. Usługa szkoleniowa nie obejmuje konsultacji poszkoleniowych, chyba, że Zamawiający i Wykonawca dokonają innych ustaleń w formie pisemnej.
   
 7. Po zrealizowanym szkoleniu Wykonawca przekazuje Uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia. Warunkiem uzyskania certyfikatu, będącego dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia, jest wzięcie udziału w zajęciach obejmujących co najmniej 80% czasu szkolenia.

II. SPOSÓB I SKUTKI PRAWNE DOKONANIA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE OTWARTE

 1. Zamawiający dokonuje zgłoszenia na szkolenie poprzez wypełnienie i przesłanie do Organizatora wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego.
   
 2. Formularze Zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Organizatora www.jgt.pl .
   
 3. Przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem i stanowi zobowiązanie do zapłaty za szkolenie.
   
 4. Zamawiający może dokonać zgłoszenia na szkolenie w inny sposób niż poprzez Formularz Zgłoszeniowy Organizatora – np. poprzez przesłanie widomości e-mail, przesyłając pismo faksem lub pocztą. Organizator akceptuje zgłoszenia w innej formie niż Formularz Zgłoszeniowy. Przesłanie zgłoszenia w innej formie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem i stanowi zobowiązanie do zapłaty za szkolenie.
   
 5. Organizator potwierdza otrzymanie Formularza Zgłoszeniowego (lub zgłoszenia przesłanego w innej formie) w ciągu 48 godzin od jego otrzymania, poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Brak otrzymania informacji potwierdzającej w czasie 48 godzin od wysłania Formularza Zgłoszeniowego może oznaczać, że Organizator nie otrzymał Formularza Zgłoszeniowego. W takiej sytuacji zaleca się, by Zamawiający skontaktował się z Organizatorem w celu wyjaśnienia sytuacji.
   
 6. Zamawiający ma prawo do zmiany uprzednio zgłoszonego Uczestnika, w każdym terminie przed rozpoczęciem szkolenia, nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Informacja o zmianie Uczestnika powinna być dostarczenia do Organizatora drogą mailową przed rozpoczęciem szkolenia.
   
 7. Cena szkolenia otwartego podana w ofercie na stronie www.jgt.pl jest ceną za udział w Szkoleniu dla 1 osoby, również w przypadku szkolenia realizowanego w formie ONLINE. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny szkolenia za każdego Uczestnika, który ma do niego dostęp lub bierze w nim udział.
   
 8. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia na szkolenie w sytuacji, gdy nie ma już wolnych miejsc na szkoleniu we wskazanym terminie lub gdy szkolenie nie odbędzie się z powodu braku minimalnej liczby uczestników lub sytuacji losowej niezależnej od Organizatora.

III. REZYGNACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z UDZIAŁU W SZKOLENIU OTWARTYM, WYCOFANIE ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

 1. Zamawiający ma prawo anulować przesłane zgłoszenie i zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów najpóźniej w terminie wskazanym na formularzu zgłoszeniowym jako termin bezkosztowej rezygnacji.
   
 2. Rezygnacja może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej (w tym drogą mailową na adres: szkolenia@jgt.pl ), przy czym decydująca jest data wpływu rezygnacji do Organizatora. Rezygnacja ze szkolenia po wskazanym terminie lub nieobecność na szkoleniu oznacza dla Zamawiającego obowiązek pokrycia kosztów szkolenia w pełnej wysokości.

IV. POTWIERDZENIE REALIZACJI SZKOLENIA PRZEZ ORGANIZATORA LUB ODWOŁANIE REALIZACJI SZKOLENIA OTWARTEGO

 1. Najpóźniej na 4 dni przed terminem szkolenia Organizator potwierdza lub odwołuje szkolenie:
   
  • W przypadku potwierdzenia szkolenia, Organizator przesyła do Zamawiającego drogą mailową szczegółowe informacje organizacyjne związane ze szkoleniem. Zamawiający nie może dokonać bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia realizacji szkolenia.
    
