Prawo budowlane, inwestycje, OOŚ, FIDIC

"Szkolnia prawo budowlane" to rozbudowany katalog szkoleń i kursów związanych z procesem budowlanym, procesem inwestycyjnym, fidic i oceną oddziaływania na środowisko. W kompleksowy sposób omawiają tematy takie, jak:

 • proces budowlany,
 • warunki kontraktowe FIDIC,
 • zarządzanie projektami budowlanymi,
 • prowadzenie inwestycji budowlanych,
 • inwestycje drogowe,
 • inwestycje liniowe,
 • ochrona środowiska i prawo wodne związane z prowadzeniem inwestycji,
 • ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ),
 • kluczowe zmiany i nowelizacje prawa budowlanego,
 • jak przygotować umowę na roboty budowlane zabezpieczającą interesy stron,
 • jak radzić sobie z roszczeniami,
 • jak rozstrzygać spory w trakcie budowy,
 • jak prawidłowo użytkować i prowadzić książkę obiektu budowlanego,
 • jakie są obowiązki inwestora w odniesieniu do prawa ochrony środowiska,
 • jak przygotować ocenę wodnoprawną, analizę oddziaływania na środowisko oraz raport o oddziaływaniu na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia,
 • jak prawo wodne wpływa na proces inwestycyjny,
 • jak sporządzić operat wodnoprawny.

Wszystkie zagadnienia omawiamy w świetle polskich regulacji i najnowszych zmian prawnych. Szkolenia i kursy uwzględniają kolejne nowelizacje ustawy Prawo budowlane i innych. Uczestnicząc w nich, poznają Państwo praktyczne metody zastosowania nierzadko skomplikowanych i niejednoznacznych przepisów prawnych.

Zapraszamy na najlepsze szkolenia prawo budowlane.

W 2022 roku także "Prawo budowlane szkolenia online"!

Szkolenia J.G.Training są prowadzone w warsztatowej formie przez najlepszych na rynku specjalistów, zaangażowanych zawodowo w proces budowlany, zarządzanie projektami budowlanymi, warunki kontraktowe FIDIC, prawo budowlane, prawo wodne i prawo ochrony środowiska. Wykładowcy to eksperci i praktycy w szkolonych przez siebie obszarach.

Szkolenia otwarte odbywają się w formule stacjonarnej w Warszawie. Realizujemy także szkolenia hybrydowe, w trakcie których część uczestników przebywa w sali szkoleniowej w Warszawie, część przed swoimi komputerami w domu czy w biurze. Popularne są także szkolenia online z prawa budowlanego. Uczestnicy szkoleń online, podobnie jak szkoleń stacjonarnych, otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikaty. Mogą także w czasie rzeczywistym zadawać pytania trenerowi.

Szkolenia wewnętrzne - zamknięte - z procesu inwestycyjnego i prawa budowlanego odbywają się na terenie całej Polski. (np. Warszawa, Kraków, Gdańsk, Rzeszów, Poznań, Wrocław i inne). Mogą także zostać zorganizowane w formule online. Ich przebieg, merytoryka i szczegóły organizacyjne ustalane są z klientem i dopasowane do jego preferencji.

Dla kogo szkolenia i kursy z prowadzenia inwestycji budowlanych?

Szkolenia z  prowadzenia inwestycji budowlanych mają zróżnicowany poziom. Są odpowiednie dla początkujących, rozpoczynających pracę w działach zajmujących się inwestycjami budowlanymi i kontraktami na roboty budowlane. Szkolenia i kursy przeznaczone są także dla osób z doświadczeniem, specjalistów oraz ekspertów, którzy poszukują szczegółowej wiedzy i chcą zdobyć wysoko wyspecjalizowane umiejętności.

Wiedza i umiejętności przekazywane na szkoleniach z prawa budowlanego są niezbędne dla szerokiego grona pracowników związanych z inwestycjami budowlanymi. Będą one najbardziej wartościowe dla:

 • uczestników procesu inwestycyjnego po stronie inwestora, wykonawcy i podwykonawców,
 • osób zaangażowanych w proces przygotowywania, negocjowania, zawierania i realizacji umowy o roboty budowlane,
 • pracowników wszystkich firm, których dotyczą zmiany w prawie budowlanym i nowelizacje ustawy
 • pracowników przedsiębiorstw biorących udział w procesie budowlanym, zarówno po stronie wykonawcy, jak również inwestora,
 • projektantów i architektów, a także pracowników urzędów administracji publicznej,
 • osób zatrudnionych przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu, które zamierzają realizować lub realizują inwestycje budowlane na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC w świetle polskich regulacji, w szczególności prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych,
 • pracowników działu inwestycji ze strony Inwestora,
 • początkujących kierowników projektu inwestycyjnego, średniozaawansowanych kierowników projektu, którzy chcą poszerzyć zakres wiedzy i uporządkować swoje działania, osób wspierających kierownika projektu lub dyrektora kontraktu, pracowników w zespole Inżyniera Kontraktu,
 • praktyków, na co dzień zarządzających się projektami budowlanymi - zarówno ze strony inwestora, generalnego wykonawcy, jak i podwykonawców,
 • członków i zarządców nieruchomości, budynków komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • pracowników zarządów nieruchomości publicznych i instytucjonalnych,
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie nieruchomościami przemysłowymi, np. halami, magazynami,
 • pracowników administracji publicznej organów właściwych w sprawach ocen wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych,
 • autorów dokumentacji środowiskowych (raportów o oddziaływaniu na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć, wniosków o wydanie oceny wodnoprawnej)
 • przedstawicieli organów administracji publicznej biorących udział w procesie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ), w tym, we wnioskach o dofinansowanie z funduszy unijnych,
 • inwestorów planujących pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji z funduszy UE lub banków inwestycyjnych,
 • specjalistów, którzy przygotowują dokumenty strategiczne oraz dokumenty SOOŚ,
 • projektantów i konsultantów przygotowujących dokumentację techniczną, środowiskową i finansową dla przedsięwzięć,
 • przedsiębiorców planujących realizację przedsięwzięć (inwestorzy publiczni i prywatni),
 • firm konsultingowych prowadzących procedury w imieniu inwestora,
 • pracowników organów administracji publicznej wydających decyzje i współdziałających w postępowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, oraz organów współdziałających – organów Wód Polskich oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej),
 • pracowników służb ochrony środowiska, przygotowujących wnioski o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych
 • pracowników zajmujących się w swojej działalności zagadnieniami gospodarki wodnej oraz ochrony wód, w tym m.in. dla przedsiębiorców, przedstawicieli biur projektowych, pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz pracowników PGW WODY POLSKIE.

Zapraszamy na najlepsze szkolenia z inwestycji budowlanych.

Formuła szkoleń z procesu inwestycyjnego

Szkolenia i kursy prowadzone są jako interaktywne warsztaty pozwalające na bieżącą komunikację z trenerem. Uczestnicy cenią sobie również możliwość wymiany doświadczeń, omówienia przypadków z własnej praktyki, wyjaśnienia wątpliwości, dzięki czemu przyrost wiedzy oraz umiejętności jest maksymalizowany.

Katalog szkoleń FIDIC, prawo budowlane, proces inwestycyjny, ocena oddziaływania na środowisko

Zapraszamy na następujące kursy, szkolenia i warsztaty, na których bardzo szeroko i kompleksowo przedstawiamy zagadnienia związane z różnymi aspektami prawa i procesu budowlanego, warunki kontraktowe FIDIC, zagadnienia prawa wodnego i ochrony środowiska wpływające na proces budowlany i prowadzenie inwestycji.

Prawo budowlane 2022. Istotne zmiany, najnowsze trendy orzecznicze, cyfryzacja procesu budowlanego

 • wiedza o najnowszych nowelizacjach prawa budowlanego
 • jak nowelizacje te wpływają na przebieg procesu inwestycyjnego
 • procedura uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
 • zasady sporządzania projektu budowlanego,
 • wymogi w zakresie projektu budowlanego i obowiązki projektantów,
 • procedury dotyczące samowoli budowlanych,
 • wymogi przestawiania ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego w przypadku zmiany sposobu użytkowania lokalu.

Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją?

