Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia i zmiany uchwalone w dniu 4 lipca 2019 r.

Warszawa
28-29 listopada 2019 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy nowych ustaw: o kosztach komorniczych i o komornikach sądowych, a także pakiet rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.

W dniu 4 lipca 2019 r. Sejm RP uchwalił obszerną nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Znowelizowane przepisy wchodzą w życie w dwóch różnych terminach. Przepisy o kosztach sądowych obowiązują od 21 sierpnia 2019, a pozostałe, z nielicznymi wyjątkami - wchodzą w życie w dniu 7 listopada 2019.

Proponujemy Państwu 2-dniowe szkolenie, na którym przedstawimy przepisy obowiązujące od stycznia 2019 oraz uchwalone przez Sejm 4 lipca 2019, omówimy ich znaczenie w praktyce, postaramy się wyjaśnić wątpliwości i odpowiedzieć na pytania.

Nowelizacja uchwalona 4 lipca 2019 wprowadziła nowe rozwiązania fiskalne, niespotykane dotąd w praktyce. Generalnie, poza podmiotami zwolnionymi od kosztów sądowych, odczuwalny może być wzrost kosztów windykacji po stronie Wierzycieli wynikający z założeń ustawowych. Niektóre obciążenia mogą być jednak następstwem wadliwych lub niepotrzebnych czynności samej strony.

Z perspektywy uczestników szkolenia kluczowe są zagadnienia objęte jego programem, które wymagają gruntownej reorganizacji funkcjonowania Działów Windykacji i Działów Księgowości, nawet w tych przypadkach, gdzie mają one wsparcie profesjonalnej pomocy adwokatów czy radców prawnych.

Szczególnie godne uwagi, poza znowelizowanymi przepisami o kosztach sądowych, są przepisy zmieniające wymogi formalne składanych powództw oraz dotyczące dynamiki postępowania w związku z tzw. "znikającym" dłużnikiem wymuszające na Wierzycielu zapewnienie doręczenia pozwu za pomocą komornika nawet.
Całkowite novum stanowią przepisy rozszerzające wprowadzone w latach poprzednich zmiany w instytucji przedawnienia roszczeń, a skutkujące koniecznością odpowiedniego formułowania wniosków o nadanie klauzuli wykonalności i wniosków egzekucyjnych. Szeroki pakiet zmian dotyczy nowej pozycji w procesie windykacji Wierzycieli masowych (banków, funduszy sekurytyzacyjnych) dochodzących roszczeń od konsumentów.
Niespotykanym dotąd rozwiązaniem jest określenie odsetek od zasądzonych należności z tytułu kosztów procesu, co będzie skutkowało utrudnieniami w rozliczaniu własnego pełnomocnika przez Działy Księgowe, a w dalszej kolejności zaliczanie wpłat dokonywanych przez dłużników po procesie lub ściąganych przez komorników w toku egzekucji.
Zakres zmian jest na tyle szeroki, że dla zapewnienia optymalnej efektywności szkolenia zachęcamy Państwa do zgłaszenia konkretnych wątpliwości na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia, tak aby mogły się one stać elementem przewidzianej w pkt. XVI dyskusji.

Zmiany, które obowiązują od stycznia 2019, są również bardzo istotne dla prowadzenia windykacji. Nowa ustawa o kosztach komorniczych, porządkuje postępowanie komorników sądowych w odniesieniu do opłat i wydatków związanych z prowadzeniem egzekucji. Nowe przepisy kreują nowe stawki opłat komorniczych, określają zasady pokrywania zaliczek na wydatki egzekucyjne i opłat za poszukiwanie majątku. Z kolei ustawa o komornikach sądowych zmienia charakter prawny opłat uznając je za dochód Skarbu Państwa.

W świetle tych przepisów postępowanie egzekucyjne w zakresie opłat i kosztów ma być transparentne i nie tak kosztotwórcze jak przed wprowadzeniem nowelizacji. Sprzyjać temu mają nowe obowiązki komorników w zakresie informowania stron o stanie egzekucji i stanie kosztów.

Ważna część przepisów znowelizaowanych w styczniu 2019 poświęcona jest opisaniu skutków sumiennej bądź niesumiennej postawy wierzyciela w toku egzekucji.

Do szczególnie istotnych zagadnień należą kwestie przyjmowania wpłat od dłużników poza komornikiem oraz wpływu tych wpłat na rozliczenie kosztów. Ustawa kreuje niekorzystne dla wierzyciela skutki niezawiadomienia, spóźnionego lub nieodpowiedniego zawiadomienia komornika o tym fakcie. Nowe przepisy wyjaśniają, którzy wierzyciele mogą zostać obciążeni kosztami egzekucji umorzonej z uwagi na jej bezskuteczność, określają też opłatę, którą wtedy muszą ponieść.
 
