Fundusze UE i pomoc publiczna

Fundusze UE 2014-2020 i pomoc publiczna. Zapraszamy na realizowane przez J.G.Training szkolenia i warsztaty praktyczne z zakresu prowadzenia i rozliczania projektów unijnych w perspektywie 2014-2020. Tematyka obejmuje: szkolenia z pomocy publicznej, trwałość projektów, dochodowość projektów, zapobieganie i przeciwdziałanie nadużyciom w projektach, szkolenia z rozliczania projektów w systemie sl2014, księgowość projektów, szkolenie z zasady konkurencyjności, szkolenia na temat zmian w kwalifikowalności wydatków. szkolenia dla beneficjentów oraz dla pracowników administracji, dla instytucji pośredniczących, rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu sl2014, szkolenia z kontroli projektów unijnych oraz ich rozliczania.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Realizowane przez J.G.Trainig szkolenia i warsztaty z zakresu prowadzenia projektów dofinansowanych z funduszy unijnych dotyczą następujących zagadnień: księgowość w projektach unijnych, jak prowadzić ewidencję księgową projektów unijnych. Szkolimy także z zasady konkurencyjności pzp: co oznacza zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych i jak stosować zasadę konkurencyjności w projektach dofinansowanych z funduszy unijnych, a także jak prawidłowo udzielać zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach dofinansowanych ze środków unijnych. Szkolenie to jest skierowane do osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień w projektach unijnych. Na szkoleniach omawiamy także kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych oraz zmiany w kwalifikowalności wydatków, wskażemy jak stosować zasady kwalifikowalności wydatków w projektach dofinansowanych ze środków unijnych i omówimy znaczenie zasady kwalifikowalności wydatków przy udzielaniu zamówień w projektach i rozliczaniu wydatków w projektach. Na szkoleniach mówimy także o zachowaniu trwałości projektów unijnych, omawiamy zasady kontroli projektu po okresie trwałości. Szkolenie polecamy pracownikom administracji publicznej oraz pracownikom innych jednostek realizujących kontrole projektów, osobom weryfikującym wnioski o płatność oraz wszystkim zainteresowanym obsługą projektów - osobom realizującym projekty lub zarządzającym projektami (w tym koordynatorom projektów). Ważnym tematem jest umiejętne zarządzanie projektem unijnym. Jest to szkolenie skierowane do specjalistów ds. projektów unijnych, omawiamy na nim zasady zarządzania projektami unijnymi - prowadzenie projektu finansowanego ze środków unijnych zgodnie z przepisami jest kluczowe przy rozliczaniu wydatków i zachowaniu trwałości projektu, a także ma ogromne znaczenie podczas kontroli projektu. Prowadzimy także szkolenie na temat zabezpieczenia umowy o dofinansowanie w ramach projektu unijnego - przy każdym projekcie dofinasowanym zawierana jest umowa o dofinansowanie projektu, która powinna zawierać odpowiednie zapisy dotyczące zabezpieczenia zobowiązań w umowie o dofinansowanie. Szkolenie na temat zawierania umowy o dofinansowanie projektu skierowane jest zarówno do pracowników podmiotów udzielających zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, jak i beneficjentów ubiegających się o te środki. Szkolimy również na temat pomocy publicznej - na szkoleniach z pomocy publicznej omawiamy zasady udzielania pomocy publicznej, przepisy i zmiany przepisów dotyczące pomocy publicznej, a także praktyczne zastosowanie przepisów z zakresu pomocy publicznej. Na szkoleniach omawiamy także temat rozliczania projektów unijnych w systemie sl2014, szkolenie to kierujemy zarówno do pracowników instytucji wdrażających i zarządzających jak też przedstawicieli beneficjentów. Na szkoleniu na temat systemu sl2014 wskażemy w jaki sposób umiejętnie i prawidłowo rozliczać środki publiczne i wydatki w systemie sl2014. Jest to szkolenie w formie warsztatów praktycznych, które pomoże zachować efektywność kosztową projektu finansowanego ze środków publicznych i przejrzystą gospodarkę finansową projektu unijnego. Realizujemy także szkolenie, które omawia nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych. Wskazujemy na problem nadużyć w projektach, mówimy jak zapobiegać nadużyciom i nieprawidłowościom w projektach unijnych. Kwestia przeciwdziałania nadużyciom w projektach dofinansowanych ze środków unijnych jest kluczowa przy prawidłowym prowadzeniu i zarządzaniu projektami unijnymi.

