Prawo budowlane, inwestycje, OOŚ, FIDIC

Zapraszamy na profesjonalne kursy, szkolenia budowlane obejmujące szeroki zakres tematyki związanej z procesem budowlanym oraz związanymi z nim obszarami: prawo budowlane i ochrona środowiska.

Oferujemy Państwu bogatą ofertę wysoko ocenianych szkoleń i kursów budowlanych z obszarów: proces budowlany, warunki kontraktowe FIDIC, zarządzanie projektami budowlanymi, realizacja inwestycji budowlanych, prawo budowlane, ochrona środowiska i prawo wodne związane z prowadzeniem inwestycji, ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ). Nasza oferta pozwoli Państwu zdobyć wiedzę i umiejętności z szerokiego zakresu tematycznego obejmującego takie zagadnienia jak: jakie są kluczowe zmiany w nowelizacji prawa budowlanego, jak przygotować umowę na roboty budowlane zabezpieczającą interesy stron oraz jak radzić sobie z roszczeniami i jak rozstrzygać spory w trakcie budowy, jak prawidłowo użytkować i prowadzić książkę obiektu budowlanego, jakie są warunki kontraktu FIDIC, jak zarządzać projektem budowlanym od A do Z, jakie są obowiązki inwestora w odniesieniu do prawa ochrony środowiska, jak przygotować ocenę wodnoprawną i analizę oddziaływania na środowisko oraz raport o oddziaływaniu na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia, jak prawo wodne wpływa na proces inwestycyjny i jak sporządzić operat wodnoprawny.

Nasze szkolenia są prowadzone w warsztatowej formie przez najlepszych na rynku specjalistów zaangażowanych zawodowo w proces budowlany, zarządzanie projektami budowlanymi, warunki kontraktowe FIDIC, prawo budowlane, prawo wodne i prawo ochrony środowiska. Wykładowcy to eksperci i praktycy w szkolonych przez siebie obszarach.

Szkolenia otwarte odbywają się zarówno online jak i w Warszawie, mogą to być również szkolenia hybrydowe, natomiast szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju, w formie ustalonej z klientem.

Do Państwa dyspozycji są zarówno szkolenia dla początkujących rozpoczynających pracę w działach zajmujących się inwestycjami budowlanymi i kontraktami na roboty budowlane jak również szkolenia przeznaczone dla osób z doświadczeniem, specjalistów oraz ekspertów, którzy poszukują szczegółowej wiedzy i chcą zdobyć wysoko wyspecjalizowane umiejętności.

Szkolenia, które Państwu oferujemy dostarczą konkretnej wiedzy i umiejętności wszystkim zaangażowanym w ww. tematy, a w szczególności: prawo budowlane, proces budowlany wraz ze wszystkimi związanymi zagadnieniami, warunki kontraktowe FIDIC.  Wiedza i umiejętności przekazywane na naszych szkoleniach będą najbardziej wartościowe dla następujących osób:

 • uczestnicy procesu inwestycyjnego po stronie inwestora, wykonawcy, podwykonawców, osoby zaangażowane w proces przygotowywania, negocjowania, zawierania i realizacji umowy o roboty budowlane
 • pracownicy wszystkich firm, których dotyczą zmiany w prawie budowlanym, pracownicy przedsiębiorstw biorących udział w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak również inwestora, projektanci i architekci, a także pracownicy urzędów administracji publicznej
 • osoby zatrudnione przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu, które zamierzają realizować lub realizują inwestycje budowlane na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC, na gruncie prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych
 • pracownicy działu inwestycji ze strony Inwestora, początkujący kierownicy projektu inwestycyjnego, średniozaawansowani kierownicy projektu, którzy chcą poszerzyć zakres wiedzy i uporządkować swoje działania, osoby wspierające kierownika projektu / dyrektora kontraktu, pracownicy w zespole Inżyniera Kontraktu
 • praktycy, na co dzień zarządzający projektami budowlanymi - zarówno ze strony inwestora, generalnego wykonawcy jak i podwykonawców
 • członkowie i zarządcy wspólnot mieszkaniowych, pracownicy administracji i zarządcy nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy budynków komunalnych, pracownicy zarządów nieruchomości publicznych i instytucjonalnych, osoby odpowiedzialne za zarządzanie nieruchomościami przemysłowymi jak hale, magazyny
 • pracownicy administracji publicznej organów właściwych w sprawach ocen wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych,
 • autorzy dokumentacji środowiskowych (raportów o oddziaływania na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć, wniosków o wydanie oceny wodnoprawnej)
 • przedstawiciele organów administracji publicznej biorący udział w procesie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) w tym, we wnioskach o dofinansowanie z funduszy unijnych
 • inwestorzy planujący pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji z funduszy UE bądź banków inwestycyjnych,
 • specjaliści, którzy przygotowują dokumenty strategiczne oraz dokumenty SOOŚ,
 • projektanci i konsultanci przygotowujący dokumentację techniczną, środowiskową i finansową dla przedsięwzięć,
 • przedsiębiorcy planujący realizację przedsięwzięć (inwestorzy publiczni i prywatni),
 • firmy konsultingowe prowadzące procedury w imieniu inwestora,
 • pracownicy organy administracji publicznej wydających decyzje i współdziałających w postępowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, oraz organów współdziałających – organów Wód Polskich oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej).
 • pracownicy służb ochrony środowiska, przygotowujący wnioski o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych oraz pracownicy zajmujący się w swojej działalności zagadnieniami gospodarki wodnej oraz ochrony wód, w tym m.in. dla przedsiębiorców, przedstawicieli biur projektowych, pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz pracowników PGW WODY POLSKIE

