Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

BDO - najnowsze wymagania prawne, zmiany w 2022 roku. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.

Szkolenie 2-dniowe
Dzięki aktywnym warsztatom, uczestnicy poznają zasady praktycznego poruszania się i pracy w elektronicznym systemie BDO.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Od 2020 r. Baza Danych Odpadowych (BDO) funkcjonuje jako narzędzie kontroli gospodarki odpadami, opakowaniami i innymi produktami w ramach przedłużonej odpowiedzialności producenta. Przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazywania odpadów poprzez elektroniczne KPO, prowadzenia KEO oraz składania wszystkich sprawozdań zarówno dotyczących odpadów jak i opakowań i produktów poprzez bazę BDO. Brak prowadzenia terminowej i rzetelnej ewidencji w bazie BDO może skutkować bardzo wysokimi karami od 1 tys. do 1 mln zł.

Baza BDO to narzędzie kontrolne, wykorzystywane przez Urzędy Marszałkowskie i WIOŚ do weryfikowania zobowiązań przedsiębiorców. Rejestr BDO musi być  spójny z rodzajem prowadzonej działalności, a jego zakres jest systematycznie poszerzany o kolejne grupy wprowadzanych towarów na rynek.

Najnowsze zmiany w ustawach z dnia 17 listopada oraz 11 sierpnia 2021 r. narzucają kolejne wymagania dla przedsiębiorstw, a brak ich realizacji skutkuje bardzo wysokimi karami, nawet do miliona złotych lub wstrzymaniem działalności. Zmiany te przekładają się na ewidencję i sprawozdawczość prowadzoną w BDO.

Cele szkolenia:

 • przekazanie Uczestnikom wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności praktyki korzystania z rejestru BDO,
 • rozwinięcie umiejętności praktycznego działania w BDO - trakcie szkolenia przeprowadzimy ćwiczenia w systemie BDO,
 • wprowadzenie w najnowsze i planowane zmiany przepisów, by jak najlepiej się do nich przygotować oraz wdrożyć je w przedsiębiorstwie.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uzyskanie praktycznej wiedzy w oparciu o ćwiczenia,
 • dzięki aktywnym warsztatom realizowanym w kameralnych grupach, uczestnicy poznają zasady praktycznego poruszania się i pracy w elektronicznym systemie BDO,
 • uczestnicy mają możliwość konsultowania z wykładowcą indywidualnych problemów, z którymi spotykają się w swojej pracy.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy przedsiębiorstw prywatnych
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • specjaliści ds. gospodarki odpadami
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe,
 • pracownicy biur księgowych,
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Metodyka szkolenia:

wykład, case study, ćwiczenia, pytania i dyskusja, omawianie przypadków, konsultacje.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

DZIEŃ I

 1. Podmioty zobowiązane do wpisu na wniosek w rejestr BDO
   
 2. Aktualizacja wpisów obejmująca zmiany w zakresie BDO
   
 3. Wprowadzanie towarów w opakowaniach - obowiązki, praktyczna realizacja:
   
  • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki – zmiany wprowadzone ustawą z dnia 17 listopada
  • Plany z wprowadzeniem ROP i SUP – praktyka na przyszłość
  • Obowiązki wprowadzających na rynek  produkty w opakowaniach
  • Opłata produktowa – rodzaje opakowań, momenty wprowadzenia
  • Opakowania wielomateriałowe i ze środkami niebezpiecznymi
  • Kampanie edukacyjne
  • Sposoby ewidencji  wprowadzanych na rynek opakowań, eksportowanych (warsztat)
  • Naliczenie opłaty produktowej
  • Wypełnianie sprawozdań składanych do Urzędów Marszałkowskich
  • Możliwości realizacji obowiązku odzysku i recyklingu
  • Opłata recyklingowa i jej realizacja, najnowsze zmiany opłaty oraz podleganiu pod obowiązek
  • Rola Organizacji Odzysku Opakowań i Organizacji Samorządu Gospodarczego w gospodarowaniu opakowaniami
  • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nie przestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach
    
 4. Wprowadzanie produktów
   
  • Rodzaje produktów podlegających pod obowiązki opłaty produktowej
  • Realizacja obowiązku
  • Sposoby ewidencji i sprawozdawczości
  • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nie przestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty.
    
 5. Rejestr BDO
   
  • Rejestr BDO – praktyka wpisywania i aktualizowania w zakresie produktów i produktów w opakowaniach oraz podmiotów prowadzących odzyski  i recykling odpadów opakowaniowych
  • Numer BDO – umieszczanie na dokumentach
  • Ewidencja i sprawozdawczość w BDO od 2020 r.
  • Wyszukiwarka BDO, jak weryfikować podmioty
  • Najnowsze zmiany w rejestrze BDO
    
 6. Opłata recyklingowa
   
  • Obowiązki w zakresie opłaty recyklingowej
  • Podmioty wprowadzające torby z tworzywa sztucznego nowe wymagania od 1.09.2019 r.
  • Nowa sprawozdawczość, ewidencjonowanie od 2020 r, wpis do bazy BDO
  • Kary w zakresie nie przestrzegania przepisów
  • Najnowsze zmiany w rejestrze BDO.
  • Planowane zmiany.
    
