Polityka prywatności

WSTĘP

W niniejszym dokumencie używane są pojęcia:

 • Administrator – J.G.Training,
 • Klient, Użytkownik – osoba przekazująca dane osobowe,
 • Rozporządzenie RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

J.G.Training podchodzi z zaangażowaniem do kwestii ochrony prywatności Klientów oraz bezpieczeństwa ich danych osobowych.

W związku z nowelizacją przepisów o ochronie danych osobowych i wejściem w życie od 25.05.2018 r. tzw. Rozporządzenia RODO, dokonaliśmy przeglądu funkcjonujących w J.G.Training procesów i procedur związanych z zabezpieczeniem danych osobowych. Dokonaliśmy niezbędnych modyfikacji i ulepszeń, w celu dostosowania istniejących zabezpieczeń do przepisów Rozporządzenia RODO oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych, które przechowujemy.

Poniżej informujemy Państwa, w jaki sposób pozyskujemy Państwa dane, do czego je wykorzystujemy, jak długo przechowujemy, komu przekazujemy oraz w jaki sposób przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl).

SPOSÓB POZYSKANIA DANYCH

Klienci J.G.Training dobrowolnie przekazują nam swoje dane w następujący sposób: przekazują swoje dane pracownikom J.G.Training kontaktując się telefonicznie lub drogą mailową, podają swoje dane na formularzu zgłoszeniowym na szkolenie, podają swoje dane w formularzu ankiety na szkoleniu, podają swoje dane przy zapisie do newslettera a także przy wypełnieniu znajdującego się na stronie internetowej formularza kontaktowego pt. „zaproponuj temat szkolenia”.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Przekazując dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie w określonym celu. Zgoda jest wyrażona:

 • przez czynność przekazania danych – np. przy zapisie na szkolenie, przy podaniu danych telefonicznie lub mailowo w celu uzyskania informacji o szkoleniu,
 • przez oświadczenie o wyrażeniu zgody – przy zapisie na newsletter czy w ankiecie na szkoleniu.

J.G.Training przetwarza dane w celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę, czyli np. poinformowania o szkoleniach, zawarcia umowy szkolenia, realizacji bieżącej współpracy szkoleniowej, przesyłania informacji o szkoleniach drogą mailową.

J.G.Training przetwarza dane Klientów również w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest np. informowanie naszych Klientów o szkoleniach, którymi mogą być oni zainteresowani i prowadzenie sprzedaży szkoleń.

Dane osobowe przetwarzane są również w celu realizacji przez J.G.Training obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. związanych z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji księgowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzamy przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji celu, w jakim są przetwarzane.
Oznacza to, że przetwarzamy dane do momentu zakończenia współpracy, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, ustania obowiązku prawnego lub wycofania zgody bądź wyrażenia sprzeciwu - w przypadku wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu dane są usuwane, jeśli nie istnieją prawnie uzasadnione cele dalszego ich przetwarzania.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dane osobowe, których administratorem jest J.G.Training mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator prowadzi współpracę w celu realizacji i prawidłowego wykonania swoich usług. W takim przypadku Administrator powierza dane w oparciu o umowę powierzenia, w zakresie niezbędnym do wykonania czynności będących przedmiotem współpracy.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia RODO mają Państwo prawo do:

 • żądania informacji czy przechowujemy Państwa dane, a jeżeli tak - jakie informacje są przechowywane i w jakim celu je wykorzystujemy,
 • żądania sprostowania przechowywanych danych, uzupełnienia ich i poprawienia,
 • żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie,
 • żądania przeniesienia informacji osobowych do innego podmiotu,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy je w oparciu o nasz uzasadniony interes – w szczególności żądanie usunięcia z listy mailingowej i zaprzestania informowania o szkoleniach,
 • wycofania zgody - kiedy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w konkretnym celu, ma on prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania, chyba że J.G.Training ma obowiązek prawny przetwarzania danych lub inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem – np. windykacja należności.

W każdym przypadku i w dowolnym czasie mają Państwo prawo do wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych. Spowoduje to zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu.

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem. Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych - stosujemy zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, które pozwalają zapewnić bezpieczeństwo danych na odpowiednio wysokim poziomie. Monitorujemy funkcjonowanie zabezpieczeń i przestrzeganie procedur. W przypadku stwierdzenia pola do poprawy, wprowadzamy odpowiednie modyfikacje i ulepszenia.

Warszawa, 25.05.2018