MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Szkolenie 3-dniowe z pomocy publicznej. Modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027. Zmiany ogłoszone 23.06.2023 r.

Szkolenie 3-dniowe
Najważniejsze zagadnienia poruszane w trakcie zajęć: identyfikacja oraz wykluczanie pomocy publicznej na rzeczywistych przykładach, pomoc publiczna na etapie oceny, realizacji oraz cyklu życia projektu, pomoc de minimis na lata 2024-2030, mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027, regionalna pomoc inwestycyjna określona w GBER, pomoc horyzontalna na ochronę środowiska określona w GBER, pozostałe przeznaczenie pomocy inwestycyjnej przewidziane w GBER, przypadki występowania lub braku pomocy publicznej w różnych obszarach, usługi w ogólnym interesie gospodarczym, wpływ sytuacji ekonomicznej na możliwość uzyskania pomocy publicznej

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Zapraszamy na 3-dniowe kompleksowe szkolenie na temat pomocy publicznej, podczas którego omawiamy przepisy obowiązujące w perspektywie finansowej 2021-2027.

Około 2/3 czasu szkolenia będzie poświęcone na omówienie najnowszych zmian wprowadzonych przez Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1315 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014

Podczas szkolenia omawiamy w szczególności:

 • warunki pozwalające zidentyfikować (lub wykluczyć) występowanie pomocy publicznej na różnych etapach realizacji projektu, w tym także po zakończeniu okresy trwałości projektu,
 • zmiany w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych (GBER), wprowadzonym przez Komisję w marcu 2023 r.: rozporządzenie zawiera ok. 80 różnych przeznaczeń pomocy publicznej zwolnionych z obowiązku notyfikacji, co wbrew intencjom Komisji, czyni to rozporządzenie mało przejrzystym, zwłaszcza w kontekście wyboru odpowiedniego przeznaczenia pomocy publicznej,
 • zmiany w pomocy de minimis na lata 2024-2030.

Czas szkolenia wydłużyliśmy do 3 dni z uwagi na szeroki zakres zmian w zasadach udzielania pomocy publicznej wprowadzonych w GBER w 2023 r., w szczególności związanych z pomocą horyzontalną na ochronę środowiska.

Na szkoleniu zostanie także zwrócona uwaga na możliwość wspierania pomocą publiczną inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa na obszarach wykluczonych z RPI, np.  z wykorzystaniem pomocy inwestycyjnej dedykowanej MŚP lub pomocy dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą.

Cel szkolenia:

Nabycie oraz podniesienie kompetencji związanych z oceną występowania, kwalifikowalnością oraz regułami udzielania pomocy publicznej (w szczególności pomocy regionalnej oraz horyzontalnej na ochronę środowiska) i pomocy de minimis w perspektywie finansowej 2021-2027.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Na szkoleniu omówimy, przedstawimy i wyjaśnimy:

 • podstawowe pojęcia związane z udzielaniem pomocy publicznej oraz de minimis,
 • pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowego prawa konkurencji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie rynku,
 • główne przeznaczenia pomocy publicznej, w tym: pomoc regionalną, pomoc horyzontalną na ochronę środowiska i klimatu,
 • warunki dopuszczalności pomocy de minimis,
 • krajowe przepisy proceduralne odnoszące się do pomocy publicznej oraz de minimis,
 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy i beneficjentów pomocy publicznej oraz de minimis,
 • praktyczne przełożenie wspólnotowych przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis na instrumenty wsparcia przedsiębiorców.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Instytucji Zarządzających oraz Pośredniczących w Programach Operacyjnych, a także do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalnych stref ekonomicznych.

Zapraszamy w szczególności osoby realizujące projekty "twarde", infrastrukturalne, współfinansowane ze środków EFRR, FS, EWT.

Metody prowadzenia zajęć:

 • wykład na bazie prezentacji,
 • ćwiczenia połączone z dyskusją klasyczną,
 • symulacja, studium przypadków.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

DZIEŃ 1 (godz. 10:00-16:00)

 1. Test pomocy publicznej – identyfikacja oraz wykluczanie pomocy publicznej na rzeczywistych przykładach
 • pojęcie działalności o charakterze gospodarczym w prawie wspólnotowym
 • przesłanka angażowania zasobów państwa (środków publicznych)
 • przesłanka korzyści gospodarczej (przysporzenia)
 • przesłanka selektywności wsparcia
 • przesłanka zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową
 • brak wpływu na wymianę handlową – warunki wykluczenia przesłanki
 • poziomy występowania pomocy publicznej: dofinansowanie projektu, dysponowanie przez beneficjenta produktami projektu oraz wykorzystanie produktów projektu
 • pomoc publiczna a pomoc de minimis: rozróżnienie
 1. Pomoc publiczna na etapie oceny, realizacji oraz cyklu życia projektu
 • działalność gospodarcza a pomocnicza działalność gospodarcza – obszary, w których podział ma zastosowanie
 • pojęcie tzw. działalności pomocniczej (działalności gospodarczej nieprzekraczającej ustanowionego przez Komisję Europejską progu) – podstawy prawne, orzeczenia sądów
 • przykłady konstrukcji wskaźnika monitorowania – kryterium ilościowe oraz kryterium jakościowe: praktyczne przykłady oraz plusy i minusy alternatywnych rozwiązań
 • okres monitorowania a okres amortyzacji
 • monitorowanie poziomu prowadzonej działalności gospodarczej oraz mechanizm wycofania
 • mechanizm wyliczania kwoty podlegającej do zwrotu lub legalizacji zwrotowi przez beneficjenta
 1. Pomoc de minimis na lata 2024-2030 – zmiany w porównaniu do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013
 • nowy mechanizm ustalania okresy referencyjnego
 • nowy pułap pomocy de minimis
 • zmiana podejścia do sektora drogowego transportu towarów
 • zwolnienie niewielkiej kwoty pomocy de minimis z obowiązku raportowania
 • omówienie definicji jednego przedsiębiorstwa wraz z wyjątkami
 • krajowe przepisy proceduralne dotyczące udzielania pomocy de minimis (formularz informacji, zaświadczenie)