Nasze szkolenia są prowadzone jako interaktywne warsztaty pozwalające na komunikację z trenerem prowadzącym szkolenie. Uczestnicy wysoko cenią sobie również możliwość wymiany doświadczeń, omówienia przypadków z własnej praktyki, wyjaśnienia wątpliwości, dzięki czemu przyrost wiedzy oraz umiejętności jest maksymalizowany.

Aktualnie prawie wszystkie nasze szkolenia możemy realizować stacjonarnie i jednocześnie jako szkolenia online, czyli w tzw. szkolenia hybrydowe.

Zapraszamy na następujące kursy, szkolenia i warsztaty, na których bardzo szeroko i kompleksowo przedstawiamy zagadnienia związane z różnymi aspektami prawa i procesu budowlanego, warunki kontraktowe FIDIC, zagadnienia prawa wodnego i ochrony środowiska wpływające na proces budowlany i prowadzenie inwestycji:

 • Szkolenie: Prawo budowlane 2020. Kluczowe nowelizacje i orzecznictwo. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu zdobędziecie Państwo wiedzę o najnowszych nowelizacjach prawa budowlanego i o tym jak te nowelizacje wpływają na przebieg procesu inwestycyjnego. Między innymi dowiecie się Państwo jak znowelizowane przepisy wpływają na takie kwestie jak: procedura uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, zasady sporządzania projektu budowlanego, wymogi w zakresie projektu budowlanego i obowiązki projektantów, procedury dotyczące samowoli budowlanych, wymogi przestawiania ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego w przypadku zmiany sposobu użytkowania lokalu.
 • Szkolenie: Nowelizacja Prawa budowlanego od września 2020 r. Szkolenie to dostarczy Państwu kompletną wiedzę i wyjaśnienie zmian w przepisach wprowadzonych nowelizacją Prawa budowlanego i pozwoli przygotować się do wdrożenia zmienionych przepisów. Uczestnicząc w tym szkoleniu dowiedzą się Państwo m.in. dla jakich robót wymagane jest pozwolenie na budowę, a dla jakich wystarczy zgłoszenie, jakie są nowe wymogi dotyczące projektu budowlanego, odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - jak wygląda nowa procedura uzyskiwania zgody, jakie nowe obowiązki mają uczestnicy procesu budowlanego, jak wygląda uproszczone postępowanie dotyczące legalizacji samowoli budowlanej.
 • Szkolenie: Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją. Szkolenie to pozwoli Państwu zdobyć wiedzę jakie są rodzaje umów o roboty budowlane, jak FIDIC wiąże się z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, jakie są przykładowe klauzule umowne i sporne zapisy, jak działa odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy, jaka jest odpowiedzialność wykonawcy za działania i zaniechania podwykonawców, jakie zabezpieczenia można ująć w umowie, jaki wygląda obowiązek ubezpieczenia przedmiotu umowy o roboty budowlane, jaka jest odpowiedzialność stron umowy oraz jak przeprowadzić odstąpienie od umowy i jakie są zasady dochodzenia ewentualnych roszczeń. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu będą Państwo, m.in. potrafili przygotować, negocjować i zawrzeć umowę o roboty budowlane. Poznacie najważniejsze zasady dochodzenia roszczeń z takich umów w przypadku ich naruszenia przez drugą stronę, a także dowiecie się jakie są najczęściej pojawiające się w praktyce kontrowersyjne postanowienia umów o roboty budowlane, a także sformułowania korzystne (dla inwestora/ wykonawcy/ podwykonawców) wraz ze wskazaniem jakie rodzą one ryzyko dla drugiej strony.
 • Szkolenie: Nowe Warunki Kontraktu FIDIC wyd. 2017, Złote Zasady FIDIC 2019 - prezentacja postanowień w książce czerwonej i książce żółtej oraz porównanie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC wyd. 1999. Szkolenie to pozwoli Państwu zdobyć kompletną wiedzę o Warunkach Kontraktowych FIDIC – jakie jest przeznaczenie i zakres stosowania wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC, wydanie 1999, 2008, 2017 (Czerwona książka, Żółta książka, Srebrna książka, Złota książka, nowa Czerwona książka i nowa Żółta książka), Złote Zasady FIDIC 2019, Umowa wg Warunków Kontraktowych FIDIC i jak ją skonstruować wraz z porównaniem postanowień w nowych i starych książkach (Czerwonej i Żółtej). Dzięki warsztatowej formie szkolenia będą Państwo mieli również możliwość omówienia i przedyskutowania przykładów z własnej praktyki, wyjaśnienia wątpliwości i wymiany doświadczeń z trenerem oraz innymi uczestnikami szkolenia.