 • jakie są rodzaje umów o roboty budowlane,
 • jak FIDIC wiąże się z obowiązującymi przepisami polskiego prawa,
 • jakie są przykładowe klauzule umowne i sporne zapisy,
 • jak działa odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy,
 • jaka jest odpowiedzialność wykonawcy za działania i zaniechania podwykonawców,
 • jakie zabezpieczenia można ująć w umowie,
 • jaki wygląda obowiązek ubezpieczenia przedmiotu umowy o roboty budowlane,
 • jaka jest odpowiedzialność stron umowy,
 • jak przeprowadzić odstąpienie od umowy,
 • jakie są zasady dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • przygotowanie, negocjowanie i zawarcie umowy o roboty budowlane,
 • najważniejsze zasady dochodzenia roszczeń z takich umów w przypadku ich naruszenia przez drugą stronę,
 • najczęściej pojawiające się w praktyce kontrowersyjne postanowienia umów o roboty budowlane,
 • sformułowania korzystne (dla inwestora/ wykonawcy/ podwykonawców) wraz ze wskazaniem, jakie rodzą one ryzyko dla drugiej strony.

Zapraszamy na szkolenia fidic.

Nowe Warunki Kontraktu FIDIC wyd. 2017, Złote Zasady FIDIC 2019 - prezentacja postanowień w książce czerwonej i książce żółtej oraz porównanie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC wyd. 1999

 • kompleksowa wiedza o Warunkach Kontraktowych FIDIC,
 • jakie jest przeznaczenie i zakres stosowania wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC, wydanie 1999, 2008, 2017,
 • Złote Zasady FIDIC 2019, Umowa wg Warunków Kontraktowych FIDIC i jak ją skonstruować wraz z porównaniem postanowień w nowych i starych książkach (Czerwonej i Żółtej,
 • możliwość omówienia i przedyskutowania przykładów z własnej praktyki, wyjaśnienia wątpliwości i wymiany doświadczeń z trenerem oraz innymi uczestnikami szkolenia.

Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu – warsztaty

 • warsztaty na konkretnym przykładzie dopasowanym do specyfiki uczestników - inwestycje komercyjne lub oparte na Prawie Zamówień Publicznym,
 • ekspercka wiedza o całym cyklu życia projektu inwestycyjnego, z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej,
 • jak z sukcesem przejść od etapu pomysłu na inwestycję aż do momentu rozpoczęcia eksploatacji obiektu,
 • zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej,
 • zadania kierownika projektu,
 • najczęściej pojawiające się konflikty w trakcie projektu,
 • na czym polega specyfika projektu inwestycyjnego,
 • gdzie najczęściej są popełniane błędy w czasie realizacji projektu,
 • kto jest uczestnikiem procesu budowlanego poza osobami określonymi w Prawie budowlanym,
 • jakie są zasady budowy struktury podziału prac,
 • jak wykorzystać metodę ścieżki krytycznej i kamieni milowych w projekcie,
 • jak prawidłowo zbudować i monitorować harmonogram realizacji projektu,
 • jak współpracować z działem księgowym (czyli kiedy definiować środki trwałe),
 • jak identyfikować ryzyka w projektach i nimi zarządzać,
 • dlaczego zasady komunikacji w projekcie są tak ważne,
 • jak odebrać część robót i cały kontrakt,
 • jak poszerzać wiedzę na temat zarządzania projektami.

Proces budowlany w praktyce, po zmianach przepisów prawa budowlanego

 • wiedza niezbędna do przeprowadzenia z sukcesem projektu budowlanego,
 • praktyczne aspekty zasad prowadzenia projektu budowlanego,
 • jaki wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego ma nowelizacja Prawa budowlanego,
 • fazy procesu inwestycyjnego,
 • formy prowadzenia inwestycji,
 • tematyka zagospodarowania i warunków zabudowy terenu pod inwestycję,
 • jak odstąpić od zatwierdzonego projektu budowlanego,
 • jakie są obowiązki uczestników procesu budowlanego,
 • jak prowadzić dokumentację budowy, w tym dziennik budowy,
 • umowy o roboty budowlane i umowy o prace projektowe,
 • jak przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego,
 • kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną.

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego

 • wiedza o perspektywie Prawa ochrony środowiska w całym procesie inwestycyjnym - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ,
 • bieżąca teoria i praktyka stosowania przepisów Prawa ochrony środowiska, w tym stanowiskami sądów administracyjnych,
 • jak racjonalnie konstruować wnioski o wydanie aktów administracyjnych. W
 • podstawy prawne regulujące proces inwestycyjny w kontekście ochrony środowiska,
 • jak wyznaczyć etapy realizacji inwestycji,
 • jak dokonać klasyfikacji przedsięwzięcia,
 • jaka jest procedura informowania WIOŚ o zrealizowanym przedsięwzięciu,
 • jak przebiega postępowanie odwoławcze i sądowo-administracyjne w procesie inwestycyjnym,
 • jakie są przepisy karne i kary administracyjne związane z prowadzeniem inwestycji.

