Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze - najnowsze zmiany oraz ich zastosowanie praktyczne.

Warszawa / lub ONLINE
12-13 października 2020 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
14-15 grudnia 2020 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omawiamy m.in.: badanie przedawnienia roszczeń, warunki formalne pozwów, jak skutecznie doręczyć pismo - doręczenia po nowelizacji, nowe opłaty sądowe, zawezwanie do próby ugodowej, postępowanie procesowe i nowa pozycja banków, zgon dłużnika, zwrot kosztów procesu, postępowanie zabezpieczające, wniosek egzekucyjny, obowiązki komorników, koszty egzekucyjne wierzyciela, system opłat egzekucyjnych.

W 2019 r. weszły kolejno w życie przepisy nowych ustaw: o kosztach komorniczych i o komornikach sądowych, a także pakiet rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw. Ponadto w znacznym stopniu zmieniono ustawę o kosztach sądowych i gruntownie znowelizowano Kodeks postępowania cywilnego rozdzielając wejście w życie nowych przepisów na trzy różne terminy 21.08.2019 r., 07.11.2019 r. oraz 07.02.2020 r.

Cel szkolenia:

Przedstawienie praktycznych skutków funkcjonowania zmienionych regulacji prawnych, w szczególności w tej sferze, gdzie wywołuja one kontrowersje.

Do podstawowych problemów w zakresie funkcjonowania zmienionych przepisów należą:

 • dochodzenie roszczeń okresowych (odsetkowych) w kontekście badania przedawnienia roszczeń z urzędu przez sądy w postępowaniu rozpoznawczym i klauzulowym oraz komorników sądowych przy składaniu wniosków egzekucyjnych i w toku tego postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem przerwania biegu przedawniania poprzez instytucję uznania długu,
 • doręczenie korespondencji przez komornika sądowego oraz sposób dowodzenia przed sądem, że adres wskazany w pozwie jest adresem, pod którym pozwany przebywa,
 • stosowanie nowych rozwiązań fiskalnych w zakresie opłat i wydatków sądowych,
 • zasądzanie odsetek od przyznanych kosztów procesu oraz odpowiedni zapis w  dokumencie orzeczenia, w kontekście funkcjonowania działów windykacji i działów księgowych przypisujących należność do zapłaty,
 • obciążenie wierzyciela opłatami w komorniczych postepowaniach egzekucyjnych w kontekście funkcjonowania w obrocie tzw. wierzycieli pierwotnych i wtórnych oraz oczywistej niecelowości i ryzyka kierowania sprawy do egzekucji.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • dostosowanie postaw wierzycieli do rozwiązań, które już weszły w życie w dniu poczynając od 01.01.2019 r. i przedstawienie propozycji/wzorów pism takich jak pozew w części wykazującej nieprzedawnienie roszczenia, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i do komornika w części wykazującej nieprzedawnienie roszczenia,
 • przedstawienie na infografach funkcjonowania przepisów o przedawnieniu,
 • zminimalizowanie skutków fiskalnych zmian które weszły w życie w dniu 21 sierpnia 2019,
 • przedstawienie wzorów posiłkowych wniosków do sądu i do komornika w zakresie nowych przepisów o doręczeniach,
 • przedstawienie wzorów posiłkowych wniosków do sądu o prawidłowe klauzule wykonalności co do orzeczeń zasądzających odsetki,
 • zapoznanie się ze zmianami funkcjonującymi już w porządku prawnym, ich praktycznymi skutkami, między innymi wynikającymi z wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego, w których wyjaśnione zostały wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania przepisów dotyczących między innymi opłat komorniczych oraz przedstawienie zbioru istotnych orzeczeń sądów powszechnych w kontekście bieżących problemów stosowania ustaw komorniczych.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy windykacji, księgowości oraz członkowie zespołów prawnych wierzycieli publicznoprawnych i niepublicznoprawnych, którzy zajmują się egzekucją świadczeń pieniężnych na drodze cywilnoprawnej,
 • pracownicy działów windykacji działający w ramach tzw. "windykacji masowej”,
 • pracownicy zajmujący się windykacją i eksmisjami w podmiotach zarządzających lokalami (spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, biura zarządzania nieruchomościami w urzędach miast i gmin).
 • uczestnicy dotychczasowych szkoleń, którzy pragną zweryfikować nabytą dotąd wiedzę i własne doświadczenia z rosnącą liczbą praktycznych przypadków stosowania nowych przepisów odnotowanych przez trenera.

