Zwiń

Prawo budowlane, planowanie przestrzenne

"Szkolenia Prawo Budowlane" to rozbudowany katalog szkoleń i kursów związanych z procesem budowlanym, procesem inwestycyjnym oraz FIDIC. Bardzo ważnym obszarem tematycznym w tej kategorii są także szkolenia z planowania i zagospodarowania przestrzennego,...

"Szkolenia Prawo Budowlane" to rozbudowany katalog szkoleń i kursów związanych z procesem budowlanym, procesem inwestycyjnym oraz FIDIC. Bardzo ważnym obszarem tematycznym w tej kategorii są także szkolenia z planowania i zagospodarowania przestrzennego, na których omawiamy ostatnie duże zmiany w systemie planistycznym.

Poruszamy aktualne w 2024 roku przepisy i procedury dotyczące prawa budowlanego oraz planowane zmiany prawne i nowelizacje. Współpracujemy z profesjonalnymi trenerami-praktykami, którzy skomplikowane przepisy budowlane przekazują uczestnikom szkoleń w prosty i zrozumiały sposób.

TEMATYKA SZKOLEŃ Z PRAWA BUDOWLANEGOSzapraszamy na szkolenia z Prawa budowlanego.

Na szkoleniach z prawa budowlanego w kompleksowy sposób poruszamy tematy takie, jak:

Wszystkie zagadnienia omawiamy w świetle polskich regulacji i najnowszych zmian prawnych. Szkolenia i kursy uwzględniają kolejne nowelizacje ustawy Prawo budowlane i innych ustaw istotnych dla tej tematyki. Uczestnicząc w nich, poznają Państwo praktyczne metody zastosowania nierzadko skomplikowanych i niejednoznacznych przepisów prawnych.

Polecamy także popularne ostatnio szkolenia z planowania przestrzennego, które omawiają zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ BUDOWLANYCH - TERAZ TAKŻE ONLINE

Szkolenia J.G.Training są prowadzone w warsztatowej formie przez doświadczonych specjalistów, zaangażowanych zawodowo w proces budowlany, zarządzanie projektami budowlanymi, warunki kontraktowe FIDIC i prawo budowlane. Wykładowcy to eksperci i praktycy w szkolonych przez siebie obszarach.

Omawiamy aktualne przepisy i nowelizacje Prawa budowlanego.Szkolenia otwarte odbywają się w formule stacjonarnej w Warszawie. Realizujemy także szkolenia hybrydowe, w trakcie których część uczestników przebywa w sali szkoleniowej w Warszawie, część przed swoimi komputerami w domu czy w biurze. Popularne są także szkolenia online z prawa budowlanego. Uczestnicy szkoleń online, podobnie jak szkoleń stacjonarnych, otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikaty. Mogą także w czasie rzeczywistym zadawać pytania trenerowi i brać udział w dyskusjach z innymi kursantami.

Szkolenia wewnętrzne - zamknięte - z procesu inwestycyjnego i prawa budowlanego odbywają się na terenie całej Polski. (np. Warszawa, Kraków, Gdańsk, Rzeszów, Poznań, Wrocław i inne). Mogą także zostać zorganizowane w formule online. Ich przebieg, merytoryka i szczegóły organizacyjne ustalamy z klientem i dopasowujemy do jego preferencji.

Wszystkie szkolenia i kursy z prawa budowlanego prowadzone są jako interaktywne warsztaty pozwalające na bieżącą komunikację z trenerem. Uczestnicy cenią sobie również możliwość wymiany doświadczeń, omówienia przypadków z własnej praktyki, wyjaśnienia wątpliwości, dzięki czemu przyrost wiedzy oraz umiejętności jest maksymalizowany.

DLA KOGO SZKOLENIA Z PRAWA BUDOWLANEGO

Szkolenia z inwestycji budowlanych mają zróżnicowany poziom. Niektóre odpowiednie są dla osób początkujących, rozpoczynających pracę w działach zajmujących się inwestycjami budowlanymi i kontraktami na roboty budowlane. Inne spełnią oczekiwania pracowników z doświadczeniem, specjalistów oraz ekspertów, którzy poszukują szczegółowej wiedzy i chcą zdobyć wysoko wyspecjalizowane umiejętności.

