Zwiń

Prawo budowlane, inwestycje, OOŚ, FIDIC

"Szkolenia prawo budowlane" to rozbudowany katalog szkoleń i kursów związanych z procesem budowlanym, procesem inwestycyjnym, fidic i oceną oddziaływania na środowisko. Omawiamy aktualne w 2022 roku przepisy i procedury dotyczące prawa budowlanego oraz...

"Szkolenia prawo budowlane" to rozbudowany katalog szkoleń i kursów związanych z procesem budowlanym, procesem inwestycyjnym, fidic i oceną oddziaływania na środowisko.

Omawiamy aktualne w 2022 roku przepisy i procedury dotyczące prawa budowlanego oraz planowane zmiany prawne. Współpracujemy w profesjonalnymi trenerami-praktykami, którzy skomplikowane przepisy budowlane przekazują w prosty i zrozumiały sposób.

W kompleksowy sposób poruszamy tematy takie, jak:

 • proces budowlany,
 • warunki kontraktowe FIDIC,
 • zarządzanie projektami budowlanymi,
 • prowadzenie inwestycji budowlanych,
 • inwestycje drogowe,
 • inwestycje liniowe,
 • ochrona środowiska i prawo wodne związane z prowadzeniem inwestycji,
 • ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ),
 • kluczowe zmiany i nowelizacje prawa budowlanego,
 • jak przygotować umowę na roboty budowlane zabezpieczającą interesy stron,
 • jak radzić sobie z roszczeniami,
 • jak rozstrzygać spory w trakcie budowy,
 • jak prawidłowo użytkować i prowadzić książkę obiektu budowlanego,
 • jakie są obowiązki inwestora w odniesieniu do prawa ochrony środowiska,
 • jak przygotować ocenę wodnoprawną, analizę oddziaływania na środowisko oraz raport o oddziaływaniu na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia,
 • jak prawo wodne wpływa na proces inwestycyjny,
 • jak sporządzić operat wodnoprawny.

Wszystkie zagadnienia omawiane są w świetle polskich regulacji i najnowszych zmian prawnych. Szkolenia i kursy uwzględniają kolejne nowelizacje ustawy Prawo budowlane i innych. Uczestnicząc w nich, poznają Państwo praktyczne metody zastosowania nierzadko skomplikowanych i niejednoznacznych przepisów prawnych.

Zapraszamy na najlepsze szkolenia prawo budowlane.

W 2022 roku także "Prawo budowlane szkolenia online"!

Szkolenia J.G.Training są prowadzone w warsztatowej formie przez doświadczonych specjalistów, zaangażowanych zawodowo w proces budowlany, zarządzanie projektami budowlanymi, warunki kontraktowe FIDIC, prawo budowlane, prawo wodne i prawo ochrony środowiska. Wykładowcy to eksperci i praktycy w szkolonych przez siebie obszarach.

Szkolenia otwarte odbywają się w formule stacjonarnej w Warszawie. Realizujemy także szkolenia hybrydowe, w trakcie których część uczestników przebywa w sali szkoleniowej w Warszawie, część przed swoimi komputerami w domu czy w biurze. Popularne są także szkolenia online z prawa budowlanego. Uczestnicy szkoleń online, podobnie jak szkoleń stacjonarnych, otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikaty. Mogą także w czasie rzeczywistym zadawać pytania trenerowi i brać udział w dyskusjach z innymi kursantami.

Szkolenia wewnętrzne - zamknięte - z procesu inwestycyjnego i prawa budowlanego odbywają się na terenie całej Polski. (np. Warszawa, Kraków, Gdańsk, Rzeszów, Poznań, Wrocław i inne). Mogą także zostać zorganizowane w formule online. Ich przebieg, merytoryka i szczegóły organizacyjne ustalane są z klientem i dopasowane do jego preferencji.

Dla kogo szkolenia i kursy z prowadzenia inwestycji budowlanych?

Szkolenia z prowadzenia inwestycji budowlanych mają zróżnicowany poziom. Są odpowiednie dla początkujących, rozpoczynających pracę w działach zajmujących się inwestycjami budowlanymi i kontraktami na roboty budowlane. Szkolenia i kursy przeznaczone są także dla osób z doświadczeniem, specjalistów oraz ekspertów, którzy poszukują szczegółowej wiedzy i chcą zdobyć wysoko wyspecjalizowane umiejętności.