Metody szkoleniowe:

Wykład w oparciu o liczne przykłady praktyczne, wskazanie podstaw prawnych, omówienie orzecznictwa, analiza przypadków, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. NOWY MODEL BADANIA PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ:
   
  1. Przedawnienie roszczeń w procesie.
  2. Przedawnienie roszczeń w postępowaniu klauzulowym.
  3. Przedawnienie roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym.
  4. Przedawnienie roszczeń objętych "starymi", kilkukrotnie użytymi tytułami wykonawczymi.
  5. Przerywanie biegu przedawnienia – uznanie długu, skierowanie sprawy do sądu, wniosek o klauzulę wykonalności, kierowanie sprawy do komornika, ugody w warunkach przed i w toku postępowania egzekucyjnego.
  6. INFOGRAFY, WZORY ELEMENTÓW POZWU I WNIOSKÓW.
    
 2. Warunki formalne pozwów.
   
  1. Określanie roszczenia do zasądzenia przez Sąd, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zaliczania wpłat dokonywanych przez dłużnika przed wszczęciem postępowania sądowego w sytuacji, gdy dłużnik ma tylko jeden dług pieniężny albo dwa i więcej długów pieniężnych.
  2. Wysłanie dłużnikowi pokwitowania a wezwanie do zapłaty, przyjęcie korespondencji a przyjęcie pokwitowania,
  3. Określanie żądanych odsetek, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 01.01.2016 r.
  4. Określenie strony pozwanej, z uwzględnieniem konieczności podania numeru PESEL albo innego identyfikatora cyfrowego.
  5. Wykazanie w pozwie spełnienia warunku podjęcia mediacji lub innej polubownej próby załatwienia sporu przed skierowaniem go do sądu.
  6. Wykazanie w pozwie daty wymagalności roszczenia.
  7. Pozwy o eksmisję oraz wydanie rzeczy i ich koszty. Przejmowanie lokali opróżnionych bez postępowań o eksmisję.
  8. Podejmowanie czynności przeciwko osobom prawnym nie mającym reprezentacji jeszcze w toku postępowania o ustanowienie kuratora do reprezentowania tej osoby.
  9. Obowiązek wskazywania faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów.
  10. Obowiązek wykazywania, że strona sama nie może uzyskać dowodu.
  11. Określanie wymagalności roszczenia a oczywista bezzasadność powództwa i zagrożenie wyrokiem z art. 191(1) KPC.
    
 3. DORĘCZENIA WEDŁUG NOWELIZACJI. ROZWIĄZANIE PROBLEMU "ZNIKAJĄCEGO" DŁUŻNIKA.
   
  1. Znaczenie przywrócenia zasady badania swojej właściwości z urzędu przez sąd. "Żądanie" jej zbadania wyrażone w pozwie i cel tego działania.
  2. Właściwość sądu w sprawach przeciwko konsumentom i z powództwa konsumentów.
  3. Doręczenie pozwu / pierwszego pisma procesowego:
   1. nowy art. 139(1) KPC
   2. doręczenie przez komornika sądowego, jego skutki i koszty, potwierdzanie tego faktu,
   3. skutki "bezsilności" komornika – wskazanie aktualnego adresu albo wykazanie, że wskazany adres jest adresem, pod którym pozwany przebywa (Facebook, Instagram, inne media społecznościowe),
   4. przyśpieszenie umorzenia postępowania w razie zawieszenia na skutek braku adresu,
   5. wykluczenie stosowania przepisu w postępowaniu egzekucyjnym.
  4. Doręczanie podmiotom rejestrowanym w KRS i CEIDG.
  5. Elektroniczne doręczenia pomiędzy pełnomocnikami stron.
    
