Ochrona środowiska, ODPADY

Zapraszamy na szkolenia z prawa ochrony środowiska. Tematyka szkoleń: Prawo ochrony środowiska, nowa ustawa o odpadach, ustawa o opakowaniach, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach. Na szkoleniach omawiamy zagadnienia takie jak: rozporządzenie reach, gospodarka odpadami, opakowania i odpady opakowaniowe, opłaty środowiskowe, zmiany w przepisach o odpadach, ocena oddziaływania na środowisko, raporty do KOBIZE.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Ochrona środowiska, ODPADY 14

Baza danych o odpadach - aktualne wymagania prawne, zmiany od 1.01.2020 r. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.

Warszawa, 16-17.01.2020
Warszawa, 05-06.03.2020
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje elektroniczna ewidencja odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Zapraszamy na 2-dniowe warsztaty, na których postaramy się omówić wątpliwości i odpowiedzieć na pytania.

Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem zmian wywołanych Prawem wodnym i nowelizacją ustawy o odpadach.

Warszawa, 20-21.01.2020
Warszawa, 19-20.03.2020
Przedstawimy w kompleksowy sposób najnowsze wymagania w zakresie ochrony środowiska.

Gospodarowanie odpadami w 2020 roku na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego

Warszawa, 22-23.01.2020
Warszawa, 12-13.03.2020
Omówimy najnowsze zmiany w przepisach w zakresie obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami z uwzględnieniem zmian przepisów ustawy z dnia 04 lipca 2019 r.

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka

Warszawa, 03-04.02.2020
Warszawa, 16-17.04.2020
Nowe rozporządzenie dotyczące transportu odpadów oraz baza BDO staje się narzędziem kontrolnym oraz informacyjnym - w jaki sposób realizowane są obowiązki związanie z właściwym zagospodarowywanie odpadów.

Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza

Warszawa, 03.02.2020
Do 5 marca 2020 r. każda firma posiadająca zezwolenie na zbieranie, przetwarzanie, wytwarzanie odpadów jest zobowiązana złożyć wniosek o dostosowanie decyzji na gospodarowanie odpadami. Brak złożenia wniosku spowoduje, że pozwolenie wygaśnie.

Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska

Warszawa, 05-06.02.2020
Warszawa, 05-06.03.2020
Praktyczne szkolenie, które pomoże odpowiedzieć na pytanie, jak w praktyce realizować obowiązki w zakresie ochrony środowiska.

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców

Warszawa, 12.02.2020
Warszawa, 29.05.2020
Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do najnowszych zmian.

Opłaty za korzystanie ze środowiska, pozwolenia środowiskowe - warsztaty

Warszawa, 13.02.2020
Szkolenie jest kwintesencją wiedzy praktycznej związanej z obowiązkami przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Wskażemy jak skutecznie zrealizować obowiązki prawne ciążące na przedsiębiorstwie. Zajęcia w formie ćwiczeń i studiów przypadków.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. System gospodarki odpadami komunalnymi. Najnowsze zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Warszawa, 14.02.2020
Dokonamy kompleksowej analizy aktualnych regulacji, powiemy w jaki sposób w praktyce wpływają ona na funkcjonujące rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka

Warszawa, 04.03.2020
Warszawa, 01.07.2020
Omówimy karty charakterystyki oraz załączniki do karty - tzw. scenariusze narażenia. Powiemy o zmianach od 2019 i 2020 roku. Szkolenie dla osób zajmujących się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach a także dla organów nadzoru.

Kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP

Warszawa, 16.04.2020
Od 2020 roku obowiązują nowe zasady zgłaszania mieszanin. Na szkoleniu omówimy nowe obowiązki w ujęciu praktycznym i odpowiemy na pytania.

Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - przepisy i praktyka, planowane zmiany.

Warszawa, 16.06.2020
Warszawa, 19.10.2020
Omówimy przepisy ustawy w ujęciu praktycznym, rozporządzenia, ostatnie nowelizacje przepisów, a także planowane zmiany.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach - obowiązki przedsiębiorców, wymagania.

Warszawa, 25.09.2020
Warszawa, 16.11.2020
Przedstawimy regulacje dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów w ujęciu praktycznym, zgodnie z najnowszymi zmianami.

Zmiana ustawy o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2019 i 2020 roku.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest szczegółowe wyjaśnienie wątpliwości i problemów pojawiających się w związku z licznymi zmianami przepisów w obszarze ochrony środowiska.