Kwalifikowalność wydatków w inwestycjach współfinansowanych z funduszy UE
18.10.2013
Kwalifikowalność wydatków w inwestycjach współfinansowanych z funduszy UE

Pod koniec marca 2013 rozpoczęliśmy realizację wielomiesięcznego projektu szkoleniowego dla naszego klienta.

Jedno z pierwszych szkoleń dotyczyło kwalifikowalności wydatków w projektach inwestycyjnych, które są współfinansowane z funduszy europejskich. Jednym z przykładów kwestii poruszanych na ostatnim szkoleniu była rola inżyniera projektu w potwierdzaniu wydatków kwalifikowanych. Czy inżynier kontraktu może odpowiadać za potwierdzanie kwalifikowalności wydatków?

Co do zasady inżynier projektu nie jest stroną kontraktu z wykonawcą robót, nie jest uprawiony do składania oświadczeń woli w imieniu zamawiającego. Nie decyduje zatem o kwalifikowalności lub nie wydatków. Jeśli jednak na etapie realizacji zamówienia na inżyniera kontraktu (w specyfikacji istotnych warunków realizacji zamówienia) beneficjent określi dodatkowy obowiązek inżyniera kontraktu jako potwierdzanie kwalifikowalności wydatków odpowiedzialność ta może zostać zdjęta z zamawiającego i przeniesiona na podmiot zewnętrzny – inżyniera kontraktu. Realizując projekt w ramach PO IiŚ, należy jednak zawsze pamiętać, iż to beneficjent będący stroną zawartej umowy o dofinansowanie odpowiada za rozliczanie wydatków przed odpowiednią instytucją dokonującą oceny kwalifikowalność i udzielającą dofinansowanie. Zatem rozwiązanie polegające na przeniesieniu odpowiedzialności na Inżyniera projektu pozwala na odciążenie pracowników beneficjenta jednak nie zwalnia beneficjenta będącego Zamawiającym z odpowiedzialności przed instytucjami kontrolującymi.

Najwięcej problemów jak zawsze stwarza uczestnikom wypełnianie tabeli 17 do wniosku o płatność – czyli sporządzenie harmonogramu wydatków, które beneficjent zamierza ująć we wnioskach o płatność jakie przedstawi w kolejnych czterech kwartałach. Problemy z wypełnianiem tej tabeli powstały już w 2010 podczas zmiany/doprecyzowania instrukcji do wypełniania wniosku o płatność, gdy ugruntowany wcześniej zakres danych w niej przekazywanych całkowicie się zmienił. Należy również podkreślić, iż projekty realizowane w PO IiŚ o charakterze inwestycyjnym są niezwykle dynamiczne i zmienne w czasie, co powoduje iż dane ujmowane w załącznikach do umowy o dofinansowanie, a w tym w Harmonogramie Realizacji Projektu często są nieaktualne kiedy beneficjenci przygotowują wnioski o płatność, a tym samym dane ujmowane w tabeli 17 wniosku nie wynikają z umowy. Jednak w mojej opinii tabela ta ma obecnie marginalne znaczenie i co do zasady błędy w jej wypełnieniu nie powinny skutkować kierowaniem wniosków o płatność do uwag i dążeniem do zachowania bezwzględnej zgodności z umową o dofinansowanie.

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się przykłady (case praktyczne) dotyczące możliwych zmian w projekcie w aspekcie zachowania trwałości projektu. Problem trwałości projektu jest stosunkowo nowy, a może w skrajnych przypadkach prowadzić do zwrotu całości dofinansowania wraz z odsetkami. Problem ten nie jest również do końca zdefiniowany poprzez akty prawne i wytyczne. Warto zatem używać przykładów praktycznych dla zobrazowania zmian, które możemy wprowadzać w projekcie po jego zakończeniu, a jakie nie są dozwolone. Wśród pytań uczestników pojawiło się zagadnienie dotyczące weryfikacji wniosku o płatność przez instytucję wdrażającą – jaki jest jej zakres? Jest to bardzo słuszne i istotne pytanie – warto bowiem wiedzieć w jaki sposób nasza praca zostanie oceniona i na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas rozliczania projektów.

Jak poprawnie rozliczać projekty współfinansowane z UE dowiesz się na naszym szkoleniu:
Księgowość w projektach unijnych – jak uniknąć błędów, wymogi formalne i praktyczne wskazówki
Zapraszamy!