MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje
Zapytaj o to szkolenie

Zapytaj o termin tego szkolenia

Szkolenie 3-dniowe z pomocy publicznej. Modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027. Zmiany ogłoszone 23.06.2023 r.

Pokaż informację o przetwarzaniu danych

>

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Szkolenie 3-dniowe z pomocy publicznej. Modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027. Zmiany ogłoszone 23.06.2023 r.

Szkolenie 3-dniowe
Na szkoleniu z pomocy publicznej omawiamy m.in. zagadnienia: identyfikacja oraz wykluczanie pomocy publicznej, zmiany w pomocy publicznej z marca 2023 r. (GBER), zmiany w pomocy de minimis wprowadzone w grudniu 2023 r.,
wspieranie pomocą publiczną inwestycji na obszarach wykluczonych z RPI.

Poniższe opisy: ONLINE (hybrydowe) lub Warszawa (hybrydowe) oznaczają, że w tych terminach planowana jest realizacja szkolenia hybrydowego, tzn. część uczestników jest w sali szkoleniowej, a część łączy się zdalnie. Cena szkolenia różni się w zależności od wybranej formy uczestnictwa.

Opis szkolenia

Zapraszamy na 3-dniowe kompleksowe szkolenie na temat pomocy publicznej, podczas którego omawiamy przepisy obowiązujące w perspektywie finansowej 2021-2027.

Około 2/3 czasu szkolenia będzie poświęcone na omówienie najnowszych zmian wprowadzonych przez Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1315 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014

Podczas szkolenia omawiamy w szczególności:

 • warunki pozwalające zidentyfikować (lub wykluczyć) występowanie pomocy publicznej na różnych etapach realizacji projektu, w tym także po zakończeniu okresy trwałości projektu,
 • zmiany w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych (GBER), wprowadzonym przez Komisję w marcu 2023 r.: rozporządzenie zawiera ok. 80 różnych przeznaczeń pomocy publicznej zwolnionych z obowiązku notyfikacji, co wbrew intencjom Komisji, czyni to rozporządzenie mało przejrzystym, zwłaszcza w kontekście wyboru odpowiedniego przeznaczenia pomocy publicznej,
 • zmiany w pomocy de minimis wprowadzone przez Komisję w grudniu 2023 r., rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Czas szkolenia wydłużyliśmy do 3 dni z uwagi na szeroki zakres zmian w zasadach udzielania pomocy publicznej wprowadzonych w GBER w 2023 r., w szczególności związanych z pomocą horyzontalną na ochronę środowiska.

Na szkoleniu zostanie także zwrócona uwaga na możliwość wspierania pomocą publiczną inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa na obszarach wykluczonych z RPI, np.  z wykorzystaniem pomocy inwestycyjnej dedykowanej MŚP lub pomocy dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą.

Cel szkolenia:

Nabycie oraz podniesienie kompetencji związanych z oceną występowania, kwalifikowalnością oraz regułami udzielania pomocy publicznej (w szczególności pomocy regionalnej oraz horyzontalnej na ochronę środowiska) i pomocy de minimis w perspektywie finansowej 2021-2027.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Na szkoleniu omówimy, przedstawimy i wyjaśnimy:

 • podstawowe pojęcia związane z udzielaniem pomocy publicznej oraz de minimis,
 • pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowego prawa konkurencji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie rynku,
 • główne przeznaczenia pomocy publicznej, w tym: pomoc regionalną, pomoc horyzontalną na ochronę środowiska i klimatu,
 • warunki dopuszczalności nowej pomocy de minimis oraz stosowanie okresu przejściowego,
 • krajowe przepisy proceduralne odnoszące się do pomocy publicznej oraz de minimis,
 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy i beneficjentów pomocy publicznej oraz de minimis,
 • praktyczne przełożenie wspólnotowych przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis na instrumenty wsparcia przedsiębiorców.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Instytucji Zarządzających oraz Pośredniczących w Programach Operacyjnych, a także do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalnych stref ekonomicznych.

Zapraszamy w szczególności osoby realizujące projekty "twarde", infrastrukturalne, współfinansowane ze środków EFRR, FS, EWT.