 4. NOWE OPŁATY SĄDOWE - WYMAGANIA FISKALNE W ZAKRESIE POZWÓW I PISM W POSTĘPOWANIU.
   
  1. Data wejście w życie nowych przepisów.
  2. Skutki zmian przepisów dla postępowań w toku.
  3. Zmiana stawek opłat od pozwów oraz środków odwoławczych.
  4. Opłata od wniosku za sporządzenie uzasadnienia orzeczenia. Brak obowiązku zwrotu nadwyżki.
  5. Zmiana stawek opłat kancelaryjnych.
  6. Opłaty nie podlegające zwrotowi:
   1. ¾ opłaty po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,
   2. niższe niż koszty zwrotu.
  7. Skutki prawne wniesienia pism (pozwu, środka zaskarżenia) nienależycie opłaconych przez:
   1. stronę reprezentowaną przez adwokata/radcę prawnego,
   2. stronę występującą bez adwokata/radcy prawnego,
  8. Rezygnacja z opłaty za wydanie "pierwotnego" tytułu wykonawczego.
  9. Wydatki obciążające strony (doręczenia komornicze, doręczenia zagraniczne wraz z tłumaczeniami).
  10. Ustawowe zwolnienie Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z kosztów sądowych i jego skutki w sferze postępowania egzekucyjnego.
    
 5. NOWY KSZTAŁT POSTĘPOWANIA O ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ.
   
  1. Zmiana opłaty za wezwanie do próby ugodowej.
  2. Wymagania formalne wniosku.
  3. Osnowa ugody jako załącznik do protokołu posiedzenia.
    
 6. WYBÓR POSTĘPOWAŃ PROCESOWYCH DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ. NOWA POZYCJA BANKÓW I INNYCH PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH WINDYKACJĘ MASOWĄ.
   
  1. Rezygnacja z formularzy w postępowaniach procesowych.
  2. Rozszerzenie zakresu spraw podlegających postępowaniu uproszczonemu.
  3. Zmiana zasad dopuszczalności łączenia roszczeń w pozwie w postępowaniu uproszczonym.
  4. Elektroniczne postępowanie upominawcze po zmianach (wykluczenie wydania nakazu zapłaty, korzyści z zapisów w systemie PESEL, skuteczne przerwanie biegu przedawnienia, zakończenie postępowania tylko przed e- Sądem, koszty postępowania umorzonego).
  5. Zmiany w postępowaniu upominawczym i postępowaniu nakazowym ( ograniczenie uprawnień banków do uzyskania nakazu zapłaty, likwidacja utrudnień w korzystaniu z postępowań).
  6. Powrót przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych.
  7. Specyfika postępowań z udziałem konsumentów.
  8. Właściwość sądu, w tym właściwość miejscowa po zmianach.
    
 7. Zgon dłużnika i jego znaczenie dla windykacji należności.
   
  1. Zgon przed skierowaniem sprawy do sądu. Ustalanie osób odpowiedzialnych za zobowiązanie. Celowość podejmowania postępowań przeciwko takim osobom.
  2. Spis inwentarza majątku spadkodawcy.
  3. Zgon w toku postępowania sądowego.
  4. Zgon po zakończeniu postępowania sądowego.
  5. Zgon w toku postępowania egzekucyjnego.
  6. Egzekucja długów spadkowych a egzekucja ze spadku długów osobistych – warunki formalne, zwalczanie przeszkód formalnych.
  7. Przerywanie biegu przedawnienia w sytuacji, gdy nie ustalono jeszcze spadkobierców. Kurator spadku (podstawy ustanowienia, podstawy pozwania go, podstawy prowadzenia egzekucji z jego udziałem).
    
 8. ZMIANY PRZEPISÓW O ZWROCIE KOSZTÓW PROCESU. RODZAJE NALEŻNYCH ODSETEK. ROZLICZANIE WŁASNYCH PEŁNOMOCNIKÓW.
   
 9. ZMIANY PRZEPISÓW O POSTĘPOWANIU ZABEZPIECZAJĄCYM.
   
  1. Sposoby zabezpieczenia. Tryb odwołania.
  2. Koszty postępowania przed sądem.
  3. Koszty postępowania przed komornikiem.
  4. Doręczenia w postępowaniu zabezpieczającym.
    