 • Szkolenie: Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu – warsztaty. Są to warsztaty na konkretnym przykładzie dopasowanym do specyfiki uczestników - inwestycje komercyjne lub oparte na PZP- Prawie Zamówień Publicznym. Dzięki udziałowi zdobędziecie Państwo ekspercką wiedzę o całym cyklu życia projektu inwestycyjnego, z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej. Nauczycie się, jak z sukcesem przejść od etapu pomysłu na inwestycję aż do mementu rozpoczęcia eksploatacji obiektu. Na warsztatach dowiecie się Państwo między innymi jak zarządza się ryzykiem w branży budowlanej, jakie są zadania kierownika projektu, jakie są najczęściej pojawiające się konflikty w trakcie projektu i z czego wynikają, na czym polega specyfika projektu inwestycyjnego, gdzie najczęściej są popełniane błędy w czasie realizacji projektu, kto jest uczestnikiem procesu budowlanego poza osobami określonymi w Prawie budowlanym, jakie są zasady budowy struktury podziału prac, jak wykorzystać metodę ścieżki krytycznej i kamieni milowych w projekcie, jak prawidłowo zbudować i monitorować harmonogram realizacji projektu, jak współpracować z działem księgowym (czyli kiedy definiować środki trwałe), jak identyfikować ryzyka w projektach i nimi zarządzać, dlaczego zasady komunikacji w projekcie są tak ważne, jak odebrać część robót i cały kontrakt oraz jak można poszerzać wiedzę nt. zarządzania projektami.
 • Szkolenie: Proces budowlany w praktyce, zarys planowanych zmian. Realizacja inwestycji budowlanych w obliczu pandemii koronawirusa. Dzięki udziałowi w tym szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę niezbędną do przeprowadzenia z sukcesem projektu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem warunków sytuacji pandemii. W trakcie szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty zasad prowadzenia projektu budowlanego oraz jaki wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego ma nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie we wrześniu 2020. Na szkoleniu poznacie Państwo m.in. jakie są fazy procesu inwestycyjnego, jakie są formy prowadzenia inwestycji, jak realizować inwestycję w czasie pandemii, tematykę zagospodarowania i warunków zabudowy terenu pod inwestycję, jak odstąpić od zatwierdzonego projektu budowlanego, jakie są obowiązki uczestników procesu budowlanego, jak prowadzić dokumentację budowy, w tym dziennik budowy, tematykę umów o roboty budowlane i umów o prace projektowe, jak przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego oraz kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną.
 • Szkolenie: Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego. To szkolenie dostarczy Państwu wiedzę o perspektywie Prawa ochrony środowiska w całym procesie inwestycyjnym - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zapoznają się Państwo z bieżącą teorią i praktyką stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w tym stanowiskami sądów administracyjnych, oraz zdobędą Państwo wiedzę jak racjonalnie konstruować wnioski o wydanie aktów administracyjnych. W trakcie szkolenia m.in. poznają Państwo podstawy prawne regulujące proces inwestycyjny w kontekście ochrony środowiska, dowiedzą się jak wyznaczyć etapy realizacji inwestycji i jak dokonać klasyfikacji przedsięwzięcia, jaka jest procedura informowania WIOŚ o zrealizowanym przedsięwzięciu, jak przebiega postępowanie odwoławcze i sądowo-administracyjne w procesie inwestycyjnym oraz jakie są przepisy karne i kary administracyjne związane z prowadzeniem inwestycji.