Metody prowadzenia zajęć:

 • wykład na bazie prezentacji,
 • ćwiczenia połączone z dyskusją klasyczną,
 • symulacja, studium przypadków.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

DZIEŃ 1 (godz. 10:00-16:00)

 1. Test pomocy publicznej – identyfikacja oraz wykluczanie pomocy publicznej na rzeczywistych przykładach
 • pojęcie działalności o charakterze gospodarczym w prawie wspólnotowym
 • przesłanka angażowania zasobów państwa (środków publicznych)
 • przesłanka korzyści gospodarczej (przysporzenia)
 • przesłanka selektywności wsparcia
 • przesłanka zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową
 • brak wpływu na wymianę handlową – warunki wykluczenia przesłanki
 • poziomy występowania pomocy publicznej: dofinansowanie projektu, dysponowanie przez beneficjenta produktami projektu oraz wykorzystanie produktów projektu
 • pomoc publiczna a pomoc de minimis: rozróżnienie
 1. Pomoc publiczna na etapie oceny, realizacji oraz cyklu życia projektu
 • działalność gospodarcza a pomocnicza działalność gospodarcza – obszary, w których podział ma zastosowanie
 • pojęcie tzw. działalności pomocniczej (działalności gospodarczej nieprzekraczającej ustanowionego przez Komisję Europejską progu) – podstawy prawne, orzeczenia sądów
 • przykłady konstrukcji wskaźnika monitorowania – kryterium ilościowe oraz kryterium jakościowe: praktyczne przykłady oraz plusy i minusy alternatywnych rozwiązań
 • okres monitorowania a okres amortyzacji
 • monitorowanie poziomu prowadzonej działalności gospodarczej oraz mechanizm wycofania
 • mechanizm wyliczania kwoty podlegającej do zwrotu lub legalizacji zwrotowi przez beneficjenta
 1. Pomoc de minimis – określona rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r
 • zmiany w  porównaniu do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013
 • nowy mechanizm ustalania okresy referencyjnego
 • nowy pułap pomocy de minimis
 • zmiana podejścia do sektora drogowego transportu towarów
 • omówienie definicji jednego przedsiębiorstwa wraz z wyjątkami
 • krajowe przepisy proceduralne dotyczące udzielania pomocy de minimis (formularz informacji, zaświadczenie)
 • pomoc de minimis na startych zasadach – stosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 
 • pomoc de minimis na nowych zasadach – stosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831
 • zastosowanie „okresu przejściowego”

DZIEŃ 2 (godz. 9:00-15:00)

 1. Efekt zachęty
 • moment rozpoczęcia realizacji projektu
 • specyfika pomocy regionalnej oraz horyzontalnej na ochronę środowiska
 • zmiany w zakresie finansowym oraz rzeczowym realizowanego projektu
 • orzeczenie sądów wspólnotowych oraz krajowych w kontekście efektu zachęty
 1. Mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027
 • obszary kreślone w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu
 • obszary kreślone w art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu
 • mapa pomocy regionalnej w kontekście pomocy horyzontalnej
 • maksymalne poziomy pomocy, z uwzględnieniem obszarów objętych wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
 1. Regionalna pomoc inwestycyjna określona w GBER
 • zmiany w porównaniu do perspektywy 2014-2020
 • obszary wykluczone ze wsparcia
 • demarkacja pomiędzy RPI a pomocą horyzontalną na ochronę środowiska
 • przenoszenie inwestycji a RPI
 • inwestycja początkowa oraz inwestycja początkowa na rozpoczęcie nowej działalności
 • koszty kwalifikowane
 • pojęcie jednostkowego projektu inwestycyjnego
 • obowiązek utrzymania inwestycji w regionie
 • intensywność pomocy oraz źródła pochodzenia 25% wkładu własnego beneficjenta
 • relacja pomiędzy RPI (art. 14 GBER) a pomocą inwestycyjną dla MŚP (art. 17 GBER)
 1. Pomoc horyzontalna na ochronę środowiska określona w GBER
 • zmiany w porównaniu do perspektywy 2014-2020: nowe przeznaczenia pomocy horyzontalnej
 • mapa demarkacji pomiędzy różnymi przeznaczeniami pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska
 • kontekst inwestycji referencyjnej ze wskazaniem przeznaczeń pomocy zwolnionych z obligatoryjnego obowiązku jej obliczania
 • pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na infrastrukturę ładowania lub tankowania: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na zakup pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na wspieranie efektywności energetycznej innej niż w budynkach: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na wspieranie efektywności energetycznej w budynkach: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na remediację, rekultywację, ochronę lub odbudowę bioróżnorodności i wdrażanie rozwiązań w celu łagodzenia zmiany klimatu: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą

