Windykacja i egzekucja

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia windykacyjne i szkolenia z egzekucji należności.

Oferujemy Państwu bogatą ofertę wysoko ocenianych szkoleń windykacyjnych i warsztatów z obszaru windykacji i egzekucji należności prowadzonych przez ekspertów - praktyków zaangażowanych zawodowo w obszarze windykacji prawnej, egzekucji należności a także windykacji miękkiej i negocjacji z dłużnikami. Wykładowcy to prawnicy, sędziowie specjalizujący się w tematyce windykacyjnej i komorniczej oraz tematyce postępowania upadłościowego i egzekucji a także eksperci z zakresu negocjacji z dłużnikami.
Szkolenia otwarte odbywają się zarówno online jak i w Warszawie, mogą to być również szkolenia hybrydowe, natomiast szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju, w formie ustalonej z klientem.

Do Państwa dyspozycji są zarówno szkolenia windykacyjne dla początkujących rozpoczynających pracę w działach zajmujących się windykacją i egzekucją jak i szkolenia windykacyjne przeznaczone dla osób z doświadczeniem, specjalistów oraz ekspertów, którzy poszukują szczegółowej wiedzy i chcą zdobyć wysoko wyspecjalizowane umiejętności. Tematyka szkoleń obejmuje m.in. naukę tzw. windykacji „miękkiej”, szkolenia windykacyjne dla administracji, prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe, przepisy związane z upadłością konsumencką, windykację międzynarodową oraz egzekucję z nieruchomości.

Szkolenia, które Państwu oferujemy dostarczą konkretnej wiedzy i umiejętności wszystkim zaangażowanym w windykację i egzekucję. Nasze szkolenia będą najbardziej wartościowe dla:

 • Pracowników działów windykacji i egzekucji odpowiedzialnych za dochodzenie wierzytelności od dłużników – konsumentów,
 • Pracowników organów administracji publicznej występujących w roli wierzycieli, organów administracji publicznej, ale także dla prawników, w tym radców prawnych i adwokatów oraz innych osób, które są zainteresowane zdobyciem specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania egzekucji administracyjnej,
 • Wierzycieli i zespołów windykacyjnych, którzy mają zadanie egzekucję należności w sytuacji upadłości swoich kontrahentów,
 • Windykatorów, prawników, urzędników zajmujących się egzekucją z nieruchomości,
 • Pracowników windykacji oraz członkowie zespołów prawnych wierzycieli zarówno publicznoprawnych jak i niepublicznoprawnych, którzy zajmują się egzekucją świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na drodze cywilnoprawnej,
 • Osób zajmujących się windykacją i eksmisjami w podmiotach zarządzających lokalami
 • Prawników i praktyków działających w obszarze postępowania egzekucyjnego
 • Pracowników działów księgowych i kadrowych oraz do osób, które są odpowiedzialne za komunikację z komornikami w sprawach zajęć egzekucyjnych w trakcie działania tarcz antykryzysowych związanych z COVID-19
 • Pracowników działów windykacyjnych, osób zajmujących się przygotowaniem dokumentów cywilno-prawnych w celu przekazania wniosków o egzekucję za granicą
 • Osób, które kontaktują się z dłużnikami i chciałyby rozwinąć swoje umiejętności wpływania na dłużników i tym samym zwiększyć skuteczność w ściąganiu zaległych należności – windykacja „miękka”,
 • Osób zajmujących się windykacją należności, w szczególności: negocjowaniem spłaty należności z dłużnikami, telefoniczną windykacją należności, prowadzeniem windykacji w postępowaniach sądowych, współpracą z działami prawnymi lub kancelariami, współpracą z organami ścigania.

Nasze szkolenia są prowadzone jako interaktywne warsztaty pozwalające na komunikację z trenerem prowadzącym szkolenie. Uczestnicy wysoko cenią sobie również możliwość wymiany doświadczeń, omówienia przypadków z własnej praktyki, wyjaśnienia wątpliwości, dzięki czemu przyrost wiedzy oraz umiejętności jest maksymalizowany.

