MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje
Zapytaj o to szkolenie

Zapytaj o termin tego szkolenia

KURS online: Sporządzanie operatów wodnoprawnych - teoria i praktyka w 5 dni (weekendy)

Pokaż informację o przetwarzaniu danych

>

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

KURS online: Sporządzanie operatów wodnoprawnych - teoria i praktyka w 5 dni (weekendy)

Kurs 5-dniowy, warsztaty
W trakcie kursu omówimy m.in. zagadnienia: sporządzanie elementów operatów wodnoprawnych, m.in. na usługi wodne i wykonanie urządzeń wodnych, prawa i obowiązki użytkownika wody i urządzenia wodnego, analiza przykładowego operatu.

Opis szkolenia

Kurs jest dedykowany wszystkim osobom na poziomie początkującym oraz średniozaawansowanym, które zamierzają nabyć umiejętność samodzielnego wykonywania operatów wodnoprawnych.

W trakcie 5 dniowego kursu omówimy niezbędne podstawy teoretyczne (2 dni) oraz odbędą się warsztaty (3 dni), w ramach których uczestnicy będą samodzielnie wykonywać poszczególne elementy operatów wodnoprawnych przy aktywnym nadzorze trenera, który będzie udzielał niezbędnego wsparcia.

Kurs jest rozszerzoną wersją 2-dniowego szkolenia na temat Sporządzania operatów wodnoprawnych, które również znajduje się w ofercie Firmy. Czas trwania kursu (5 dni) umożliwia rozszerzenie części zarówno teoretycznej jak i praktycznej.

Cele szkolenia:

 • Przekazanie wiedzy na temat wszystkich aspektów prawnych obejmujących ustawę z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne oraz rozporządzeń wykonawczych, które są niezbędne do wykonywania operatów wodnoprawnych
 • Analiza przykładowego operatu
 • Przeprowadzenie warsztatów samodzielnego sporządzania elementów operatu.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • uzyskanie wiedzy na temat aspektów prawnych gospodarki wodno-ściekowej wynikających z ustawy Prawo wodne,
 • zdobycie praktycznych umiejętności samodzielnego sporządzania elementów operatów wodnoprawnych m.in. na usługi wodne i wykonanie urządzeń wodnych,
 • uzyskanie wiedzy w zakresie określania praw i obowiązków użytkownika wody i urządzenia wodnego, wynikających z ustawy Prawo wodne oraz w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.

Adresaci szkolenia:

 • konsultanci/ pracownicy biur projektowych i konsultingowych/ eksperci do spraw ochrony środowiska,
 • pracownicy działów ochrony środowiska,
 • pracownicy organów administracji publicznej, w tym wydający pozwolenia wodnoprawne,
 • przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Zajęcia są realizowane na poziomie początkującym oraz średniozaawansowanym,

Metody szkoleniowe:

Prezentacja PowerPoint, wykład w oparciu o przykłady praktyczne, analiza przykładów, praca samodzielna uczestników przy nadzorze trenera, dyskusja nt. popełnionych błędów oraz porady przy rozwiązywaniu konkretnych problemów, wyjaśnianie wątpliwości, odpowiedzi na pytania.

Szkolenie realizowane w formie online. Nie nagrywamy zajęć. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

CZĘŚĆ I

PODSTAWY TEORETYCZNE niezbędne do wykonywania operatów wodnoprawnych

Czas trwania: 2 dni, sobota - niedziela (godz. 8.30-11.00 i 11.30-13.30)

Pierwsza część kursu (2 dni) to szczegółowe omówienie i wyjaśnienie, na przykładach, wszystkich aspektów prawnych obejmujących ustawę z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne oraz rozporządzeń wykonawczych, które są niezbędne do wykonywania operatów wodnoprawnych.

ZAGADNIENIA:

 1. Organizacja gospodarki wodnej - zadania i kompetencje.
   
 2. Najnowsze zmiany w ustawie Prawo wodne.
   
 3. Nowe Plany gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy oraz zaktualizowane cele środowiskowe dla jednolitych części wód; derogacje od osiągnięcia celów środowiskowych w ramach IIaPGW – zmiany obowiązujące od 23 marca 2023 r.
   
 4. Prawo wodne a podział wód. Obowiązki właścicieli rzek.
   
 5. Rodzaje urządzeń wodnych oraz ich legalizacja.
   
 6. Zasady korzystania z wód. Zmienione podejście w kontekście wód opadowych i roztopowych.
   
 7. Instrument zarządzania zasobami wodnymi - zgody wodnoprawne: pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne, oceny wodnoprawne, decyzje zwalniające.
   