  • W przypadku braku minimalnej liczby uczestników szkolenia, Organizator przesyła do Zamawiającego informację, że szkolenie zostaje odwołane. W takiej sytuacji Zamawiający ma możliwość przesunięcia swojego zgłoszenia na kolejny termin szkolenia lub rezygnacji z udziału w szkoleniu.
    
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, zapłata za szkolenie (jeśli była dokonana wcześniej) zostaje niezwłocznie zwrócona na rachunek Zamawiającego, chyba, że Zamawiający zadysponuje przesunięcie wpłaty na kolejny termin szkolenia.
   
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w każdym innym terminie niż podane wyżej, z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji losowych takich jak nagła choroba Wykładowcy czy sytuacji spowodowanych siłą wyższą.
   
 4. W przypadku odwołania szkolenia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Zamawiającego z powodu odwołania szkolenia (np. m.in. Organizator nie pokrywa kosztów biletów PKP i innych biletów lub kosztów opłaconych wcześniej noclegów).

V. FORMA REALIZACJI SZKOLENIA ONLINE / HYBRYDOWA / STACJONARNA

 1. Szkolenia otwarte odbywają się w formie stacjonarnej, online lub hybrydowej. Forma realizacji jest wskazana w ofercie szkoleniowej. Szkolenia zamknięte realizowane są w formie ustalonej z Zamawiającym.
   
 2. Wymagania techniczne dla udziału w szkoleniu online są wskazane w ofercie szkoleniowej. Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość połączenia testowego w celu weryfikacji, czy spełnione są warunki techniczne dla pełnowartościowego udziału w szkoleniu.
   
 3. Organizator ma prawo do zmiany formy szkolenia w każdym terminie ze stacjonarnej / hybrydowej na formę online, w sytuacji, gdy Organizator podejmie decyzję, że nie jest możliwa realizacja szkolenia w innej formie niż online. W takim przypadku Uczestnicy zapisani na formę stacjonarną mają prawo wycofać swoje zgłoszenia i odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów, również po terminie bezkosztowej rezygnacji (wskazanym w pkt III.1 Regulaminu), jeśli zmiana formy szkolenia przez Organizatora nastąpiła po upływie terminu bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia.
   
 4. Dla szkoleń realizowanych w formie hybrydowej cena za udział w szkoleniu może być uzależniona od wybranej formy uczestnictwa. Cena zakupu szkolenia jest podana na stronie z opisem szkolenia.
   
 5. Uczestnicy mają możliwość zmiany zadeklarowanej wcześniej formy szkolenia, jeśli szkolenie odbywa się w formie hybrydowej. Zmiana formy po upływie terminu bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia (wskazanym w pkt III.1 Regulaminu) wymaga akceptacji Organizatora. Zmiana formy przez Uczestnika szkolenia ze stacjonarnej na formę online po upływie terminu bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia oznacza konieczność zapłacenia ceny za udział w formie stacjonarnej.

VI. SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 1. Oferta szkolenia zamkniętego jest przygotowywana na pisemne zapytanie Zamawiającego. Oferta nie zobowiązuje do zakupu szkolenia. Organizator jest związany ofertą przez określony czas, wskazany w ofercie.
   
 2. Strony indywidualnie ustalają warunki realizacji szkolenia – w szczególności zakres tematyczny, czas trwania, cenę. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Organizatora są określone w odrębnej umowie dotyczącej szkolenia zamkniętego.
   
 3. Podstawą do rozpoczęcia przygotowania do realizacji szkolenia jest pisemne zamówienie Zamawiającego, wraz z akceptacją ustalonych warunków.
   
 4. Organizator ma prawo odmówić przygotowania oferty szkolenia zamkniętego, w szczególności z powodu braku możliwości realizacji szkolenia będącego przedmiotem zapytania.

VII. MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 1. Treści zawarte w materiałach szkoleniowych, programy, scenariusze ćwiczeń oraz prezentowane podczas szkolenia know-how stanowią przedmiot przysługujących Wykładowcy autorskich praw majątkowych.
   