 • Szkolenie: Roszczenia i rozstrzyganie sporów oraz zmiany w kontraktach budowlanych realizowanych według warunków ogólnych FIDIC. Udział w tym szkoleniu pozwoli Państwu zdobyć wiedzę o tym jakie są zasady zarządzania budowami według Warunków Kontraktowych, w tym prawa i obowiązki Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego oraz jakie działania należy podjąć, by skutecznie wnieść roszczenie, a także bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami. Na szkoleniu przedstawione zostaną również zagadnienia dotyczące umowy o roboty budowlane i sytuacji zmiany umowy oraz jak wygląda rozstrzyganie sporów, postępowanie rozjemcze i sąd arbitrażowy, jakie są stosowane zabezpieczenia finansowe, gwarancje jakości oraz rękojmia za wady. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo również jakie są warunki i podstawy postępowania prowadzonego przez Komisję Rozjemczą i postępowania arbitrażowego, jakie są przyczyny powstawania sporów, jakie są tryby i podstawy prawne zgłaszania roszczeń, jak ustalać kary umowne oraz jak dokumentować roszczenia. Zagadnienia przedstawiane w trakcie szkolenia ilustrowane są przykładami oraz bieżącym orzecznictwem sądowym, co umożliwi Państwu uniknięcie częstych błędów prowadzących do roszczeń i sporów.
 • Szkolenie: Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe). Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu prowadzonym w formie warsztatu poznacie Państwo szczegółowo problematykę związaną z prawnymi aspektami kontraktów na roboty budowlane. Dowiecie sią Państwo jakie są formy realizacji kontraktów budowlanych, jakie są najczęściej spotykane w trakcie realizacji inwestycji problemowe zapisy w umowach budowlanych, kim są podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, jak skutecznie identyfikować i zgłaszać roszczenia, w szczególności w kontekście FIDIC, jak wygląda sądowe dochodzenie roszczeń z kontraktów budowlanych oraz jak z zawartych umów egzekwować jakość materiałów i urządzeń i zapewnić ciągłość dostaw na budowę. Na szkoleniu omówiona zostanie pozycja i uprawnienia Project Managera w standardowych umowach na roboty budowlane oraz w umowach opartych na wzorcach FIDIC.
 • Szkolenie: Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty. Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę niezbędną do zgodnego z prawem utrzymywania i użytkowania obiektu, dowiedzą się o tym jaka jest odpowiedzialności prawna z tytułu nieprawidłowości w w/w zakresie, poznają jakie są zasady prawidłowego przeprowadzania kontroli obiektu - poczynając od obowiązkowej kontroli wymaganej przy przystąpieniu do użytkowania obiektu, przez kontrole okresowe i jednorazowe, poznają jakie są zasady prawidłowego wypełniania książki obiektu budowlanego i jakie ma uprawnienia organ nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub innych nieprawidłowości w jego użytkowaniu.
 • Szkolenie: Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu zdobędą Państwo niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do przeprowadzenia identyfikacji przedsięwzięć wymagających oceny wodnoprawnej oraz wykonania analizy wpływu na cele środowiskowe jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Poznacie Państwo jak wygląda postępowanie w sprawie wydania ocen wodnoprawnych i ich relacja do innych decyzji administracyjnych oraz jakie źródła informacji są niezbędne do przeprowadzenia analizy wpływu na cele środowiskowe. Na szkoleniu uzyskają Państwo kluczową wiedzę potrzebną do orientacji w nomenklaturze Ramowej Dyrektywy Wodnej i innych przepisach z nią związanych oraz wskazówki jak wykorzystywać opracowania towarzyszące tworzeniu planów gospodarowania wodami.
 • Szkolenie: Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko. To szkolenie łączy regulacje wprowadzane przez Prawo Wodne z Oceną Oddziaływania na Środowisko w kontekście uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji budowlanej. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu uzyskają Państwo wiedzę na temat czynników, które wpływają na przygotowanie inwestycji, a wynikają ze zmian wprowadzonych przez Prawo wodne w procesie oceny oddziaływania na środowisko Uzyskają Państwo umiejętność sprawnej weryfikacji jakości dokumentacji pod kątem spełniania wymagań RDW oraz umiejętność wskazania dobrych i słabych stron procesu SOOŚ i OOŚ pod kątem spełniania wymagań RDW wraz z efektywnym określeniem obszarów, które powinny podlegać szczególnej uwadze na dalszych etapach przygotowania inwestycji. Uczestnicząc będziecie mogli Państwo również dyskutować i ćwiczyć w oparciu o Wasze wcześniej zgłoszone przypadki i problemy do rozwiązania.