Roszczenia i rozstrzyganie sporów oraz zmiany w kontraktach budowlanych realizowanych według warunków ogólnych FIDIC

 • jakie są zasady zarządzania budowami według Warunków Kontraktowych, w tym prawa i obowiązki Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego,
 • jakie działania należy podjąć, by skutecznie wnieść roszczenie, a także bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami,
 • umowy na roboty budowlane, zmiana umowy,
 • jak wygląda rozstrzyganie sporów, postępowanie rozjemcze i sąd arbitrażowy,
 • zabezpieczenia finansowe, gwarancje jakości oraz rękojmia za wady,
 • warunki i podstawy postępowania prowadzonego przez Komisję Rozjemczą i postępowania arbitrażowego,
 • przyczyny powstawania sporów,
 • tryby i podstawy prawne zgłaszania roszczeń,
 • jak ustalać kary umowne,
 • jak dokumentować roszczenia,
 • przykłady oraz bieżące orzecznictwo sądowe.

Szkolenia i kursy z zarządzania projektem budowlanym teraz także w formie online.

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe)

 • prawne aspekty kontraktów na roboty budowlane,
 • najczęściej spotykane formy realizacji kontraktów budowlanych,
 • problemowe zapisy w umowach budowlanych,
 • kim są podwykonawcy i dalsi podwykonawcy,
 • jak skutecznie identyfikować i zgłaszać roszczenia, w szczególności w kontekście FIDIC,
 • sądowe dochodzenie roszczeń z kontraktów budowlanych,
 • jak z zawartych umów egzekwować jakość materiałów i urządzeń i zapewnić ciągłość dostaw na budowę,
 • pozycja i uprawnienia Project Managera w standardowych umowach na roboty budowlane oraz w umowach opartych na wzorcach FIDIC.

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty

 • wiedza niezbędna do zgodnego z prawem utrzymywania i użytkowania obiektu,
 • odpowiedzialność prawna z tytułu nieprawidłowości w tym zakresie,
 • zasady prawidłowego przeprowadzania kontroli obiektu - od obowiązkowej kontroli wymaganej przy przystąpieniu do użytkowania obiektu, przez kontrole okresowe i jednorazowe,
 • zasady prawidłowego wypełniania książki obiektu budowlanego,
 • uprawnienia organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub innych nieprawidłowości w jego użytkowaniu.

Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe

 • wiedza i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia identyfikacji przedsięwzięć wymagających oceny wodnoprawnej oraz wykonania analizy wpływu na cele środowiskowe jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych,
 • wiedza potrzebna do orientacji w nomenklaturze Ramowej Dyrektywy Wodnej i innych przepisach z nią związanych,
 • wskazówki, jak wykorzystywać opracowania towarzyszące tworzeniu planów gospodarowania wodami,
 • postępowanie w sprawie wydania ocen wodnoprawnych i ich relacja do innych decyzji administracyjnych,
 • źródła informacji niezbędne do przeprowadzenia analizy wpływu na cele środowiskowe.

Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko

 • połączenie regulacji wprowadzanych przez Prawo Wodne z Oceną Oddziaływania na Środowisko w kontekście uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji budowlanej,
 • czynniki, które wpływają na przygotowanie inwestycji, a wynikają ze zmian wprowadzonych przez Prawo wodne w procesie oceny oddziaływania na środowisko,
 • umiejętność sprawnej weryfikacji jakości dokumentacji pod kątem spełniania wymagań RDW
 • umiejętność wskazania dobrych i słabych stron procesu SOOŚ i OOŚ pod kątem spełniania wymagań RDW wraz z efektywnym określeniem obszarów, które powinny podlegać szczególnej uwadze na dalszych etapach przygotowania inwestycji,
 • dyskusja i ćwiczenia w oparciu o wcześniej zgłoszone przypadki i problemy do rozwiązania.