Wiedza i umiejętności przekazywane na szkoleniach z prawa budowlanego są niezbędne dla szerokiego grona pracowników związanych z inwestycjami budowlanymi. Będą one najbardziej wartościowe dla:

 • uczestników procesu inwestycyjnego po stronie inwestora, wykonawcy i podwykonawców,
 • osób zaangażowanych w proces przygotowywania, negocjowania, zawierania i realizacji umowy o roboty budowlane,
 • pracowników wszystkich firm, których dotyczą zmiany w prawie budowlanym i nowelizacje ustawy,
 • pracowników przedsiębiorstw biorących udział w procesie budowlanym, zarówno po stronie wykonawcy, jak również inwestora,
 • projektantów i architektów, a także pracowników urzędów administracji publicznej,
 • osób zatrudnionych przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu, które zamierzają realizować lub realizują inwestycje budowlane na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC w świetle polskich regulacji, w szczególności prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych,
 • pracowników działu inwestycji ze strony Inwestora,Omawiamy przepisy i praktyczne aspekty Prawa budowlanego.
 • początkujących kierowników projektu inwestycyjnego, średniozaawansowanych kierowników projektu, którzy chcą poszerzyć zakres wiedzy i uporządkować swoje działania, osób wspierających kierownika projektu lub dyrektora kontraktu, pracowników w zespole Inżyniera Kontraktu,
 • praktyków, na co dzień zarządzających się projektami budowlanymi - zarówno ze strony inwestora, generalnego wykonawcy, jak i podwykonawców,
 • członków i zarządców nieruchomości, budynków komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • pracowników zarządów nieruchomości publicznych i instytucjonalnych,
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie nieruchomościami przemysłowymi, np. halami, magazynami,
 • inwestorów planujących pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji z funduszy UE lub banków inwestycyjnych,
 • przedsiębiorców planujących realizację przedsięwzięć (inwestorzy publiczni i prywatni),
 • firm konsultingowych prowadzących procedury w imieniu inwestora.

DLA KOGO SZKOLENIA Z PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Na szkolenia omawiające zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zapraszamy w szczególności:

 • pracowników samorządów gminnych, bezpośrednio stosujących znowelizowane przepisy,
 • pozostałe organy administracji publicznej,
 • inwestorów i wszystkie firmy, których dotyczą zmiany w prawie planowania zagospodarowania przestrzennego,
 • architektów i planistów przestrzenni.

KATALOG "SZKOLENIA PRAWO BUDOWLANE"

Zapraszamy na następujące kursy, szkolenia i warsztaty, na których bardzo szeroko i kompleksowo przedstawiamy zagadnienia związane z różnymi aspektami prawa i procesu budowlanego, warunki kontraktowe FIDIC, roboty budowlane itp.

Prawo budowlane. Istotne zmiany, najnowsze trendy orzecznicze, cyfryzacja procesu budowlanego

 • wiedza o najnowszych nowelizacjach prawa budowlanego
 • jak nowelizacje te wpływają na przebieg procesu inwestycyjnego
 • procedura uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
 • zasady sporządzania projektu budowlanego,
 • wymogi w zakresie projektu budowlanego i obowiązki projektantów,
 • procedury dotyczące samowoli budowlanych,
 • wymogi przestawiania ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego w przypadku zmiany sposobu użytkowania lokalu.

Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją

 • jakie są rodzaje umów o roboty budowlane,
 • jak FIDIC wiąże się z obowiązującymi przepisami polskiego prawa,
 • jakie są przykładowe klauzule umowne i sporne zapisy,
 • jak działa odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy,
 • jaka jest odpowiedzialność wykonawcy za działania i zaniechania podwykonawców,
 • jakie zabezpieczenia można ująć w umowie,
 • jaki wygląda obowiązek ubezpieczenia przedmiotu umowy o roboty budowlane,
 • jaka jest odpowiedzialność stron umowy,
 • jak przeprowadzić odstąpienie od umowy,
 • jakie są zasady dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • przygotowanie, negocjowanie i zawarcie umowy o roboty budowlane,
 • najważniejsze zasady dochodzenia roszczeń z takich umów w przypadku ich naruszenia przez drugą stronę,
 • najczęściej pojawiające się w praktyce kontrowersyjne postanowienia umów o roboty budowlane,
 • sformułowania korzystne (dla inwestora/ wykonawcy/ podwykonawców) wraz ze wskazaniem, jakie rodzą one ryzyko dla drugiej strony.

