alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze. Praktyczne zastosowanie przepisów.

Na szkoleniu omawiamy m.in.: badanie przedawnienia roszczeń, warunki formalne pozwów, jak skutecznie doręczyć pismo - doręczenia komornicze, opłaty sądowe, zawezwanie do próby ugodowej, postępowanie procesowe i szczególna pozycja banków, zgon dłużnika, zwrot kosztów procesu, postępowanie zabezpieczające, wniosek egzekucyjny, obowiązki komorników, koszty egzekucyjne wierzyciela, system opłat egzekucyjnych.

Opis szkolenia

Szkolenie bazuje na praktycznym zobrazowaniu postępujących od 2019 r. zmian ustaw: o kosztach komorniczych i o komornikach sądowych, o kosztach sądowych i gruntownej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, skorygowanych rozwiązaniami przyjętymi w Tarczy 3.0. ograniczającymi efektywność egzekucji w imię obrony dłużnika.

Cel szkolenia:

Przedstawienie praktycznych skutków funkcjonowania zmienionych regulacji prawnych, w szczególności w tej sferze, gdzie wywołują one kontrowersje.

Do podstawowych problemów w zakresie funkcjonowania zmienionych przepisów należą:

 • dochodzenie roszczeń okresowych (odsetkowych) w kontekście badania przedawnienia roszczeń z urzędu przez sądy w postępowaniu rozpoznawczym i klauzulowym oraz komorników sądowych przy składaniu wniosków egzekucyjnych i w toku tego postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem przerwania biegu przedawniania poprzez instytucję uznania długu,
 • doręczenie korespondencji przez komornika sądowego oraz sposób dowodzenia przed sądem, że adres wskazany w pozwie jest adresem, pod którym pozwany przebywa,
 • stosowanie rozwiązań fiskalnych w zakresie opłat i wydatków sądowych,
 • zasądzanie odsetek od przyznanych kosztów procesu oraz odpowiedni zapis w  dokumencie orzeczenia, w kontekście funkcjonowania działów windykacji i działów księgowych przypisujących należność do zapłaty,
 • obciążenie wierzyciela opłatami w komorniczych postepowaniach egzekucyjnych w kontekście funkcjonowania w obrocie tzw. wierzycieli pierwotnych i wtórnych oraz oczywistej niecelowości i ryzyka kierowania sprawy do egzekucji.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • dostosowanie postaw wierzycieli do funkcjonujących rozwiązań i przedstawienie propozycji/wzorów pism takich jak pozew w części wykazującej nieprzedawnienie roszczenia, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i do komornika w części wykazującej nieprzedawnienie roszczenia,
 • określenie prawidłowych zasad zawierania ugód, układów ratalnych, których zakończenie przypada na czas po upływie ustawowego przedawnienia danego roszczenia,
 • omówienie funkcjonujących w praktyce rozwiązań podejmowanych przez wierzycieli w odniesieniu do komorników zmierzających do zwiększenia efektywności egzekucji lub co najmniej zminimalizowania kosztów egzekucji bezskutecznych,
 • przedstawienie wzorów posiłkowych wniosków do sądu i do komornika w zakresie przepisów o doręczeniach,
 • przedstawienie wzorów posiłkowych wniosków do sądu o prawidłowe klauzule wykonalności co do orzeczeń zasądzających odsetki,
 • zapoznanie się ze zmianami funkcjonującymi już w porządku prawnym, ich praktycznymi skutkami, między innymi wynikającymi z wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego, w których wyjaśnione zostały wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania przepisów dotyczących między innymi opłat komorniczych oraz przedstawienie zbioru istotnych orzeczeń sądów powszechnych w kontekście bieżących problemów stosowania ustaw komorniczych.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy windykacji, księgowości oraz członkowie zespołów prawnych wierzycieli publicznoprawnych i niepublicznoprawnych, którzy zajmują się egzekucją świadczeń pieniężnych na drodze cywilnoprawnej,
 • pracownicy działów windykacji działający w ramach tzw. "windykacji masowej”,
 • pracownicy zajmujący się windykacją i eksmisjami w podmiotach zarządzających lokalami (spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, biura zarządzania nieruchomościami w urzędach miast i gmin).
 • uczestnicy dotychczasowych szkoleń, którzy pragną zweryfikować nabytą dotąd wiedzę i własne doświadczenia z rosnącą liczbą praktycznych przypadków stosowania nowych przepisów odnotowanych przez trenera.