 2. Uczestnik szkolenia otrzymuje na własność egzemplarz materiałów szkoleniowych. Uczestnik ma prawo do korzystania z przekazanych na własność materiałów szkoleniowych do użytku wewnętrznego, w tym w ramach własnej organizacji, w związku z udziałem w zakupionym szkoleniu.
   
 3. Zamawiający i Uczestnik zobowiązują się nie dokonywać zmian egzemplarzy utworów, w szczególności nie usuwać oznakowań wskazujących na autora materiałów i Organizatora szkolenia.
   
 4. Zamawiający i uczestnik nie mają prawa do wykorzystywana materiałów szkoleniowych ani ich części w celu prowadzenia dalszych szkoleń, ani udzielania praw do korzystania z nich osobom trzecim.
   
 5. Zapisy w punktach 1-4 mogą zostać zmienione przez Strony na mocy pisemnej Umowy zawierającej opis zasad postępowania z materiałami i uprawnień Stron w zakresie korzystania z materiałów szkoleniowych.

VIII. ZAKAZ NAGRYWANIA SZKOLEŃ

 1. Szkolenia otwarte nie są nagrywane przez Organizatora. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie szkolenia przez Uczestników.
   
 2. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zakazu nagrywania szkolenia, z wykorzystaniem wszelkich urządzeń audiowizualnych, np. telefonów, kamer, dyktafonów, czy oprogramowania służącego do nagrywania, bez zgody Organizatora.
   
 3. W razie złamania zakazu nagrywania przez Uczestnika, Zamawiający pokryje wszelkie koszty i wydatki, w przypadku wystąpienia z roszczeniami przez osoby trzecie. Niezależnie od powyższego, Organizator ma prawo domagać się od Zamawiającego zapłaty dodatkowych kosztów, w przypadku udowodnienia nagrywania szkolenia.
   
 4. Organizator może wyrazić zgodę na nagrywanie fragmentów szkolenia przez Uczestników, jeśli jest to elementem zaplanowanego przebiegu szkolenia, np. szkolenie z wystąpień publicznych.
   
 5. Nagrywanie szkoleń zamkniętych jest możliwe w przypadku, gdy takie ustalenia zostały dokonane pisemnie przez Organizatora i Zamawiającego, na etapie wyceny i przygotowania oferty szkolenia.

IX. PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE i FAKTURY

 1. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
   
 2. Na życzenie Zamawiającego Organizator przesyła dokument PROFORMA w celu dokonania przedpłaty.
   
 3. Jest możliwość zapłaty za szkolenie po realizacji usługi w terminie 14 dni lub innym ustalonym terminie, jeśli Zamawiający ma takie życzenie a Organizator wyrazi na to zgodę. W przypadku gdy stroną zamawiającą jest instytucja publiczna, Organizator akceptuje płatności po wykonaniu usługi.
   
 4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
   
 5. W przypadku odwołania szkolenia przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone Zamawiającym. Na życzenie Zamawiającego przedpłata może być zachowana jako płatność za kolejny termin szkolenia lub za inne szkolenie.
   
 6. Faktura jest wystawiana w ciągu 7 dni od dokonania przedpłaty lub w przypadku braku przedpłaty - w dniu szkolenia. Faktura jest przekazywana Uczestnikowi na szkoleniu lub na jeśli Zamawiający wyrazi takie życzenie - w inny ustalony z Zamawiającym sposób (pocztą, mailem w formie pdf).

X. REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu szkolenia w formie pisemnej na adres Organizatora, a także drogą mailową na adres: szkolenia@jgt.pl
   
 2. W ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji Organizator udzieli odpowiedzi w formie pisemnej lub drogą mailową. W przypadku uznania zasadności reklamacji Organizator zaproponuje sposób rekompensaty.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie niezbędne jest podanie danych osobowych Uczestnika szkolenia i / lub Osoby Kontaktowej: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy nr telefonu.
   
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji Zamówienia.
   
 3. Administratorem przekazanych danych osobowych jest J.G.Training, ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa.
   
 4. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do poprawiania swoich danych oraz wycofania zgody na dalsze przetwarzanie.
   