DZIEŃ 3 (godz. 09:00-15:00)

 1. Pozostałe przeznaczenie pomocy inwestycyjnej przewidziane w GBER
 • zmiany w porównaniu do perspektywy 2014-2020: wskazanie nowych przeznaczeń pomocy
 • pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność: kwalifikowalność do pomocy, dopuszczalne formy pomocy, maksymalne kwoty lub pułapy pomocy
 • pomoc na infrastrukturę badawczą oraz na infrastrukturę testowo-doświadczalną: różnice w zakresie wsparcia, przeznaczenie, koszty kwalifikowane, maksymalne intensywności pomocy
 • pomoc na kulturę: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm wycofania oraz monitorowania, maksymalne intensywności lub kwoty pomocy
 • pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm wycofania oraz monitorowania, maksymalne intensywności lub kwoty pomocy
 • krajowe przepisy proceduralne dot. pomocy publicznej: formularz informacji
 1. Przypadki występowania lub braku pomocy publicznej w różnych obszarach
 • wpływ wyroków w sprawie Leipzig-Halle/Aeroport de Paris na realizację projektów infrastrukturalnych, pojęcie infrastruktury dedykowanej
 • udzielanie pośredniej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z rozporządzenia ogólnego
 • wpływ odpłatności z tytułu wykorzystanie produktów projektu na występowanie pomocy publicznej
 • działalność edukacyjna w ramach organizowanego i finansowanego przez państwo systemu kształcenia z uwzględnieniem opieki nad dziećmi
 • działalność w ramach systemu solidarności społecznej
 • tworzenie oraz eksploatacja infrastruktury sieciowej: w szczególności komunalnej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej sieci ciepłowniczej
 • rewitalizacja oraz mieszkalnictwo
 • występowanie pomocy publicznej kontekście projektów proeksportowych
 1. Usługi w ogólnym interesie gospodarczym
 • oczywisty błąd w zdefiniowaniu usługi użyteczności publicznej
 • zasady wyliczania rekompensaty
 • praktyczne przypadki z transportu oraz gospodarki odpadami
 • demarkacja pomiędzy pomocą de minimis oraz pomocą przyznawaną na podstawie decyzji Komisji lub komunikatu Komisji
 1. Wpływ sytuacji ekonomicznej na możliwość uzyskania pomocy publicznej
 • wskazanie przeznaczeń pomocy publicznej w GBER zwolnionych z obligatoryjnego obowiązku oceny sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy
 • przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu GBER: zmiany w porównaniu z perspektywą 2014-2020
 • wskaźniki finansowe kształtujące sytuację ekonomiczną
 • dane finansowe, mające bezpośredni wpływ na trudną sytuację
 1. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości

Wykładowca

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Miejsce

Miejsce realizacji szkolenia wskazane jest na górze strony, bezpośrednio pod terminem szkolenia. Szkolenie może być realizowane ONLINE, stacjonarnie (w sali szkoleniowej) lub hybrydowo (jednocześnie w sali szkoleniowej i ONLINE).

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy. Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

WIELE SZKOLEŃ REALIZUJEMY HYBRYDOWO, by umożliwić Państwu wybór dogodnej formy udziału w szkoleniu. Część uczestników jest w sali szkoleniowej, a część osób łączy się ze szkoleniem zdalnie. Niezależnie od formy udziału w szkoleniu, zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki.

Cena

Cena szkolenia podana jest na górze strony, obok terminu szkolenia i przycisku ZAPISZ SIĘ. Dla szkoleń hybrydowych (realizowanych jednocześnie w sali szkoleniowej i ONLINE) - cena szkolenia różni się w zależności od formy udziału w szkoleniu.