Nowe Warunki Kontraktu FIDIC wyd. 2017, Złote Zasady FIDIC 2019 - prezentacja postanowień w książce czerwonej i książce żółtej oraz porównanie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC wyd. 1999

 • kompleksowa wiedza o Warunkach Kontraktowych FIDIC,
 • jakie jest przeznaczenie i zakres stosowania wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC, wydanie 1999, 2008, 2017,
 • Złote Zasady FIDIC 2019, Umowa wg Warunków Kontraktowych FIDIC i jak ją skonstruować wraz z porównaniem postanowień w nowych i starych książkach (Czerwonej i Żółtej,
 • możliwość omówienia i przedyskutowania przykładów z własnej praktyki, wyjaśnienia wątpliwości i wymiany doświadczeń z trenerem oraz innymi uczestnikami szkolenia.

Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu – warsztaty

 • warsztaty na konkretnym przykładzie dopasowanym do specyfiki uczestników - inwestycje komercyjne lub oparte na Prawie Zamówień Publicznym,
 • ekspercka wiedza o całym cyklu życia projektu inwestycyjnego, z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej,
 • jak z sukcesem przejść od etapu pomysłu na inwestycję aż do momentu rozpoczęcia eksploatacji obiektu,
 • zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej,
 • zadania kierownika projektu,
 • najczęściej pojawiające się konflikty w trakcie projektu,
 • na czym polega specyfika projektu inwestycyjnego,
 • gdzie najczęściej są popełniane błędy w czasie realizacji projektu,
 • kto jest uczestnikiem procesu budowlanego poza osobami określonymi w Prawie budowlanym,
 • jakie są zasady budowy struktury podziału prac,
 • jak wykorzystać metodę ścieżki krytycznej i kamieni milowych w projekcie,
 • jak prawidłowo zbudować i monitorować harmonogram realizacji projektu,
 • jak współpracować z działem księgowym (czyli kiedy definiować środki trwałe),
 • jak identyfikować ryzyka w projektach i nimi zarządzać,
 • dlaczego zasady komunikacji w projekcie są tak ważne,
 • jak odebrać część robót i cały kontrakt,
 • jak poszerzać wiedzę na temat zarządzania projektami.

Proces budowlany w praktyce, po zmianach przepisów prawa budowlanego

 • wiedza niezbędna do przeprowadzenia z sukcesem projektu budowlanego,
 • praktyczne aspekty zasad prowadzenia projektu budowlanego,
 • jaki wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego ma nowelizacja Prawa budowlanego,
 • fazy procesu inwestycyjnego,
 • formy prowadzenia inwestycji,
 • tematyka zagospodarowania i warunków zabudowy terenu pod inwestycję,
 • jak odstąpić od zatwierdzonego projektu budowlanego,
 • jakie są obowiązki uczestników procesu budowlanego,
 • jak prowadzić dokumentację budowy, w tym dziennik budowy,
 • umowy o roboty budowlane i umowy o prace projektowe,
 • jak przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego,
 • kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną.

Roszczenia i rozstrzyganie sporów oraz zmiany w kontraktach budowlanych realizowanych według warunków ogólnych FIDIC

 • jakie są zasady zarządzania budowami według Warunków Kontraktowych, w tym prawa i obowiązki Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego,
 • jakie działania należy podjąć, by skutecznie wnieść roszczenie, a także bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami,
 • umowy na roboty budowlane, zmiana umowy,
 • jak wygląda rozstrzyganie sporów, postępowanie rozjemcze i sąd arbitrażowy,
 • zabezpieczenia finansowe, gwarancje jakości oraz rękojmia za wady,
 • warunki i podstawy postępowania prowadzonego przez Komisję Rozjemczą i postępowania arbitrażowego,
 • przyczyny powstawania sporów,
 • tryby i podstawy prawne zgłaszania roszczeń,
 • jak ustalać kary umowne,
 • jak dokumentować roszczenia,
 • przykłady oraz bieżące orzecznictwo sądowe.

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe)

 • prawne aspekty kontraktów na roboty budowlane,
 • najczęściej spotykane formy realizacji kontraktów budowlanych,
 • problemowe zapisy w umowach budowlanych,
 • kim są podwykonawcy i dalsi podwykonawcy,
 • jak skutecznie identyfikować i zgłaszać roszczenia, w szczególności w kontekście FIDIC,
 • sądowe dochodzenie roszczeń z kontraktów budowlanych,
 • jak z zawartych umów egzekwować jakość materiałów i urządzeń i zapewnić ciągłość dostaw na budowę,
 • pozycja i uprawnienia Project Managera w standardowych umowach na roboty budowlane oraz w umowach opartych na wzorcach FIDIC.