 5. Szczegółowy opis postępowania z danymi osobowymi, a także prawa osób, których dane są przetwarzane, znajduje się w Polityce prywatności.

Opinie naszych klientów

Cierpliwość Prowadzącej w odpowiadaniu na pytania uczestników, przygotowany program szkolenia obejmujący wszystkie najważniejsze zagadnienia.

Uczestnik szkolenia z bazy SCIP

Pani Profesor jest niezwykle kompetentna, posiada obszerny zakres wiedzy, płynnie przechodzi pomiędzy tematami, które szczegółowo omawia. Sposób przekazywania informacji jest klarowny.

Uczetnik szkolenia z ochrony środowiska

Praktyczne doświadczenie Prowadzącej szkolenie, szeroka wiedza, otwartość na analizę pytań i trudnych przypadków.

Uczestnik szkolenia z OZE

W szkoleniu najbardziej podobały mi się: sposób w jaki przekazana została wiedza, łatwość nawiązania kontaktu, merytoryka oraz profesjonalizm wykładowcy, miła atmosfera oraz catering :)

Uczestnik szkolenia z Negocjacji biznesowych

Po 2 minutach szkolenia wiedziałam, że mam do czynienia z ekspertem w dziedzinie transportu! Brawo! Jestem zachwycona.

Uczestnik szkolenia z Transportu drogowego (krajowego i międzynarodowego)

Kreatywność w przekazywaniu wiedzy. Oprócz prezentacji były też ćwiczenia czy quiz. Rysunki pomagały lepiej przyswoić wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Szkolenie było super, Pani prowadząca ma ogromną wiedzę i przekazuje ją w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób. Zwłaszcza doceniam mnóstwo konkretnych przykładów przywołanych przez Panią z prawdziwych projektów i z kontaktów z instytucjami. Na pewno wykorzystam zdobytą wiedzę w pracy.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Merytoryczne przygotowanie prowadzącego, dużo praktycznych przykładów, wskazówki gdzie szukać informacji dotyczących poruszanych zagadnień.

Uczestnik szkolenia z weryfikacji statusu MŚP

Przyjazna, luźna atmosfera, czułam się niezwykle komfortowo, szeroka wiedza, którą posiada wykładowca, przedstawienie różnych perspektyw, luźne ćwiczenia, które powodują przemyślenia.

Uczestnik szkolenia z Asertywności

Bardzo wysoka wiedza merytoryczna wykładowcy, omawianie przykładów oraz profesjonalne udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Audytu i kontroli w zamówieniach publicznych

Pani prowadząca! Ma niesamowitą wiedzę i każde szkolenie to kolejna dawka wiedzy, przekazana w sposób nie pozostawiający żadnych niejasności.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Prowadząca prezentuje bardzo holistyczne podejście do tematu, widać, że jest praktykiem, a omawiane treści są prezentowane w sposób zrozumiały i dostosowany do grupy.

Uczestnik szkolenia z Zarządzania konfliktem

Kameralna atmosfera. Kompetencja Pani prowadzącej, która informacje przekazywała w jasny, prosty sposób, na bieżąco odpowiadając na pytania. To szkolenie pozwoli mi z większym spokojem podejść do szykującej się zmiany. Na pewno zapamiętam, że "korygowanie świadczy o skrupulatności". Nigdy tak tego nie postrzegałam.

Uczestnik szkolenia z Rejestru umów

Ogromna wiedza wykładowcy i sposób prowadzenia zajęć. Super!

Uczestnik szkolenia z Programu FENG

Mała, różnorodna i otwarta na współpracę grupa uczestników. Wykładowca P. Monika bardzo uważna, otwarta na dialog, wspierająca, udzielająca na bieżąco informacji zwrotnej/wskazówki.

Uczestnik szkolenia z Inteligencji emocjonalnej

Spokój prowadzącej i odpowiednie tempo szkolenia mimo dużego zakresu materiału. Odpowiedzi na pytania świadczące o gigantycznej wiedzy i wysokich umiejętnościach miękkich.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym obsługi LinkedIna. Miesiąc po wdrożeniu wskazówek od prowadzącej, zyskałam pierwszego klienta z tego źródła. To najlepszy dowód, że wiedza ze szkolenia sprawdziła się w praktyce.