UDZIAŁ W FORMIE ONLINE:

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia (wystawiany pod warunkiem obecności na co najmniej 80% zajęć), zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

UDZIAŁ W FORMIE STACJONARNEJ:

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia (wystawiany pod warunkiem obecności na co najmniej 80% zajęć).


Ważne informacje:

 • Do podanej ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych, szkolenie podlega zwolnieniu z VAT.

 • Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

 • Cena szkolenia nie obejmuje noclegu. Osoby zainteresowane noclegiem mogą skorzystać z naszej pomocy przy dokonaniu rezerwacji, poniżej informacje o dostępnych możliwościach.

 • SPOSÓB PŁATNOŚCI: Płatność może być dokonana po zrealizowanej usłudze, gdy zgłaszającym jest instytucja publiczna, a także w przypadku innych zgłaszających, o ile taka forma płatności zostanie zaakceptowana przez organizatora. Organizator akceptuje wydłużone terminy płatności. Prosimy o wskazanie preferowanej formy płatności na formularzu zgłoszeniowym.

 • Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji usługi znajdują się w Regulaminie


Hotele - pomoc w rezerwacjach
 • Współpracujemy z 4 hotelami.
 • W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
 • Nie dokonujemy rezerwacji noclegów w innych hotelach, spoza poniższej listy.
 • Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.
 • Po dokonaniu rezerwacji cena nie ulegnie zmianie.
 • Rezerwacja może zostać przez Państwa anulowana do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego przyjazd.

Hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels (ceny minimalne w 2024 roku):

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 480 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 575 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 330 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 380 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 240 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 270 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 80 zł za dobę

Hampton by Hilton Warsaw City Centre:

Hotel Hampton by Hilton, ul. Wspólna 72, Warszawa
Koszt przy rezerwacji zależy od terminu i dostępnych miejsc w hotelu.
Średnio ceny kształtują się na poziomie 350-650 zł (jedynka ze śniadaniem) i 450-850 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 317 27 00, https://www.hilton.com/pl/hotels/wawcthx-hampton-warsaw-city-centre/

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne, konieczność rezerwacji parkingu w wyprzedzeniem

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.

Opinie naszych klientów

Przyjazna, luźna atmosfera, czułam się niezwykle komfortowo, szeroka wiedza, którą posiada wykładowca, przedstawienie różnych perspektyw, luźne ćwiczenia, które powodują przemyślenia.

Uczestnik szkolenia z Asertywności

Bardzo wysoka wiedza merytoryczna wykładowcy, omawianie przykładów oraz profesjonalne udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Audytu i kontroli w zamówieniach publicznych

Pani prowadząca! Ma niesamowitą wiedzę i każde szkolenie to kolejna dawka wiedzy, przekazana w sposób nie pozostawiający żadnych niejasności.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Prowadząca prezentuje bardzo holistyczne podejście do tematu, widać, że jest praktykiem, a omawiane treści są prezentowane w sposób zrozumiały i dostosowany do grupy.

Uczestnik szkolenia z Zarządzania konfliktem

Kameralna atmosfera. Kompetencja Pani prowadzącej, która informacje przekazywała w jasny, prosty sposób, na bieżąco odpowiadając na pytania. To szkolenie pozwoli mi z większym spokojem podejść do szykującej się zmiany. Na pewno zapamiętam, że "korygowanie świadczy o skrupulatności". Nigdy tak tego nie postrzegałam.

Uczestnik szkolenia z Rejestru umów

Ogromna wiedza wykładowcy i sposób prowadzenia zajęć. Super!

Uczestnik szkolenia z Programu FENG

Mała, różnorodna i otwarta na współpracę grupa uczestników. Wykładowca P. Monika bardzo uważna, otwarta na dialog, wspierająca, udzielająca na bieżąco informacji zwrotnej/wskazówki.