Metody szkoleniowe:

Wykład w oparciu o liczne przykłady praktyczne, wskazanie podstaw prawnych, omówienie orzecznictwa, analiza przypadków, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Aktualny model badania przedawnienia roszczeń
   
  1. Przedawnienie roszczeń w procesie.
  2. Przedawnienie roszczeń w postępowaniu klauzulowym.
  3. Przedawnienie roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym.
  4. Przedawnienie roszczeń objętych "starymi", kilkukrotnie użytymi tytułami wykonawczymi.
  5. Przerywanie biegu przedawnienia – uznanie długu, skierowanie sprawy do sądu, wniosek o klauzulę wykonalności, kierowanie sprawy do komornika, ugody w warunkach przed i w toku postępowania egzekucyjnego.
  6. INFOGRAFY, WZORY ELEMENTÓW POZWU I WNIOSKÓW.
    
 2. Zgon dłużnika i jego znaczenie dla windykacji należności
   
  1. Zgon przed skierowaniem sprawy do sądu. Ustalanie osób odpowiedzialnych za zobowiązanie. Celowość podejmowania postępowań przeciwko takim osobom.
  2. Spis inwentarza majątku spadkodawcy.
  3. Zgon w toku postępowania sądowego.
  4. Zgon po zakończeniu postępowania sądowego.
  5. Zgon "nieustalony" przez wierzyciela przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego w świetle uchwały SN III CZP 36/22.
  6. Zgon w toku postępowania egzekucyjnego.
  7. Egzekucja długów spadkowych a egzekucja ze spadku długów osobistych – warunki formalne, zwalczanie przeszkód formalnych.
  8. Przerywanie biegu przedawnienia w sytuacji, gdy nie ustalono jeszcze spadkobierców. Kurator spadku (podstawy ustanowienia, podstawy pozwania go, podstawy prowadzenia egzekucji z jego udziałem).
    
 3. Doręczenia za pośrednictwem komornika w postępowaniu cywilnym
   
  1. Koszty i warunki poprawnego doręczenia przez komornika. Uwagi praktyczne. Konwersja doręczenia wadliwego na dowód, że pozwany przebywa pod wskazanym adresem.
  2. Kontrola prawidłowości ustalania przez komornika pod jakim adresem zamieszkuję pozwany.
    
 4. Wniosek egzekucyjny i jego aktualny kształt
   
  1. Pomocniczy wzór wniosku egzekucyjnego.
  2. Skutki składania wraz z wnioskiem egzekucyjnym kilku tytułów wykonawczych.
  3. Wnioskowanie o egzekucję z ruchomości (nowe uprawnienia wierzyciela w zakresie zajęcia ruchomości należących do małżonków).
    
 5. Aktualne obowiązki komorników w zakresie ustalania majątku dłużnika
   
  1. Zakres stosowanie art. 761 KPC – zwracanie się przez komornika do banków, spółdzielni, urzędów skarbowych i innych podmiotów o informacje. Ustawowe wykluczenie tych czynności jako poszukiwanie majątku.
  2. Czynności wykonywane przez komornika bezpłatnie (art. 801 KPC) – obligatoryjne zebranie informacji w trybie art. 761 KPC, w oparciu o dane z innych postępowań oraz wysłuchanie dłużnika w trybie art. 801(1) KPC.
  3. Skutki niezłożenia wykazu majątku przez dłużnika – grzywna, nakaz doprowadzenia celem złożenia wykazu, ocena efektywności i możliwości realizowania przez komorników modelowego postępowania – na przykładzie kazusu jednego z NSFIZ.
  4. Odpłatne poszukiwanie majątku – koszty i przesłanki.
  5. Definicja poszukiwania majątku.
    