 7. Sprawozdawczość:
   
  • Wypełnianie sprawozdań poprzez bazę BDO za rok 2021
    
 8. Pytania i odpowiedzi

DZIEŃ II

 1. Gospodarka odpadami - najnowsze zmiany w 2022 r. Najnowsze ustawodawstwo w zakresie gospodarowania odpadami:
   
  • Obowiązujące przepisy prawne wraz z najnowszymi wymaganiami wprowadzonymi zmianą ustawy z 17 listopada, jak i 11 sierpnia
  • Zmiany w gospodarowaniu odpadami, jak przygotować do nich przedsiębiorstwo
  • Podstawowe pojęcia związane z odpadami
  • Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami
  • Przenoszenie odpowiedzialności i proponowane zwiększenie za odpady niebezpieczne na wytwórców odpadów,
  • Utrata statusu odpadu i produkt uboczny – kryteria, procedura
  • Klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji
  • Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami  - pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Zmiany ustawy o odpadach – zmiany decyzji, uzyskiwanie pozwoleń na nowych zasadach, najnowsze zmiany z ustawy z sierpnia 2021 r. oraz listopada 2021 r.
  • Nowe warunki uzyskiwania decyzji w zakresie gospodarowania odpadami
  • Transport odpadów
  • Nowe warunki magazynowania odpadów wprowadzone ustawą z sierpnia 2021 r.
  • Etykiety dla odpadów niebezpiecznych
  • Sprawdzanie podmiotów w BDO
  • Planowane zmiany w gospodarce odpadami, jak się do nich przygotować w praktyce
  • Kontrola działalności związana z odpadami – jak przygotować przedsiębiorstwo do kontroli WIOŚ (case study)
  • Sankcje karne - nowe sankcje za nieterminowe, nierzetelne prowadzenie ewidencji odpadowej od 1 tyś do 1 mln zł.
    
 2. BDO – ćwiczenia:
   
  • Tworzenie KPO i KPOK (system krzyżowy)
  • Prowadzenie KEO i KEOK
  • Nowe wymagania w KEO – utrata statusu odpadu, ilości wytworzonych produktów z procesach przetwarzania – zmiana od 1 stycznia 2022 r.
  • Składanie sprawozdań poprzez bazę BDO i ich korekty za rok 2021
  • Błędy i ich naprawa w bazie BDO (studium przypadków)
  • Plany połączenia bazy BDO z jednolitym plikiem kontrolnym VAT
  • Najnowsze zmiany w funkcjonalności
  • Kompleksowa ewidencja i sprawozdawczość odpadowa zarówno w bazie BDO, jak i w formie papierowej (wzory KPO papierowe w poprzednich latach).
    
 3. Zmiany w gospodarce komunalnej prowadzonej w przedsiębiorstwie
   
  • Jak prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi w przedsiębiorstwie
  • Zmiany w systemie wprowadzone ustawą z sierpnia 2021 r.
    
 4. Ćwiczenie praktyki właściwego gospodarowania odpadami w Zakładzie – studium przypadków.
   
 5. Pytania i odpowiedzi   

Wykładowca

TRENER I

Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

TRENER II

Specjalistka z zakresu ochrony środowiska, absolwentka zarządzania i inżynierii produkcji na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekspert ds. ochrony środowiska: obsługa w zakresie doradztwa środowiskowego przedsiębiorstw, opracowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, przeprowadzanie audytów środowiskowych, wdrażanie kompleksowej gospodarki odpadami zgodnej z wymaganiami prawnymi. Prowadzi szkolenia i warsztaty skierowane do podmiotów gospodarujących odpadami, wytwórców odpadów, administracji publicznej.

TRENER III

Specjalista z zakresu ochrony środowiska, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Ekspert w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Swoje doświadczenie zdobył dzięki wieloletniemu nadzorowi i pracy na rzecz podmiotów z sektora prywatnego, m.in. przy realizacji kontraktów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, przy budowie połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem oraz pracy na rzecz organizacji odzysku opakowań. Zajmuje się bezpośrednim nadzorem nad realizacją obowiązków środowiskowych przez firmy handlowe, produkcyjne i usługowe, uzyskiwaniem stosownych pozwoleń sektorowych również dla podmiotów gospodarujących odpadami.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 179 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 204 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 350 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 415 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Parking hotelowy płatny dodatkowo - 60 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.