MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje
Zapytaj o to szkolenie

Zapytaj o termin tego szkolenia

Opłaty adiacenckie. Uwarunkowania prawne i metodyczne dotyczące czynności organów w procesie wyceny nieruchomości. Określanie stanu nieruchomości

Pokaż informację o przetwarzaniu danych

>

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opłaty adiacenckie. Uwarunkowania prawne i metodyczne dotyczące czynności organów w procesie wyceny nieruchomości. Określanie stanu nieruchomości

Szkolenie 1-dniowe
Szkolenie z opłat adiacenckich obejmuje m.in. zagadnienia: opłaty adiacenckie, wykaz synchroniczny, informacja o stanie nieruchomości, podział nieruchomości, połączenie i podział, scalanie i podział, rozporządzanie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 27.07.2021.

Poniższe opisy: ONLINE (hybrydowo) lub Warszawa (hybrydowo) oznaczają, że w tych terminach planowana jest realizacja szkolenia hybrydowego, tzn. część uczestników jest w sali szkoleniowej, a część łączy się zdalnie. Cena szkolenia różni się w zależności od wybranej formy uczestnictwa.

Opis szkolenia

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z opłatami adiacenckimi w kontekście działań podejmowanych przez pracowników organów administracji, w ujęciu praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mogących budzić wątpliwości, z omówieniem przykładów orzecznictwa sądów administracyjnych.

Podczas szkolenia omówimy i przeanalizujemy następujące zagadnienia:

 • opłaty adiacenckie związane z podziałem, połączeniem i podziałem, oraz scaleniem i podziałem nieruchomości,
 • uwarunkowania prawne i metodyczne dotyczące czynności organów w procesie wyceny nieruchomości,
 • aspekty prawidłowości określania stanu nieruchomości.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 1. Uczestnicy poznają szczególne przypadki relacji pomiędzy danymi przedmiotowymi zawartymi w ewidencji gruntów a wpisami w KW, w aspekcie poprawności przyjmowania zasięgu praw do nieruchomości - zagadnienie istotne m.in. przy ustalaniu opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości w wyniku podziału, połączenia i podziału,
   
 2. Wyjaśniona będzie problematyka dotycząca tzw. wykazu synchronizacyjnego, dokumentu istotnego w przypadku rozbieżności danych zawartych w ewidencji gruntów i KW,
   
 3. Omówione zostaną proceduralne podobieństwa i różnice pomiędzy podziałem nieruchomości (podziały geodezyjne i podziały prawne), połączeniem i podziałem oraz scaleniem i podziałem,
   
 4. Wskazane zostaną uwarunkowania prawne i metodyczne dotyczące opłat adiacenckich, będących wynikiem procedur przekształcania struktury przestrzennej, wskazanych w punkcie 3, dotyczące w szczególności:
  • dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości,
  • stanu nieruchomości przed i po podziale, połączeniu i podziale, scaleniu i podziale, w tym kwestii dotyczących planowanej do wybudowania infrastruktury przy scaleniu i podziale nieruchomości,
  • problematyki odszkodowań za działki wydzielone pod drogi publiczne i związanych z tym negocjacjami,
  • zagadnienia dotyczącego możliwych ilości nieruchomości przed połączeniem i podziałem oraz po połączeniu i podziale, w związku z wydzielaniem dróg wewnętrznych,
  • służebności obciążających nieruchomości dla stanu przed scaleniem i podziałem oraz po scaleniu i podziale oraz ich wpływu na wartość określaną w celu ustalenia opłat adiacenckich,
  • problemów prawnych i metodycznych dotyczących opłat adiacenckich i odszkodowań w odniesieniu do władających gruntami.
    
 5. Omówione będą przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych, dotyczące relacji pomiędzy organem administracji a rzeczoznawcą majątkowym w kwestii informacji dotyczących stanu nieruchomości.