Wiedza i umiejętności przekazywane na szkoleniach z prawa budowlanego są niezbędne dla szerokiego grona pracowników związanych z inwestycjami budowlanymi. Będą one najbardziej wartościowe dla:

 • uczestników procesu inwestycyjnego po stronie inwestora, wykonawcy i podwykonawców,
 • osób zaangażowanych w proces przygotowywania, negocjowania, zawierania i realizacji umowy o roboty budowlane,
 • pracowników wszystkich firm, których dotyczą zmiany w prawie budowlanym i nowelizacje ustawy
 • pracowników przedsiębiorstw biorących udział w procesie budowlanym, zarówno po stronie wykonawcy, jak również inwestora,
 • projektantów i architektów, a także pracowników urzędów administracji publicznej,
 • osób zatrudnionych przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu, które zamierzają realizować lub realizują inwestycje budowlane na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC w świetle polskich regulacji, w szczególności prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych,
 • pracowników działu inwestycji ze strony Inwestora,
 • początkujących kierowników projektu inwestycyjnego, średniozaawansowanych kierowników projektu, którzy chcą poszerzyć zakres wiedzy i uporządkować swoje działania, osób wspierających kierownika projektu lub dyrektora kontraktu, pracowników w zespole Inżyniera Kontraktu,
 • praktyków, na co dzień zarządzających się projektami budowlanymi - zarówno ze strony inwestora, generalnego wykonawcy, jak i podwykonawców,
 • członków i zarządców nieruchomości, budynków komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • pracowników zarządów nieruchomości publicznych i instytucjonalnych,
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie nieruchomościami przemysłowymi, np. halami, magazynami,
 • pracowników administracji publicznej organów właściwych w sprawach ocen wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych,
 • autorów dokumentacji środowiskowych (raportów o oddziaływaniu na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć, wniosków o wydanie oceny wodnoprawnej)
 • przedstawicieli organów administracji publicznej biorących udział w procesie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ), w tym, we wnioskach o dofinansowanie z funduszy unijnych,
 • inwestorów planujących pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji z funduszy UE lub banków inwestycyjnych,
 • specjalistów, którzy przygotowują dokumenty strategiczne oraz dokumenty SOOŚ,
 • projektantów i konsultantów przygotowujących dokumentację techniczną, środowiskową i finansową dla przedsięwzięć,
 • przedsiębiorców planujących realizację przedsięwzięć (inwestorzy publiczni i prywatni),
 • firm konsultingowych prowadzących procedury w imieniu inwestora,
 • pracowników organów administracji publicznej wydających decyzje i współdziałających w postępowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, oraz organów współdziałających – organów Wód Polskich oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej),
 • pracowników służb ochrony środowiska, przygotowujących wnioski o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych
 • pracowników zajmujących się w swojej działalności zagadnieniami gospodarki wodnej oraz ochrony wód, w tym m.in. dla przedsiębiorców, przedstawicieli biur projektowych, pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz pracowników PGW WODY POLSKIE.

Zapraszamy na najlepsze szkolenia z inwestycji budowlanych.

Formuła szkoleń z procesu inwestycyjnego i innych obszarów

Szkolenia i kursy prowadzone są jako interaktywne warsztaty pozwalające na bieżącą komunikację z trenerem. Uczestnicy cenią sobie również możliwość wymiany doświadczeń, omówienia przypadków z własnej praktyki, wyjaśnienia wątpliwości, dzięki czemu przyrost wiedzy oraz umiejętności jest maksymalizowany.

Katalog "Szkolenia prawo budowlane"

Zapraszamy na następujące kursy, szkolenia i warsztaty, na których bardzo szeroko i kompleksowo przedstawiamy zagadnienia związane z różnymi aspektami prawa i procesu budowlanego, warunki kontraktowe FIDIC, zagadnienia prawa wodnego i ochrony środowiska wpływające na proces budowlany i prowadzenie inwestycji.