Uczestnik szkolenia z LinkedIn

Trenerka jest praktykiem i sama sobą prezentuje wszystko to, o czym mówi na szkoleniu, jej sposób mówienia, artykulacji, intonacji dokładnie pokazują jak powinna wyglądać prawidłowa emisja głosu. Do tego ma dużą wiedzę w tym temacie i jest bardzo sympatyczną osobą, która potrafi się fajnie dopasować do grupy i zadbać o miłą atmosferę podczas całego warsztatu. Doceniam też bardzo dobrą organizację samego warsztatu, sali oraz kontakt i pomocność Pani Justyny.

Uczestnik szkolenia z Wystąpień publicznych

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, szkolenie w przystępny i zrozumiały sposób przeprowadzone. Jednym słowem super.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego w administracji

Nieszablonowe podejście do tematu. Poruszenie dużej ilości trudnych zagadnień oraz rzetelne odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Poza wysokim poziomem merytorycznym, super sposób prowadzenia - prowadząca ma predyspozycje, aby ciekawie prowadzić szkolenie, przekazywać wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Potwierdzenie, a w zasadzie doprecyzowanie, niektórych tematów związanych z emisją do powietrza. Pani prowadząca posiada dużą wiedzę jak i praktykę którą trudno zastąpić jest wiedzą książkową.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Duża wiedza, z praktycznym naciskiem Pani prowadzącej. Wysoka interaktywność z grupą, dzięki czemu każdy miał szansę dowiedzieć się tego czego potrzebował. Często takie szkolenie to dużo suchej teorii, na szczęście w tym przypadku tak nie było.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Profesjonalnie poprowadzone szkolenie, prowadząca potrafiła dostarczyć informację (również wynikającą z pytań) w sposób zrozumiały, poparty przykładami.

Uczestnik szkolenia z Prawa ochrony środowiska

Dzięki indywidualnemu podejściu JGT zostało stworzone szkolenie połączone z sesjami między dniami warsztatowymi, które wymuszało na nas wdrażanie w praktykę przerabianego teoretycznie materiału. To była bezcenna korzyść dla naszej organizacji.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Najbardziej w szkoleniu podobała mi się dynamika pracy z grupą. Trener w sprawny sposób połączył kawał skomplikowanej (i wydającej się na początku nudną) teorii z dyskusją z uczestnikami, wplatając też kilka ćwiczeń, które rozruszały nas i były jakby metaforą przerabianego materiału - dzięki czemu byliśmy skoncentrowani na zajęciach i łatwiej było przyswoić najważniejsze kwestie.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Profesjonalne przekazanie konkretnej wiedzy (często na przykładach), wiedza trenera, dokładne trzymanie się harmonogramu, w tym wyznaczonych przerw w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia z PUESC i SENT

Konkretne i przejrzyste komunikaty, prowadząca doceniała pracę grupy, po szkoleniu czuję motywację do samorozwoju.

Uczestnik szkolenia z Obsługi klienta w urzędzie

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, odnoszenie się do zadanych w ankiecie pytań/problemów, udzielanie konkretnych odpowiedzi.

Uczestnik szkolenia z Taksonomii UE

Styl Pana Prowadzącego!! Super!! Aktywne udzielanie informacji przez prowadzącego na zadawane pytania, jak również wyjaśnianie wszystkich przypadków dotyczących zamówień publicznych.

Uczestnik szkolenia z Zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Najbardziej podobał mi się przekaz wiedzy, którą posiada pani prowadząca, jej podejście do każdego uczestnika. Jak dla mnie prowadząca to skarbnica wiedzy, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Zarówno teoria jak i praktyka była bardzo różnorodna, przez co człowiek chłonął wiedzę jak gąbka. Dziękuję :)

Uczestnik szkolenia z Zarządzania zespołem

Wyjaśnienie zagadnień bardzo jasno, podając przykłady bardzo przydatne, na żywym organizmie, co ułatwia pracę z aplikacją. Dużo podpowiedzi, jak agregować dane wykorzystywane w raportach.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Podejście do zagadnienia, angażowanie uczestników do interakcji, oraz odniesienia do istniejących rozwiązań w innych organizacjach. Bardzo ważne przy tego typu zagadnieniach jest wskazanie istniejących trendów i rozwiązań.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Płynne, jasne i logiczne wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości. Kontakt prowadzącego, odpowiadanie na pytania bardzo szybko. Wiedza w przekazana w sposób rewelacyjny, bez konieczności notowania, wszystko zostaje w głowie.