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy administracji zajmujący się w szczególności problematyką podziałów nieruchomości i opłat adiacenckich z nimi związanych
 • Rzeczoznawcy majątkowi (możliwość uzyskania punktów niezbędnych do udokumentowania obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych - Dz.U.2018 poz.811)

Metody szkoleniowe:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu opartego o liczne przykłady praktyczne. Wykładowca odpowiada na pytania i wyjaśnia wątpliwości uczestników szkolenia:

 • Prezentacja multimedialna z podaniem m.in. praktycznych przykładów dotyczących wykazów synchronizacyjnych w oparciu o materiały kartograficzne,
 • Przykłady dotyczące uwarunkowań metodycznych związanych z określaniem wartości do celów opłat adiacenckich,
 • Przykłady rozstrzygnięć sądowych.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Wprowadzenie - podstawowe źródła informacji o nieruchomościach dotyczące przedmiotu wyceny i związanego z tym zasięgu wycenianych praw
   
  1. Najistotniejsze zmiany dotyczące danych ewidencyjnych działek, budynków i lokali wynikające z Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków – Dz.U. z 2021 r. poz. 1390,
    
  2. Relacje pomiędzy danymi przedmiotowymi dotyczącymi nieruchomości zawartymi w ewidencji  gruntów i budynków oraz KW,
    
  3. Czy zawsze dane przedmiotowe z egib są wiążące dla przyjmowania zasięgu praw – studium przypadku, prezentacja danych kartograficznych,
    
  4. Co to jest wykaz synchronizacyjny, kiedy jest wymagany, jakie zawiera dane – przykłady wykazów,
    
  5. Relacja: stan nieruchomości - przeznaczenie.
    
 2. Podział nieruchomości
   
  1. Podziały prawne i podziały ewidencyjne,
    
  2. Uwarunkowania prawne dotyczące opłat adiacenckich
   • opłata obligatoryjna czy fakultatywna?
   • wyłączenie możliwości ustalenia opłaty,
     
  3. Aspekty metodyczne dotyczące określania wartości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej – studium przypadku na bazie czynności dotyczących oceny prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych w trybie art. 157 ugn:
   • jedna czy dwie bazy danych?
   • kryteria planistyczne doboru nieruchomości podobnych,
   • wycena wartości praw do nieruchomości czy do dzielonej działki?
   • czy można dwa razy ustalić opłatę adiacencka dla tej samej nieruchomości?
   • sumowanie wartości działek – czy tylko dla stanu po podziale nieruchomości czy również dla stanu przed podziałem - skutki przyjęcia określonych założeń w tym zakresie.
     
  4. Problematyka odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne:
   • negocjacje z właścicielem czy byłym właścicielem? – przykłady rozstrzygnięć sądów,
   • daty istotne dotyczące odszkodowania,
   • stan nieruchomości w zależności od daty negocjacji.
     
 3. Połączenie i podział nieruchomości
   
  1. Istota i uwarunkowania prawne tego procesu przekształcania struktury przestrzennej, podobieństwa i różnice w stosunku do podziału nieruchomości,
    
  2. Przedmiot wyceny  - stan przed połączeniem i podziałem oraz po dokonaniu połączenia i podziału; czynniki wzrostu wartości,
    
  3. Problematyka ilości nieruchomości dla stanu przed oraz po dokonaniu połączenia i podziału,
    
  4. Rola organów oraz rzeczoznawcy majątkowego na poszczególnych etapach postępowania.
    
 4. Scalenie i podział nieruchomości
   
  1. Organy prowadzące postępowanie oraz treść rozstrzygnięć w tym zakresie, w szczególności skutków wynikających z uchwały o scaleniu i podziale, w aspekcie związanym z opłatami adiacenckimi,
    
  2. Problematyka dotycząca uwzględniania części składowych nieruchomości,
    
  3. Daty istotne dotyczące scalenia i podziału – rozbieżności  i wątpliwości wynikające z przepisów ugn i przepisów wykonawczych do ustawy,
    
  4. Uwzględnianie w procesie wyceny planowanej do wybudowania infrastruktury – zasadność i celowość takiego warunku,
    
  5. Problemy metodyczne dotyczące służebności oraz kwestii władania w postępowaniu dotyczącym opłat adiacenckich z tytułu scalenia i podziału.
    
 5. Relacje pomiędzy organem a rzeczoznawcą majątkowym w aspekcie informacji o stanie nieruchomości – przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych.
   