Aktualnie prawie wszystkie nasze szkolenia realizujemy stacjonarnie i jednocześnie jako szkolenia online, czyli w tzw. szkolenia hybrydowe.

Zapraszamy na następujące szkolenia i warsztaty, na których bardzo szeroko i kompleksowo przedstawiamy zagadnienia związane z różnymi aspektami zarówno windykacji „miękkiej” jak i windykacji sądowej oraz problematykę egzekucji wierzytelności w tym egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych, egzekucję zobowiązań pieniężnych oraz egzekucję z nieruchomości. Nasza oferta zawiera szkolenia uwzględniające najnowsze przepisy, w tym w szczególności wprowadzone tzw. tarczami antykryzysowymi związanymi z COVID-19:

 • Szkolenie: Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń zgodnie z nowymi przepisami od 24 marca 2020 r., na którym zapoznacie się Państwo z nowymi przepisami oraz z ich znaczeniem w praktyce. Na szkoleniu omówione zostaną skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej i jej wpływu na sytuację wierzycieli, w szczególności w zakresie wpływu wierzyciela na przebieg postępowania upadłościowego oraz możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu uzyskają Państwo aktualną wiedzę dotyczącą problematyki upadłości konsumenckiej, będą mieli możliwość wyjaśnienia problemów prawnych i praktycznych związanych z upadłością konsumencką, dowiedzą się jakie są możliwe sposoby reakcji wierzyciela na ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika, poznają prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu upadłościowym oraz ich wpływ na możliwość zaspokojenia, w tym na przedawnienie wierzytelności, uzyskają wiedzę na temat możliwości dochodzenia wierzytelności po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego,
 • Szkolenie: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy i praktyka po 1 stycznia 2020 roku, na którym uzyskacie Państwo kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych. Uczestnicząc w tym szkoleniu zdobędziecie też Państwo umiejętności praktyczne, pozwalające na samodzielne prowadzenie czynności wierzyciela lub organu egzekucyjnego, w szczególności poprzez analizę stanu prawnego, orzecznictwa i posiłkowanie się konkretnymi przykładami (kazusami). 
 • Szkolenie: Egzekucja z nieruchomości w świetle ostatnich nowelizacji, w tym zmiany chroniące dłużnika wprowadzone ustawą tzw. TARCZA 3 - przepisy i praktyka. W trakcie tego szkolenia poznacie Państwo system kolejnych czynności niezbędnych dla odzyskania wierzytelności z nieruchomości w oparciu o szerokie tło przykładów praktycznych z orzecznictwa sądowego i komorniczego, uzyskać wyjaśnienie zasad, którymi rządzi się legalna i sprawna egzekucja z nieruchomości, a także rolę wierzyciela w zapewnieniu skuteczności i szybkości tego postępowania oraz dowiecie się jakie są sposoby obrony dłużnika przed niezasadną lub nadmierną egzekucją, gdy jej przedmiotem jest nieruchomość.
 • Szkolenie: Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym, na którym zdobędziecie Państwo wiedzę jakie są najistotniejsze reguły, które decydują o powodzeniu lub porażce działań windykatora i procesu windykacji, jakie są elementy składające się na skuteczne prowadzenie rozmów z dłużnikiem, jakie są zasady oceny sytuacji i profilu dłużnika a także zasady właściwego postępowania w reakcji na działania dłużnika, jakie są pojęcia, definicje oraz konstrukcje prawne używane w windykacji, jakie są najistotniejsze procedury sądowe wykorzystywane w windykacji. Poznacie również praktyczne zagadnienia związane z egzekucją komorniczą, regulacje oraz praktyczne instytucje prawa karnego mające związek z windykacją należności, a także sposoby skutecznego zabezpieczenia należności, podatkowe aspekty windykacji oraz instytucje i możliwości działania stanowiące alternatywę dla windykacji należności albo wspomagające proces windykacji. Szkolenie obejmuje część wykładową oraz ćwiczenia praktyczne.