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego (w tym w wersji elektronicznej) – warsztaty z uwzględnieniem najnowszych zmian prawa budowlanego

 • wiedza niezbędna do zgodnego z prawem utrzymywania i użytkowania obiektu,
 • odpowiedzialność prawna z tytułu nieprawidłowości w tym zakresie,
 • zasady prawidłowego przeprowadzania kontroli obiektu - od obowiązkowej kontroli wymaganej przy przystąpieniu do użytkowania obiektu, przez kontrole okresowe i jednorazowe,
 • zasady prawidłowego wypełniania książki obiektu budowlanego,
 • uprawnienia organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub innych nieprawidłowości w jego użytkowaniu.

Nowa ustawa deweloperska. Wpływ nowych przepisów na kształt umów deweloperskich oraz relacje deweloper - pośrednik - konsument

 • kompleksowe przygotowanie do nadchodzących zmian przepisów,
 • co się zmieni na etapie przedsprzedażowym,
 • umowa rezerwacyjna,
 • dokumentacja przed rozpoczęciem sprzedaży,
 • uprawnienia kontrolne banku,
 • zobowiązania stron wynikające z umowy,
 • Deweloperski Funduszu Gwarancyjny,
 • protokół odbioru (wady oraz wady istotne),
 • powołanie rzeczoznawcy budowlanego.

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego

 • wiedza i umiejętności, umożliwiające zarządzanie procesem inwestycyjnym w sposób skuteczny, a także ekonomicznie uzasadniony
 • nowe procedury dla tzw. inwestycji strategicznych,
 • nowe uprawnienia organizacji ekologicznych związane z możliwością zaskarżenia tzw. zezwoleń na inwestycje - m.in. pozwoleń na budowę i ZRID,
 • wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów,
 • wymagania związane z ograniczeniem w czasie „używalności” decyzji o warunkach zabudowy i dalsze zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Podstawy prawa autorskiego z elementami prawa własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży budowlanej

 • wyjaśnienie funkcjonowania polskiego prawa autorskiego,
 • wiedza na temat właściwego słownictwa i pojęć,
 • podstawy prawa autorskiego w kontekście projektów budowlanych.

Ochrona zabytków i krajobrazu w polityce przestrzennej samorządów gminnych – uwarunkowania prawne i zmiany w 2023 roku

 • prawne uwarunkowania związane z ochroną zabytków i krajobrazu kulturowego przez samorządy gminne,
 • powiązania pomiędzy formami ochrony przyrody (w tym ochrony przez gminę) a ochroną zabytków i krajobrazu kulturowego,
 • skutki wprowadzenia audytów krajobrazowych.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne po zmianach z lipca 2023 - plan ogólny i zintegrowany plan inwestycyjny

 • omówienie zmian ustawy o planowaniu przestrzennym, zasadniczo modyfikujące dotychczasowy system planistyczny,
 • nabycie umiejętności sporządzania planu ogólnego przez gminy,
 • sporządzanie dokumentów planistycznych zgodnie z nowymi zasadami przez planistów przestrzennych.

Tagi: prawo budowlane szkolenie, proces inwestycyjny szkolenie, szkolenia i kursy fidic, inwestycje drogowe szkolenia, inwestycje liniowe, zarzadzanie projektem budowlanym szkolenie, nowelizacja prawa budowlanego, zmiany w prawie budowlanym szkolenie, warunki kontraktowe fidic