Szkolenia na temat prowadzenia i rozliczania projektów unijnych skierowane są do pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw. Adresatami szkoleń są osoby pełniące rolę kierowników projektów, koordynatorzy projektów unijnych, specjaliści ds. rozliczeń i inni  pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie projektów UE, członkowie zespołów projektowych, osoby zarządzające, koordynujące i rozliczające projekty unijne, pracownicy oceniający projekty w instytucjach pośredniczących i zarządzających. Szkolenia kierujemy do kadry kierowniczej projektów oraz do specjalistów w obszarze realizacji i rozliczania projektów finansowanych z funduszy unijnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, do audytorów i kontrolerów projektów UE, adresatami szkoleń jest także kadra zarządzająca i administracyjna beneficjentów projektów unijnych.

Czytaj więcej
Zwiń
Fundusze UE i pomoc publiczna 10

Zasada konkurencyjności z uwzględnieniem zmian wytycznych kwalifikowalności z 2019 r. Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych w projektach unijnych. Warsztaty praktyczne.

Warszawa, 18-19.11.2019
Uczestnicy usystematyzują i poszerzą swoją wiedzę oraz wypracują standardy obsługi projektów w obszarze udzielanych zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych

Warszawa, 21-22.11.2019
W jaki sposób identyfikować nadużycia finansowe, jak skutecznie im zapobiegać, jak postępować w przypadku podejrzenia nadużyć oraz w sytuacji ich wykrycia. Dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektów, kontrolę projektów i weryfikację wniosków o płatność.

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE

Warszawa, 25-26.11.2019
Szkolenie pozwoli na podniesienie kompetencji w zakresie przygotowania się do kontroli trwałości, jak również przygotowania sprawozdania z zakresu monitorowania projektu w okresie trwałości.

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020. Modernizacja przepisów o pomocy publicznej.

Warszawa, 28-29.11.2019
Przedstawimy mechanizmy udzielania pomocy publicznej w latach 2014-2020, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany w przepisach o pomocy publicznej.

Księgowość w projektach unijnych – jak uniknąć błędów, wymogi formalne i praktyczne wskazówki

Warszawa, 28-29.11.2019
Szkolenie prowadzone w oparciu o realne trudności występujące w branżach uczestników szkolenia.

Zarządzanie projektami unijnymi - jak poprawnie zrealizować cały projekt i uniknąć zwrotu dofinansowania.

Warszawa, 09-10.12.2019
Uczestnicy dowiedzą się jak poprawnie zrealizować zadania, rozliczyć wydatki i osiągnąć wskaźniki, by uniknąć zwrotu środków i nie popełnić błędów w zamówieniach publicznych.

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.

Warszawa, 11.12.2019
Przedstawiamy i omawiamy dopuszczalne formy zabezpieczania przewidziane przez ustawodawcę w rozporządzeniu, a także praktyczne aspekty związane z wyborem formy zabezpieczenia, jego ustanowieniem i realizacją.

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych po zmianach od 2 sierpnia 2019 r.

Warszawa, 11.12.2019
Najistotniejsze zmiany dotyczą wyboru wykonawców, rozliczania wynagrodzeń oraz nowego podejścia do ryczałtów. Zmiany odnoszą się do nowych konkursów oraz do już realizowanych projektów.

Kwalifikowalność podatku VAT w poprzedniej i obecnej perspektywie finansowania w kontekście zapadłych wyroków sądowych - ETS, NSA, WSA oraz orzecznictwa organów skarbowych

Szkolenie skierowane jest do Beneficjentów projektów unijnych, w których podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym.

Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 – warsztaty

Szkolenie będzie pomocne w poprawie efektywności realizowanych projektów. Zapraszamy pracowniów instytucji wdrażających i zarządzających oraz beneficjentów.