 8. Rodzaje pozwoleń wodnoprawnych.
   
 9. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
   
 10. Operaty wodnoprawne – zakres i wymagania. Streszczenie nietechniczne.
   
 11. Strony postępowania wodnoprawnego.
   
 12. Zgłoszenie wodnoprawne jako instrument w korzystaniu z wód.
   
 13. Tryb wydawania pozwolenia wodnoprawnego. Przegląd warunków pozwolenia wodnoprawnego.
   
 14. Proces inwestycyjny w kontekście Prawa wodnego. Warunki realizacji inwestycji.
   
 15. Pozwolenia zintegrowane a warunki poboru wody oraz wprowadzania ścieków do środowiska zgodnie z ustawą Prawo wodne oraz Prawo ochrony środowiska.
   
 16. Analiza przypadku.


CZĘŚĆ II

WARSZTATY - omówienie przykładowego operatu, ćwiczenia w samodzielnym sporządzaniu elementów operatu.

Czas trwania: 3 dni, sobota-niedziela oraz sobota (godz. 8.30-11.00 i 11.30-13.30)

Druga część kursu to zajęcia warsztatowe - będziemy analizować przykładowy operat wodnoprawnny na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne a także powiemy o źródłach pozyskiwania danych niezbędnych do wykorzystania przy opracowywaniu operatów wodnoprawnych.

Głównym punktem tej części kursu jest podjęcie próby samodzielnego sporządzania przez uczestników poszczególnych elementów operatu wodnoprawnego przy nadzorze wykładowcy, który aktywnie będzie monitorował efekty pracy poszczególnych osób i udzielał im konkretnych podpowiedzi i porad, niezbędnych do należytego wykonania zadania.

ZAGADNIENIA, jakie będą poruszane i wyjaśniane podczas realizowania warsztatów:

 • określenie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
   
 • analiza zgodności zamierzonego korzystania z wód w kontekście celów środowiskowych ustalonych dla jednolitych części wód (JCW) w Planie gospodarowania wodą dla obszaru dorzecza,
   
 • poznanie zasad wyznaczania stron postępowania w operatach wodnoprawnych,
   
 • określanie zasięgu oddziaływania na odbiornik wprowadzanych do niego ścieków lub wód,
   
 • określanie wpływu zrzucanych ścieków na wody odbiornika,
   
 • ustalanie warunków zrzutu ścieków oraz wód opadowych i roztopowych do środowiska oraz zewnętrznych systemów kanalizacyjnych,
   
 • określanie częstotliwości i zakresu monitoringu ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
   
 • obliczanie ilości wód opadowych i roztopowych z odwodnienia powierzchni,
   
 • obliczanie równoważnej liczby mieszkańców (RLM), ładunków zanieczyszczeń oraz minimalnego procenta redukcji,
   
 • wyszukiwanie jednolitych części wód (JCW) oraz charakterystycznych dla nich informacji,
   
 • wyszukiwanie danych w zakresie stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego jednolitych części wód (JCW),
   
 • pozyskiwanie informacji o formach ochrony przyrody znajdujących się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód,
   
 • określanie obowiązków wobec osób trzecich w związku z zamierzonym korzystaniem z wód lub planowanym wykonaniem urządzeń wodnych,
   
 • wyszukiwanie danych o aglomeracjach wyznaczanych w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) niezbędnych przy sporządzaniu operatu wodnoprawnego,
   
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
   
 • kiedy dla przedsięwzięcia należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne a kiedy zgłoszenie wodnoprawne,
   
 • kiedy warunki emisyjne w zakresie poboru wód i zrzutu ścieków ustala się w pozwoleniu wodnoprawnym a kiedy w pozwoleniu zintegrowanym,
   
 • sporządzanie opisu prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającego określeń specjalistycznych,
   
 • omówienie załączników tekstowych i graficznych operatu wodnoprawnego,
   
 • omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu operatów wodnoprawnych,
   
 • przedstawienie etapu składania dowodów w postępowaniu administracyjnym o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego,
   
 • omówienie procesu wydawania pozwolenia wodnoprawnego (wezwanie, wszczęcie postępowania, terminy).

Wykładowca

Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych.

Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz członek Grupy Roboczej ds. ocen oddziaływania na środowisko, działających przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Wykładowca i trener z kilkuletnim doświadczeniem specjalizujący się w tematyce związanej z gospodarką wodno-ściekową, autor artykułów z zakresu ochrony środowiska.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy. Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

WIELE SZKOLEŃ REALIZUJEMY HYBRYDOWO, by umożliwić Państwu wybór dogodnej formy udziału w szkoleniu. Część uczestników jest w sali szkoleniowej, a część osób łączy się ze szkoleniem zdalnie. Niezależnie od formy udziału w szkoleniu, zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki.