Prawo budowlane 2022. Istotne zmiany, najnowsze trendy orzecznicze, cyfryzacja procesu budowlanego

 • wiedza o najnowszych nowelizacjach prawa budowlanego
 • jak nowelizacje te wpływają na przebieg procesu inwestycyjnego
 • procedura uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
 • zasady sporządzania projektu budowlanego,
 • wymogi w zakresie projektu budowlanego i obowiązki projektantów,
 • procedury dotyczące samowoli budowlanych,
 • wymogi przestawiania ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego w przypadku zmiany sposobu użytkowania lokalu.

Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją?

 • jakie są rodzaje umów o roboty budowlane,
 • jak FIDIC wiąże się z obowiązującymi przepisami polskiego prawa,
 • jakie są przykładowe klauzule umowne i sporne zapisy,
 • jak działa odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy,
 • jaka jest odpowiedzialność wykonawcy za działania i zaniechania podwykonawców,
 • jakie zabezpieczenia można ująć w umowie,
 • jaki wygląda obowiązek ubezpieczenia przedmiotu umowy o roboty budowlane,
 • jaka jest odpowiedzialność stron umowy,
 • jak przeprowadzić odstąpienie od umowy,
 • jakie są zasady dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • przygotowanie, negocjowanie i zawarcie umowy o roboty budowlane,
 • najważniejsze zasady dochodzenia roszczeń z takich umów w przypadku ich naruszenia przez drugą stronę,
 • najczęściej pojawiające się w praktyce kontrowersyjne postanowienia umów o roboty budowlane,
 • sformułowania korzystne (dla inwestora/ wykonawcy/ podwykonawców) wraz ze wskazaniem, jakie rodzą one ryzyko dla drugiej strony.

Zapraszamy na szkolenia fidic.

Nowe Warunki Kontraktu FIDIC wyd. 2017, Złote Zasady FIDIC 2019 - prezentacja postanowień w książce czerwonej i książce żółtej oraz porównanie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC wyd. 1999

 • kompleksowa wiedza o Warunkach Kontraktowych FIDIC,
 • jakie jest przeznaczenie i zakres stosowania wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC, wydanie 1999, 2008, 2017,
 • Złote Zasady FIDIC 2019, Umowa wg Warunków Kontraktowych FIDIC i jak ją skonstruować wraz z porównaniem postanowień w nowych i starych książkach (Czerwonej i Żółtej,
 • możliwość omówienia i przedyskutowania przykładów z własnej praktyki, wyjaśnienia wątpliwości i wymiany doświadczeń z trenerem oraz innymi uczestnikami szkolenia.

Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu – warsztaty

 • warsztaty na konkretnym przykładzie dopasowanym do specyfiki uczestników - inwestycje komercyjne lub oparte na Prawie Zamówień Publicznym,
 • ekspercka wiedza o całym cyklu życia projektu inwestycyjnego, z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej,
 • jak z sukcesem przejść od etapu pomysłu na inwestycję aż do momentu rozpoczęcia eksploatacji obiektu,
 • zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej,
 • zadania kierownika projektu,
 • najczęściej pojawiające się konflikty w trakcie projektu,
 • na czym polega specyfika projektu inwestycyjnego,
 • gdzie najczęściej są popełniane błędy w czasie realizacji projektu,
 • kto jest uczestnikiem procesu budowlanego poza osobami określonymi w Prawie budowlanym,
 • jakie są zasady budowy struktury podziału prac,
 • jak wykorzystać metodę ścieżki krytycznej i kamieni milowych w projekcie,
 • jak prawidłowo zbudować i monitorować harmonogram realizacji projektu,
 • jak współpracować z działem księgowym (czyli kiedy definiować środki trwałe),
 • jak identyfikować ryzyka w projektach i nimi zarządzać,
 • dlaczego zasady komunikacji w projekcie są tak ważne,
 • jak odebrać część robót i cały kontrakt,
 • jak poszerzać wiedzę na temat zarządzania projektami.