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Prawo budowlane, planowanie przestrzenne 14
Zapraszamy na szkolenie z Prawa budowlanego.
Prawo budowlane. Istotne zmiany, najnowsze trendy orzecznicze, cyfryzacja procesu budowlanego
Prawo budowlane. Istotne zmiany, najnowsze trendy orzecznicze, cyfryzacja procesu budowlanego
08.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 08.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 03.12.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z planowania i zagospodarowania przestrzennego po zmianach.
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne po zmianach z lipca 2023 - plan ogólny i zintegrowany...
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne po zmianach z lipca 2023 - plan ogólny i zintegrowany plan inwestycyjny
09.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 09.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)
Nowy temat
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w okresie przejściowym. Jak prowadzić procedury planistyczne i administracyjne,...
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w okresie przejściowym. Jak prowadzić procedury planistyczne i administracyjne, jak unikać błędów, dobre praktyki
13-14.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 13-14.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 03-04.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie Ochrona zabytków i krajobrazu w polityce przestrzennej.
Ochrona zabytków i krajobrazu w polityce przestrzennej samorządów gminnych – aktualny stan...
Ochrona zabytków i krajobrazu w polityce przestrzennej samorządów gminnych – aktualny stan prawny i aspekty praktyczne
06.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 06.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z procesu budowlanego.
Proces budowlany w praktyce, po zmianach przepisów prawa budowlanego
Proces budowlany w praktyce, po zmianach przepisów prawa budowlanego
18-19.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 18-19.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 05-06.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska.
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego
24-25.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 24-25.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 20-21.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z zarządzania projektem budowlanym.
Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty
Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty
26-27.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 26-27.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 21-22.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z umów o roboty budowlane.
Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną...
Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją
24-25.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 24-25.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 25-26.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z gwarancji bankowej.
Gwarancja bankowa jako instrument zabezpieczania roszczeń w transakcjach i kontraktach – aspekty prawne...
Gwarancja bankowa jako instrument zabezpieczania roszczeń w transakcjach i kontraktach – aspekty prawne i wykorzystanie praktyczne
25.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 25.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie Weksel IN BLANCO.
Weksel IN BLANCO jako instrument zabezpieczania roszczeń – aspekty prawne i wykorzystanie praktyczne
Weksel IN BLANCO jako instrument zabezpieczania roszczeń – aspekty prawne i wykorzystanie praktyczne
21.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 21.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa(hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie Rozstrzyganie sporów przy kontraktach FIDIC.
Roszczenia i rozstrzyganie sporów oraz zmiany w kontraktach budowlanych realizowanych według warunków...
Roszczenia i rozstrzyganie sporów oraz zmiany w kontraktach budowlanych realizowanych według warunków ogólnych FIDIC
23-24.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 23-24.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z prawa autorskiego w branży budowlanej.
Prawo autorskie w praktyce branży budowlanej z elementami prawa własności przemysłowej
Prawo autorskie w praktyce branży budowlanej z elementami prawa własności przemysłowej
14.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 14.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 13.12.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z zamówień publicznych na roboty budowlane.
Zamówienia publiczne na roboty budowlane dla praktyków - szkolenie dla zamawiających i wykonawców
Zamówienia publiczne na roboty budowlane dla praktyków - szkolenie dla zamawiających i wykonawców
12-13.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 12-13.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie FIDIC.
Warunki Kontraktu FIDIC - szkolenie praktyczne
Warunki Kontraktu FIDIC - szkolenie praktyczne
Szkolenie realizowane na zamówienie

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.

Opinie naszych klientów

Bardzo dobra wiedza prowadzącego, otwartość na pytania i udzielanie wyczerpujących odpowiedzi, przekazywanie informacji w bardzo ciekawy sposób (pomimo trudności tematu).

Uczestnik szkolenia z pomocy publicznej

Dokładne omówienie tematu na przykładach i kompendium wiedzy w materiałach do wykorzystania na przyszłość.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Szkoleniowiec miał bardzo otwarte podejście do nas, był podekscytowany na różnorodność naszych pytań i odpowiadał logicznie, czasami dodawał przykład z życia. Atmosfera na szkoleniu pozwalała na poczucie bezpieczeństwa i dawała dużo możliwości do zadawania pytań bez strachu, że ktoś się krzywo spojrzy albo coś skrytykuje. Duże brawa dla prowadzącego za pełne zaangażowanie i sposób prowadzenia szkolenia.