 • Szkolenie: Typologia dłużników i strategie windykacyjne - warsztaty dla zaawansowanych. Na tym szkoleniu warsztatowym dla windykatorów poznacie Państwo zaawansowane metody windykacji trudnych klientów z wykorzystaniem planowania strategicznego, technik NLP w windykacji oraz komunikacji dostosowanej do rozmówcy. Rozwiniecie Państwo umiejętności przydatne podczas windykacji długoterminowej, gdzie zastosowanie twardych sankcji jest albo niemożliwe albo odsunięte w czasie.
 • Szkolenie: Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności, na którym zdobędziecie Państwo m.in. wiedzę o przepisach prawa restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego, o tym jaki przebieg mają takie postępowania, jakie są prawa i obowiązki wierzycieli oraz jakie są skutki ogłoszenia upadłości i podziału funduszy. W szczególności warsztaty obejmują nowelizację prawa upadłościowego z 24 marca 2020, w tym zmiany przepisów o upadłości konsumenckiej oraz wprowadzone przez tzw. tarcze 4.0 uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Na warsztacie uzyskają Państwo wiedzę jak sporządzać pisma procesowe, jak można wpływać na przebieg postępowania upadłościowego, jakie są jakie są zasady reagowania na uchybienia w toku postępowań, jakie są najczęściej popełniane błędy przez wierzycieli i jak ich uniknąć oraz jakie są aktualne zmiany w prawie upadłościowym oraz nowym prawie restrukturyzacyjnym
 • Szkolenie: Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze - najnowsze zmiany oraz ich zastosowanie praktyczne. Na tym szkoleniu dowiedzą się Państwo jakie są praktyczne skutki wejścia życie w 2019 i 2020 zmian w ustawach o kosztach komorniczych i o komornikach sądowych oraz pakietów rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw, a także co w praktyce niesie ze sobą zmieniona ustawa o kosztach sądowych oraz gruntowna znowelizują kodeksu postępowania cywilnego. W trakcie warsztatów zostaną omówione m.in. Następujące problemy w zakresie funkcjonowania nowych przepisów: dochodzenie roszczeń okresowych (odsetkowych) w kontekście badania przedawnienia roszczeń, doręczenie korespondencji przez komornika sądowego, stosowanie nowych rozwiązań fiskalnych w zakresie opłat i wydatków sądowych, zasądzanie odsetek od przyznanych kosztów procesu oraz odpowiedni zapis w  dokumencie orzeczenia, obciążenie wierzyciela opłatami w komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych.
 • Szkolenie: Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych, na którym poznacie Państwo wszystkie zmiany jakie wprowadzone zostały do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz aktach wykonawczych, które obowiązują od 1 stycznia 2020. Szkolenie to dostarczy Państwu kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, którego przedmiotem jest obowiązek niepieniężny, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu zdobędą Państwo praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielne prowadzenie czynności wierzyciela lub organu egzekucyjnego, w szczególności poprzez analizę stanu prawnego, orzecznictwa i posiłkowanie się konkretnymi kazusami.
 • Szkolenie: Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym oraz czynności organów egzekucyjnych hamujące tok egzekucji, w tym zmiany wprowadzone ustawą tzw. TARCZA 3.0 - przepisy i praktyka. Szkolenie to dostarczy Państwu wiedzę w zakresie rozwiązań prawnych dla problemów praktycznych występujących w postępowaniach egzekucyjnych. W trakcie szkolenia prowadzonego w formie warsztatu dowiecie się Państwo m.in. jak rozwiązywać częste problemy związane z zaskarżaniem czynności organów egzekucyjnych oraz jakie przyczyny oddziaływują hamująco na tok postępowania egzekucyjnego i w jaki sposób można dążyć