Ustawa o kosztach komorniczych opisuje także opłaty za prowadzenie eksmisji, które zastąpią obowiązujące epizodycznie od jesieni 2017 r. bardzo korzystne opłaty eksmisyjne. Określa skutki zdawania lokali przez dłużników bezpośrednio wierzycielom, zarówno co do biegu postępowania, jak i zasad zwrotu opłat.
Ustawa doprecyzowuje zasady zwolnień od kosztów egzekucyjnych jednostek Skarbu Państwa i innych podmiotów zwolnionych z kosztów sądowych.

Celem szkolenia jest:

 • przygotowanie wierzycieli do stosowania się do rozwiązań wchodzących w życie w dniu 7.11.2019 r.
 • zminimalizowanie skutków fiskalnych zmian które weszły w życie w dniu 21 sierpnia 2019,
 • przygotowanie sprawnego postępowania klauzulowego i egzekucyjnego, w kontekście rozszerzenia badania przedawnienia z urzędu,
 • omówienie zmian funkcjonujących już w porządku prawnym, ich praktycznych skutków, między innymi wynikających z wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego, w których wyjaśnione zostały wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania przepisów dotyczących między innymi opłat komorniczych

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy windykacji, księgowości oraz członkowie zespołów prawnych wierzycieli publicznoprawnych i niepublicznoprawnych, którzy zajmują się egzekucją świadczeń pieniężnych na drodze cywilnoprawnej,
 • pracownicy działów windykacji działający w ramach tzw. "windykacji masowej”,
 • pracownicy zajmujący się windykacją i eksmisjami w podmiotach zarządzających lokalami (spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, biura zarządzania nieruchomościami w urzędach miast i gmin).

Program

 1. Warunki formalne pozwów.
   
  1. Określanie roszczenia do zasądzenia przez Sąd, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zaliczania wpłat dokonywanych przez dłużnika przed wszczęciem postępowania sądowego w sytuacji, gdy dłużnik ma tylko jeden dług pieniężny albo dwa i więcej długów pieniężnych.
  2. Wysłanie dłużnikowi pokwitowania a wezwanie do zapłaty, przyjęcie korespondencji a przyjęcie pokwitowania,
  3. Określanie żądanych odsetek, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 01.01.2016 r.
  4. Określenie strony pozwanej, z uwzględnieniem konieczności podania numeru PESEL albo innego identyfikatora cyfrowego.
  5. Wykazanie w pozwie spełnienia warunku podjęcia mediacji lub innej polubownej próby załatwienia sporu przed skierowaniem go do sądu.
  6. Wykazanie w pozwie daty wymaganości roszczenia.
  7. Pozwy o eksmisję oraz wydanie rzeczy i ich koszty. Przejmowanie lokali opróżnionych bez postępowań o eksmisję.
  8. Podejmowanie czynności przeciwko osobom prawnym nie mającym reprezentacji jeszcze w toku postępowania o ustanowienie kuratora do reprezentowania tej osoby.
  9. Obowiązek wskazywania faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oswiadczenie oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów.
  10. Obowiązek wskazywania, że strona sama nie może uzyskać dowodu.
  11. Określenie wymagalności roszczenia a oczywista bezzasadność powództwa i zagrożenie wyroiem z art. 191(1) KPC.
    
 2. DORĘCZENIA WEDŁUG NOWELIZACJI. ROZWIĄZANIE PROBLEMU "ZNIKAJĄCEGO" DŁUŻNIKA.
   
  1. Znaczenie przywrócenia zasady badania swojej właściwości z urzędu przez sąd. "Żądanie" jej zbadania wyrażone w pozwie i cel tego działania.
  2. Właściwość sądu w sprawach przeciwko konsumentom i z powództwa konsumentów.
  3. Doręczenie pozwu / pierwszego pisma procesowego:
   1. nowy art. 139(1) KPC
   2. doręczenie przez komornika sądowego, jego skutki i koszty, potwierdzanie tego faktu,
   3. skutki "bezsilności" komornika – wskazanie aktualnego adresu albo wykazanie, że wskazany adres jest adresem, pod którym pozwany przebywa (Facebook, Instagram, inne media społecznościowe),
   4. przyśpieszenie umorzenia postępowania w razie zawieszenia na skutek braku adresu,
   5. wykluczenie stosowania przepisu w postępowaniu egzekucyjnym.
  4. Doręczanie podmiotom rejestrowanym w KRS i CEIDG.
  5. Elektroniczne doręczenia pomiędzy pełnomocnikami stron.
    
