Pomoc publiczna. Modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027.

Warszawa / lub ONLINE
10-11 lutego 2022 r., czwartek (09.00-16.00) - piątek (09.00-16.00)
Warszawa / lub ONLINE
13-14 kwietnia 2022 r., środa (09.00-16.00) - czwartek (09.00-16.00)
Warszawa / lub ONLINE
23-24 czerwca 2022 r., czwartek (09.00-16.00) - piątek (09.00-16.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Najważniejsze elementy poruszane w trakcie zajęć: identyfikacja pomocy publicznej w specyfice obszarów nieoczywistej działalności gospodarczej, przypadki identyfikacji pomocy publicznej w trakcie oraz po zakończeniu realizacji projektu, główne przeznaczenia pomocy publicznej: regionalna, ochrona środowiska, badania i rozwój, ogólny interes gospodarczy, pomoc antykryzysowa, praktyczne spojrzenie na elementy pozwalające wykluczyć występowanie pomocy publicznej: test prywatnego inwestora/wierzyciela/sprzedawcy, zasada pari passu, spojrzenie na planowane oraz anonosowane zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej w kolejnej perspektywie finansowej.

Szkolenie dotyczy przepisów, które będą obowiązywały do 31.12.2023 r., za wyjątkiem pomocy regionalnej, która obowiązuje do końca 31.12.2021 r. Na szkoleniu zostaną omówione nowe Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy Państwa, które opublikowała Komisja Europejska 19.04.2021 r. Zmienione wytyczne wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Program szkolenia zawiera najnowsze informacje o pomocy publicznej w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych uruchamianych począwszy od 1.04.2020.

Cel szkolenia:

 • nabycie oraz podniesienie kompetencji związanych z oceną występowania, kwalifikowalnością oraz regułami udzielania pomocy publicznej (w szczególności pomocy regionalnej) i de minimis w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027
 • uzyskanie wiedzy na temat nowych instrumentów szybkiego reagowania w walce z epidemią COVID-19.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Na szkoleniu omówimy, przedstawimy i wyjaśnimy:

 • podstawowe pojęcia związane z udzielaniem pomocy publicznej oraz de minimis,
 • pomoc Państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19,
 • krajowe przepisy proceduralne odnoszące się do pomocy publicznej oraz de minimis,
 • zakres stosowania uregulowań w zakresie pomocy publicznej oraz de minimis;
 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy i beneficjentów pomocy publicznej oraz de minimis;
 • praktyczne przełożenie wspólnotowych przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis na instrumenty wsparcia przedsiębiorców.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Instytucji Zarządzających oraz Pośredniczących w Programach Operacyjnych, a także do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalnych stref ekonomicznych.

Metody prowadzenia zajęć:

 • wykład na bazie prezentacji,
 • ćwiczenia połączone z dyskusją klasyczną,
 • symulacja, studium przypadków.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą rówież widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Test pomocy publicznej – identyfikacja oraz wykluczanie pomocy publicznej na rzeczywistych przykładach:
   
  1. pojęcie działalności o charakterze gospodarczym w prawie wspólnotowym,
  2. przesłanka angażowania zasobów państwa (środków publicznych),
  3. przesłanka korzyści ekonomicznej (przysporzenia),
  4. przesłanka selektywności wsparcia,
  5. przesłanka zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową,
  6. brak wpływu na wymianę handlową – warunki wykluczenia przesłanki,
  7. pomoc publiczna a pomoc de minimis – różnice.
    
 2. Realizacja projektów infrastrukturalnych w kontekście pomocy publicznej:
   
  1. wpływ wyroku ETS w sprawie Leipzig-Halle na realizację projektów infrastrukturalnych,
  2. poziomy występowania pomocy publicznej: dofinasowanie projektu, dysponowanie przez beneficjenta produktami projektu oraz wykorzystanie produktów projektu,
  3. zakup oraz sprzedaż nieruchomości, w tym nieruchomości wytworzonych w ramach projektu,
  4. wykorzystanie infrastruktury do tzw. pomocniczej działalności gospodarczej - warianty,
  5. pomoc publiczna w kontekście projektu hybrydowego,
  6. rewitalizacja i mieszkalnictwo,
  7. ochrona zdrowia i opieka społeczna,
  8. edukacja oraz opieka nad dziećmi,
  9. projekty miękkie,
  10. gospodarka wodno-ściekowa,
  11. sieci przesyłowe.
    
 3. Wymiar finansowy pomocy publicznej:
   
  1. koszty kwalifikowane a koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,
  2. specyfika ekwiwalentu dotacji brutto,
  3. pomoc publiczna a projekt generujący dochód,
  4. pomoc publiczna w kontekście projektu hybrydowego.
    