 6. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Mgr inż. geodeta, posiada uprawnienia geodezyjne w zakresie podziałów, rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych, pomiarów sytuacyjno – wysokościowych oraz inwentaryzacyjnych. Rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami, Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych. Wieloletni przewodniczący komisji opiniującej przy stowarzyszeniu rzeczoznawców majątkowych, członek kolegium arbitrażowego, członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Wieloletni pracownik administracji samorządowej - m.in. pełnil funkcję z-cy dyrektora ds. gospodarki nieruchomościami w urzędzie marszałkowskim a także z-cy naczelnika wydziału (pion ewidencji gruntów, wywłaszczeń, regulacji stanów prawnych, podziałów i rozgraniczeń nieruchomości) w urzędzie miasta.

Od ponad 15 lat jest wykładowcą na studiach podyplomowych na kilku uniwersytetach, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji dotyczące tematyki związanej z oceną operatów szacunkowych sporządzanych dla potrzeb postępowań administracyjnych. Posiada 25 – letnie doświadczenie zawodowe w gospodarce nieruchomościami.

Miejsce

Miejsce realizacji szkolenia wskazane jest na górze strony, bezpośrednio pod terminem szkolenia. Szkolenie może być realizowane ONLINE, stacjonarnie (w sali szkoleniowej) lub hybrydowo (jednocześnie w sali szkoleniowej i ONLINE).

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy. Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

WIELE SZKOLEŃ REALIZUJEMY HYBRYDOWO, by umożliwić Państwu wybór dogodnej formy udziału w szkoleniu. Część uczestników jest w sali szkoleniowej, a część osób łączy się ze szkoleniem zdalnie. Niezależnie od formy udziału w szkoleniu, zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki.

Cena

Cena szkolenia podana jest na górze strony, obok terminu szkolenia i przycisku ZAPISZ SIĘ. Dla szkoleń hybrydowych (realizowanych jednocześnie w sali szkoleniowej i ONLINE) - cena szkolenia różni się w zależności od formy udziału w szkoleniu.

UDZIAŁ W FORMIE ONLINE:

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia (wystawiany pod warunkiem obecności na co najmniej 80% zajęć), zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

UDZIAŁ W FORMIE STACJONARNEJ:

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia (wystawiany pod warunkiem obecności na co najmniej 80% zajęć).


Ważne informacje:

 • Do podanej ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych, szkolenie podlega zwolnieniu z VAT.

 • Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

 • Cena szkolenia nie obejmuje noclegu. Osoby zainteresowane noclegiem mogą skorzystać z naszej pomocy przy dokonaniu rezerwacji, poniżej informacje o dostępnych możliwościach.

 • SPOSÓB PŁATNOŚCI: Płatność może być dokonana po zrealizowanej usłudze, gdy zgłaszającym jest instytucja publiczna, a także w przypadku innych zgłaszających, o ile taka forma płatności zostanie zaakceptowana przez organizatora. Organizator akceptuje wydłużone terminy płatności. Prosimy o wskazanie preferowanej formy płatności na formularzu zgłoszeniowym.

 • Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji usługi znajdują się w Regulaminie


Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.

Opinie naszych klientów

Przyjazna, luźna atmosfera, czułam się niezwykle komfortowo, szeroka wiedza, którą posiada wykładowca, przedstawienie różnych perspektyw, luźne ćwiczenia, które powodują przemyślenia.

Uczestnik szkolenia z Asertywności

Bardzo wysoka wiedza merytoryczna wykładowcy, omawianie przykładów oraz profesjonalne udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Audytu i kontroli w zamówieniach publicznych

Pani prowadząca! Ma niesamowitą wiedzę i każde szkolenie to kolejna dawka wiedzy, przekazana w sposób nie pozostawiający żadnych niejasności.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Prowadząca prezentuje bardzo holistyczne podejście do tematu, widać, że jest praktykiem, a omawiane treści są prezentowane w sposób zrozumiały i dostosowany do grupy.

Uczestnik szkolenia z Zarządzania konfliktem

Kameralna atmosfera. Kompetencja Pani prowadzącej, która informacje przekazywała w jasny, prosty sposób, na bieżąco odpowiadając na pytania. To szkolenie pozwoli mi z większym spokojem podejść do szykującej się zmiany. Na pewno zapamiętam, że "korygowanie świadczy o skrupulatności". Nigdy tak tego nie postrzegałam.

Uczestnik szkolenia z Rejestru umów

Ogromna wiedza wykładowcy i sposób prowadzenia zajęć. Super!

Uczestnik szkolenia z Programu FENG

Mała, różnorodna i otwarta na współpracę grupa uczestników. Wykładowca P. Monika bardzo uważna, otwarta na dialog, wspierająca, udzielająca na bieżąco informacji zwrotnej/wskazówki.