 3. NOWE OPŁATY SĄDOWE - WYMAGANIA FISKALNE W ZAKRESIE POZWÓW I PISM W POSTĘPOWANIU.
   
  1. Data wejście w życie nowych przepisów.
  2. Skutki zmian przepisów dla postępowań w toku.
  3. Zmiana stawek opłat od pozwów oraz środków odwoławczych.
  4. Opłata od wniosku za sporządzenie uzasadnienia orzeczenia. Brak obowiązku zwrotu nadwyżki.
  5. Zmiana stawek opłat kancelaryjnych.
  6. Opłaty nie podlegające zwrotowi:
   1. ¾ opłaty po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,
   2. niższe niż koszty zwrotu.
  7. Skutki prawne wniesienia pism (pozwu, środka zaskarżenia) nienależycie opłaconych przez:
   1. stronę reprezentowaną przez adwokata/radcę prawnego,
   2. stronę występującą bez adwokata/radcy prawnego,
  8. Rezygnacja z opłaty za wydanie "pierwotnego" tytułu wykonawczego.
  9. Wydatki obciążające strony (doręczenia komornicze, doręczenia zagraniczne wraz z tłumaczeniami).
  10. Ustawowe zwolnienie Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z kosztów sądowych i jego skutki w sferze postępowania egzekucyjnego.
    
 4. NOWY KSZTAŁT POSTĘPOWANIA O ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ.
   
  1. Zmiana opłaty za wezwanie do próby ugodowej.
  2. Wymagania formalne wniosku.
  3. Osnowa ugody jako załącznik do protokołu posiedzenia.
    
 5. WYBÓR POSTĘPOWAŃ PROCESOWYCH DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ. NOWA POZYCJA BANKÓW I INNYCH PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH WINDYKACJĘ MASOWĄ.
   
  1. Rezygnacja z formularzy w postępowaniach procesowych.
  2. Rozszerzenie zakresu spraw podlegających postępowaniu uproszczonemu.
  3. Zmiana zasad dopuszczalności łączenia roszczeń w pozwie w postępowaniu uproszczonym.
  4. Elektroniczne postępowanie upominawcze po zmianach (wykluczenie wydania nakazu zapłaty, korzyści z zapisów w systemie PESEL, skuteczne przerwanie biegu przedawnienia, zakończenie postępowania tylko przed e- Sądem, koszty postępowania umorzonego).
  5. Zmiany w postępowaniu upominawczym i postępowaniu nakazowym ( ograniczenie uprawnień banków do uzyskania nakazu zapłaty, likwidacja utrudnień w korzystaniu z postępowań).
  6. Powrót przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych.
  7. Specyfika postępowań z udziałem konsumentów.
  8. Właściwość sądu, w tym właściwość miejscowa po zmianach.
    
 6. Zgon dłużnika i jego znaczenie dla windykacji należności.
   
  1. Zgon przed skierowaniem sprawy do sądu. Ustalanie osób odpowiedzialnych za zobowiązanie. Celowość podejmowania postępowań przeciwko takim osobom.
  2. Spis inwentarza majątku spadkodawcy.
  3. Zgon w toku postępowania sądowego.
  4. Zgon po zakończeniu postępowania sądowego.
  5. Zgon w toku postępowania egzekucyjnego.
  6. Egzekucja długów spadkowych a egzekucja ze spadku długów osobistych – warunki formalne, zwalczanie przeszkód formalnych.
  7. Przerywanie biegu przedawnienia w sytuacji, gdy nie ustalono jeszcze spadkobierców. Kurator spadku (podstawy ustanowienia, podstawy pozwania go, podstawy prowadzenia egzekucji z jego udziałem).
    
 7. NOWY MODEL BADANIA PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ.
   
  1. Przedawnienie roszczeń w procesie.
  2. Przedawnienie roszczeń w postępowaniu klauzulowym. Konieczność wykazania przerwania biegu przedawnienia przed referendarzem sądowym.
  3. Przedawnienie roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym. Konieczność wykazania przerwania biegu przed komornikiem.
    