Uczestnik szkolenia z Inteligencji emocjonalnej

Spokój prowadzącej i odpowiednie tempo szkolenia mimo dużego zakresu materiału. Odpowiedzi na pytania świadczące o gigantycznej wiedzy i wysokich umiejętnościach miękkich.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym obsługi LinkedIna. Miesiąc po wdrożeniu wskazówek od prowadzącej, zyskałam pierwszego klienta z tego źródła. To najlepszy dowód, że wiedza ze szkolenia sprawdziła się w praktyce.

Uczestnik szkolenia z LinkedIn

Trenerka jest praktykiem i sama sobą prezentuje wszystko to, o czym mówi na szkoleniu, jej sposób mówienia, artykulacji, intonacji dokładnie pokazują jak powinna wyglądać prawidłowa emisja głosu. Do tego ma dużą wiedzę w tym temacie i jest bardzo sympatyczną osobą, która potrafi się fajnie dopasować do grupy i zadbać o miłą atmosferę podczas całego warsztatu. Doceniam też bardzo dobrą organizację samego warsztatu, sali oraz kontakt i pomocność Pani Justyny.

Uczestnik szkolenia z Wystąpień publicznych

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, szkolenie w przystępny i zrozumiały sposób przeprowadzone. Jednym słowem super.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego w administracji

Nieszablonowe podejście do tematu. Poruszenie dużej ilości trudnych zagadnień oraz rzetelne odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Poza wysokim poziomem merytorycznym, super sposób prowadzenia - prowadząca ma predyspozycje, aby ciekawie prowadzić szkolenie, przekazywać wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Potwierdzenie, a w zasadzie doprecyzowanie, niektórych tematów związanych z emisją do powietrza. Pani prowadząca posiada dużą wiedzę jak i praktykę którą trudno zastąpić jest wiedzą książkową.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Duża wiedza, z praktycznym naciskiem Pani prowadzącej. Wysoka interaktywność z grupą, dzięki czemu każdy miał szansę dowiedzieć się tego czego potrzebował. Często takie szkolenie to dużo suchej teorii, na szczęście w tym przypadku tak nie było.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Profesjonalnie poprowadzone szkolenie, prowadząca potrafiła dostarczyć informację (również wynikającą z pytań) w sposób zrozumiały, poparty przykładami.

Uczestnik szkolenia z Prawa ochrony środowiska

Dzięki indywidualnemu podejściu JGT zostało stworzone szkolenie połączone z sesjami między dniami warsztatowymi, które wymuszało na nas wdrażanie w praktykę przerabianego teoretycznie materiału. To była bezcenna korzyść dla naszej organizacji.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Najbardziej w szkoleniu podobała mi się dynamika pracy z grupą. Trener w sprawny sposób połączył kawał skomplikowanej (i wydającej się na początku nudną) teorii z dyskusją z uczestnikami, wplatając też kilka ćwiczeń, które rozruszały nas i były jakby metaforą przerabianego materiału - dzięki czemu byliśmy skoncentrowani na zajęciach i łatwiej było przyswoić najważniejsze kwestie.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Profesjonalne przekazanie konkretnej wiedzy (często na przykładach), wiedza trenera, dokładne trzymanie się harmonogramu, w tym wyznaczonych przerw w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia z PUESC i SENT

Konkretne i przejrzyste komunikaty, prowadząca doceniała pracę grupy, po szkoleniu czuję motywację do samorozwoju.

Uczestnik szkolenia z Obsługi klienta w urzędzie

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, odnoszenie się do zadanych w ankiecie pytań/problemów, udzielanie konkretnych odpowiedzi.

Uczestnik szkolenia z Taksonomii UE

Styl Pana Prowadzącego!! Super!! Aktywne udzielanie informacji przez prowadzącego na zadawane pytania, jak również wyjaśnianie wszystkich przypadków dotyczących zamówień publicznych.

