BDO - najnowsze wymagania prawne, zmiany w 2021 roku. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.

Warszawa / lub ONLINE
17-18 listopada 2021 r., środa (10.00-16.00) - czwartek (9.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Od 2020 r. Baza Danych Odpadowych (BDO) funkcjonuje jako narzędzie kontroli gospodarki odpadami, opakowaniami i innymi produktami w ramach przedłużonej odpowiedzialności producenta. Przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazywania odpadów poprzez elektroniczne KPO, prowadzenia KEO oraz składania wszystkich sprawozdań zarówno dotyczących odpadów jak i opakowań i produktów poprzez bazę BDO

Baza BDO to narzędzie kontrolne, wykorzystywane przez Urzędy Marszałkowskie i WIOŚ do weryfikowania zobowiązań przedsiębiorców. Rejestr BDO musi być  spójny z rodzajem prowadzonej działalności, a jego zakres jest systematycznie poszerzany o kolejne grupy wprowadzanych towarów na rynek.

Najnowsze zmiany w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. narzucają kolejne wymagania dla przedsiębiorstw, a brak ich realizacji skutkuje bardzo wysokimi karami, nawet do miliona złotych lub wstrzymaniem działalności.

Ustawa w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  wprowadziła wiele zmian dla podmiotów podlegających pod wpis do BDO. Ustawa zmieniła terminy sprawozdań, sposób prowadzenia ewidencji.

Cele szkolenia:

 • przekazanie Uczestnikom wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności praktyki korzystania z rejestru BDO.
 • rozwinięcie umiejętności praktycznego działania w BDO - trakcie szkolenia przeprowadzimy ćwiczenia w systemie BDO,
 • wprowadzenie w najnowsze i planowane zmiany przepisów, by jak najlepiej się do nich przygotować oraz wdrożyć je w przedsiębiorstwie.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • praktyczna wiedza poparta ćwiczeniami,
 • dzięki aktywnym warsztatom realizowanym w kameralnych grupach, uczestnicy poznają zasady praktycznego poruszania się i pracy w elektronicznym systemie BDO,
 • uczestnicy mają możliwość konsultowania z wykładowcą indywidualnych problemów, z którymi spotykają się w swojej pracy.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy przedsiębiorstw prywatnych
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • specjaliści ds. gospodarki odpadami
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe,
 • pracownicy biur księgowych,
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Metodyka szkolenia:

wykład, case study, pytania i dyskusja, omawianie przypadków, ćwiczenia, konsultacje.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

DZIEŃ I

 1. Podmioty zobowiązane do wpisu na wniosek w rejestr BDO
   
 2. Aktualizacja wpisów obejmująca zmiany w zakresie BDO
   
 3. Wprowadzanie towarów w opakowaniach - obowiązki, praktyczna realizacja:
   
  • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki
  • Plany z wprowadzeniem ROP i SUP – praktyka na przyszłość
  • Obowiązki wprowadzających na rynek  produkty w opakowaniach
  • Opłata produktowa – rodzaje opakowań, momenty wprowadzenia
  • Opakowania wielomateriałowe i ze środkami niebezpiecznymi
  • Kampanie edukacyjne
  • Sposoby ewidencji  wprowadzanych na rynek opakowań, eksportowanych (warsztat)
  • Naliczenie opłaty produktowej
  • Wypełnianie sprawozdań składanych do Urzędów Marszałkowskich
  • Możliwości realizacji obowiązku odzysku i recyklingu
  • Opłata recyklingowa i jej realizacja, najnowsze zmiany opłaty oraz podleganiu pod obowiązek
  • Rola Organizacji Odzysku Opakowań i Organizacji Samorządu Gospodarczego w gospodarowaniu opakowaniami
  • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nie przestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach
    
 4. Wprowadzanie produktów
   
  • Rodzaje produktów podlegających pod obowiązki opłaty produktowej
  • Realizacja obowiązku
  • Sposoby ewidencji i sprawozdawczości
  • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nie przestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty.
    
 5. Rejestr BDO
   
  • Rejestr BDO – praktyka wpisywania i aktualizowania w zakresie produktów i produktów w opakowaniach oraz podmiotów prowadzących odzyski  i recykling odpadów opakowaniowych
  • Numer BDO – umieszczanie na dokumentach
  • Ewidencja i sprawozdawczość w BDO od 2020 r.
  • Wyszukiwarka BDO, jak weryfikować podmioty
  • Najnowsze zmiany w rejestrze BDO
    
 6. Opłata recyklingowa
   
  • Obowiązki w zakresie opłaty recyklingowej
  • Podmioty wprowadzające torby z tworzywa sztucznego nowe wymagania od 1.09.2019 r.
  • Nowa sprawozdawczość, ewidencjonowanie od 2020 r, wpis do bazy BDO
  • Kary w zakresie nie przestrzegania przepisów
  • Najnowsze zmiany w rejestrze BDO.
  • Planowane zmiany.
    