 4. Realizacja projektu z pomocą publiczną – omówienie pięciu trybów podstawowych oraz jednego szczegółowego.
   
 5. Wspólnotowe przepisy dot. pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027 – perspektywa 2014-2020 a perspektywa finansowa 2021-2017 (najistotniejsze zmiany):
   
  1. wytyczne w sprawie pomoc regionalnej wraz z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027,
  2. nowelizacja rozporządzenia Komisji w sprawie wyłączeń blokowych,
  3. zasady ramowe dotyczące pomocy na badania, rozwój oraz innowacje.
    
 6. Efekt zachęty.
   
 7. Usługi w ogólnym interesie gospodarczym:
   
  1. oczywisty błąd w zdefiniowaniu usługi użyteczności publicznej,
  2. zasady wyliczania rekompensaty,
  3. praktyczne przypadki z transportu oraz gospodarki odpadami.
    
 8. Pomoc de minimis:
   
  1. zakres stosowania,
  2. pułapy pomocy
  3. szczegółowe omówienie definicji jednego przedsiębiorstwa.
    
 9. Pomoc regionalna:
   
  1. koszty kwalifikowane,
  2. inwestycja początkowa,
  3. obowiązek utrzymania inwestycji w regionie,
  4. pojęcie jednostkowego projektu inwestycyjnego,
  5. intensywność pomocy.
    
 10. Pomoc publiczna (inwestycyjna) przewidziana w wyłączeniu blokowym:
   
  1. pomoc na ochronę środowiska, w tym infrastruktura energetyczna,
  2. badania i rozwój, w tym infrastruktura badawcza,
  3. pomoc na działania rewitalizacyjne w obszarach zdegradowanych,
  4. pomoc na infrastrukturę lokalną,
  5. kultura, sport i rekreacja.
    
 11. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu wspólnotowego prawa konkurencji:
   
  1. relacje partnerskie oraz powiązania pomiędzy podmiotami (w tym za pośrednictwem osób fizycznych),
  2. utrata bądź uzyskanie statusu, zmiany w strukturze właścicielskiej,
  3. przykład negatywnego oraz pozytywnego sprawowania kontroli na przedsiębiorstwem,
  4. definicja rynku właściwego oraz pokrewnego.
    
 12. Monitoring i sprawozdawczość pomocy publicznej (SHRIMP2), pozostałe obowiązki podmiotów udzielających pomocy oraz beneficjentów pomocy.
   
 13. Tryby udzielania pomocy państwa, pojęcie programu pomocowego oraz pomocy indywidualnej:
   
  1. konsekwencje związane z udzielaniem pomocy państwa poza programem pomocowym,
  2. przypadki notyfikacji pomocy do Komisji Europejskiej – procedura zgłoszenia zamiaru udzielenia pomocy oraz akceptacji; postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską,
  3. udzielanie pomocy bez zgody Komisji Europejskiej lub niezgodnie z decyzją podjętą przez Komisję Europejską,
  4. skargi w sprawie pomocy państwa.
    
 14. Ćwiczenia i warsztaty realizowane w trakcie zajęć:
   
  1. identyfikacja działalności o charakterze gospodarczym gospodarczej w projekcie (wspólnotowa definicja przedsiębiorstwa),
  2. pojedynczy organizm gospodarczy, w tym w kontekście MŚP – ocena statusu przedsiębiorstwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na powiązania osobowe i kapitałowe,
  3. ocena inwestycji początkowej oraz efektu zachęty.
  4. przekształcenia własnościowe i ich wpływ na limit pomocy de minimis – przekształcenie spółek osobowych w kapitałowe, łączenie i dzielenie spółek, zmiana wspólników spółek cywilnych, itp.,
  5. badanie zgodności z zasadami pomocy de minimis – badanie dopuszczalnej wielkości pomocy ze względu na sektor działalności, ocena formularza informacyjnego, wydawanie zaświadczeń i sprawozdawczość z udzielonej pomocy.
    
 15. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od klilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

Od 2022 roku to szkolenie będziemy oferować w cenie 1290 zł netto. 
Dla zgłoszeń nadesłanych do końca 2021 roku, obowiązuje aktualna cena podana poniżej. 

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Przy rezerwacjach z większym wyprzedzeniem, łatwiej jest uzyskać podane niżej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
10-11 lutego 2022 r., czwartek (09.00-16.00) - piątek (09.00-16.00)
Warszawa / lub ONLINE
13-14 kwietnia 2022 r., środa (09.00-16.00) - czwartek (09.00-16.00)
Warszawa / lub ONLINE
23-24 czerwca 2022 r., czwartek (09.00-16.00) - piątek (09.00-16.00)