Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.

Warszawa / lub ONLINE
27-28 stycznia 2022 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (9.00 - 15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omówimy m.in.: zasady postępowania administracyjnego, podmioty i sposoby reprezentacji, doręczenia w postępowaniu administracyjnym, bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie, postępowanie administracyjne przed organem I instancji, mediacja w postępowaniu administracyjnym, milczące załatwienie sprawy, postępowanie odwoławcze, postępowanie o charakterze uproszczonym, zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych, postępowania w trybach nadzwyczajnych, a także zmiany wynikające ze stosowania przepisów szczególnych w stanie epidemii COVID-19.

Cel szkolenia:

Uczestnicy uzyskają kompendium niezbędnej wiedzy i jednocześnie praktyczne przygotowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych, zgodnie z przepisami k.p.a., zarówno w trybach zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych, a także z uwzględnieniem wszystkich stadiów postępowania administracyjnego.

Omówimy wszystkie zmiany w postępowaniu administracyjnym, które nastąpiły w ostatnim czasie oraz które wejdą w życie w najbliższym czasie, w tym również zmiany dotyczące elektronicznych doręczeń.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy uzyskają szczegółowe praktyczne omówienie następujących zagadnień:

 • specyfika postępowań prowadzonych w pierwszej instancji,
 • specyfika postępowań odwoławczych, w tym prowadzonych z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i postępowań prowadzonych w trybach nadzwyczajnych,
 • formy doręczeń w k.p.a., ze szczególnym uwzględnieniem doręczeń elektronicznych i przepisów k.p.a., które zostały wprowadzone w związku z koniecznością dostosowania prawa polskiego do rozporządzenia UE, tzw. eIDAS.

Szkolenie obejmuje swoim zakresem:

 1. Wszystkie dotychczasowe zmiany w k.p.a., w tym w szczególności koncentruje się na jednej z najobszerniejszych nowelizacji przepisów k.p.a., która obowiązuje od 1 czerwca 2017 r. i orzecznictwie sądów administracyjnych ukształtowanym po tej nowelizacji. Przedmiotem szkolenia będzie zatem zastosowanie nowych zasad ogólnych k.p.a., instytucji ponaglenia, mediacji, postępowań w trybie milczącego załatwienia sprawy, nowych reguł nakładania i udzielania ulg w spłacie administracyjnych kar pieniężnych oraz zmian w postępowaniu odwoławczym i postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
   
 2. W trakcie szkolenia zostaną również przybliżone praktyczne aspekty zmian wprowadzonych na mocy przepisów szczególnych obowiązujących w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19, w tym m. in. dotyczących udostępniania kopii akt postępowania, zawieszenia biegu terminów, doręczeń.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane w szczególności do praktyków, tj. pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej specjalistycznej wiedzy prawniczej i umiejętności z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad.

Metody szkoleniowe:

Wykład w oparciu o prezentację, omawianie przykładów, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

Dzień I

 1. Pojęcie i istota oraz zasady ogólne postępowania administracyjnego:
   
  • zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania k.p.a.,
  • źródła prawne w zakresie postępowania administracyjnego, w tym omówienie wszystkich ustaw zmieniających, począwszy od 1 czerwca 2017 r. oraz zmian projektowanych, będących przedmiotem trwającego procesu legislacyjnego,
  • przepisy intertemporalne i ich skutki dla trwających postępowań administracyjnych,
  • zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym i ich rola oraz zastosowanie na poszczególnych etapach prowadzonych postępowań administracyjnych i skutki naruszenia zasad ogólnych w kontekście kontroli sądowej,
  • omówienie zmian zasad ogólnych, obowiązujących od 1 czerwca 2017 r. i 30 kwietnia 2018 r. ( w tym zasady „in dubio pro libertate” – art. 7a k.p.a., zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasady równego traktowania - art. 8 k.p.a., zasady pewności prawa - uprawnionych oczekiwań – art. 8 § 2 k.p.a.; zasady współdziałania organów dla dobra postępowania - art. 8a k.p.a.; zasady polubownego rozstrzygania kwestii spornych - art. 13 k.p.a.; wyjątków od zasady pisemności i dodanego art. 14a k.p.a. w kontekście nowelizacji k.p.a. obowiązującej od 30 kwietnia 2018 r.).
    
 2. Podmioty postępowania administracyjnego i sposoby reprezentacji:
   
  • organ prowadzący postępowanie administracyjne (pojęcie organu, rodzaje, właściwość rzeczowa, miejscowa i instytucjonalna, upoważnienie do prowadzenia postępowania - pełnomocnictwo administracyjne),
  • wyłączenie organu i wyłączenie pracownika organu,
  • strona postępowania administracyjnego (pojęcie strony),
  • pełnomocnik, rodzaje pełnomocnictwa, w tym ustanowienie pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego, sposób jego dokumentacji,
  • inni uczestnicy postępowania administracyjnego.
    
 3. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym:
   
  • rodzaje doręczeń, w tym doręczenia elektroniczne,
  • dokumentowanie doręczenia i badanie skuteczności doręczenia,
  • doręczenia na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi,
  • skutki niedoręczenia pisma procesowego, w tym konsekwencje niedoręczenia decyzji,
  • zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów,
  • przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, zażalenia czy wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
    
 4.     Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie:
   
  • zmiany w art. 36–38 k.p.a., w tym zdefiniowane w art. 37 k.p.a. pojęcia bezczynności i przewlekłości,
  • ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości,
  • procedura rozpoznania ponaglenia,
  • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.
    