Uczestnik szkolenia z ochrony sygnalistów

Prowadząca to kopalnia wiedzy! Najlepszy szkoleniowiec jakiego poznałam dotychczas.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Doświadczenie prowadzącej, także od strony wglądu w logikę postępowania instytucji zarządzających. Łatwy kontakt i praktyczne podejście przy szerokiej znajomości aktualnych wytycznych.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Szkolenie prowadzone dynamicznie, prowadząca odpowiadała szczegółowo na pytania, zachęcała do interakcji, tematyka szkolenia bardzo na czasie. Zwłaszcza, że dużo osób w nowym systemie będzie pracować, a w związku z tym, iż jego funkcjonalność różni się od poprzedniego konieczne jest konkretne i rzeczowe przeszkolenie/wdrożenie. Nie tylko ślizganie się po temacie. Tu była przekazana solidna dawka wiedzy, która - już widzę - będzie bardzo pomocna, zwłaszcza na początku realizacji bardzo dużego projektu.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Szkolenie obejmowało duży zakres materiału, kompleksowo potraktowany temat, bardzo przydatna wiedza.

Uczestnik szkolenia z operatów szacunkowych

Przejrzystość w przekazywaniu informacji, możliwość zadawania pytań, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą. Dziękuję

Uczestnik szkolenia z rozporządzeń REACH i CLP

Olbrzymia wiedza przekazana w sposób kompaktowy i pełny.

Uczestnik szkolenia z planowania i zagospodarowania przestrzennego

Cierpliwość Prowadzącej w odpowiadaniu na pytania uczestników, przygotowany program szkolenia obejmujący wszystkie najważniejsze zagadnienia.

Uczestnik szkolenia z bazy SCIP

Pani Profesor jest niezwykle kompetentna, posiada obszerny zakres wiedzy, płynnie przechodzi pomiędzy tematami, które szczegółowo omawia. Sposób przekazywania informacji jest klarowny.

Uczetnik szkolenia z ochrony środowiska

Praktyczne doświadczenie Prowadzącej szkolenie, szeroka wiedza, otwartość na analizę pytań i trudnych przypadków.

Uczestnik szkolenia z OZE

W szkoleniu najbardziej podobały mi się: sposób w jaki przekazana została wiedza, łatwość nawiązania kontaktu, merytoryka oraz profesjonalizm wykładowcy, miła atmosfera oraz catering :)

Uczestnik szkolenia z Negocjacji biznesowych

Po 2 minutach szkolenia wiedziałam, że mam do czynienia z ekspertem w dziedzinie transportu! Brawo! Jestem zachwycona.

Uczestnik szkolenia z Transportu drogowego (krajowego i międzynarodowego)

Kreatywność w przekazywaniu wiedzy. Oprócz prezentacji były też ćwiczenia czy quiz. Rysunki pomagały lepiej przyswoić wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Szkolenie było super, Pani prowadząca ma ogromną wiedzę i przekazuje ją w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób. Zwłaszcza doceniam mnóstwo konkretnych przykładów przywołanych przez Panią z prawdziwych projektów i z kontaktów z instytucjami. Na pewno wykorzystam zdobytą wiedzę w pracy.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Merytoryczne przygotowanie prowadzącego, dużo praktycznych przykładów, wskazówki gdzie szukać informacji dotyczących poruszanych zagadnień.

Uczestnik szkolenia z weryfikacji statusu MŚP

Przyjazna, luźna atmosfera, czułam się niezwykle komfortowo, szeroka wiedza, którą posiada wykładowca, przedstawienie różnych perspektyw, luźne ćwiczenia, które powodują przemyślenia.

Uczestnik szkolenia z Asertywności

Bardzo wysoka wiedza merytoryczna wykładowcy, omawianie przykładów oraz profesjonalne udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Audytu i kontroli w zamówieniach publicznych

Prowadzący ma niesamowitą wiedzę i każde szkolenie to kolejna dawka wiedzy, przekazana w sposób nie pozostawiający żadnych niejasności.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Prowadząca prezentuje bardzo holistyczne podejście do tematu, widać, że jest praktykiem, a omawiane treści są prezentowane w sposób zrozumiały i dostosowany do grupy.

Uczestnik szkolenia z Zarządzania konfliktem

Kameralna atmosfera. Kompetencja Pani prowadzącej, która informacje przekazywała w jasny, prosty sposób, na bieżąco odpowiadając na pytania. To szkolenie pozwoli mi z większym spokojem podejść do szykującej się zmiany. Na pewno zapamiętam, że "korygowanie świadczy o skrupulatności". Nigdy tak tego nie postrzegałam.

Uczestnik szkolenia z Rejestru umów

Ogromna wiedza wykładowcy i sposób prowadzenia zajęć. Super!

