MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

KSeF - kompleksowe omówienie. Krajowy System e-Faktur od 1 lipca 2024 r.

Szkolenie 1-dniowe
Szkolenie z KSeF omawia m.in.: zmiany w vat od września 2023, Krajowy System e-Faktur KSeF od lipca 2024, wystawianie i otrzymywanie faktur w systemie KSeF: treść faktur, termin ich wystawiania, korygowanie dokumentów, możliwość odliczania podatku naliczonego, noty korygujące, faktury VAT RR, duplikaty faktur, kasy rejestrujące, faktury uproszczone (paragony z NIP).

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Od 1 lipca 2024 r. nastąpi konieczność wystawiania i przesyłania faktur VAT przez Krajowy System e-Faktur.
Doniosłość tych zmian w zakresie obligatoryjności faktur ustrukturyzowanych będzie miała wpływ na funkcjonowanie całej firmy: od działów księgowości, sprzedaży, przez działy logistyki, po działy zaopatrzenia, informatyków, jak i poszczególnych pracowników mających kontakt z fakturami zakupowymi.

Mimo, że przepisy wejdą w życie od lipca 2024 r., zakres zmian jest na tyle obszerny, że wdrożenie procedur w poszczególnych podmiotach może zająć nawet kilka miesięcy i powinno być poprzedzone zaznajomieniem się z przepisami na dedykowanym tym zmianom szkoleniu.

Zmiany obejmują prawie wszystkie wystawiane i otrzymywane faktury i dotyczyć mają m.in.:

 • treści faktur, terminów ich wystawiania,
 • korygowania dokumentów sprzedaży, w tym anulowania faktur,
 • możliwości odliczania podatku naliczonego na ich podstawie,
 • not korygujących, faktur VAT RR, duplikatów faktur,
 • ujmowania faktur korygujących po stronie nabywcy, kas rejestrujących, faktur uproszczonych (paragonów z NIP).

Nowe przepisy dotyczyć będą również treści przelewów bankowych, sankcji, sytuacji awaryjnych, gdy nie ma możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych itp.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników ze zmianami związanymi z wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących wystawiania faktur od września 2023 r.,
 • omówienie zmian wynikających z obowiązkowego wystawiania faktur poprzez Krajowy System e-Faktur KSeF od 1 lipca 2024 r.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zapoznanie z przepisami z zakresu KSeF, co jest konieczne dla prawidłowego przyjęcia, wdrożenia i stosowania faktur ustrukturyzowanych,
 • uświadomienie uczestnikom ogromnej skali zmian,
 • wskazanie kierunków postępowania w celu weryfikacji i zmiany dotychczasowych procedur związanych z fakturami na dostosowane do zmienionych przepisów, np. brak możliwości anulowania faktur czy likwidacja przepisów dotyczących wystawiania not korygujących,
 • przygotowanie się do podjęcia niezbędnych działań w celu wdrożenia zmian w swojej organizacji.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, a także do wszystkich osób i podmiotów mających kontakt z wystawianiem i otrzymywaniem faktur oraz osób odpowiedzialnych za dostosowanie systemu fakturowania do nowych wymagań.
 
Metody szkoleniowe:

Wykład z elementami dyskusji, odpowiedzi za pytania.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Zmiany w VAT obowiązujące od września 2023 r.:
  • brak obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych w transakcjach B2B,
  • przypadki, w których istnieje obowiązek wystawiania faktur zaliczkowych na „starych” zasadach,
  • zmiany w treści faktur i faktur korygujących,
  • utworzenie „hubu paragonowego”.
    
 2. Zmiany dotyczące KSeF wchodzące w życie od lipca 2024 r.:
  • decyzja UE w sprawie obowiązkowego stosowania faktur ustrukturyzowanych,
  • terminy wprowadzenia obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych,
  • faktury w postaci papierowej oraz faktury elektroniczne i faktury ustrukturyzowane – różnice definicyjne,
  • sposoby przesyłania faktur do KSeF,
  • rodzaje dostępu do faktur przesyłanych do KSeF,
  • przypadki braku obowiązku wystawiania faktur przy użyciu KSeF,
  • obowiązkowe wystawianie faktur w KSeF,
  • możliwość wystawiania faktur w KSeF,
  • sposób udostępniania faktur w transakcjach transgranicznych,
  • KSeF a faktury wystawiane w ramach procedur szczególnych (OSS, IOSS),
  • dodatkowe oznaczanie faktur, w tym dla podmiotów zagranicznych, udostępnianych lub używanych poza KSeF,
  • KSeF a faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych,
  • awaria i niedostępność KSeF a wystawianie faktur:
   • awaria a data wystawienia faktury,
   • przesyłanie faktur do KSeF po zakończeniu awarii,
   • komunikaty o awarii a postać faktury,
   • postać faktury w okresie niedostępności KSeF i braku możliwości wystawiania faktury w KSeF z przyczyn leżących po stronie podatnika,
   • termin przesłania faktury po okresie niedostępności KSeF i po okresie awarii u podatnika,
  • sankcje za nie wystawienie faktur w KSeF,
  • identyfikator zbiorczy dla faktur przesyłanych do KSeF,
  • nowe obowiązki przy realizacji płatności za faktury, w tym w ramach MPP,
  • zmiany w zakresie zwrotów VAT,
  • zmiany w zakresie stosowania kursów walut faktur wystawianych w KSeF,
  • przechowywanie faktur w KSeF,
  • informacje o aktach wykonawczych do ustawy o KSeF.
    