Uczestnik szkolenia z Inteligencji emocjonalnej

Spokój prowadzącej i odpowiednie tempo szkolenia mimo dużego zakresu materiału. Odpowiedzi na pytania świadczące o gigantycznej wiedzy i wysokich umiejętnościach miękkich.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym obsługi LinkedIna. Miesiąc po wdrożeniu wskazówek od prowadzącej, zyskałam pierwszego klienta z tego źródła. To najlepszy dowód, że wiedza ze szkolenia sprawdziła się w praktyce.

Uczestnik szkolenia z LinkedIn

Trenerka jest praktykiem i sama sobą prezentuje wszystko to, o czym mówi na szkoleniu, jej sposób mówienia, artykulacji, intonacji dokładnie pokazują jak powinna wyglądać prawidłowa emisja głosu. Do tego ma dużą wiedzę w tym temacie i jest bardzo sympatyczną osobą, która potrafi się fajnie dopasować do grupy i zadbać o miłą atmosferę podczas całego warsztatu. Doceniam też bardzo dobrą organizację samego warsztatu, sali oraz kontakt i pomocność Pani Justyny.

Uczestnik szkolenia z Wystąpień publicznych

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, szkolenie w przystępny i zrozumiały sposób przeprowadzone. Jednym słowem super.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego w administracji

Nieszablonowe podejście do tematu. Poruszenie dużej ilości trudnych zagadnień oraz rzetelne odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Poza wysokim poziomem merytorycznym, super sposób prowadzenia - prowadząca ma predyspozycje, aby ciekawie prowadzić szkolenie, przekazywać wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Potwierdzenie, a w zasadzie doprecyzowanie, niektórych tematów związanych z emisją do powietrza. Pani prowadząca posiada dużą wiedzę jak i praktykę którą trudno zastąpić jest wiedzą książkową.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Duża wiedza, z praktycznym naciskiem Pani prowadzącej. Wysoka interaktywność z grupą, dzięki czemu każdy miał szansę dowiedzieć się tego czego potrzebował. Często takie szkolenie to dużo suchej teorii, na szczęście w tym przypadku tak nie było.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Profesjonalnie poprowadzone szkolenie, prowadząca potrafiła dostarczyć informację (również wynikającą z pytań) w sposób zrozumiały, poparty przykładami.

Uczestnik szkolenia z Prawa ochrony środowiska

Dzięki indywidualnemu podejściu JGT zostało stworzone szkolenie połączone z sesjami między dniami warsztatowymi, które wymuszało na nas wdrażanie w praktykę przerabianego teoretycznie materiału. To była bezcenna korzyść dla naszej organizacji.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Najbardziej w szkoleniu podobała mi się dynamika pracy z grupą. Trener w sprawny sposób połączył kawał skomplikowanej (i wydającej się na początku nudną) teorii z dyskusją z uczestnikami, wplatając też kilka ćwiczeń, które rozruszały nas i były jakby metaforą przerabianego materiału - dzięki czemu byliśmy skoncentrowani na zajęciach i łatwiej było przyswoić najważniejsze kwestie.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Profesjonalne przekazanie konkretnej wiedzy (często na przykładach), wiedza trenera, dokładne trzymanie się harmonogramu, w tym wyznaczonych przerw w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia z PUESC i SENT

Konkretne i przejrzyste komunikaty, prowadząca doceniała pracę grupy, po szkoleniu czuję motywację do samorozwoju.

Uczestnik szkolenia z Obsługi klienta w urzędzie

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, odnoszenie się do zadanych w ankiecie pytań/problemów, udzielanie konkretnych odpowiedzi.

Uczestnik szkolenia z Taksonomii UE

Styl Pana Prowadzącego!! Super!! Aktywne udzielanie informacji przez prowadzącego na zadawane pytania, jak również wyjaśnianie wszystkich przypadków dotyczących zamówień publicznych.