do ich wyeliminowania. W programie szkolenia znajdują się: skarga na czynność komornika, zażalenie, zarzuty na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji, wstrzymanie egzekucji, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • Szkolenie: Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych – Warsztaty, które pozwolą Państwu podnieść kompetencje w obszarze negocjacji windykacyjnych z naciskiem na utrzymanie pozytywnych relacji z kontrahentem. W trakcie warsztatów będziecie Państwo mogli, pod okiem doświadczonego trenera, poznać i przećwiczyć jak w praktyce powinno wyglądać zastosowanie zasad i reguł skutecznej windykacji. Omówione zostaną przyczyny niepłacenia przez dłużników, jakie są ich typowe „gry” i wymówki oraz jakie są metody radzenia sobie z trudnym dłużnikiem. W szeregu ćwiczeń nauczycie się Państwo m.in.  jak prowadzić skuteczne negocjacje windykacyjne, jaką strukturę powinna mieć rozmowa windykacyjna i jak wywrzeć na dłużnika wpływ podczas rozmowy telefonicznej
 • Szkolenie: Potrącenia egzekucyjne i na rzecz syndyka w warunkach zwiększonej ochrony pracownika wprowadzonej przez tarczę antykryzysową, na którym poznacie Państwo zasady i praktykę obsługi zajęć egzekucyjnych w przedsiębiorstwie, w warunkach funkcjonowania tarcz antykryzysowych COVID-19. Na szkoleniu dowiecie się Państwo jak prawidłowo ustalać granice potrąceń, jak określić sposób ustalenia i oceny przesłanek z art. 52 Tarczy 3.0, jak określić odpowiedzialność wobec PIP za niewłaściwe potrącenia oraz jak określić potrzeby deponowania zajętych kwot przy zbiegu egzekucji
 • Szkolenie: Praktyczne skutki w 2020 roku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, nowelizacji ustawy o kosztach sądowych oraz ustaw o kosztach komorniczych i o komornikach sądowych. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu dowiecie się Państwo w jaki sposób ta nowelizacja wpłynie na prowadzone postępowania procesowe i egzekucyjne, w programie znajdują się następujące tematy: nowy model badania przedawnienia roszczeń, doręczenia według nowelizacji, doręczenia komornicze, zmiany przepisów o zwrocie kosztów procesu, rodzaje należnych odsetek, rozliczanie własnych pełnomocników, nowe opłaty sądowe – wymagania fiskalne w zakresie pozwów i pism w postępowaniu, zasady ponoszenia opłat przez wierzyciela, w tym zwolnionego od kosztów sądowych, opłaty w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz zgonu dłużnika, wydatki w toku egzekucji, Wykorzystanie wniosków o obniżenie opłaty przez wierzycieli. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatowej i ma również czas przeznaczony na dyskusję problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia
 • Szkolenie: Windykacja międzynarodowa. Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych, na którym uzyskacie Państwo aktualną wiedzę na temat wyboru przepisów międzynarodowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, opracowania wniosków, specyfiki współpracy z różnymi państwami w UE oraz poza UE a podczas części warsztatowej będą mogli przećwiczyć m.in. opracowanie wniosków kierowanych za granicę w celu odzyskania długu, procedurę wyboru najkorzystniejszej podstawy prawnej, w zależności od tego, jakie są dostępne dokumenty w sprawie, ustalenie organu za granicą, do którego skierować wniosek, które prawo stosować przy egzekucji i gdzie odnaleźć podstawowe informacje oraz jakie są najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą. Aktualne terminy szkoleń znajdują się na naszej stronie internetowej. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w wyborze szkolenia lub mają Państwo inne pytania dotyczące oferty – zapraszamy do kontaktu z nami, jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej sprawie związanej z organizacją lub zakresem merytorycznym szkolenia.