Proces budowlany w praktyce, po zmianach przepisów prawa budowlanego

 • wiedza niezbędna do przeprowadzenia z sukcesem projektu budowlanego,
 • praktyczne aspekty zasad prowadzenia projektu budowlanego,
 • jaki wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego ma nowelizacja Prawa budowlanego,
 • fazy procesu inwestycyjnego,
 • formy prowadzenia inwestycji,
 • tematyka zagospodarowania i warunków zabudowy terenu pod inwestycję,
 • jak odstąpić od zatwierdzonego projektu budowlanego,
 • jakie są obowiązki uczestników procesu budowlanego,
 • jak prowadzić dokumentację budowy, w tym dziennik budowy,
 • umowy o roboty budowlane i umowy o prace projektowe,
 • jak przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego,
 • kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną.

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego

 • wiedza o perspektywie Prawa ochrony środowiska w całym procesie inwestycyjnym - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ,
 • bieżąca teoria i praktyka stosowania przepisów Prawa ochrony środowiska, w tym stanowiskami sądów administracyjnych,
 • jak racjonalnie konstruować wnioski o wydanie aktów administracyjnych. W
 • podstawy prawne regulujące proces inwestycyjny w kontekście ochrony środowiska,
 • jak wyznaczyć etapy realizacji inwestycji,
 • jak dokonać klasyfikacji przedsięwzięcia,
 • jaka jest procedura informowania WIOŚ o zrealizowanym przedsięwzięciu,
 • jak przebiega postępowanie odwoławcze i sądowo-administracyjne w procesie inwestycyjnym,
 • jakie są przepisy karne i kary administracyjne związane z prowadzeniem inwestycji.

Roszczenia i rozstrzyganie sporów oraz zmiany w kontraktach budowlanych realizowanych według warunków ogólnych FIDIC

 • jakie są zasady zarządzania budowami według Warunków Kontraktowych, w tym prawa i obowiązki Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego,
 • jakie działania należy podjąć, by skutecznie wnieść roszczenie, a także bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami,
 • umowy na roboty budowlane, zmiana umowy,
 • jak wygląda rozstrzyganie sporów, postępowanie rozjemcze i sąd arbitrażowy,
 • zabezpieczenia finansowe, gwarancje jakości oraz rękojmia za wady,
 • warunki i podstawy postępowania prowadzonego przez Komisję Rozjemczą i postępowania arbitrażowego,
 • przyczyny powstawania sporów,
 • tryby i podstawy prawne zgłaszania roszczeń,
 • jak ustalać kary umowne,
 • jak dokumentować roszczenia,
 • przykłady oraz bieżące orzecznictwo sądowe.

Szkolenia i kursy z zarządzania projektem budowlanym teraz także w formie online.

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe)

 • prawne aspekty kontraktów na roboty budowlane,
 • najczęściej spotykane formy realizacji kontraktów budowlanych,
 • problemowe zapisy w umowach budowlanych,
 • kim są podwykonawcy i dalsi podwykonawcy,
 • jak skutecznie identyfikować i zgłaszać roszczenia, w szczególności w kontekście FIDIC,
 • sądowe dochodzenie roszczeń z kontraktów budowlanych,
 • jak z zawartych umów egzekwować jakość materiałów i urządzeń i zapewnić ciągłość dostaw na budowę,
 • pozycja i uprawnienia Project Managera w standardowych umowach na roboty budowlane oraz w umowach opartych na wzorcach FIDIC.

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty

 • wiedza niezbędna do zgodnego z prawem utrzymywania i użytkowania obiektu,
 • odpowiedzialność prawna z tytułu nieprawidłowości w tym zakresie,
 • zasady prawidłowego przeprowadzania kontroli obiektu - od obowiązkowej kontroli wymaganej przy przystąpieniu do użytkowania obiektu, przez kontrole okresowe i jednorazowe,
 • zasady prawidłowego wypełniania książki obiektu budowlanego,
 • uprawnienia organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub innych nieprawidłowości w jego użytkowaniu.

Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe

 • wiedza i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia identyfikacji przedsięwzięć wymagających oceny wodnoprawnej oraz wykonania analizy wpływu na cele środowiskowe jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych,
 • wiedza potrzebna do orientacji w nomenklaturze Ramowej Dyrektywy Wodnej i innych przepisach z nią związanych,
 • wskazówki, jak wykorzystywać opracowania towarzyszące tworzeniu planów gospodarowania wodami,
 • postępowanie w sprawie wydania ocen wodnoprawnych i ich relacja do innych decyzji administracyjnych,
 • źródła informacji niezbędne do przeprowadzenia analizy wpływu na cele środowiskowe.

Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko

 • połączenie regulacji wprowadzanych przez Prawo Wodne z Oceną Oddziaływania na Środowisko w kontekście uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji budowlanej,
 • czynniki, które wpływają na przygotowanie inwestycji, a wynikają ze zmian wprowadzonych przez Prawo wodne w procesie oceny oddziaływania na środowisko,
 • umiejętność sprawnej weryfikacji jakości dokumentacji pod kątem spełniania wymagań RDW
 • umiejętność wskazania dobrych i słabych stron procesu SOOŚ i OOŚ pod kątem spełniania wymagań RDW wraz z efektywnym określeniem obszarów, które powinny podlegać szczególnej uwadze na dalszych etapach przygotowania inwestycji,
 • dyskusja i ćwiczenia w oparciu o wcześniej zgłoszone przypadki i problemy do rozwiązania.

Ocena oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - aktualny stan prawny

 • jak przebiega postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach,
 • nowa kwalifikacja przedsięwzięć,
 • nowe określenie zakresu stron postępowania,
 • ograniczenia innych uprawnień stron,
 • nowe zasady doręczeń,
 • jak zmienione są właściwości organów,
 • nowe uprawnienia RDOŚ,
 • zmiany w zakresie zaskarżania postanowień,
 • zmiany w zakresie współdziałania z organami Inspekcji Sanitarnej,
 • zmiany dotyczące postanowień o braku obowiązku sporządzenia raportu,
 • zmiany w zakresie sankcji za naruszenia braku decyzji środowiskowej.
 • jak prawidłowo i sprawnie prowadzić działania w ramach procedury OOŚ i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • sposoby interpretacji przepisów i ich zastosowania,
 • jak przygotować plan działań związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • jak przygotować wnioski,
 • w jaki sposób zmniejszyć ryzyko odwołań lub stwierdzania nieważności decyzji.

Raport o oddziaływaniu na środowisko i karta informacyjna przedsięwzięcia – wymagania prawne, zawartość, weryfikacja jakości dokumentów

 • kompendium wiedzy na temat karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ, roli tych dokumentów w procesie inwestycyjnym, wymagań odnośnie do ich sporządzania i weryfikowania ich jakości,
 • kiedy sporządza się kartę informacyjną przedsięwzięcia, a kiedy raport o oddziaływaniu na środowisko i jaka jest rola tych dokumentów,
 • zawartość raportu i karty informacyjnej przedsięwzięci,
 • metody sporządzania raportu OOŚ i karty,
 • ryzyka związane z przygotowaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ,
 • czynniki, które wpływają na jakość karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ,
 • praktyczna możliwość sprawnej weryfikacji jakości karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ,
 • umiejętność wskazania dobrych i słabych stron karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ,
 • efektywne określenie obszarów, które powinny podlegać szczególnej uwadze na dalszych etapach przygotowania inwestycji.

Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty wodnoprawne

 • warsztat sporządzania operatów wodnoprawnych,
 • prawne aspekty gospodarki wodno-ściekowej,
 • przepisy Prawa wodnego z uwzględnieniem najnowszych zmian,
 • umiejętność samodzielnego sporządzania operatów wodnoprawnych, m.in. na pobór wód podziemnych/powierzchniowych, wprowadzania ścieków oraz wód opadowych do środowiska i urządzeń wodnych oraz ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu,
 • decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych,
 • kiedy występuje zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
 • dokumenty wymagane w ramach wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 • procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego.

Nowa ustawa deweloperska. Wpływ nowych przepisów na kształt umów deweloperskich oraz relacje deweloper - pośrednik - konsument

 • kompleksowe przygotowanie do nadchodzących zmian przepisów,
 • co się zmieni na etapie przedsprzedażowym,
 • umowa rezerwacyjna,
 • dokumentacja przed rozpoczęciem sprzedaży,
 • uprawnienia kontrolne banku,
 • zobowiązania stron wynikające z umowy,
 • Deweloperski Funduszu Gwarancyjny,
 • protokół odbioru (wady oraz wady istotne),
 • powołanie rzeczoznawcy budowlanego.

