MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Kurs Prawa zamówień publicznych (3 dni). Specjalistyczne warsztaty praktyczne

Szkolenie 3-dniowe
Kurs z zamówień publicznych omawia: przygotowanie postępowania PZP, zamówienia podprogowe nie objęte reżimem PZP, zamówienia krajowe, zamówienia unijne, realizacja postępowania od strony Zamawiającego i od stromy Wykonawcy, umowa ws. zamówienia publicznego i jej monitorowanie, środki ochrony prawej i kontrola zamówień publicznych, przygotowanie dokumentów zamówienia przez Zamawiających, tworzenie oferty przez Wykonawcę i odpowiedzi na wezwania Zamawiającego.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

By prawidłowo realizować zadania związane z zamówieniami publicznymi, po stronie Zamawiającego, a także po stronie Wykonawcy, ważne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy, opartej przede wszystkim na znajomości Prawa zamówień publicznych oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce.

Proponujemy Państwu specjalistyczny kurs z Prawa zamówień publicznych, prowadzony przez wieloletniego praktyka po obu stronach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, byłego arbitra z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i certyfikowanego audytora.

Kurs umożliwi zapoznanie się w praktyczny sposób z przepisami ustawy PZP. Uwzględnia on potrzeby osób, które realizują zadania w oparciu o Prawo zamówień publicznych zarówno u Zamawiającego, jak i u Wykonawcy.

Cele szkolenia:

 • Kurs stanowi kompendium wiedzy z zakresu praktycznego zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
   
 • Udział w kursie pozwoli Uczestnikom zapoznać się z Prawem zamówień publicznych w sposób jasny, przejrzysty i zdobyć oraz rozwinąć umiejętności potrzebne do prawidłowej realizacji obowiązków na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi po obu stronach postępowania
   
 • Kurs stanowi przydatną analizę ustawy PZP - w celu optymalnego realizowania swoich zadań i praktycznego użytkowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uzyskanie od podstaw systematycznej wiedzy w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. ze zmianami,
   
 • uzyskanie kompetencji w zakresie praktycznego stosowania przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych - w odniesieniu do czynności przygotowawczych, czynności w postępowaniu zarówno powyżej jak i poniżej progów unijnych,
   
 • uzyskanie wiedzy i umiejętności tworzenia podstawowych dokumentów zamówienia - bezpiecznie, z nastawieniem na efektywne, celowe i oszczędne realizowanie zamówień (trener dodatkowo wyposaży Uczestników szkolenia w listy samokontroli oraz praktyczne wzory dokumentów),
   
 • zdobycie nowych kompetencji, utrwalenie i uzupełnienie posiadanej wiedzy i umiejętności potrzebnych zarówno od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy w realizacji zamówień objętych tematem szkolenia.

Podczas zajęć uczestnicy wchodzą w rolę organizatorów przetargu lub wykonawców, tworząc dokumenty przetargowe, oferty, oceniając oferty, rozstrzygając postępowania. W trakcie szkolenia będą rozstrzygane konkretne problemy, uczestnicy będą realizować wybrane czynności w postępowaniu i walczyć o swoje interesy w przetargu publicznym.

Grupa docelowa: 

 • Wszystkie osoby, które zajmują się/chcą zajmować się zamówieniami publicznymi po stronie Zamawiających - w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jednostek samorządowych, rządowych, szpitali, wojska, instytucji kultury, badawczych, uczelni państwowych, innych instytucji edukacyjnych, zamawiających sektorowych oraz wszystkich innych jednostek zobligowanych do stosowania ustawy PZP przy realizacji zakupów,
   
 • Wszystkie osoby, które zajmują się/chcą zajmować się zamówieniami publicznymi po stronie Wykonawców, tj. nieograniczonego kręgu różnych przedsiębiorców i firm
   
 • Szkoleniem powinny zainteresować się także osoby zarządzające, które chcą oddelegować na nie pracowników, którzy będą zajmować się realizacją postępowań albo przygotowaniem ofert lub prowadzeniem negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Metody prowadzenia zajęć:

 • wykład
 • analiza przypadku
 • ćwiczenia polegające na tworzeniu dokumentów przetargowych i ofert pod okiem trenera
 • burza mózgów oraz inne aktywizujące formy szkolenia

Program

DZIEŃ I, zajęcia w godz. 10.00-17.00

SESJA  I. WPROWADZENIE DO USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (zwanej dalej PZP)

 1. Cel i znaczenie ustawy PZP - krótkie wprowadzenie
 2. Systematyka ustawy PZP - jak z niej korzystać, a nie uczyć się ustawy na pamięć
 3. Najważniejsze definicje - które trzeba znać, dla właściwej interpretacji przepisów
 4. Do czego nie stosuje się Prawa zamówień publicznych – czyli wyłączenia z reżimu PZP
 5. Od jakich progów wartościowych stosuje się ustawę PZP i jak wyglądają podstawowe zasady realizacji zamówień publicznych

 SESJA II. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA

W ramach tej sesji: przykłady, schematy czynności, orzecznictwo, ćwiczenia, krótkie testy rozwiązywane wspólnie dla utrwalenia treści kursu

 1. Wstępne konsultacje rynkowe – etap przygotowania postępowania
 2. Udział Wykonawcy we wstępnych konsultacjach rynkowych – zasady, praktyki.  
 3. Inne czynności poprzedzające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - w tym analiza potrzeb i wymagań
 4. Opis przedmiotu zamówienia
 5. Szacowanie wartości zamówienia

SESJA III. ZAMÓWIENIA PODPROGOWE – NIE OBJĘTE REŻIMEM PZP

W ramach tej sesji: przykłady, schematy czynności, orzecznictwo, ćwiczenia, krótkie testy rozwiązywane wspólnie dla utrwalenia treści kursu

 1. Progi, realizacja, rekomendacje i praktyczne wskazówki
 2. Co to za zamówienia i jak ma ich szukać Wykonawca i brać w nich udział
 3. Przykłady dokumentacji w zamówieniach podprogowych
 4. Jak składać oferty w takich postępowaniach
 5. Jak Wykonawca może kwestionować realizację tych postępowań przez Zamawiających

DZIEŃ II, zajęcia w godz. 09.00-16.00

SESJA IV. ZAMÓWIENIA TZW. KRAJOWE - TRZY WARIANTY

W ramach tej sesji: przykłady, orzecznictwo, ćwiczenia, krótkie testy rozwiązywane wspólnie dla utrwalenia treści kursu

 1. Schemat czynności w trzech wersjach Zamawiającego
 2. Schemat czynności w trzech wersjach Wykonawcy
 3. Zastosowanie właściwych pozostałych przepisów
 4. Przykłady - analiza korzyści w trzech wersjach dla Zamawiającego i dla Wykonawcy
 5. Pozostałe dozwolone tryby w procedurze krajowej.

SESJA V. ZAMÓWIENIA - TZW. UNIJNE

W ramach tej sesji: przykłady, schematy procedur, orzecznictwo, ćwiczenia, krótkie testy rozwiązywane wspólnie dla utrwalenia treści kursu

 1. Analiza najważniejszych przepisów, ich znaczenie, skutki dla Wykonawców i dla Zamawiających
 2. Prezentacja przepisów dotyczących poszczególnych trybów
 3. Procedury otwarte i zamknięte
 4. Odformalizowanie i zasady realizacji trybu zamówienia z wolnej ręki od strony Zamawiającego i Wykonawcy.  

SESJA VI. REALIZACJA POSTĘPOWANIA: CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO W POSTĘPOWANIU I SPOJRZENIE OD STRONY WYKONAWCY

W ramach tej sesji: przykłady, orzecznictwo, ćwiczenia, krótkie testy rozwiązywane wspólnie dla utrwalenia treści kursu

 1. Ogłoszenia i inne dokumenty zamówienia – zakres treści, zasady opracowania, forma
 2. Katalog obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia
 3. Tzw. pozytywne warunki udziału i ich weryfikacja
 4. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich i podwykonawstwa
 5. Reguły w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych
 6. Zasady oceny ofert i procedura odwrócona
 7. Dobór kryteriów oceny ofert i ich zastosowanie
 8. Terminy związania ofertą – doprecyzowanie przepisów w dokumentach zamówienia
 9. Zasady ustalania i wnoszenia wadium
 10. Unieważnienie postępowania  
 11. Komunikacja z Wykonawcą - elektronizacja - problemy, rozwiązania, orzecznictwo