Realizujemy również liczne szkolenia zamknięte (wewnętrzne) na terenie całej Polski. Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem wartościowego, wysokiej jakości szkolenia zamkniętego – z przyjemnością przygotujemy dla Państwa niezobowiązującą ofertę.

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Windykacja i egzekucja 12

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze. Najnowsze zmiany oraz ich zastosowanie praktyczne, z uwzględnieniem uwarunkowań związanych ze stanem epidemii.

Warszawa / lub ONLINE, 29-30.09.2021
Warszawa / lub ONLINE, 28-29.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 25-26.11.2021
Omówimy praktyczne skutki funkcjonowania zmienionych regulacji prawnych, w szczególności w tej sferze, gdzie wywołują one kontrowersje.

Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń zgodnie z nowymi przepisami od 24 marca 2020 r.

Warszawa / lub ONLINE, 01.10.2021
Celem szkolenia jest omówienie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla wierzyciela oraz możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Typologia dłużników i strategie windykacyjne - warsztaty dla osób zaawansowanych

Warszawa / lub ONLINE, 14-15.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 13-14.12.2021
Celem szkolenia jest wyrobienie w doświadczonych windykatorach umiejętności myślenia strategicznego, planowania kolejnych działań windykacyjnych oraz skutecznego reagowania w sytuacjach nieplanowanych bądź trudnych.

Windykacja międzynarodowa. Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych.

Warszawa / lub ONLINE, 15.10.2021
Jakie są możliwości dochodzenia należności, gdy dłużnik przebywa za granicą? Dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie windykacji w firmach i w urzędach.

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym.

Warszawa / lub ONLINE, 18-19.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 06-07.12.2021
Szkolenie łączy prawne aspekty procesu windykacji z aspektami "miękkimi" - zasady prowadzenia rozmów z dłużnikami oraz ćwiczenia. Dla osób zajmujących się windykacją, które mają kontakt z dłużnikami.

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy i praktyka w 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE, 21-22.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 13-14.12.2021
Omówimy na przykładach przebieg postępowania egzekucyjnego, w tym również wszystkie zmiany, które weszły w życie 20 lutego 2021 r. - w zakresie dotyczącym obowiązków pieniężnych.

Egzekucja z nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących elektronicznej licytacji nieruchomości – przepisy i praktyka.

Warszawa / lub ONLINE, 22.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 10.12.2021
Uczestnicy otrzymają maksymalną ilość informacji teoretycznych i praktycznych w krótkim czasie - w przystępnej, zrozumiałej i łatwej do zapamiętania formule.

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności z uwzględnieniem zmian od 24 marca 2020 r. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Warszawa, 26-27.10.2021
ONLINE, 09-10.12.2021
Przedstawimy instrumenty oddłużenia dla firm oraz nowe wyzwania dla wierzycieli. Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu upadłości swoich kontrahentów.

Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym oraz czynności organów egzekucyjnych hamujące tok egzekucji, z uwzględnieniem najnowszych zmian - przepisy i praktyka.

Warszawa / lub ONLINE, 29.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 26.11.2021
Warsztatowe szkolenie, na którym omówimy problemy występujące w toku postępowania egzekucyjnego. Na zajęciach analizujemy przepisy, orzecznictwo, przypadki i rozwiązujemy kazusy.

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych - zmiany przepisów w 2021 i 2022 roku

Warszawa / lub ONLINE, 08.11.2021
Szkolenie obejmuje swoim zakresem wszystkie zmiany przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, które wejdą w życie w 2021 r. i 2022 r.

Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty

Warszawa / lub ONLINE, 18-19.11.2021
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby, które kontaktują się z dłużnikami i chciałyby rozwinąć swoje umiejętności wpływania na dłużników i tym samym zwiększyć skuteczność w ściąganiu zaległych należności.

Potrącenia egzekucyjne i na rzecz syndyka w warunkach zwiększonej ochrony pracownika wprowadzonej przez tarczę antykryzysową (art. 52 tarczy 3.0)

Szkolenie pozwoli na opanowanie prawidłowej obsługi zajęć egzekucyjnych dokonywanych przez komorników sądowych i urzędy skarbowe.