Cena

2980,00 zł + 23% VAT = 3665,40 zł brutto

2980,00 zł + VAT zw = 2980,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.

Opinie naszych klientów

Mała, różnorodna i otwarta na współpracę grupa uczestników. Wykładowca P. Monika bardzo uważna, otwarta na dialog, wspierająca, udzielająca na bieżąco informacji zwrotnej/wskazówki.

Uczestnik szkolenia z Inteligencji emocjonalnej

Spokój prowadzącej i odpowiednie tempo szkolenia mimo dużego zakresu materiału. Odpowiedzi na pytania świadczące o gigantycznej wiedzy i wysokich umiejętnościach miękkich
 

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym obsługi LinkedIna. Miesiąc po wdrożeniu wskazówek od prowadzącej, zyskałam pierwszego klienta z tego źródła. To najlepszy dowód, że wiedza ze szkolenia sprawdziła się w praktyce.

Uczestnik szkolenia z LinkedIn

Trenerka jest praktykiem i sama sobą prezentuje wszystko to, o czym mówi na szkoleniu, jej sposób mówienia, artykulacji, intonacji dokładnie pokazują jak powinna wyglądać prawidłowa emisja głosu. Do tego ma dużą wiedzę w tym temacie i jest bardzo sympatyczną osobą, która potrafi się fajnie dopasować do grupy i zadbać o miłą atmosferę podczas całego warsztatu. Doceniam też bardzo dobrą organizację samego warsztatu, sali oraz kontakt i pomocność Pani Justyny.

Uczestnik szkolenia z Wystąpień publicznych

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, szkolenie w przystępny i zrozumiały sposób przeprowadzone. Jednym słowem super.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego w administracji

Nieszablonowe podejście do tematu. Poruszenie dużej ilości trudnych zagadnień oraz rzetelne odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Poza wysokim podmiotem merytorycznym, super sposób prowadzenia - prowadząca ma predyspozycje, aby ciekawie prowadzić szkolenie, przekazywać wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Potwierdzenie, a w zasadzie doprecyzowanie, niektórych tematów związanych z emisją do powietrza. Pani prowadząca posiada dużą wiedzę jak i praktykę którą trudno zastąpić jest wiedzą książkową.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Duża wiedza, z praktycznym naciskiem Pani prowadzącej. Wysoka interaktywność z grupą, dzięki czemu każdy miał szansę dowiedzieć się tego czego potrzebował. Często takie szkolenie to dużo suchej teorii, na szczęście w tym przypadku tak nie było.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Profesjonalnie poprowadzone szkolenie, prowadząca potrafiła dostarczyć informację (również wynikającą z pytań) w sposób zrozumiały, poparty przykładami.

Uczestnik szkolenia z Prawa ochrony środowiska

Dzięki indywidualnemu podejściu JGT zostało stworzone szkolenie połączone z sesjami między dniami warsztatowymi, które wymuszało na nas wdrażanie w praktykę przerabianego teoretycznie materiału. To była bezcenna korzyść dla naszej organizacji.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Najbardziej w szkoleniu podobała mi się dynamika pracy z grupą. Trener w sprawny sposób połączył kawał skomplikowanej (i wydającej się na początku nudną) teorii z dyskusją z uczestnikami, wplatając też kilka ćwiczeń, które rozruszały nas i były jakby metaforą przerabianego materiału - dzięki czemu byliśmy skoncentrowani na zajęciach i łatwiej było przyswoić najważniejsze kwestie.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Profesjonalne przekazanie konkretnej wiedzy (często na przykładach), wiedza trenera, dokładne trzymanie się harmonogramu, w tym wyznaczonych przerw w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia z PUESC i SENT

Konkretne i przejrzyste komunikaty, prowadząca doceniała pracę grupy, po szkoleniu czuję motywację do samorozwoju.

Uczestnik szkolenia z Obsługi klienta w urzędzie

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, odnoszenie się do zadanych w ankiecie pytań/problemów, udzielanie konkretnych odpowiedzi.

Uczestnik szkolenia z Taksonomii UE

Styl Pana Prowadzącego!! Super!! Aktywne udzielanie informacji przez prowadzącego na zadawane pytania, jak również wyjaśnianie wszystkich przypadków dotyczących zamówień publicznych.
 