SESJA VII. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO I JEJ MONITOROWANIE

W ramach tej sesji: przykłady, krótkie testy rozwiązywane wspólnie dla utrwalenia treści kursu

 1. Najważniejsze zasady dotyczące umowy:
  1. Zakres obligatoryjnych zapisów w umowie
  2. Zakazy w zakresie rażąco nieproporcjonalnego kształtowania niektórych postanowień umowy
  3. Określenie klauzul niedozwolonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego
  4. Klauzule waloryzacyjne i ich konsekwencje dla Wykonawców
  5. Ugoda i pozostałe zmiany w zakresie umów
 2. Raport z realizacji zamówienia i jego konsekwencje dla Wykonawców

DZIEŃ III, zajęcia w godz. 09.00-16.00

SESJA VIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ I KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W ramach tej sesji: przykłady, krótkie testy rozwiązywane wspólnie dla utrwalenia treści kursu

 1. Zasady w zakresie rozpoznawania odwołań przez KIO  
 2. Wprowadzenie mechanizmów służących ujednoliceniu orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych
 3. Skarga na orzeczenie KIO - zmiany
 4. Wprowadzenie przepisów dotyczących systemu i zasad kontroli udzielania zamówień publicznych
 5. Wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości

SESJA IX. TWORZENIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA

W ramach tej sesji: arkusze samooceny w zakresie przygotowania warunków zamówienia

 1. Ogłoszenia i inne dokumenty zamówienia – przygotowanie przykładowych najważniejszych dokumentów
 2. Wezwania do wyjaśnień – uzupełniania dokumentów lub oświadczeń
 3. Ocena ofert – zasady i technika

SESJA X. PRZYGOTOWANIE OFERTY I ODPOWIEDZI NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCYCH

W ramach tej sesji: arkusze samooceny w zakresie przygotowania ofert

 1. Czynności  poprzedzająca przygotowanie oferty - nauka czytania przykładowych specyfikacji warunków zamówienia
 2. Sporządzanie na podstawie ogłoszeń lub specyfikacji przykładowych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 3. Sporządzanie odpowiedzi na wezwanie Zamawiających

 SESJA XI. PODSUMOWANIE SZKOLENIA. PRZYGOTOWANIE SAMODZIELNE WYBRANYCH DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA LUB OFERT

 1. Dyskusja podsumowująca
 2. Praktyczne wnioski w zakresie przygotowania się do pracy i prawidłowej realizacji zadań na stanowisku do spraw zamówień publicznych lub ds. ofertowania.
 3. Warsztat specjalisty: gdzie szukać wiedzy i jak rozwijać umiejętności, ścieżka kariery i optymalny dalszy rozwój –  praktyczne wskazówki i wskazanie przydatnych źródeł informacji

Wykładowca

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW).

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1890,00 zł + 23% VAT = 2324,70 zł brutto

1890,00 zł + VAT zw = 1890,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Hotele - pomoc w rezerwacjach

Współpracujemy z 4 hotelami.
W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Nie dokonujemy rezerwacji noclegów w innych hotelach, spoza poniższej listy.
Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.
 • Po dokonaniu rezerwacji cena nie ulegnie zmianie.
 • Rezerwacja może zostać przez Państwa anulowana do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego przyjazd.

Hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels (ceny orientacyjne):

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Hampton by Hilton Warsaw City Centre:

Hotel Hampton by Hilton, ul. Wspólna 72, Warszawa
Koszt przy rezerwacji zależy od terminu i dostępnych miejsc w hotelu.
Średnio ceny kształtują się na poziomie 350-650 zł (jedynka ze śniadaniem) i 450-850 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 317 27 00, https://www.hilton.com/pl/hotels/wawcthx-hampton-warsaw-city-centre/

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne, konieczność rezerwacji parkingu w wyprzedzeniem

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.