Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

BDO - najnowsze wymagania prawne i praktyka w zakresie gospodarki odpadami i opakowaniami. Planowane poszerzenie rejestru BDO o kolejne podmioty

Szkolenie 2-dniowe
Dzięki aktywnym warsztatom, uczestnicy poznają zasady praktycznego poruszania się i pracy w elektronicznym systemie BDO w zakresie realizacji obowiązków gospodarowania odpadami i opakowaniami.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) funkcjonuje jako narzędzie kontroli i weryfikacji spełniania wymagań podmiotów w zakresie gospodarki odpadami, opakowaniami i innymi produktami w ramach przedłużonej odpowiedzialności producenta.

Przedsiębiorcy są obowiązani do właściwego wpisu w rejestr BDO oraz realizacji obowiązków w zakresie ewidencji i sprawozdawczości poprzez bazę. Dotyczy to zarówno wywarzanych odpadów, jak i wprowadzanych na rynek produktów i opakowań.

Rejestr BDO będzie poszerzany o kolejne funkcjonalności i zakresy, dotyczące między innymi wprowadzających na rynek wybranych produktów, w tym jednorazowego użycia (realizacja dyrektywy SUP). Brak prowadzenia terminowej i rzetelnej ewidencji w bazie BDO może skutkować bardzo wysokimi karami: od 1 tys. do 1 mln zł.

Baza weryfikuje podmioty zobowiązane do opłaty produktowej i recyklingowej. BDO to narzędzie kontrolne, wykorzystywane przez Urzędy Marszałkowskie i WIOŚ do weryfikowania zobowiązań przedsiębiorców. Rejestr BDO musi być  spójny z rodzajem prowadzonej działalności, a jego zakres jest systematycznie poszerzany o kolejne grupy wprowadzanych towarów na rynek. Właściwe spełnianie obowiązków środowiskowych jest konieczne dla otwarcia i realizacji  współpracy handlowej.

Cele szkolenia:

 • przekazanie Uczestnikom wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności praktyki korzystania z rejestru BDO,
 • rozwinięcie umiejętności praktycznego działania w BDO - w trakcie szkolenia przeprowadzimy ćwiczenia w systemie BDO,
 • wprowadzenie w najnowsze i planowane zmiany przepisów, by jak najlepiej się do nich przygotować oraz wdrożyć je w przedsiębiorstwie.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uzyskanie praktycznej wiedzy w oparciu o ćwiczenia,
 • dzięki aktywnym warsztatom realizowanym w kameralnych grupach, uczestnicy poznają zasady praktycznego poruszania się i pracy w elektronicznym systemie BDO,
 • uczestnicy mają możliwość konsultowania z wykładowcą indywidualnych problemów, z którymi spotykają się w swojej pracy.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy przedsiębiorstw prywatnych produkcyjnych i usługowych,
 • pracownicy podmiotów wprowadzających na rynek towary i towary w opakowaniach,
 • pracownicy sklepów, jednostek handlowych,
 • specjaliści ds. ochrony środowiska,
 • pracownicy Urzędów Marszałkowskich zajmujących rejestrem BDO,
 • specjaliści ds. gospodarki odpadami,
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe,
 • pracownicy biur księgowych,
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Metodyka szkolenia:

wykład, case study, ćwiczenia, pytania i dyskusja, omawianie przypadków, konsultacje.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

DZIEŃ I

 1. Podmioty zobowiązane do wpisu w rejestr BDO – zakresy wpisu dla poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności
   
 2. Rejestr BDO  
 • Rejestr BDO – praktyka wpisywania i aktualizowania zakresów działalności
 • Numer BDO – umieszczanie na dokumentach
 • Wyszukiwarka BDO, jak weryfikować podmioty
 • Najnowsze zmiany w rejestrze BDO wprowadzone w 2022 r. i 2023 r.
 1. Wprowadzanie towarów w opakowaniach - obowiązki, praktyczna realizacja:  
 • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki – najnowsze zmiany wprowadzone w ustawie
 • Plany wprowadzeniem ROP
 • SUP – procedowany projekt ustawy, praktyka realizacji
 • System kaucyjny – projekt
 • Obowiązki wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach
 • Opłata produktowa – rodzaje opakowań, momenty wprowadzenia, kto jest wprowadzającym
 • Opakowania wielomateriałowe i ze środkami niebezpiecznymi
 • Kampanie edukacyjne
 • Sposoby ewidencji wprowadzanych na rynek opakowań, eksportowanych (warsztat)
 • Naliczenie opłaty produktowej
 • Wypełnianie sprawozdań
 • Możliwości realizacji obowiązku odzysku i recyklingu
 • Opłata recyklingowa i jej realizacja, najnowsze zmiany opłaty oraz podleganiu pod obowiązek
 • Rola Organizacji Odzysku Opakowań i Organizacji Samorządu Gospodarczego w gospodarowaniu opakowaniami
 • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nie przestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach
 1. Wprowadzanie produktów
   