Uczestnik szkolenia z Zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Najbardziej podobał mi się przekaz wiedzy, którą posiada pani prowadząca, jej podejście do każdego uczestnika. Jak dla mnie prowadząca to skarbnica wiedzy, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Zarówno teoria jak i praktyka była bardzo różnorodna, przez co człowiek chłonął wiedzę jak gąbka. Dziękuję :)

Uczestnik szkolenia z Zarządzania zespołem

Wyjaśnienie zagadnień bardzo jasno, podając przykłady bardzo przydatne, na żywym organizmie, co ułatwia pracę z aplikacją. Dużo podpowiedzi, jak agregować dane wykorzystywane w raportach.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Podejście do zagadnienia, angażowanie uczestników do interakcji, oraz odniesienia do istniejących rozwiązań w innych organizacjach. Bardzo ważne przy tego typu zagadnieniach jest wskazanie istniejących trendów i rozwiązań.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Płynne, jasne i logiczne wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości. Kontakt prowadzącego, odpowiadanie na pytania bardzo szybko. Wiedza w przekazana w sposób rewelacyjny, bez konieczności notowania, wszystko zostaje w głowie.

Uczestnik szkolenia z Odpadów medycznych

Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, która w bardzo wyczerpujący sposób odpowiadała na wszystkie pytania, upewniając się za każdym razem że temat został na pewno zrozumiany, przez pytającego.

Uczestnik szkolenia z Transgranicznego przemieszczania odpadów

Wiedza, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, w pełni profesjonalna postawa, prezencja, naturalny sposób mówienia, dykcja, całokształt prowadzenia bardzo profesjonalny, a jednocześnie naturalny - podawanie przykładów z życia - kierowanie pytań do ogółu, a nie do konkretnych osób, co często powoduje stres i niekomfortową atmosferę - świetne materiały szkoleniowe.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Jasne i klarowne przedstawienie zagadnień. Nie pomijanie odpowiedzi na pytania uczestników, wręcz merytoryczne odpowiadanie na nie od razu po zadaniu pytania bądź przedstawieniu danego kazusu.

Uczestnik szkolenia z Procesu budowlanego

Liczne przykłady, profesjonalizm wykładowcy, podejście do tematu poza utartymi schematami.

Uczestnik szkolenia z Windykacji

Ogromna wiedza prowadzącego przekazywana w bardzo przystępny sposób, ciekawe przykłady z praktyki i duże poczucie humoru prowadzącego stworzyło bardzo przyjemną atmosferę na szkoleniu

Uczestnik szkolenia z KPA

Przygotowanie szkolenia (przesłanie dużo wcześniejsze materiałów, pomoc w trakcie szkolenia, uzupełnianie materiałów na bieżąco) - jest to najlepiej przygotowane szkolenie online na jakim byłam. Przygotowanie prowadzącego - niesamowita wiedza, rzadko zdarza się, aby prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Reklamacji, rękojmi, gwarancji

Sposób przedstawiania problemów przez prowadzącą, której podejście powoduje, że przestajemy się bać tych trudnych zagadnień i "idziemy z Nią na spacerek", żeby sklasyfikować jakąś mieszaninę. Tłumaczy w przystępny sposób, także już nie boimy się tych tematów. Z prowadzącą jest: patrzcie to jest proste, trzeba tylko zwrócić uwagę na parę rzeczy, a nie: patrzcie jakie trudne. Za to Ją uwielbiam i będę polować na kolejne szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego i wprowadzenie super atmosfery. Wiele się dowiedziałam i na pewno wykorzystam tę wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Efektywnej komunikacji

Bardzo profesjonalne przygotowanie tematu. Całościowe pokazanie funkcjonowania stresu w organizmie, bardzo przydatne ćwiczenia praktyczne oraz materiały. Bardzo dobra atmosfera, brak dystansu wykładowcy do uczestników.

Uczestnik szkolenia z Radzenia sobie ze stresem

Prowadząca szkolenie była rewelacyjna, świetna wiedza merytoryczna, chętna do odpowiedzi na pytania, otwarta, nieoceniająca. Bardzo pozytywny odbiór szkolenia, wg mojej opinii głównie z uwagi na osobę Pani Sędzi prowadzącej szkolenie.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego

Prowadzenie i praktyka. Jestem zachwycona tym, że szkolenie prowadzone było przez osobę z dużym doświadczeniem.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Przede wszystkim trenerka mówiła ciekawe, co w przypadku szkoleń online jest sztuką. Prowadzone wartko, ale nie za szybko. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania widoczna była praktyczna wiedza. Nie nudziłam się.

Uczestnik szkolenia z Prawa budowlanego