 7. Sprawozdawczość:
   
  • Wypełnianie sprawozdań poprzez bazę BDO.
    
 8. Pytania i odpowiedzi

DZIEŃ II

 1. Gospodarka odpadami - najnowsze zmiany w 2021 r. Najnowsze ustawodawstwo w zakresie gospodarowania odpadami:
   
  • Obowiązujące przepisy prawne wraz z najnowszymi wymaganiami
  • Zmiany w gospodarowaniu odpadami, jak przygotować do nich przedsiębiorstwo
  • Podstawowe pojęcia związane z odpadami
  • Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami
  • Przenoszenie odpowiedzialności i proponowane zwiększenie za odpady niebezpieczne na wytwórców odpadów, najnowsze zmiany ustawy z lipca 2019 r.
  • Utrata statusu odpadu i produkt uboczny – kryteria, procedura
  • Klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji
  • Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami  - pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Zmiany ustawy o odpadach – zmiany decyzji, uzyskiwanie pozwoleń na nowych zasadach, najnowsze zmiany z ustawy z sierpnia 2021 r.
  • Nowe warunki uzyskiwania decyzji w zakresie gospodarowania odpadami
  • Transport odpadów
  • Nowe warunki magazynowania odpadów wprowadzone ustawą z sierpnia 2021 r.
  • Etykiety dla odpadów niebezpiecznych
  • Sprawdzanie podmiotów w BDO
  • Planowane zmiany w gospodarce odpadami, jak się do nich przygotować
  • Kontrola działalności związana z odpadami – jak przygotować przedsiębiorstwo do kontroli WIOŚ (case study)
  • Sankcje karne
    
 2. BDO – ćwiczenia:
   
  • Tworzenie KPO i KPOK (system krzyżowy)
  • Prowadzenie KEO i KEOK
  • Składanie sprawozdań poprzez bazę BDO i ich korekty
  • Błędy i ich naprawa w bazie BDO (studium przypadków)
  • Plany połączenia bazy BDO z jednolitym plikiem kontrolnym VAT
  • Najnowsze zmiany w funkcjonalności
  • Kompleksowa ewidencja i sprawozdawczość odpadowa zarówno w bazie BDO, jak i w formie papierowej (wzory KPO papierowe w poprzednich latach).
    
 3. Zmiany w gospodarce komunalnej prowadzonej w przedsiębiorstwie
   
  • Jak prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi w przedsiębiorstwie
  • Zmiany w systemie wprowadzone ustawą z sierpnia 2021 r.
    
 4. Ćwiczenie praktyki właściwego gospodarowania odpadami w Zakładzie – studium przypadków.
   
 5. Pytania i odpowiedzi   

Wykładowca

TRENER I

Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

TRENER II

Specjalistka z zakresu ochrony środowiska, absolwentka zarządzania i inżynierii produkcji na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekspert ds. ochrony środowiska: obsługa w zakresie doradztwa środowiskowego przedsiębiorstw, opracowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, przeprowadzanie audytów środowiskowych, wdrażanie kompleksowej gospodarki odpadami zgodnej z wymaganiami prawnymi. Prowadzi szkolenia i warsztaty skierowane do podmiotów gospodarujących odpadami, wytwórców odpadów, administracji publicznej.

TRENER III

Specjalista z zakresu ochrony środowiska, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Ekspert w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Swoje doświadczenie zdobył dzięki wieloletniemu nadzorowi i pracy na rzecz podmiotów z sektora prywatnego, m.in. przy realizacji kontraktów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, przy budowie połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem oraz pracy na rzecz organizacji odzysku opakowań. Zajmuje się bezpośrednim nadzorem nad realizacją obowiązków środowiskowych przez firmy handlowe, produkcyjne i usługowe, uzyskiwaniem stosownych pozwoleń sektorowych również dla podmiotów gospodarujących odpadami.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu. W przypadku rezerwacji z większym wyprzedzeniem, łatwiej jest uzyskać podane niżej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
17-18 listopada 2021 r., środa (10.00-16.00) - czwartek (9.00-15.00)