 3. Wystawianie i otrzymywanie faktur po zmianach:
  • data wystawienia faktury w KSeF,
  • wpływ daty wystawienia faktury na obowiązki ewidencyjne w VAT,
  • faktury wystawiane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • faktury wystawiane przy zastosowaniu kasy rejestrującej i likwidacja takiej możliwości od 1 stycznia 2025 r. – konsekwencje dla sprzedawców i nabywców,
  • faktury uproszczone,
  • paragony z NIP od 1 stycznia 2025 r.,
  • wystawianie faktur w ramach samofakturowania,
  • załączniki do faktur a KSeF
  • zgodność faktur ze strukturą JPK_FA(2),
  • dodatkowe informacje na fakturach np.: warunki Incoterms, miejsce dostawy, numer rejestracyjny środka transportu, PKWiU, PKOB, CN, GTIN, podatek akcyzowy na fakturze itp.,
  • wystawianie duplikatów faktur,
  • likwidacja not korygujących,
  • anulowanie faktur w KSeF,
  • data otrzymania faktury przesłanej do KSeF i poza KSeF,
  • termin odliczenia VAT z faktur przesłanych do KSeF i poza KSeF.
    
 4. Ewidencjonowanie faktur korygujących po zmianach w KSeF:
  • ujmowanie przez dostawcę / usługodawcę faktur korygujących „in minus”:
   • wystawianych w KSeF,
   • wystawianych w okresie awarii albo niedostępności KSeF,
   • wystawianych poza KSeF,
  • ujmowanie przez nabywcę faktur korygujących „in minus”:
   • wystawianych w KSeF,
   • wystawianych w KSeF i udostępnionych w inny sposób niż przy użyciu KSeF,
   • wystawianych poza KSeF.
     
 5. Zmiany w wystawianiu i ewidencjonowaniu faktur VAT RR:
  • możliwość wystawiania i przesyłania faktur VAT RR w KSeF,
  • oświadczenie rolnika ryczałtowego składane w KSeF do wystawiania faktur przez nabywcę w tym systemie,
  • dodatkowe elementy na fakturach VAT RR,
  • waluta w jakiej podaje się kwoty na fakturze VAT RR,
  • kurs waluty dla faktur VAT RR, jak i dla faktur korygujących,
  • termin wystawiania faktur VAT RR,
  • wystawianie faktur VAT RR KOREKTA, przyczyny ich wystawienia i ich treść,
  • terminy ujęcia przez nabywcę faktur VAT RR KOREKTA.
    
 6. Dyskusja, pytania.

Wykładowca

Ekspert z zakresu podatku vat. Wieloletni pracownik izby skarbowej, pracownik naukowo-dydaktyczny katedry finansów publicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu podatków, a przede wszystkim podatku od towarów i usług. Przeprowadził tysiące godzin szkoleń skierowanych do księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, czy pracowników zajmujących się sprawami finansowymi. W czasie kilkunastoletniej pracy w organach skarbowych szkolił pracowników urzędów skarbowych i izb skarbowych, jak również pracowników organów ochrony prawnej. Trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, zarządzania zasobami ludzkimi w administracji.

Uczestnik programów akcesyjnych organizowanych przez francuską Generalną Dyrekcję Podatków i administrację podatkową Szwecji. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego w wydawnictwach specjalistycznych, jak i również w prasie codziennej.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

790,00 zł + 23% VAT = 971,70 zł brutto

790,00 zł + VAT zw = 790,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Hotele - pomoc w rezerwacjach

Współpracujemy z 4 hotelami.
W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Nie dokonujemy rezerwacji noclegów w innych hotelach, spoza poniższej listy.
Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.
 • Po dokonaniu rezerwacji cena nie ulegnie zmianie.
 • Rezerwacja może zostać przez Państwa anulowana do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego przyjazd.

Hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels (ceny orientacyjne):

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Hampton by Hilton Warsaw City Centre:

Hotel Hampton by Hilton, ul. Wspólna 72, Warszawa
Koszt przy rezerwacji zależy od terminu i dostępnych miejsc w hotelu.
Średnio ceny kształtują się na poziomie 350-650 zł (jedynka ze śniadaniem) i 450-850 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 317 27 00, https://www.hilton.com/pl/hotels/wawcthx-hampton-warsaw-city-centre/

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne, konieczność rezerwacji parkingu w wyprzedzeniem

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.