Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych - wpływ na postępowanie procesowe, zabezpieczające i egzekucyjne

Warszawa
20 listopada 2019 r., środa, godz. 9.30-16.30
WROCŁAW
21 listopada 2019 r., czwartek, godz. 9.30-16.30
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

W dniu 4 lipca 2019 r. Sejm RP uchwalił obszerną nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Znowelizowane przepisy wchodzą w życie w dwóch różnych terminach. Przepisy o kosztach sądowych obowiązują od 21 sierpnia 2019, a pozostałe, z nielicznymi wyjątkami - wchodzą w życie w dniu 7 listopada 2019.

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym wskażemy, w jaki sposób powyższa nowelizacja wpłynie na prowadzone postępowania procesowe, zabezpieczające i egzekucyjne. Zakres zmian jest bardzo szeroki, dlatego skoncentrujemy się na wybranych, najważniejszych kwestiach. Szkolenie może być potraktowane jako uzupełnienie wiedzy dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu 2-dniowym "Windykacja należności – postępowanie sądowe i komornicze”.

Generalnie, poza podmiotami zwolnionymi od kosztów sądowych, odczuwalny może być wzrost kosztów windykacji wynikający z założeń ustawowych. Niektóre obciążenia mogą być jednak następstwem wadliwych lub niepotrzebnych czynności samej strony.

Ustawa nowelizująca zmienia przede wszystkim funkcjonowanie sądów powszechnych, które mają działać sprawniej i skuteczniej. Z perspektywy uczestników szkolenia kluczowe są zagadnienia objęte jego programem, które wymagają gruntownej reorganizacji funkcjonowania Działów Windykacji i Działów Księgowości, nawet w tych przypadkach, gdzie mają one wsparcie profesjonalnej pomocy adwokatów czy radców prawnych.

Szczególnie godne uwagi są przepisy o kosztach sądowych, przepisy zmieniające wymogi formalne składanych powództw oraz dotyczące dynamiki postępowania w związku z tzw. "znikającym” dłużnikiem.

Całkowite novum stanowią przepisy wykonujące wprowadzone w latach poprzednich zmiany w instytucji przedawnienia roszczeń, a skutkujące koniecznością odpowiedniego formułowania wniosków o nadanie klauzuli wykonalności i wniosków egzekucyjnych.

Niespotykanym dotąd rozwiązaniem jest określenie odsetek od zasądzonych należności z tytułu kosztów procesu, co będzie skutkowało utrudnieniami w rozliczaniu własnego pełnomocnika przez Działy Księgowe, a w dalszej kolejności zaliczanie wpłat dokonywanych przez dłużników po procesie lub ściąganych przez komorników w toku egzekucji.

Znaczny obszar zmian dotyczy funkcjonowania wierzycieli "masowych”, to jest banków oraz funduszy inwestycyjnych, których w szczególności dotyczyć będą przepisy związane z konsumentami i umowami zawieranymi z takim osobami.

Metody szkoleniowe: wykład, odpowiedzi na pytania, omawianie problemów zgłaszanych przez uczestników.

Zakres zmian wynikających z nowelizacji jest bardzo szeroki. Dla usprawnienia szkolenia prosimy, by uczestnicy zgłaszali konkretne wątpliwości na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia, tak aby mogły się one stać elementem przewidzianej w pkt. VIII dyskusji.

Program

 1. NOWE OPŁATY SĄDOWE - WYMAGANIA FISKALNE W ZAKRESIE POZWÓW I PISM W POSTĘPOWANIU.
   
  1. Data wejście w życie nowych przepisów.
  2. Skutki zmian przepisów dla postępowań w toku.
  3. Zmiana stawek opłat od pozwów oraz środków odwoławczych.
  4. Opłata od wniosku za sporządzenie uzasadnienia orzeczenia. Brak obowiązku zwrotu nadwyżki.
  5. Zmiana stawek opłat kancelaryjnych.
  6. Opłaty nie podlegające zwrotowi:
   1. ¾ opłaty po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,
   2. niższe niż koszty zwrotu.
  7. Skutki prawne wniesienia pism (pozwu, środka zaskarżenia) nienależycie opłaconych przez:
   1. stronę reprezentowaną przez adwokata/radcę prawnego,
   2. stronę występującą bez adwokata/radcy prawnego.
  8. Rezygnacja z opłaty za wydanie "pierwotnego" tytułu wykonawczego.
  9. Wydatki obciążające strony (doręczenia komornicze, doręczenia zagraniczne wraz z tłumaczeniami).
  10. Ustawowe zwolnienie Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z kosztów sądowych i jego skutki w sferze postępowania egzekucyjnego.
    