Problematyka działek budowlanych z uwzględnieniem zagadnienia służebności gruntowych – służebność przesyłu

 • omówienie przepisów dotyczących nieruchomości z uwzględnieniem definicji działki budowlanej,
 • przedstawienie stanu prawnego nieruchomości wraz z obciążeniami związanymi z ustanowionymi służebnościami gruntowymi,
 • definicja oraz pojęcie służebności przesyłu,
 • zagadnienie przeznaczenia nieruchomości w prawie polskim i możliwość jej zabudowy,
 • zagadnienie objęcia działki planem miejscowym i jego prawidłowa interpretacja oraz alternatywnie, możliwość zabudowy działki na podstawie decyzji o warunkach zabudowy,
 • przedstawienie praktyki i orzecznictwa dotyczącego działek budowlanych.

Tagi: prawo budowlane szkolenie, proces inwestycyjny szkolenie, szkolenia i kursy fidic, inwestycje drogowe szkolenia, inwestycje liniowe, zarzadzanie projektem budowlanym szkolenie, ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ), nowelizacja prawa budowlanego, zmiany w prawie budowlanym szkolenie, warunki kontraktowe fidic

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Prawo budowlane, inwestycje, OOŚ, FIDIC 17
Proces budowlany w praktyce, po zmianach przepisów prawa budowlanego
Proces budowlany w praktyce, po zmianach przepisów prawa budowlanego
29-30.11.2022
Warszawa / lub ONLINE
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.
07-08.12.2022 01-02.02.2023 05-06.04.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną...
Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją
07-08.12.2022 01-02.03.2023 23-24.05.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie
Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie
09-12.12.2022
ONLINE
Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty
Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty
12-13.12.2022
Warszawa / lub ONLINE
Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe
Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe
15-16.12.2022 20-21.02.2023 17-18.04.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Prawo budowlane. Istotne zmiany, najnowsze trendy orzecznicze, cyfryzacja procesu budowlanego.
Prawo budowlane. Istotne zmiany, najnowsze trendy orzecznicze, cyfryzacja procesu budowlanego.
15.12.2022
Warszawa / lub ONLINE
Raport o oddziaływaniu na środowisko i karta informacyjna przedsięwzięcia – wymagania prawne, zawartość,...
Raport o oddziaływaniu na środowisko i karta informacyjna przedsięwzięcia – wymagania prawne, zawartość, weryfikacja jakości dokumentów
15-16.12.2022 26-27.01.2023 13-14.03.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Roszczenia i rozstrzyganie sporów oraz zmiany w kontraktach budowlanych realizowanych według warunków...
Roszczenia i rozstrzyganie sporów oraz zmiany w kontraktach budowlanych realizowanych według warunków ogólnych FIDIC
19-20.12.2022
ONLINE
Gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie prawnym - szkolenie dla przedsiębiorców i dla pracowników...
Gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie prawnym - szkolenie dla przedsiębiorców i dla pracowników administracji
11.01.2023 02.03.2023 09.05.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Ocena oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - stan prawny na 2022 rok
Ocena oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - stan prawny na 2022 rok
24-25.01.2023 22-23.03.2023 23-24.05.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu...
Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty wodnoprawne.
25-26.01.2023 22-23.03.2023 24-25.05.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
06-07.02.2023 20-21.04.2023 19-20.06.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia...
Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe)
Nowe Warunki Kontraktu FIDIC wyd. 2017, Złote Zasady FIDIC 2019 - prezentacja postanowień w książce czerwonej...
Nowe Warunki Kontraktu FIDIC wyd. 2017, Złote Zasady FIDIC 2019 - prezentacja postanowień w książce czerwonej i książce żółtej oraz porównanie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC wyd. 1999
Nowa ustawa deweloperska. Wpływ nowych przepisów na kształt umów deweloperskich oraz relacje deweloper - pośrednik...
Nowa ustawa deweloperska. Wpływ nowych przepisów na kształt umów deweloperskich oraz relacje deweloper - pośrednik - konsument.
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego (w tym w wersji elektronicznej)...
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego (w tym w wersji elektronicznej) – warsztaty z uwzględnieniem najnowszych zmian wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.