 8. ZMIANY PRZEPISÓW O ZWROCIE KOSZTÓW PROCESU. RODZAJE NALEŻNYCH ODSETEK. ROZLICZANIE WŁASNYCH PEŁNOMOCNIKÓW.
   
 9. ZMIANY PRZEPISÓW O POSTĘPOWANIU ZABEZPIECZAJĄCYM.
   
  1. Sposoby zabezpieczenia. Tryb odwołania.
  2. Koszty postępowania przed sądem.
  3. Koszty postępowania przed komornikiem.
  4. Doręczenia w postępowaniu zabezpieczającym.
    
 10. Wniosek egzekucyjny i jego kształt w świetle nowelizacji przepisów:
   
  1. Pomocniczy wzór wniosku egzekucyjnego.
  2. Skutki składania wraz z wnioskiem egzekucyjnym kilku tytułów wykonawczych.
  3. Wnioskowanie o egzekucję z ruchomości (nowe uprawnienia wierzyciela w zakresie zajęcia ruchomości należących do małżonków).
    
 11. Nowe obowiązki komorników w zakresie ustalania majątku dłużnika:
   
  1. Nowy zakres art. 761 KPC – zwracanie się przez komornika do banków, spółdzielni, urzędów skarbowych i innych podmiotów o informacje. Ustawowe wykluczenie tych czynności jako poszukiwanie majątku.
  2. Czynności wykonywane przez komornika bezpłatnie (art. 801 KPC) – obligatoryjne zebranie informacji w trybie art. 761 KPC, w oparciu o dane z innych postępowań oraz wysłuchanie dłużnika w trybie art. 801(1) KPC,
  3. Skutki niezłożenia wykazu majątku przez dłużnika – grzywna, nakaz doprowadzenia celem złożenia wykazu, przekazanie sprawy komornikowi właściwemu.
  4. Odpłatne poszukiwanie majątku – koszty i przesłanki.
  5. Definicja poszukiwania majątku.
    
 12. Koszty egzekucyjne wierzyciela - wydatki egzekucyjne i koszty zastępstwa prawnego:
   
  1. Zakres wydatków.
  2. Zaliczka na wydatki.
  3. Rozliczanie wydatków.
  4. Ograniczenie koniecznych wydatków przy egzekucji z nieruchomości (likwidacja obligatoryjnych ogłoszeń prasowych, likwidacja opłaty za wykreślenie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości).
  5. Nowa kategoria zaspokojenia kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji.
  6. Zasady ściągania kosztów w trakcie egzekucji i orzekania o kosztach wierzyciela w trakcie postępowania, po zakończeniu postępowania.
    
 13. Nowy system opłat egzekucyjnych:
   
  1. Opłata jako należność Skarbu Państwa i skutki przyjęcia takiego rozwiązania prawnego.
  2. Rodzaje opłat.
  3. Opłata za poszukiwanie majątku, skutki fiskalne odnalezienie majątku.
  4. Opłaty przy skutecznej egzekucji (stawki i sposób poboru).
  5. Opłaty przy bezskutecznej egzekucji (stawki i sposób poboru).
  6. Sposób ukończenia postępowania przez komornika, a jego wpływ na opłatę egzekucyjną.
  7. Podmioty zwolnione od konieczności ponoszenia opłat.
  8. Wynagrodzenie komornika jako pochodna opłat egzekucyjnych.
    
 14. Transparentność czynności komornika:
   
  1. Utrwalanie czynności przez rejestrację dźwięku i obrazu.
  2. Zakres pouczeń przy wszczęciu egzekucji – obligatoryjne informowanie o zakaz zajęć i ograniczeniach egzekucji (KPC oraz Prawo bankowe) oraz prawie złożenia wniosku o wyjawienie majątku.
  3. Rozszerzenie godzin prowadzenia czynności przez komornika, w tym szczególne regulacje związane z dłużnikiem będącym podmiotem gospodarczym.
  4. Zakres informacji, które komornik musi podawać w pismach do wierzyciela (nowa treść art. 763 KPC).
  5. Rozliczanie egzekucji i nowa karta rozliczeniowa.
  6. Nowe zaświadczenie o wyegzekwowanych kwotach.
  7. Plan podziału sum uzyskanych w egzekucji.
    
 15. Zakończenie postępowania egzekucyjnego:
   
  1. Skuteczne, w tym częściowo, wyegzekwowanie roszczenia.
  2. Umorzenie postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia podstaw umorzenia z urzędu.
  3. Zakończenie postępowania w inny sposób niż umorzenie.
    
 16. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Sędzia Sądu Rejonowego Przewodniczący Wydziału Egzekucyjnego, stale sprawujący nadzór nad egzekucją komorniczą, doświadczony i ceniony trener z zakresu windykacji i egzekucji sądowo - komorniczej.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
28-29 listopada 2019 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00)