 10. Wniosek egzekucyjny i jego kształt w świetle nowelizacji przepisów:
   
  1. Pomocniczy wzór wniosku egzekucyjnego.
  2. Skutki składania wraz z wnioskiem egzekucyjnym kilku tytułów wykonawczych.
  3. Wnioskowanie o egzekucję z ruchomości (nowe uprawnienia wierzyciela w zakresie zajęcia ruchomości należących do małżonków).
    
 11. Nowe obowiązki komorników w zakresie ustalania majątku dłużnika:
   
  1. Nowy zakres art. 761 KPC – zwracanie się przez komornika do banków, spółdzielni, urzędów skarbowych i innych podmiotów o informacje. Ustawowe wykluczenie tych czynności jako poszukiwanie majątku.
  2. Czynności wykonywane przez komornika bezpłatnie (art. 801 KPC) – obligatoryjne zebranie informacji w trybie art. 761 KPC, w oparciu o dane z innych postępowań oraz wysłuchanie dłużnika w trybie art. 801(1) KPC,
  3. Skutki niezłożenia wykazu majątku przez dłużnika – grzywna, nakaz doprowadzenia celem złożenia wykazu, przekazanie sprawy komornikowi właściwemu.
  4. Odpłatne poszukiwanie majątku – koszty i przesłanki.
  5. Definicja poszukiwania majątku.
    
 12. Koszty egzekucyjne wierzyciela - wydatki egzekucyjne i koszty zastępstwa prawnego:
   
  1. Zakres wydatków.
  2. Zaliczka na wydatki.
  3. Rozliczanie wydatków.
  4. Ograniczenie koniecznych wydatków przy egzekucji z nieruchomości (likwidacja obligatoryjnych ogłoszeń prasowych, likwidacja opłaty za wykreślenie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości).
  5. Nowa kategoria zaspokojenia kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji.
  6. Zasady ściągania kosztów w trakcie egzekucji i orzekania o kosztach wierzyciela w trakcie postępowania, po zakończeniu postępowania.
    
 13. Nowy system opłat egzekucyjnych:
   
  1. Opłata jako należność Skarbu Państwa i skutki przyjęcia takiego rozwiązania prawnego.
  2. Rodzaje opłat.
  3. Opłata za poszukiwanie majątku, skutki fiskalne odnalezienie majątku.
  4. Opłaty przy skutecznej egzekucji (stawki i sposób poboru).
  5. Opłaty przy bezskutecznej egzekucji (stawki i sposób poboru).
  6. Wniosek wierzyciela o obniżenie opłaty.
  7. Sposób ukończenia postępowania przez komornika, a jego wpływ na opłatę egzekucyjną.
  8. Podmioty zwolnione od konieczności ponoszenia opłat.
  9. Wynagrodzenie komornika jako pochodna opłat egzekucyjnych.
    
 14. Transparentność czynności komornika:
   
  1. Utrwalanie czynności przez rejestrację dźwięku i obrazu.
  2. Zakres pouczeń przy wszczęciu egzekucji – obligatoryjne informowanie o zakaz zajęć i ograniczeniach egzekucji (KPC oraz Prawo bankowe) oraz prawie złożenia wniosku o wyjawienie majątku.
  3. Rozszerzenie godzin prowadzenia czynności przez komornika, w tym szczególne regulacje związane z dłużnikiem będącym podmiotem gospodarczym.
  4. Zakres informacji, które komornik musi podawać w pismach do wierzyciela (nowa treść art. 763 KPC).
  5. Rozliczanie egzekucji i nowa karta rozliczeniowa.
  6. Nowe zaświadczenie o wyegzekwowanych kwotach.
  7. Plan podziału sum uzyskanych w egzekucji.
    
 15. Zakończenie postępowania egzekucyjnego:
   
  1. Skuteczne, w tym częściowo, wyegzekwowanie roszczenia.
  2. Umorzenie postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia podstaw umorzenia z urzędu.
  3. Zakończenie postępowania w inny sposób niż umorzenie.
    
 16. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Sędzia Sądu Rejonowego Przewodniczący Wydziału Egzekucyjnego, stale sprawujący nadzór nad egzekucją komorniczą, doświadczony i ceniony trener z zakresu windykacji i egzekucji sądowo - komorniczej.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczą w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
12-13 października 2020 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
14-15 grudnia 2020 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00)