Kurs celny (10 dni) - specjalista ds. celnych, agent celny. Prawo celne, kodeks celny, przepisy akcyzowe i VAT.

ONLINE
10 dni (sobota-niedziela), marzec: 12-13, 19-20; kwiecień: 02-03, 09-10, 23-24
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Cel szkolenia:

 • kompleksowe zebranie, podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa celnego i akcyzowego,
 • przygotowanie do prowadzenia obsługi celnej w podmiotach wykonujących obrót towarowy z krajami trzecimi.

Wiedza przekazana na kursie pozwala na samodzielne wykonywanie obsługi celnej, ale również jest bardzo przydatna do świadomej współpracy z agencjami celnymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji obowiązków związanych z obsługą celną,
 • dla osób, które pracują w charakterze specjalisty ds. celnych - kurs daje znakomite możliwości zebrania, podsumowania i powtórzenia wiedzy z zakresu prawa celnego i akcyzowego - bardzo przydatne dla osób, które zawodowo zajmują się sprawami celnymi i podatkowymi,
 • dla osób planujących wykonywanie zawodu agenta celnego - udział w kursie daje możliwość gruntownego przygotowania się do wykonywania obowiązków agenta celnego.

Uczestnicy kursu celnego:

 • zdobędą kompleksową wiedzę w zakresie prawa celnego i zasad dokonywania międzynarodowego obrotu towarami z krajami trzecimi (w tym również ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej),
 • zdobędą i rozwiną wiedzę z zakresu preferencyjnego pochodzenia towarów w ramach szkolenia przekazywane jest wiedza odnośnie źródeł preferencji, reguł ustalania  preferencyjnego pochodzenia i dokumentowania pochodzenia,
 • nauczą się zasad klasyfikacji taryfowej według kodów CN i zapoznają z systemem ISZTAR 4 zwierającym zintegrowaną taryfę celną,
 • nabędą wiedzę odnośnie rodzajów stawek celnych i zasad ich stosowania,
 • nabędą umiejętności ustalenia w prawidłowej wartości celnej towaru, czyli podstawy do obliczenia cła w imporcie,
 • zapoznają się z rodzajami oraz zasadami wypełniania formularzy stosowanych w międzynarodowym obrocie towarowym.

Adresaci szkolenia:

 • osoby, które przygotowują się do pracy w charakterze agenta celnego,
 • specjaliści z zakresu handlu międzynarodowego, logistyki i księgowości, przewoźnicy spedytorzy jak również podmioty będące dostawcami towarów będących przedmiotem eksportu.

Metody szkoleniowe:

Zajęcia prowadzone są metodą wykładu z elementami dyskusji z wykorzystaniem autorskich prezentacji PowerPoint. Odbędą się także warsztaty praktyczne, w trakcie których uczestnicy będą ćwiczyć prawidłowe wypełnianie dokumentów celnych.

Wpis na listę agentów celnych - informacja:

Nasz kurs pozwoli Ci zdobyć wiedzę, która jest potrzebna, by wykonywać zadania, jakie wykonuje agent celny.

Udział w kursie nie jest jednak wystarczający do dokonania wpisu na listę agentów celnych.

Jeśli chcesz uzyskać uprawnienia agenta celnego, konieczne jest spełnienie określonych wymagań prawnych. Informacje na ten temat dostępne są tutaj:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/uprawnienia-zawodowe/chce-zalatwic-sprawy-zwiazane-z-uprawnieniami-zawodowymi/proc_1298-wpis-agenta-celnego

 

Kurs realizowany w formie ONLINE.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

Kurs odbywa się ONLINE, obejmuje 10 dni szkoleniowych w formie 2-dniowych spotkań.
Zajęcia są przewidziane w każdym dniu godz. 9.00-16.00

ZAJĘCIA I

12.03.2022 sobota

 • Unijny Kodeks Celny i ustawa Prawo celne (część I) - wykład w oparciu o przykłady praktyczne:
   
  • rodzaje procedur celnych  i powrotny wywóz,
  • warunki dokonania importu,
  • eksport, zastosowanie zerowej stawki VAT w wywozie i warunki odliczania podatku,
  • procedury specjalne,
  • czasowe składowanie towarów,
  • wydawanie wiążących informacji (WIT i WIP),
  • wspólnotowa Taryfa Celna i zasady stosowania stawek celnych.