Ocena oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - aktualny stan prawny

 • jak przebiega postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach,
 • nowa kwalifikacja przedsięwzięć,
 • nowe określenie zakresu stron postępowania,
 • ograniczenia innych uprawnień stron,
 • nowe zasady doręczeń,
 • jak zmienione są właściwości organów,
 • nowe uprawnienia RDOŚ,
 • zmiany w zakresie zaskarżania postanowień,
 • zmiany w zakresie współdziałania z organami Inspekcji Sanitarnej,
 • zmiany dotyczące postanowień o braku obowiązku sporządzenia raportu,
 • zmiany w zakresie sankcji za naruszenia braku decyzji środowiskowej.
 • jak prawidłowo i sprawnie prowadzić działania w ramach procedury OOŚ i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • sposoby interpretacji przepisów i ich zastosowania,
 • jak przygotować plan działań związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • jak przygotować wnioski,
 • w jaki sposób zmniejszyć ryzyko odwołań lub stwierdzania nieważności decyzji.

Raport o oddziaływaniu na środowisko i karta informacyjna przedsięwzięcia – wymagania prawne, zawartość, weryfikacja jakości dokumentów

 • kompendium wiedzy na temat karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ, roli tych dokumentów w procesie inwestycyjnym, wymagań odnośnie do ich sporządzania i weryfikowania ich jakości,
 • kiedy sporządza się kartę informacyjną przedsięwzięcia, a kiedy raport o oddziaływaniu na środowisko i jaka jest rola tych dokumentów,
 • zawartość raportu i karty informacyjnej przedsięwzięci,
 • metody sporządzania raportu OOŚ i karty,
 • ryzyka związane z przygotowaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ,
 • czynniki, które wpływają na jakość karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ,
 • praktyczna możliwość sprawnej weryfikacji jakości karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ,
 • umiejętność wskazania dobrych i słabych stron karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ,
 • efektywne określenie obszarów, które powinny podlegać szczególnej uwadze na dalszych etapach przygotowania inwestycji.

Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty wodnoprawne

 • warsztat sporządzania operatów wodnoprawnych,
 • prawne aspekty gospodarki wodno-ściekowej,
 • przepisy Prawa wodnego z uwzględnieniem najnowszych zmian,
 • umiejętność samodzielnego sporządzania operatów wodnoprawnych, m.in. na pobór wód podziemnych/powierzchniowych, wprowadzania ścieków oraz wód opadowych do środowiska i urządzeń wodnych oraz ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu,
 • decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych,
 • kiedy występuje zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
 • dokumenty wymagane w ramach wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 • procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego.

Nowa ustawa deweloperska 2021. Wpływ nowych przepisów na kształt umów deweloperskich oraz relacje deweloper - pośrednik - konsument

 • kompleksowe przygotowanie do nadchodzących zmian przepisów,
 • co się zmieni na etapie przedsprzedażowym,
 • umowa rezerwacyjna,
 • dokumentacja przed rozpoczęciem sprzedaży,
 • uprawnienia kontrolne banku,
 • zobowiązania stron wynikające z umowy,
 • Deweloperski Funduszu Gwarancyjny,
 • protokół odbioru (wady oraz wady istotne),
 • powołanie rzeczoznawcy budowlanego.

Problematyka działek budowlanych z uwzględnieniem zagadnienia służebności gruntowych – służebność przesyłu

 • omówienie przepisów dotyczących nieruchomości z uwzględnieniem definicji działki budowlanej,
 • przedstawienie stanu prawnego nieruchomości wraz z obciążeniami związanymi z ustanowionymi służebnościami gruntowymi,
 • definicja oraz pojęcie służebności przesyłu,
 • zagadnienie przeznaczenia nieruchomości w prawie polskim i możliwość jej zabudowy,
 • zagadnienie objęcia działki planem miejscowym i jego prawidłowa interpretacja oraz alternatywnie, możliwość zabudowy działki na podstawie decyzji o warunkach zabudowy,
 • przedstawienie praktyki i orzecznictwa dotyczącego działek budowlanych.

Tagi: prawo budowlane szkolenie, proces inwestycyjny szkolenie, szkolenia i kursy fidic, inwestycje drogowe szkolenia, inwestycje liniowe, zarzadzanie projektem budowlanym szkolenie, ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ), nowelizacja prawa budowlanego, zmiany w prawie budowlanym szkolenie, warunki kontraktowe fidic

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Prawo budowlane, inwestycje, OOŚ, FIDIC 16

Ocena oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - aktualny stan prawny

ONLINE, 24-25.01.2022
Warszawa / lub ONLINE, 23-24.05.2022
Na szkoleniu omówimy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z najnowszymi przepisami.