 5. Postępowanie administracyjne przed organem I instancji:
   
  • wszczęcie postępowania administracyjnego (z urzędu i na wniosek, odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego),
  • podanie i sposoby ich wnoszenia, braki formalne wniosku,
  • postępowanie wyjaśniające (w tym wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony, pojęcie dowodu i rodzaje środków dowodowych, reguły dowodowe, m.in. nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81a k.p.a.),
  • wydanie decyzji (rodzaje decyzji, elementy jej treści),
  • prawomocność a ostateczność i wykonalność decyzji administracyjnej,
  • środki zaskarżenia.
    
 6. Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania:
   
  • art. 106 § 6 i art. 106a k.p.a. – instytucja posiedzenia w trybie współdziałania, na wniosek strony, organu współdziałającego i z urzędu,
  • termin na zwołanie posiedzenia,
  • udział stron w posiedzeniu.
    
 7. Mediacja w postępowaniu administracyjnym:
   
  • jako nowa instytucja postępowania administracyjnego – zmiany dot. rozdziału 5a, art. 35 § 5, art. 83 § 4, art. 96a–96n, art. 263 § 1, art. 263a i art. 264 § 1a k.p.a.,
  • charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji - wielość stron, możliwość zawarcia ugody, sprawa, w której organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania - organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji,
  • dobrowolność mediacji,
  • kwestie poufności,
  • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia,
  • koszty mediacji.

Dzień II

 1. Milczące załatwienie sprawy (art. 1 pkt 1, art. 122a–122g, art. 151 § 3, art. 155a, art. 158 § 1 zd. 2, art. 162a k.p.a.):
   
  • cel instytucji milczącego załatwienia sprawy i jej istota,
  • przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do jej zastosowania,
  • milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda,
  • termin milczącego załatwienia sprawy,
  • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy.
    
 2. Postępowanie odwoławcze:
   
  • termin i tryb wniesienia odwołania,
  • warunki autokontroli organu I instancji,
  • postępowanie wstępne organu II instancji - badanie terminu wniesienia odwołania i jego dopuszczalności, postępowanie odwoławcze merytoryczne, rodzaje rozstrzygnięć podejmowanych w postępowaniu odwoławczym,
  • wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy a fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
  • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania,
  • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej,
  • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa,
  • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – wymogi formalne i tryb jego wnoszenia oraz rozpoznania,
  • doprecyzowana forma uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a.).
    
 3. Szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym:
   
  • specyfika postępowania uproszczonego,
  • maksymalny termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym; wyłączenie możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do przeprowadzonych dowodów,
  • ograniczenie postępowania dowodowego do dowodów przedstawionych przez stronę na etapie wszczęcia postępowania i dowodów możliwych do ustalenia przez organ na podstawie danych, którymi organ ten dysponuje.
    
 4. Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.):
   
  • definicja administracyjnej kary pieniężnej,
  • przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej,
  • odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia,
  • odsetki od kary zaległej,
  • terminy przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej,
  • terminy przedawnienia egzekucji takiej kary,
  • udzielenie ulgi w spłacie.
    
 5. Postępowania w trybach nadzwyczajnych:
   
  • wznowienie postępowania (przesłanki pozytywne i negatywne, właściwość organu, przedmiot postępowania, rodzaje rozstrzygnięć, wstrzymanie wykonania decyzji),
  • uchylenie decyzji na podstawie art. 154 k.p.a.,
  • stwierdzenie nieważności decyzji (przesłanki pozytywne i negatywne, właściwość organu, wstrzymanie wykonania decyzji; rodzaje rozstrzygnięć),
  • wygaśnięcie decyzji,
  • wyłączenia zastosowania przepisów o milczącym załatwieniu sprawy.

Wykładowca

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwentka aplikacji legislacyjnej, praktyk z około 18-letnim doświadczeniem w zakresie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych; od 2003 r. zawodowo związana z organami Inspekcji Transportu Drogowego, od 2007 r. Dyrektor Biura Prawnego, w latach: 2017 r. – 2019 r. – Dyrektor Generalny w urzędzie administracji publicznej, od 2019 r. Zastępca Dyrektora a następnie Dyrektor Departamentu Prawnego i radca prawny w urzędzie administracji publicznej.

Wykładowca postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji na uczelniach wyższych oraz trener wewnętrzny (łącznie ponad 1500 godzin przeprowadzonych szkoleń i wykładów), Ekspert w ramach projektów bliźniaczych w Turcji, Chorwacji i na Ukrainie mających na celu dostosowanie systemów prawnych ww. państw do prawa Unii Europejskiej.

Autorka publikacji książkowych i artykułów z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa transportu drogowego, a także komentarzy do ustaw: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o transporcie drogowym, o drogach publicznych, transporcie kolejowym oraz rozporządzeń prawa Unii Europejskiej.

Przewodniczący Zespołu wdrożeniowego RODO w jednostce administracji publicznej i Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
27-28 stycznia 2022 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (9.00 - 15.00)