Uczestnik szkolenia z Zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Najbardziej podobał mi się przekaz wiedzy, którą posiada pani prowadząca, jej podejście do każdego uczestnika. Jak dla mnie prowadząca to skarbnica wiedzy, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Zarówno teoria jak i praktyka była bardzo różnorodna, przez co człowiek chłonął wiedzę jak gąbka. Dziękuję :)

Uczestnik szkolenia z Zarządzania zespołem

Wyjaśnienie zagadnień bardzo jasno, podając przykłady bardzo przydatne, na żywym organizmie, co ułatwia pracę z aplikacją. Dużo podpowiedzi, jak agregować dane wykorzystywane w raportach.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Podejście do zagadnienia, angażowanie uczestników do interakcji, oraz odniesienia do istniejących rozwiązań w innych organizacjach. Bardzo ważne przy tego typu zagadnieniach jest wskazanie istniejących trendów i rozwiązań.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Płynne, jasne i logiczne wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości. Kontakt prowadzącego, odpowiadanie na pytania bardzo szybko. Wiedza w przekazana w sposób rewelacyjny, bez konieczności notowania, wszystko zostaje w głowie.

Uczestnik szkolenia z Odpadów medycznych

Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, która w bardzo wyczerpujący sposób odpowiadała na wszystkie pytania, upewniając się za każdym razem że temat został na pewno zrozumiany, przez pytającego.

Uczestnik szkolenia z Transgranicznego przemieszczania odpadów

Wiedza, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, w pełni profesjonalna postawa, prezencja, naturalny sposób mówienia, dykcja, całokształt prowadzenia bardzo profesjonalny, a jednocześnie naturalny - podawanie przykładów z życia - kierowanie pytań do ogółu, a nie do konkretnych osób, co często powoduje stres i niekomfortową atmosferę - świetne materiały szkoleniowe.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Jasne i klarowne przedstawienie zagadnień. Nie pomijanie odpowiedzi na pytania uczestników, wręcz merytoryczne odpowiadanie na nie od razu po zadaniu pytania bądź przedstawieniu danego kazusu.

Uczestnik szkolenia z Procesu budowlanego

Liczne przykłady, profesjonalizm wykładowcy, podejście do tematu poza utartymi schematami.

Uczestnik szkolenia z Windykacji

Ogromna wiedza prowadzącego przekazywana w bardzo przystępny sposób, ciekawe przykłady z praktyki i duże poczucie humoru prowadzącego stworzyło bardzo przyjemną atmosferę na szkoleniu

Uczestnik szkolenia z KPA

Przygotowanie szkolenia (przesłanie dużo wcześniejsze materiałów, pomoc w trakcie szkolenia, uzupełnianie materiałów na bieżąco) - jest to najlepiej przygotowane szkolenie online na jakim byłam. Przygotowanie prowadzącego - niesamowita wiedza, rzadko zdarza się, aby prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Reklamacji, rękojmi, gwarancji

Sposób przedstawiania problemów przez prowadzącą, której podejście powoduje, że przestajemy się bać tych trudnych zagadnień i "idziemy z Nią na spacerek", żeby sklasyfikować jakąś mieszaninę. Tłumaczy w przystępny sposób, także już nie boimy się tych tematów. Z prowadzącą jest: patrzcie to jest proste, trzeba tylko zwrócić uwagę na parę rzeczy, a nie: patrzcie jakie trudne. Za to Ją uwielbiam i będę polować na kolejne szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego i wprowadzenie super atmosfery. Wiele się dowiedziałam i na pewno wykorzystam tę wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Efektywnej komunikacji

Bardzo profesjonalne przygotowanie tematu. Całościowe pokazanie funkcjonowania stresu w organizmie, bardzo przydatne ćwiczenia praktyczne oraz materiały. Bardzo dobra atmosfera, brak dystansu wykładowcy do uczestników.

Uczestnik szkolenia z Radzenia sobie ze stresem

Prowadząca szkolenie była rewelacyjna, świetna wiedza merytoryczna, chętna do odpowiedzi na pytania, otwarta, nieoceniająca. Bardzo pozytywny odbiór szkolenia, wg mojej opinii głównie z uwagi na osobę Pani Sędzi prowadzącej szkolenie.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego

Prowadzenie i praktyka. Jestem zachwycona tym, że szkolenie prowadzone było przez osobę z dużym doświadczeniem.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Przede wszystkim trenerka mówiła ciekawe, co w przypadku szkoleń online jest sztuką. Prowadzone wartko, ale nie za szybko. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania widoczna była praktyczna wiedza. Nie nudziłam się.

Uczestnik szkolenia z Prawa budowlanego