Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Pomoc publiczna. Modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027.

Szkolenie 2-dniowe
Najważniejsze elementy poruszane w trakcie zajęć: identyfikacja pomocy publicznej w specyfice obszarów nieoczywistej działalności gospodarczej, przypadki identyfikacji pomocy publicznej w trakcie oraz po zakończeniu realizacji projektu, główne przeznaczenia pomocy publicznej: regionalna, ochrona środowiska, badania i rozwój, ogólny interes gospodarczy, praktyczne spojrzenie na elementy pozwalające wykluczyć występowanie pomocy publicznej: test prywatnego inwestora/wierzyciela/sprzedawcy, zasada pari passu, spojrzenie na planowane oraz anonosowane zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej w perspektywie finansowej.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Szkolenie obejmuje omówienie przepisów, które będą obowiązywały w perspektywie finansowej 2021-2027, z uwzględnieniem mapy pomocy regionalnej, zasady ramowych pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią. Na szkoleniu zostaną omówione zmiany w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 wprowadzone w 2021 r., a także zmiany planowane do wprowadzenia w 2022 r.

Cel szkolenia:

 • nabycie oraz podniesienie kompetencji związanych z oceną występowania, kwalifikowalnością oraz regułami udzielania pomocy publicznej (w szczególności pomocy regionalnej) i de minimis w perspektywie finansowej 2021-2027).

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Na szkoleniu omówimy, przedstawimy i wyjaśnimy:

 • podstawowe pojęcia związane z udzielaniem pomocy publicznej oraz de minimis,
 • pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowego prawa konkurencji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie rynku,
 • główne przeznaczenia pomocy publicznej, w tym: pomoc regionalna, pomoc na ochronę środowiska i klimatu oraz pomoc na prace badawczo-rozwojowe,
 • krajowe przepisy proceduralne odnoszące się do pomocy publicznej oraz de minimis,
 • zakres stosowania uregulowań w zakresie pomocy publicznej oraz de minimis;
 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy i beneficjentów pomocy publicznej oraz de minimis;
 • praktyczne przełożenie wspólnotowych przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis na instrumenty wsparcia przedsiębiorców.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Instytucji Zarządzających oraz Pośredniczących w Programach Operacyjnych, a także do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalnych stref ekonomicznych.

Metody prowadzenia zajęć:

 • wykład na bazie prezentacji,
 • ćwiczenia połączone z dyskusją klasyczną,
 • symulacja, studium przypadków.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Test pomocy publicznej – identyfikacja oraz wykluczanie pomocy publicznej na rzeczywistych przykładach
 • pojęcie działalności o charakterze gospodarczym w prawie wspólnotowym,
 • przesłanka angażowania zasobów państwa (środków publicznych),
 • przesłanka korzyści ekonomicznej (przysporzenia),
 • przesłanka selektywności wsparcia,
 • przesłanka zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową,
 • brak wpływu na wymianę handlową – warunki wykluczenia przesłanki,
 • pomoc publiczna a pomoc de minimis – różnice.
 1. Realizacja projektów infrastrukturalnych w kontekście pomocy publicznej
 • wpływ wyroku ETS w sprawie Leipzig-Halle/Aeroport de Paris na realizację projektów infrastrukturalnych,
 • infrastruktura dedykowana,
 • poziomy występowania pomocy publicznej: dofinansowanie projektu, dysponowanie przez beneficjenta produktami projektu oraz wykorzystanie produktów projektu,
 • zakup oraz sprzedaż nieruchomości, w tym nieruchomości wytworzonych w ramach projektu,
 • wykorzystanie infrastruktury do tzw. pomocniczej działalności gospodarczej - warianty,
 • wprowadzenie do mechanizmu monitorowania oraz wycofania; legalizacja pomocy publicznej.
 1. Przypadki występowania oraz braku pomocy publicznej w obszarach
 • edukacji oraz opieki nad dziećmi,
 • ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 • rewitalizacji i mieszkalnictwa,
 • gospodarki wodno-ściekowej,
 • infrastruktury sieciowej,
 • kultury, sportu i rekreacji,
 • infrastruktury lokalnej,
 • projektów miękkich.
 1. Wspólnotowe przepisy dot. pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027. Perspektywa 2014-2020 a perspektywa finansowa 2021-2017 (najistotniejsze zmiany)
 • przegląd rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis (propozycja skorygowanego progu uwzględniającego inflację oraz poprawa wymogów w zakresie przejrzystości),
 • wytyczne w sprawie pomocy regionalnej wraz z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027,
 • nowelizacja rozporządzenia Komisji w sprawie wyłączeń blokowych,
 • zasady ramowe dotyczące pomocy na badania, rozwój oraz innowacje z 2022 r.,
 • wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią z 2022 r.
 1. Efekt zachęty
 • moment rozpoczęcia realizacji projektu,
 • specyfika pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska,
 • zmiany w zakresie finansowym oraz rzeczowym realizowanego projektu,
 • orzeczenie sądów wspólnotowych oraz krajowych w kontekście efektu zachęty.
 1. Wymiar finansowy pomocy publicznej:
 • koszty kwalifikowane a koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,
 • specyfika ekwiwalentu dotacji brutto,
 • pomoc publiczna a projekt generujący dochód,
 • pomoc publiczna w kontekście projektu hybrydowego - wprowadzenie do PPP.
 1. Usługi w ogólnym interesie gospodarczym:
 • oczywisty błąd w zdefiniowaniu usługi użyteczności publicznej,
 • zasady wyliczania rekompensaty,
 • praktyczne przypadki z transportu oraz gospodarki odpadami.
 1. Pomoc de minimis:
 • zakres stosowania,
 • pułapy pomocy
 • szczegółowe omówienie definicji jednego przedsiębiorstwa.
 1. Pomoc regionalna:
 • inwestycja początkowa oraz inwestycja początkowa na rozpoczęcie nowej działalności,
 • koszty kwalifikowane,
 • pojęcie jednostkowego projektu inwestycyjnego,
 • obowiązek utrzymania inwestycji w regionie,
 • intensywność pomocy.
 1. Pomoc publiczna (inwestycyjna) przewidziana w wyłączeniu blokowym:
 • pomoc na ochronę środowiska, w tym infrastruktura energetyczna,
 • badania i rozwój, w tym infrastruktura badawcza,
 • pomoc na działania rewitalizacyjne w obszarach zdegradowanych,
 • pomoc na infrastrukturę lokalną,
 • kultura, sport i rekreacja.
 1. Monitoring i sprawozdawczość pomocy publicznej (SHRIMP2), pozostałe obowiązki podmiotów udzielających pomocy oraz beneficjentów pomocy.
   
 2. Tryby udzielania pomocy państwa, pojęcie programu pomocowego oraz pomocy indywidualnej:
 • pięć trybów podstawowych oraz jeden szczegółowy,
 • konsekwencje związane z udzielaniem pomocy państwa poza programem pomocowym,
 • przypadki notyfikacji pomocy do Komisji Europejskiej – procedura zgłoszenia zamiaru udzielenia pomocy oraz akceptacji; postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską,
 • udzielanie pomocy bez zgody Komisji Europejskiej lub niezgodnie z decyzją podjętą przez Komisję Europejską,
 • skargi w sprawie pomocy państwa.
 1. Ćwiczenia i warsztaty realizowane w trakcie zajęć:
 • identyfikacja działalności o charakterze gospodarczym gospodarczej w projekcie (wspólnotowa definicja przedsiębiorstwa),
 • pojedynczy organizm gospodarczy, w tym w kontekście MŚP – ocena statusu przedsiębiorstwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na powiązania osobowe i kapitałowe,
 • ocena inwestycji początkowej oraz efektu zachęty.
 • przekształcenia własnościowe i ich wpływ na limit pomocy de minimis – przekształcenie spółek osobowych w kapitałowe, łączenie i dzielenie spółek, zmiana wspólników spółek cywilnych, itp.,
 • badanie zgodności z zasadami pomocy de minimis – badanie dopuszczalnej wielkości pomocy ze względu na sektor działalności, ocena formularza informacyjnego, wydawanie zaświadczeń i sprawozdawczość z udzielonej pomocy.
 1. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

CENY W 2023 roku:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Parking hotelowy płatny dodatkowo.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.