Uczestnik szkolenia z Odpadów medycznych

Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, która w bardzo wyczerpujący sposób odpowiadała na wszystkie pytania, upewniając się za każdym razem że temat został na pewno zrozumiany, przez pytającego.

Uczestnik szkolenia z Transgranicznego przemieszczania odpadów

Wiedza, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, w pełni profesjonalna postawa, prezencja, naturalny sposób mówienia, dykcja, całokształt prowadzenia bardzo profesjonalny, a jednocześnie naturalny - podawanie przykładów z życia - kierowanie pytań do ogółu, a nie do konkretnych osób, co często powoduje stres i niekomfortową atmosferę - świetne materiały szkoleniowe.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Jasne i klarowne przedstawienie zagadnień. Nie pomijanie odpowiedzi na pytania uczestników, wręcz merytoryczne odpowiadanie na nie od razu po zadaniu pytania bądź przedstawieniu danego kazusu.

Uczestnik szkolenia z Procesu budowlanego

Liczne przykłady, profesjonalizm wykładowcy, podejście do tematu poza utartymi schematami.

Uczestnik szkolenia z Windykacji

Ogromna wiedza prowadzącego przekazywana w bardzo przystępny sposób, ciekawe przykłady z praktyki i duże poczucie humoru prowadzącego stworzyło bardzo przyjemną atmosferę na szkoleniu

Uczestnik szkolenia z KPA

Przygotowanie szkolenia (przesłanie dużo wcześniejsze materiałów, pomoc w trakcie szkolenia, uzupełnianie materiałów na bieżąco) - jest to najlepiej przygotowane szkolenie online na jakim byłam. Przygotowanie prowadzącego - niesamowita wiedza, rzadko zdarza się, aby prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Reklamacji, rękojmi, gwarancji

Sposób przedstawiania problemów przez prowadzącą, której podejście powoduje, że przestajemy się bać tych trudnych zagadnień i "idziemy z Nią na spacerek", żeby sklasyfikować jakąś mieszaninę. Tłumaczy w przystępny sposób, także już nie boimy się tych tematów. Z prowadzącą jest: patrzcie to jest proste, trzeba tylko zwrócić uwagę na parę rzeczy, a nie: patrzcie jakie trudne. Za to Ją uwielbiam i będę polować na kolejne szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego i wprowadzenie super atmosfery. Wiele się dowiedziałam i na pewno wykorzystam tę wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Efektywnej komunikacji

Bardzo profesjonalne przygotowanie tematu. Całościowe pokazanie funkcjonowania stresu w organizmie, bardzo przydatne ćwiczenia praktyczne oraz materiały. Bardzo dobra atmosfera, brak dystansu wykładowcy do uczestników.

Uczestnik szkolenia z Radzenia sobie ze stresem

Prowadząca szkolenie była rewelacyjna, świetna wiedza merytoryczna, chętna do odpowiedzi na pytania, otwarta, nieoceniająca. Bardzo pozytywny odbiór szkolenia, wg mojej opinii głównie z uwagi na osobę Pani Sędzi prowadzącej szkolenie.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego

Prowadzenie i praktyka. Jestem zachwycona tym, że szkolenie prowadzone było przez osobę z dużym doświadczeniem.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Przede wszystkim trenerka mówiła ciekawe, co w przypadku szkoleń online jest sztuką. Prowadzone wartko, ale nie za szybko. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania widoczna była praktyczna wiedza. Nie nudziłam się.

Uczestnik szkolenia z Prawa budowlanego