Uczestnik szkolenia z Zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Najbardziej podobał mi się przekaz wiedzy, którą posiada pani prowadząca, jej podejście do każdego uczestnika. Jak dla mnie prowadząca to skarbnica wiedzy, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Zarówno teoria jak i praktyka była bardzo różnorodna, przez co człowiek chłonął wiedzę jak gąbka. Dziękuję :)

Uczestnik szkolenia z Zarządzania zespołem

Wyjaśnienie zagadnień bardzo jasno, podając przykłady bardzo przydatne, na żywym organizmie, co ułatwia pracę z aplikacją. Dużo podpowiedzi, jak agregować dane wykorzystywane w raportach.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Podejście do zagadnienia, angażowanie uczestników do interakcji, oraz odniesienia do istniejących rozwiązań w innych organizacjach. Bardzo ważne przy tego typu zagadnieniach jest wskazanie istniejących trendów i rozwiązań.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Płynne, jasne i logiczne wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości. Kontakt prowadzącego, odpowiadanie na pytania bardzo szybko. Wiedza w przekazana w sposób rewelacyjny, bez konieczności notowania, wszystko zostaje w głowie.

Uczestnik szkolenia z Odpadów medycznych

Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, która w bardzo wyczerpujący sposób odpowiadała na wszystkie pytania, upewniając się za każdym razem że temat został na pewno zrozumiany, przez pytającego.

Uczestnik szkolenia z Transgranicznego przemieszczania odpadów

Wiedza, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, w pełni profesjonalna postawa, prezencja, naturalny sposób mówienia, dykcja, całokształt prowadzenia bardzo profesjonalny, a jednocześnie naturalny - podawanie przykładów z życia - kierowanie pytań do ogółu, a nie do konkretnych osób, co często powoduje stres i niekomfortową atmosferę - świetne materiały szkoleniowe.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Jasne i klarowne przedstawienie zagadnień. Nie pomijanie odpowiedzi na pytania uczestników, wręcz merytoryczne odpowiadanie na nie od razu po zadaniu pytania bądź przedstawieniu danego kazusu.

Uczestnik szkolenia z Procesu budowlanego

Liczne przykłady, profesjonalizm wykładowcy, podejście do tematu poza utartymi schematami.

Uczestnik szkolenia z Windykacji

Ogromna wiedza prowadzącego przekazywana w bardzo przystępny sposób, ciekawe przykłady z praktyki i duże poczucie humoru prowadzącego stworzyło bardzo przyjemną atmosferę na szkoleniu

Uczestnik szkolenia z KPA

Przygotowanie szkolenia (przesłanie dużo wcześniejsze materiałów, pomoc w trakcie szkolenia, uzupełnianie materiałów na bieżąco) - jest to najlepiej przygotowane szkolenie online na jakim byłam. Przygotowanie prowadzącego - niesamowita wiedza, rzadko zdarza się, aby prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Reklamacji, rękojmi, gwarancji

Sposób przedstawiania problemów przez prowadzącą, której podejście powoduje, że przestajemy się bać tych trudnych zagadnień i "idziemy z Nią na spacerek", żeby sklasyfikować jakąś mieszaninę. Tłumaczy w przystępny sposób, także już nie boimy się tych tematów. Z prowadzącą jest: patrzcie to jest proste, trzeba tylko zwrócić uwagę na parę rzeczy, a nie: patrzcie jakie trudne. Za to Ją uwielbiam i będę polować na kolejne szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego i wprowadzenie super atmosfery. Wiele się dowiedziałam i na pewno wykorzystam tę wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Efektywnej komunikacji

Bardzo profesjonalne przygotowanie tematu. Całościowe pokazanie funkcjonowania stresu w organizmie, bardzo przydatne ćwiczenia praktyczne oraz materiały. Bardzo dobra atmosfera, brak dystansu wykładowcy do uczestników.

Uczestnik szkolenia z Radzenia sobie ze stresem

Prowadząca szkolenie była rewelacyjna, świetna wiedza merytoryczna, chętna do odpowiedzi na pytania, otwarta, nieoceniająca. Bardzo pozytywny odbiór szkolenia, wg mojej opinii głównie z uwagi na osobę Pani Sędzi prowadzącej szkolenie.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego

Prowadzenie i praktyka. Jestem zachwycona tym, że szkolenie prowadzone było przez osobę z dużym doświadczeniem.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Przede wszystkim trenerka mówiła ciekawe, co w przypadku szkoleń online jest sztuką. Prowadzone wartko, ale nie za szybko. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania widoczna była praktyczna wiedza. Nie nudziłam się.

Uczestnik szkolenia z Prawa budowlanego