 2. NOWY KSZTAŁT POSTĘPOWANIA O ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ.
   
  1. Zmiana opłaty za wezwanie do próby ugodowej.
  2. Wymagania formalne wniosku.
  3. Osnowa ugody jako załącznik do protokołu posiedzenia.
    
 3. POSTĘPOWANIA PROCESOWE I WYMAGANIA FORMALNE POZWU.
   
  1. Rezygnacja z formularzy w postępowaniach procesowych.
  2. Rozszerzenie zakresu spraw podlegających postępowaniu uproszczonemu.
  3. Zmiana zasad dopuszczalności łączenia roszczeń w pozwie w postępowaniu uproszczonym.
  4. Elektroniczne postępowanie upominawcze po zmianach (wykluczenie wydania nakazu zapłaty, korzyści z zapisów w systemie PESEL, skuteczne przerwanie biegu przedawnienia, zakończenie postępowania tylko przed e- Sądem, koszty postępowania umorzonego).
  5. Zmiany w postępowaniu upominawczym i postępowaniu nakazowym ( ograniczenie uprawnień banków do uzyskania nakazu zapłaty, likwidacja utrudnień w korzystaniu z postępowań).
  6. Obowiązek wskazywania faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów.
  7. Obowiązek wykazywania, że strona sama nie może uzyskać dowodu.
  8. Skutki wniesienia pozwu z brakami formalnymi przez adwokata/radcę prawnego.
  9. Skutki wniesienia pozwu z brakami formalnymi przez stronę bez pełnomocnika.
  10. Określanie wymagalności roszczenia a oczywista bezzasadność powództwa i zagrożenie wyrokiem z art. 191(1) KPC.
    
 4. DORĘCZENIA WEDŁUG NOWELIZACJI. ROZWIĄZANIE PROBLEMU "ZNIKAJĄCEGO" DŁUŻNIKA.
   
  1. Znaczenie przywrócenia zasady badania swojej właściwości z urzędu przez sąd. ,,Żądanie” jej zbadania wyrażone w pozwie i cel tego działania.
  2. Właściwość sądu w sprawach przeciwko konsumentom i z powództwa konsumentów.
  3. Doręczenie pozwu / pierwszego pisma procesowego:
   1. nowy art. 139(1) KPC
   2. doręczenie przez komornika sądowego, jego skutki i koszty, potwierdzanie tego faktu,
   3. skutki "bezsilności” komornika – wskazanie aktualnego adresu albo wykazanie, że wskazany adres jest adresem, pod którym pozwany przebywa (Facebook, Instagram, media społecznościowe),
   4. przyśpieszenie umorzenia postępowania w razie zawieszenia na skutek braku adresu,
   5. wykluczenie stosowania przepisu w postępowaniu egzekucyjnym.
  4. Doręczanie podmiotom rejestrowanym w KRS i CEIDG.
  5. Elektroniczne doręczenia pomiędzy pełnomocnikami stron.
    
 5. NOWY MODEL BADANIA PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ.
   
  1. Przedawnienie roszczeń w procesie.
  2. Przedawnienie roszczeń w postępowaniu klauzulowym. Konieczność wykazania przerwania biegu przedawnienia przed referendarzem sądowym.
  3. Przedawnienie roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym. Konieczność wykazania przerwania biegu przed komornikiem.
    
 6. ZMIANY PRZEPISÓW O ZWROCIE KOSZTÓW PROCESU. RODZAJE NALEŻNYCH ODSETEK. ROZLICZANIE WŁASNYCH PEŁNOMOCNIKÓW.
   
 7. ZMIANY PRZEPISÓW O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM.
   
  1. Zamknięcie drogi odwoławczej w sprawach ze skargi na czynności komornika do sądu okręgowego.
  2. Wszczynanie egzekucji przy wykazaniu przejścia uprawnień po powstaniu tytułu wykonawczego.
    
 8. DYSKUSJA WOKÓŁ PROBLEMÓW SYGANLIZOWANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

Wykładowca

Sędzia Sądu Rejonowego Przewodniczący Wydziału Egzekucyjnego, stale sprawujący nadzór nad egzekucją komorniczą, doświadczony i ceniony trener z zakresu windykacji i egzekucji sądowo - komorniczej.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Wrocław i Poznań - hotele w centrum miasta.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
20 listopada 2019 r., środa, godz. 9.30-16.30
WROCŁAW
21 listopada 2019 r., czwartek, godz. 9.30-16.30