Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności z uwzględnieniem zmian od 24 marca 2020 r. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Warszawa
26-27 października 2021 r., wtorek (10.00-16.00) - środa (09.00-15.00)
ONLINE
09-10 grudnia 2021 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omówimy m.in.: przepisy regulujące postępowanie restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe, w tym najnowsze zmiany w tych przepisach, prowadzenie i przebieg postępowań restrukturyzacyjnych, układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym, prawa i obowiązki wierzycieli, prowadzenie postępowania upadłościowego, skutki ogłoszenia upadłosći, podział funduszy.

Obowiązująca od 2016 roku Ustawa Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje tzw. postępowań restrukturyzacyjnych. Jednocześnie ustawa ta wprowadziła istotne zmiany Prawa upadłościowego w zakresie uprawnień wierzycieli, zgłaszania wierzytelności i ich zaspakajania w postępowaniu upadłościowym.

Ostatnio wprowadzone zmiany:

 • Dnia 24 marca 2020 r. weszły w życie przepisy nowelizacji prawa upadłościowego w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej oraz innych przepisów Prawa upadłościowego (w tym, co do zgłaszania wierzytelności).
 • Dodatkowo 5 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił tzw. tarczę 4.0, która przewiduje między innymi nowy typ postępowania restrukturyzacyjnego – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Wprowadzone rozwiązanie ma obowiązywać do 30 czerwca 2021 r. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu udzielenie pomocy w wykonaniu przez dłużnika już istniejących zobowiązań, jednakże w uproszczonej procedurze. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne nie jest w pełni samodzielnym trybem, ale pewnego rodzaju modyfikacją postępowania o zatwierdzenie układu. Najważniejsza różnica polega na udzieleniu ochrony dłużnikowi przed prowadzeniem postępowań egzekucyjnych oraz wypowiedzeniem mu kluczowych umów, z punktu widzenia prowadzonego przedsiębiorstwa, już na etapie postępowania przedsądowego.

Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie przepisów regulujących uprawnienia wierzyciela,
 • omówienie możliwości dochodzenia i zaspokojenia wierzytelności z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 24 marca 2020 r.
 • omówienie najnowszych zmian wprowadzonych przez tarczę 4.0, mających na celu ochronę dłużnika, czyli uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę:

 • jakie są zasady sporządzania pism procesowych i ich niezbędna treść,
 • jak można wpływać na przebieg postępowania upadłościowego,
 • jakie są zasady reagowania na uchybienia w toku postępowań,
 • jakie są najczęściej popełniane błędy przez wierzycieli oraz sposoby ich uniknięcia,
 • jakie są aktulane zmiany w prawie upadłościowym oraz nowym prawie restrukturyzacyjnym.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu upadłości swoich kontrahentów, a w szczególności do pracowników działów windykacji i zarządzania wierzytelnościami bezpośrednio wykonujących obowiązki z zakresu dochodzenia należności.

Metody szkoleniowe:

Wykład w oparciu o liczne przykłady praktyczne, prezentacja treści przepisów i przykładowych pism procesowych sporządzanych w postępowaniu upadłościowym z omówieniem ich wymagań formalnych.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia ogólne.
   
  1. Założenia i cele wprowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych.
    
  2. Przesłanki otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego. Definicja niewypłacalności.
    
  3. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Różnice i podobieństwa.
    
  4. Krajowy Rejestr Zadłużonych.
    
  5. Organy postepowań restrukturyzacyjnych.
    
  6. Uczestnicy postępowań. Dłużnik i wierzyciele.
    
  7. Nadzorca sądowy, zarządca, nadzorca układu.
    
  8. Rada wierzycieli. Kompetencje rady wierzycieli.
    
  9. Spis wierzytelności:
    
   1. pojęcie i funkcje spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
   2. sporządzanie spisu wierzytelności, forma spisu,
   3. dopuszczalność zaskarżania spisu wierzytelności; sprzeciw,
   4. skutki zatwierdzenia spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
   5. spis wierzytelności spornych,
   6. wstępny spis wierzytelności.
     
 2. Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Ogólne zagadnienia postępowania restrukturyzacyjnego.
   
  1. Wierzytelności objęte układem i wierzytelności, których układ nie obejmuje.
    
  2. Propozycje układowe.
    
  3. Zgromadzenie wierzycieli.
    
  4. Głosowanie nad układem.
    
  5. Przyjęcie i zatwierdzenie układu.
    
  6. Skutki układu.
    
  7. Zmiana układu.
    
  8. Uchylenie i wygaśnięcie układu.
    
  9. Układ częściowy.
    
 3. Przebieg postępowań restrukturyzacyjnych. Zakończenie i umorzenie postepowania. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.
   
  1. Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu.
    
  2. Przyspieszone postępowanie układowe.
    
  3. Postępowanie układowe.
    
  4. Postępowanie sanacyjne.
    
  5. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.
    
 4. Pozycja wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
   
 5. Prawo upadłościowe z uwzględnieniem zmian w 2020 roku.
   
  1. Definicja niewypłacalności.
    
  2. Legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Termin do złożenia przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości. Skutki zaniechania złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika. Odpowiedzialność dłużnika i osób reprezentujących dłużnika.
    
  3. Wpływu stan zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 na bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
    
  4. Przygotowana likwidacja.
    
  5. Skutki ogłoszenia upadłości. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania upadłego.
    
  6. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego.
    
  7. Zgłaszanie wierzytelności i lista wierzytelności:
    
   1. terminy zgłaszania wierzytelności, forma i treść zgłoszenia,
   2. zaskarżanie listy wierzytelności.
     
  8. Podział funduszy masy upadłości oraz sum uzyskanych ze zbycia przedmiotów obciążonych rzeczowo:
    
   1. koszty postępowania upadłościowego i zobowiązania masy upadłości,
   2. kategorie zaspokojenia – zmiany,
   3. oddzielny plan podziału.
     
 6. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Sędzia sądu okręgowego. Swoją wiedzę uzyskaną w trakcie pracy zawodowej z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego wykorzystuje w pracy dydaktycznej. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz dla radców prawnych z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. W działalności szkoleniowej preferuje praktyczne podejście do tematu.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

 W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, cena netto ulega obniżeniu o 5% i wynosi: 1130,50 zł netto + VAT (23% lub zw)

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczą w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa
26-27 października 2021 r., wtorek (10.00-16.00) - środa (09.00-15.00)
ONLINE
09-10 grudnia 2021 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00)