 • Szkolenie: Ocena oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym zmiany wynikające z nowelizacji ustawy OOŚ, która weszła w życie 24.09.2019 r. Szkolenie to pozwoli Państwu szczegółowo poznać jak przebiega postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach, w szczególności dowiedzą się Państwo jaka jest nowa kwalifikacja przedsięwzięć, jakie jest nowe określenie zakresu stron postępowania, jakie są ograniczenia innych uprawnień stron, jakie są nowe zasady doręczeń, jak zmienione są właściwości organów, jakie są nowe uprawnienia RDOŚ, jakie są zmiany w zakresie zaskarżania postanowień, jakie są zmiany w zakresie współdziałania z organami Inspekcji Sanitarnej, jakie są zmiany dotyczące postanowień o braku obowiązku sporządzenia raportu oraz jakie są zmiany w zakresie sankcji za naruszenia braku decyzji środowiskowej. Uczestnicząc w szkoleniu zdobędziecie Państwo m.in. wiedzę jak prawidłowo i sprawnie prowadzić działania w ramach procedury OOŚ i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jakie są możliwe sposoby interpretacji przepisów i ich zastosowania, jak przygotować plan działań związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak przygotować wnioski oraz w jaki sposób zmniejszyć ryzyko odwołań lub stwierdzania nieważności decyzji.
 • Szkolenie: Raport o oddziaływaniu na środowisko i karta informacyjna przedsięwzięcia – wymagania prawne, zawartość, weryfikacja jakości dokumentów. Te warsztaty są kompendium wiedzy na temat karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ, roli tych dokumentów w procesie inwestycyjnym, wymagań odnośnie ich sporządzania i weryfikowania ich jakości. Dzięki udziałowi w warsztatach dowiedzą się Państwo m.in.: kiedy sporządza się kartę informacyjną przedsięwzięcia, a kiedy raport o oddziaływaniu na środowisko i jaka jest rola tych dokumentów, jaka jest zawartość raportu i karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jakie są metody sporządzania raportu ooś i karty, jakie są ryzyka związane z przygotowaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ, jak sprawdzić jakości raportu o oddziaływaniu na środowisko i karty informacyjnej przedsięwzięcia. Te warsztaty pozwolą Państwu m.in. zdobyć wiedzę jakie są czynniki, które wpływają na jakość karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ, praktyczną możliwość sprawnej weryfikacji jakości karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ oraz umiejętność wskazania dobrych i słabych stron karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ wraz z efektywnym określeniem obszarów, które powinny podlegać szczególnej uwadze na dalszych etapach przygotowania inwestycji.
 • Szkolenie: Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r. Dzięki udziałowi w tym szkoleniu uzyskają i rozszerzą Państwo wiedzę na temat aspektów prawnych gospodarki wodno-ściekowej oraz przepisów Prawa wodnego z uwzględnieniem najnowszych zmian, wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Nabędą Państwo praktyczną umiejętność samodzielnego sporządzania operatów wodnoprawnych, m.in. na pobór wód podziemnych/powierzchniowych, wprowadzania ścieków oraz wód opadowych do środowiska i urządzeń wodnych oraz ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu. W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo m.in. jakie decyzje są wydawane w ramach zgód wodnoprawnych, kiedy występuje zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, jakie dokumenty są wymagane w ramach wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz jaka jest procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego. W trakcie tego szkolenia wezmą Państwo również udział w warsztatach sporządzania operatów wodnoprawnych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą. Aktualne terminy szkoleń znajdują się na naszej stronie internetowej. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w wyborze szkolenia lub mają Państwo inne pytania dotyczące oferty – zapraszamy do kontaktu z nami, jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej sprawie związanej z organizacją lub zakresem merytorycznym szkolenia.