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe)

ONLINE, 16-17.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 10-11.05.2022
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami prawnymi dostępnymi im w trakcie trwania robót budowlanych oraz wyczulenie na okoliczności konfliktogenne w trakcie procesu budowlanego.

Raport o oddziaływaniu na środowisko i karta informacyjna przedsięwzięcia – wymagania prawne, zawartość, weryfikacja jakości dokumentów

ONLINE, 17-18.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 04-05.04.2022
Warszawa / lub ONLINE, 09-10.06.2022
Szkolenie to kompendium wiedzy na temat karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ, roli tych dokumentów w procesie inwestycyjnym, wymagań odnośnie ich sporządzania, weryfikowania ich jakości. Celem szkolenia jest wskazanie czynników, które mają wpływ na proces przygotowania inwestycji, w tym jej harmonogram, koszty i jakość.

Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty

ONLINE, 21-22.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 25-26.04.2022
Warszawa / lub ONLINE, 13-14.06.2022
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z całym cyklem życia projektu, z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej, od hasła "mam pomysł" do rozpoczęcia eksploatacji obiektu.

Nowa ustawa deweloperska. Wpływ nowych przepisów na kształt umów deweloperskich oraz relacje deweloper - pośrednik - konsument.

ONLINE, 22.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 22.04.2022
Szkolenie skierowane jest do branży nieruchomościowej, ze szczególnym uwzględnieniem firm deweloperskich i pośredników nieruchomości. Co się zmieni w związku z wejściem w życie przepisów tzw. ustawy deweloperskiej.

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.

ONLINE, 23-24.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 20-21.04.2022
Warszawa / lub ONLINE, 08-09.06.2022
Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.

Proces budowlany w praktyce, po zmianach przepisów prawa budowlanego

Warszawa / lub ONLINE, 23-24.02.2022
Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji. Omówimy zasady prowadzenia procesu budowlanego, w ujęciu praktycznym, w oparciu o aktualne przepisy.

Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe

ONLINE, 24-25.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 07-08.04.2022
Warszawa / lub ONLINE, 09-10.06.2022
Omówimy specyfikę decyzji - ocen wodnoprawnych, metodykę wykonywania analizy wpływu na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód.

Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją

Warszawa / lub ONLINE, 08-09.03.2022
Przeanalizujemy przepisy mające zastosowanie do umów o roboty budowlane wraz z omówieniem kontrowersyjnych postanowień takich umów.

Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko

Warszawa / lub ONLINE, 10-11.03.2022
Warszawa / lub ONLINE, 16-17.05.2022
Tematyka szkolenia koncentruje się na wpływie prawa wodnego na proces przygotowania inwestycji i możliwość uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji budowlanej.

Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty wodnoprawne.

Warszawa / lub ONLINE, 17-18.03.2022
Warszawa / lub ONLINE, 19-20.05.2022
Omówimy pozwolenia wodnoprawne, w ujęciu praktycznym. Pokażemy, w jaki sposób przygotować operat wodnoprawny.

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty

Warszawa / lub ONLINE, 24.03.2022
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców nieruchomości, a także pracowników organów nadzoru budowlanego przeprowadzających kontrole obiektów.

Prawo budowlane. Istotne zmiany, najnowsze trendy orzecznicze, cyfryzacja procesu budowlanego.

Warszawa / lub ONLINE, 29.03.2022
Od stycznia 2021 systematycznie wprowadzane są w życie przepisy regulujące cyfryzację postępowań administracyjnych przed organami architektoniczno-budowlanym i nadzoru budowlanego.

Roszczenia i rozstrzyganie sporów oraz zmiany w kontraktach budowlanych realizowanych według warunków ogólnych FIDIC

Jak skutecznie wnieść roszczenie, bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami, omówienie postępowania prowadzonego przez Komisję Rozjemczą i postępowania arbitrażowego.

Nowe Warunki Kontraktu FIDIC wyd. 2017, Złote Zasady FIDIC 2019 - prezentacja postanowień w książce czerwonej i książce żółtej oraz porównanie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC wyd. 1999

W grudniu 2017 roku Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC) opublikowała drugą edycję warunków ogólnych kontraktu FIDIC.

Problematyka działek budowlanych z uwzględnieniem zagadnienia służebności gruntowych – służebność przesyłu

Szkolenie umożliwi zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej działek budowlanych, przeznaczenia działek i obciążających ich praw rzeczowych ograniczonych.