 6. Koszty egzekucyjne wierzyciela - wydatki egzekucyjne i koszty zastępstwa prawnego
   
  1. Zakres wydatków.
  2. Zaliczka na wydatki.
  3. Rozliczanie wydatków.
  4. Ograniczenie koniecznych wydatków przy egzekucji z nieruchomości (likwidacja obligatoryjnych ogłoszeń prasowych, likwidacja opłaty za wykreślenie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości).
  5. Kategoria zaspokojenia kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji.
  6. Zasady ściągania kosztów w trakcie egzekucji i orzekania o kosztach wierzyciela w trakcie postępowania, po zakończeniu postępowania.
    
 7. Aktualny system opłat egzekucyjnych
   
  1. Opłata jako należność Skarbu Państwa i skutki przyjęcia takiego rozwiązania prawnego.
  2. Rodzaje opłat.
  3. Opłata za poszukiwanie majątku, skutki fiskalne odnalezienie majątku.
  4. Opłaty przy skutecznej egzekucji (stawki i sposób poboru).
  5. Opłaty przy bezskutecznej egzekucji (stawki i sposób poboru). Bezskuteczność co do głównego składnika majątkowego (nieruchomości), przy stosowaniu przez wierzyciela zajęcia tylko jako zabezpieczenia własnego interesu. Zarzut pasywności wierzyciela, w kontekście innych zerowych sposobów egzekucji.
  6. Opłata przy umorzeniu postępowania zawieszonego na wniosek wierzyciela, tzw. "bezpieczny wniosek o zawieszenie".
  7. Opłaty przy wnioskowaniu przez wierzyciela o umorzenie postępowania, z uwzględnieniem wniosków o częściowe umorzenie.
  8. Wniosek wierzyciela o obniżenie opłaty.
  9. Sposób ukończenia postępowania przez komornika, a jego wpływ na opłatę egzekucyjną.
  10. Podmioty zwolnione od konieczności ponoszenia opłat.
  11. Wynagrodzenie komornika jako pochodna opłat egzekucyjnych.
    
 8. Transparentność czynności komornika
   
  1. Utrwalanie czynności przez rejestrację dźwięku i obrazu.
  2. Zakres pouczeń przy wszczęciu egzekucji – obligatoryjne informowanie o zakaz zajęć i ograniczeniach egzekucji (KPC oraz Prawo bankowe) oraz prawie złożenia wniosku o wyjawienie majątku.
  3. Rozszerzenie godzin prowadzenia czynności przez komornika, w tym szczególne regulacje związane z dłużnikiem będącym podmiotem gospodarczym.
  4. Zakres informacji, które komornik musi podawać w pismach do wierzyciela (nowa treść art. 763 KPC).
  5. Rozliczanie egzekucji i karta rozliczeniowa.
  6. Zaświadczenie o wyegzekwowanych kwotach.
  7. Plan podziału sum uzyskanych w egzekucji.
    
 9. Zakończenie postępowania egzekucyjnego
   
  1. Skuteczne, w tym częściowo, wyegzekwowanie roszczenia.
  2. Umorzenie postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia podstaw umorzenia z urzędu.
  3. Zakończenie postępowania w inny sposób niż umorzenie.
    
 10. Skarga na czynności komornika (nadzór administracyjny nad komornikiem, wyłączenie komornika, orzeczenia referendarza)
   
 11. Skutki zniesienia zakazów egzekucji w warunkach Tarczy 3.0 i utrwalenie oraz zwalczanie niektórych pozostałych ograniczeń
   
  1. Egzekucja z nieruchomości i warunki wnioskowania przez wierzyciela o możliwość egzekucji z pominięciem limitów kwotowych. Egzekucja z wynagrodzeń i świadczeń cywilnoprawnych (wzrost kwoty wolnej od potrąceń i jak go uniknąć).
    
 12. Pytania, dyskusja, analiza przypadków, wyjaśnianie wątpliwości

Wykładowca

Sędzia Sądu Rejonowego Przewodniczący Wydziału Egzekucyjnego, stale sprawujący nadzór nad egzekucją komorniczą, doświadczony i ceniony trener z zakresu windykacji i egzekucji sądowo - komorniczej.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczą w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 179 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 204 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** - wkrótce otwarcie hotelu po remoncie

Parking hotelowy płatny dodatkowo - 60 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.