Realizujemy również liczne szkolenia zamknięte (wewnętrzne) na terenie całej Polski. Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem wartościowego, wysokiej jakości szkolenia zamkniętego – z przyjemnością przygotujemy dla Państwa niezobowiązującą ofertę.

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Prawo budowlane, inwestycje, OOŚ, FIDIC 16

Proces budowlany w praktyce, po zmianach przepisów prawa budowlanego

Warszawa / lub ONLINE, 06-07.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 16-17.11.2021
Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji. Omówimy zasady prowadzenia procesu budowlanego, w ujęciu praktycznym, w oparciu o aktualne przepisy.

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.

Warszawa / lub ONLINE, 07-08.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 18-19.11.2021
Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty

Warszawa / lub ONLINE, 12.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 02.12.2021
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców nieruchomości, a także pracowników organów nadzoru budowlanego przeprowadzających kontrole obiektów.

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe)

Warszawa / lub ONLINE, 12-13.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 01-02.12.2021
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami prawnymi dostępnymi im w trakcie trwania robót budowlanych oraz wyczulenie na okoliczności konfliktogenne w trakcie procesu budowlanego.

Raport o oddziaływaniu na środowisko i karta informacyjna przedsięwzięcia – wymagania prawne, zawartość, weryfikacja jakości dokumentów

Warszawa / lub ONLINE, 18-19.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 08-09.12.2021
Szkolenie to kompendium wiedzy na temat karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ, roli tych dokumentów w procesie inwestycyjnym, wymagań odnośnie ich sporządzania, weryfikowania ich jakości. Celem szkolenia jest wskazanie czynników, które mają wpływ na proces przygotowania inwestycji, w tym jej harmonogram, koszty i jakość.

Nowa ustawa deweloperska 2021. Wpływ nowych przepisów na kształt umów deweloperskich oraz relacje deweloper - pośrednik - konsument.

Warszawa / lub ONLINE, 21.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 09.12.2021
Szkolenie skierowane jest do branży nieruchomościowej, ze szczególnym uwzględnieniem firm deweloperskich i pośredników nieruchomości. Co się zmieni w związku z wejściem w życie przepisów tzw. ustawy deweloperskiej.

Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją

Warszawa / lub ONLINE, 26-27.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 08-09.12.2021
Przeanalizujemy przepisy mające zastosowanie do umów o roboty budowlane wraz z omówieniem kontrowersyjnych postanowień takich umów.

Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty wodnoprawne.

Warszawa / lub ONLINE, 03-04.11.2021
Omówimy pozwolenia wodnoprawne, w ujęciu praktycznym. Pokażemy, w jaki sposób przygotować operat wodnoprawny.

Prawo budowlane 2021. Istotne zmiany, najnowsze trendy orzecznicze, cyfryzacja procesu budowlanego.

Warszawa / lub ONLINE, 04.11.2021
Od stycznia 2021 systematycznie wprowadzane są w życie przepisy regulujące cyfryzację postępowań administracyjnych przed organami architektoniczno-budowlanym i nadzoru budowlanego.

Ocena oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - stan prawny na 2021 rok

Warszawa / lub ONLINE, 18-19.11.2021
Na szkoleniu omówimy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z najnowszymi przepisami.

Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty

Warszawa / lub ONLINE, 22-23.11.2021
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z całym cyklem życia projektu, z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej, od hasła "mam pomysł" do rozpoczęcia eksploatacji obiektu.

Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko

Warszawa / lub ONLINE, 22-23.11.2021
Tematyka szkolenia koncentruje się na wpływie prawa wodnego na proces przygotowania inwestycji i możliwość uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji budowlanej.

Problematyka działek budowlanych z uwzględnieniem zagadnienia służebności gruntowych – służebność przesyłu

Warszawa / lub ONLINE, 22.11.2021
Szkolenie umożliwi zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej działek budowlanych, przeznaczenia działek i obciążających ich praw rzeczowych ograniczonych.

Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe

Warszawa / lub ONLINE, 29-30.11.2021
Omówimy specyfikę decyzji - ocen wodnoprawnych, metodykę wykonywania analizy wpływu na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód.

Roszczenia i rozstrzyganie sporów oraz zmiany w kontraktach budowlanych realizowanych według warunków ogólnych FIDIC

Jak skutecznie wnieść roszczenie, bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami, omówienie postępowania prowadzonego przez Komisję Rozjemczą i postępowania arbitrażowego.

Nowe Warunki Kontraktu FIDIC wyd. 2017, Złote Zasady FIDIC 2019 - prezentacja postanowień w książce czerwonej i książce żółtej oraz porównanie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC wyd. 1999

W grudniu 2017 roku Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC) opublikowała drugą edycję warunków ogólnych kontraktu FIDIC.