Uczestnik szkolenia z Programu FENG

Mała, różnorodna i otwarta na współpracę grupa uczestników. Wykładowca P. Monika bardzo uważna, otwarta na dialog, wspierająca, udzielająca na bieżąco informacji zwrotnej/wskazówki.

Uczestnik szkolenia z Inteligencji emocjonalnej

Spokój prowadzącej i odpowiednie tempo szkolenia mimo dużego zakresu materiału. Odpowiedzi na pytania świadczące o gigantycznej wiedzy i wysokich umiejętnościach miękkich.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym obsługi LinkedIna. Miesiąc po wdrożeniu wskazówek od prowadzącej, zyskałam pierwszego klienta z tego źródła. To najlepszy dowód, że wiedza ze szkolenia sprawdziła się w praktyce.

Uczestnik szkolenia z LinkedIn

Trenerka jest praktykiem i sama sobą prezentuje wszystko to, o czym mówi na szkoleniu, jej sposób mówienia, artykulacji, intonacji dokładnie pokazują jak powinna wyglądać prawidłowa emisja głosu. Do tego ma dużą wiedzę w tym temacie i jest bardzo sympatyczną osobą, która potrafi się fajnie dopasować do grupy i zadbać o miłą atmosferę podczas całego warsztatu. Doceniam też bardzo dobrą organizację samego warsztatu, sali oraz kontakt i pomocność Pani Justyny.

Uczestnik szkolenia z Wystąpień publicznych

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, szkolenie w przystępny i zrozumiały sposób przeprowadzone. Jednym słowem super.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego w administracji

Nieszablonowe podejście do tematu. Poruszenie dużej ilości trudnych zagadnień oraz rzetelne odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Poza wysokim poziomem merytorycznym, super sposób prowadzenia - prowadząca ma predyspozycje, aby ciekawie prowadzić szkolenie, przekazywać wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Potwierdzenie, a w zasadzie doprecyzowanie, niektórych tematów związanych z emisją do powietrza. Pani prowadząca posiada dużą wiedzę jak i praktykę którą trudno zastąpić jest wiedzą książkową.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Duża wiedza, z praktycznym naciskiem Pani prowadzącej. Wysoka interaktywność z grupą, dzięki czemu każdy miał szansę dowiedzieć się tego czego potrzebował. Często takie szkolenie to dużo suchej teorii, na szczęście w tym przypadku tak nie było.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Profesjonalnie poprowadzone szkolenie, prowadząca potrafiła dostarczyć informację (również wynikającą z pytań) w sposób zrozumiały, poparty przykładami.

Uczestnik szkolenia z Prawa ochrony środowiska

Dzięki indywidualnemu podejściu JGT zostało stworzone szkolenie połączone z sesjami między dniami warsztatowymi, które wymuszało na nas wdrażanie w praktykę przerabianego teoretycznie materiału. To była bezcenna korzyść dla naszej organizacji.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Najbardziej w szkoleniu podobała mi się dynamika pracy z grupą. Trener w sprawny sposób połączył kawał skomplikowanej (i wydającej się na początku nudną) teorii z dyskusją z uczestnikami, wplatając też kilka ćwiczeń, które rozruszały nas i były jakby metaforą przerabianego materiału - dzięki czemu byliśmy skoncentrowani na zajęciach i łatwiej było przyswoić najważniejsze kwestie.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Profesjonalne przekazanie konkretnej wiedzy (często na przykładach), wiedza trenera, dokładne trzymanie się harmonogramu, w tym wyznaczonych przerw w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia z PUESC i SENT

Konkretne i przejrzyste komunikaty, prowadząca doceniała pracę grupy, po szkoleniu czuję motywację do samorozwoju.

Uczestnik szkolenia z Obsługi klienta w urzędzie

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, odnoszenie się do zadanych w ankiecie pytań/problemów, udzielanie konkretnych odpowiedzi.

Uczestnik szkolenia z Taksonomii UE

Styl Pana Prowadzącego!! Super!! Aktywne udzielanie informacji przez prowadzącego na zadawane pytania, jak również wyjaśnianie wszystkich przypadków dotyczących zamówień publicznych.