  • Rodzaje produktów podlegających pod obowiązki opłaty produktowej
  • Realizacja obowiązku
  • Sposoby ewidencji i sprawozdawczości
  • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nieprzestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty
    
 2. Opłata recyklingowa
 • Obowiązki w zakresie opłaty recyklingowej (opłaty, rejestr BDO, Urzędy Marszałkowskie)
 • Sprawozdawczość, ewidencjonowanie, wnoszenie opłat   
 • Kary w zakresie nie przestrzegania przepisów
 • Najnowsze zmiany w rejestrze BDO
 • Planowane zmiany
 1. Sprawozdawczość
   
  • Wypełnianie sprawozdań poprzez bazę BDO za rok 2022
    
 2. Pytania i odpowiedzi

DZIEŃ II

 1. Gospodarka odpadami – najnowsze zmiany w wprowadzone ustawami zmieniającymi w roku 2022 r. Omówienie praktyczne ustawy o odpadach z wprowadzanymi zmianami i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ze zmianami
   
 2. Najnowsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami:
 • Odpady budowlane i remontowe – jakie zmiany wprowadzono w roku 2022, a jakie przeniesiono na rok 2025
 • Zmiany w zakresie procedowania decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 • Podstawowe pojęcia związane z odpadami i zmiany wprowadzone w 2023 r.
 • Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca i pośrednik odpadów, podmioty gospodarujące odpadami
 • Przenoszenie odpowiedzialności wytwórców i podmiotów gospodarujących odpadami
 • Utrata statusu odpadu i produkt uboczny – kryteria, procedura, zmiany w przepisach
 • Klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji
 • Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami – pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów – najnowsze zmiany
 • Transport odpadów, warunki świadczenia usługi
 • Magazynowanie odpadów, wymagania praktyczne
 • Etykiety dla odpadów niebezpiecznych
 • Weryfikacja podmiotów w BDO
 • Kontrola działalności związana z odpadami – jak przygotować przedsiębiorstwo do kontroli WIOŚ (case study)
 • Sankcje karne - nowe sankcje za nieterminowe, nierzetelne prowadzenie ewidencji odpadowej od 1 tyś do 1 mln zł
 1. BDO – ćwiczenia:
 • KPO i KPOK (system krzyżowy)
 • Prowadzenie KEO i KEOK
 • Stany magazynowe w KEO
 • Nowe wymagania – utrata statusu odpadu, ilości wytworzonych produktów w procesach przetwarzania – zmiana od 1 stycznia 2022 r., nowe wymaganie na sprawozdaniach w roku 2023
 • Składanie sprawozdań poprzez bazę BDO i ich korekty za rok 2022 dla wytwórców i podmiotów gospodarujących odpadami
 • Błędy i ich naprawa w bazie BDO (studium przypadków)
 • Najnowsze zmiany w funkcjonalności
 1. Zmiany w gospodarce komunalnej prowadzonej w przedsiębiorstwie
 • Jak prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi w przedsiębiorstwie
 • Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 1. Ćwiczenie praktyki właściwego gospodarowania odpadami w zakładzie produkcyjnym – studium przypadków
   
 2. Pytania i odpowiedzi   

Wykładowca

TRENER I

Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

TRENER II

Specjalistka z zakresu ochrony środowiska, absolwentka zarządzania i inżynierii produkcji na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekspert ds. ochrony środowiska: obsługa w zakresie doradztwa środowiskowego przedsiębiorstw, opracowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, przeprowadzanie audytów środowiskowych, wdrażanie kompleksowej gospodarki odpadami zgodnej z wymaganiami prawnymi. Prowadzi szkolenia i warsztaty skierowane do podmiotów gospodarujących odpadami, wytwórców odpadów, administracji publicznej.

TRENER III

Specjalista z zakresu ochrony środowiska, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Ekspert w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Swoje doświadczenie zdobył dzięki wieloletniemu nadzorowi i pracy na rzecz podmiotów z sektora prywatnego, m.in. przy realizacji kontraktów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, przy budowie połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem oraz pracy na rzecz organizacji odzysku opakowań. Zajmuje się bezpośrednim nadzorem nad realizacją obowiązków środowiskowych przez firmy handlowe, produkcyjne i usługowe, uzyskiwaniem stosownych pozwoleń sektorowych również dla podmiotów gospodarujących odpadami.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Niestety nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Są to 3 hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels.

CENY W 2023 roku:

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.