DZIEŃ 2 (godz. 9:00-16:00)

 1. Efekt zachęty
 • moment rozpoczęcia realizacji projektu
 • specyfika pomocy regionalnej oraz horyzontalnej na ochronę środowiska
 • zmiany w zakresie finansowym oraz rzeczowym realizowanego projektu
 • orzeczenie sądów wspólnotowych oraz krajowych w kontekście efektu zachęty
 1. Mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027
 • obszary kreślone w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu
 • obszary kreślone w art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu
 • mapa pomocy regionalnej w kontekście pomocy horyzontalnej
 • maksymalne poziomy pomocy, z uwzględnieniem obszarów objętych wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
 1. Regionalna pomoc inwestycyjna określona w GBER
 • zmiany w porównaniu do perspektywy 2014-2020
 • obszary wykluczone ze wsparcia
 • demarkacja pomiędzy RPI a pomocą horyzontalną na ochronę środowiska
 • przenoszenie inwestycji a RPI
 • inwestycja początkowa oraz inwestycja początkowa na rozpoczęcie nowej działalności
 • koszty kwalifikowane
 • pojęcie jednostkowego projektu inwestycyjnego
 • obowiązek utrzymania inwestycji w regionie
 • intensywność pomocy oraz źródła pochodzenia 25% wkładu własnego beneficjenta
 • relacja pomiędzy RPI (art. 14 GBER) a pomocą inwestycyjną dla MŚP (art. 17 GBER)
 1. Pomoc horyzontalna na ochronę środowiska określona w GBER
 • zmiany w porównaniu do perspektywy 2014-2020: nowe przeznaczenia pomocy horyzontalnej
 • mapa demarkacji pomiędzy różnymi przeznaczeniami pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska
 • kontekst inwestycji referencyjnej ze wskazaniem przeznaczeń pomocy zwolnionych z obligatoryjnego obowiązku jej obliczania
 • pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na infrastrukturę ładowania lub tankowania: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na zakup pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na wspieranie efektywności energetycznej innej niż w budynkach: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na wspieranie efektywności energetycznej w budynkach: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na remediację, rekultywację, ochronę lub odbudowę bioróżnorodności i wdrażanie rozwiązań w celu łagodzenia zmiany klimatu: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą

DZIEŃ 3 (godz. 09:00-15:00)

 1. Pozostałe przeznaczenie pomocy inwestycyjnej przewidziane w GBER
 • zmiany w porównaniu do perspektywy 2014-2020: wskazanie nowych przeznaczeń pomocy
 • pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność: kwalifikowalność do pomocy, dopuszczalne formy pomocy, maksymalne kwoty lub pułapy pomocy
 • pomoc na infrastrukturę badawczą oraz na infrastrukturę testowo-doświadczalną: różnice w zakresie wsparcia, przeznaczenie, koszty kwalifikowane, maksymalne intensywności pomocy
 • pomoc na kulturę: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm wycofania oraz monitorowania, maksymalne intensywności lub kwoty pomocy
 • pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm wycofania oraz monitorowania, maksymalne intensywności lub kwoty pomocy
 • krajowe przepisy proceduralne dot. pomocy publicznej: formularz informacji
 1. Przypadki występowania lub braku pomocy publicznej w różnych obszarach
 • wpływ wyroków w sprawie Leipzig-Halle/Aeroport de Paris na realizację projektów infrastrukturalnych, pojęcie infrastruktury dedykowanej
 • udzielanie pośredniej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z rozporządzenia ogólnego
 • wpływ odpłatności z tytułu wykorzystanie produktów projektu na występowanie pomocy publicznej
 • działalność edukacyjna w ramach organizowanego i finansowanego przez państwo systemu kształcenia z uwzględnieniem opieki nad dziećmi
 • działalność w ramach systemu solidarności społecznej
 • tworzenie oraz eksploatacja infrastruktury sieciowej: w szczególności komunalnej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej sieci ciepłowniczej
 • rewitalizacja oraz mieszkalnictwo
 • występowanie pomocy publicznej kontekście projektów proeksportowych
 1. Usługi w ogólnym interesie gospodarczym
 • oczywisty błąd w zdefiniowaniu usługi użyteczności publicznej
 • zasady wyliczania rekompensaty
 • praktyczne przypadki z transportu oraz gospodarki odpadami
 • demarkacja pomiędzy pomocą de minimis oraz pomocą przyznawaną na podstawie decyzji Komisji lub komunikatu Komisji
 1. Wpływ sytuacji ekonomicznej na możliwość uzyskania pomocy publicznej
 • wskazanie przeznaczeń pomocy publicznej w GBER zwolnionych z obligatoryjnego obowiązku oceny sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy
 • przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu GBER: zmiany w porównaniu z perspektywą 2014-2020
 • wskaźniki finansowe kształtujące sytuację ekonomiczną
 • dane finansowe, mające bezpośredni wpływ na trudną sytuację
 1. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości

Wykładowca

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1890,00 zł + 23% VAT = 2324,70 zł brutto

1890,00 zł + VAT zw = 1890,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Hotele - pomoc w rezerwacjach

Współpracujemy z hotelami należącymi do grupy Louvre Hotels. Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Są to 3 hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels.

CENY W 2023 roku:

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.