Uczestnik szkolenia z Zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Najbardziej podobał mi się przekaz wiedzy, którą posiada pani prowadząca, jej podejście do każdego uczestnika. Jak dla mnie prowadząca to skarbnica wiedzy, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Zarówno teoria jak i praktyka była bardzo różnorodna, przez co człowiek chłonął wiedzę jak gąbka. Dziękuję :)

Uczestnik szkolenia z Zarządzania zespołem

Wyjaśnienie zagadnień bardzo jasno, podając przykłady bardzo przydatne, na żywym organizmie, co ułatwia pracę z aplikacją. Dużo podpowiedzi, jak agregować dane wykorzystywane w raportach.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Podejście do zagadnienia, angażowanie uczestników do interakcji, oraz odniesienia do istniejących rozwiązań w innych organizacjach. Bardzo ważne przy tego typu zagadnieniach jest wskazanie istniejących trendów i rozwiązań.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Płynne, jasne i logiczne wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości. Kontakt prowadzącego, odpowiadanie na pytania bardzo szybko. Wiedza w przekazana w sposób rewelacyjny, bez konieczności notowania, wszystko zostaje w głowie.

Uczestnik szkolenia z Odpadów medycznych

Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, która w bardzo wyczerpujący sposób odpowiadała na wszystkie pytania, upewniając się za każdym razem że temat został na pewno zrozumiany, przez pytającego.

Uczestnik szkolenia z Transgranicznego przemieszczania odpadów

Wiedza, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, w pełni profesjonalna postawa, prezencja, naturalny sposób mówienia, dykcja, całokształt prowadzenia bardzo profesjonalny, a jednocześnie naturalny - podawanie przykładów z życia - kierowanie pytań do ogółu, a nie do konkretnych osób, co często powoduje stres i niekomfortową atmosferę - świetne materiały szkoleniowe.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Jasne i klarowne przedstawienie zagadnień. Nie pomijanie odpowiedzi na pytania uczestników, wręcz merytoryczne odpowiadanie na nie od razu po zadaniu pytania bądź przedstawieniu danego kazusu.

Uczestnik szkolenia z Procesu budowlanego

Liczne przykłady, profesjonalizm wykładowcy, podejście do tematu poza utartymi schematami.

Uczestnik szkolenia z Windykacji

Ogromna wiedza prowadzącego przekazywana w bardzo przystępny sposób, ciekawe przykłady z praktyki i duże poczucie humoru prowadzącego stworzyło bardzo przyjemną atmosferę na szkoleniu

Uczestnik szkolenia z KPA

Przygotowanie szkolenia (przesłanie dużo wcześniejsze materiałów, pomoc w trakcie szkolenia, uzupełnianie materiałów na bieżąco) - jest to najlepiej przygotowane szkolenie online na jakim byłam. Przygotowanie prowadzącego - niesamowita wiedza, rzadko zdarza się, aby prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Reklamacji, rękojmi, gwarancji

Sposób przedstawiania problemów przez prowadzącą, której podejście powoduje, że przestajemy się bać tych trudnych zagadnień i "idziemy z Nią na spacerek", żeby sklasyfikować jakąś mieszaninę. Tłumaczy w przystępny sposób, także już nie boimy się tych tematów. Z prowadzącą jest: patrzcie to jest proste, trzeba tylko zwrócić uwagę na parę rzeczy, a nie: patrzcie jakie trudne. Za to Ją uwielbiam i będę polować na kolejne szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego i wprowadzenie super atmosfery. Wiele się dowiedziałam i na pewno wykorzystam tę wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Efektywnej komunikacji

Bardzo profesjonalne przygotowanie tematu. Całościowe pokazanie funkcjonowania stresu w organizmie, bardzo przydatne ćwiczenia praktyczne oraz materiały. Bardzo dobra atmosfera, brak dystansu wykładowcy do uczestników.

Uczestnik szkolenia z Radzenia sobie ze stresem

Prowadząca szkolenie była rewelacyjna, świetna wiedza merytoryczna, chętna do odpowiedzi na pytania, otwarta, nieoceniająca. Bardzo pozytywny odbiór szkolenia, wg mojej opinii głównie z uwagi na osobę Pani Sędzi prowadzącej szkolenie.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego

Prowadzenie i praktyka. Jestem zachwycona tym, że szkolenie prowadzone było przez osobę z dużym doświadczeniem.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Przede wszystkim trenerka mówiła ciekawe, co w przypadku szkoleń online jest sztuką. Prowadzone wartko, ale nie za szybko. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania widoczna była praktyczna wiedza. Nie nudziłam się.

Uczestnik szkolenia z Prawa budowlanego