13.03.2022 niedziela

 • Unijny Kodeks Celny i ustawa Prawo celne (część II) - wykład w oparciu o przykłady praktyczne:
   
  • status celny towaru,
  • pochodzenie towaru,
  • dokumentowanie pochodzenia,
  • wypełnianie wniosków o poświadczenie statusu celnego i potwierdzenie pochodzenia towaru,
  • sporządzanie deklaracji dostawcy.

ZAJĘCIA II

19.03.2022 sobota

 • Unijny Kodeks Celny i ustawa Prawo celne (część III) - wykład w oparciu o przykłady praktyczne:
   
  • wartość celna towaru i jej elementy.
  • pojęcie długu celnego, jego powstanie, uiszczenie, wygaśnięcie,
  • zabezpieczenie długu celnego, jego formy i zasady wykorzystania,
  • zwolnienia od cła w przywozie,
  • instytucja towarów powracających.

20.03.2022 niedziela

 • Zgłoszenie celne - wykład w oparciu o przykłady praktyczne:
   
  • przedstawienie towaru i stosowanie dozoru celnego,
  • formy dokonywania zgłoszeń celnych,
  • procedura uproszczona,
  • status upoważnionego przedsiębiorcy (świadectwa AEO),
  • pojęcie zgłaszającego i przedstawicielstwa w sprawach celnych,
  • zgłoszenie celne i dokumenty niezbędne w celu jego dokonania.

ZAJĘCIA III

02.04.2022 sobota

 • Wypełnianie zgłoszenia celnego i deklaracji skróconej - ćwiczenia:
   
  • zgłoszenie celne w procedurze wywozu,
  • zgłoszenie celne w procedurze tranzytu,
  • deklaracja skrócona do czasowego składowania towarów.

03.04.2022 niedziela

 • Wypełnianie zgłoszenia celnego - ćwiczenia:
   
  • zgłoszenie celne w procedurze dopuszczenia do obrotu - omówienie instrukcji wypełnienia zgłoszeń i omówienie zasad wypełniania poszczególnych pól a także zasady posługiwania się kodami i skrótami.

ZAJĘCIA IV

09.04.2022 sobota

 • Podatek akcyzowy w imporcie i eksporcie towarów oraz ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem VAT w imporcie - wykład w oparciu o przykłady praktyczne:
   
  • wyroby akcyzowe i towary objęte podatkiem akcyzowym
  • obrót towarami akcyzowymi w procedurze zawieszonej akcyzy i poza tą procedurą.
  • składy podatkowe i stosowanie procedury 4500 w imporcie,
  • import wyrobów akcyzowych,
  • ustalenie podstawy opodatkowania towarów podatkiem akcyzowym i właściwe stawki podatku
  • podatek akcyzowy od samochodów osobowych,
  • ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT w imporcie (omówienie kosztów doliczanych do podstawy opodatkowania).

10.04.2022 niedziela

 • Zgłoszenia importowe:
   
  • zgłoszenie celne w procedurach specjalnych (odprawa czasowa, składowanie celne, uszlachetniania czynne i uszlachetniania bierne).

ZAJĘCIA V

23.04.2022 sobota

 • Wypełnianie pozostałych dokumentów celnych występujących w obrocie międzynarodowym, m.in.:
  • listy przewozowe (CMR, CIM, Konosament),
  • lotniczy list przewozowy,
  • karnety (TIR, ATA),
  • wniosek o zwrot cła,
  • wniosek o stosowanie zabezpieczenia generalnego,
  • wniosek o zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa,

24.04.2022 niedziela

 • Wypełnianie pozostałych dokumentów celnych występujących w obrocie międzynarodowym - cd
 • Wypełnianie zgłoszeń celnych - wyjaśnianie wątpliwości
 • Podsumowanie kursu, pytania i wyjaśnienia.

Wykładowca

Szkolenie prowadzone dwóch wykładowców.

WYKŁADOWCA I

Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat związana z obsługą celną w międzynarodowym obrocie towarów, zajmuje się w praktyczny sposób stosowaniem przepisów celnych i podatkowych.

Posiada doświadczenie w występowaniu przed WSA w sprawach celnych i podatkowych. Zagadnienia, w których się specjalizuje w ramach międzynarodowego obrotu towarami to: stosowanie procedur celnych, ustalanie wartości celnej, ustalanie i dokumentowanie pochodzenia towarów, klasyfikacja taryfowa, obrót towarami strategicznymi ze szczególnym uwzględnieniem towarów podwójnego zastosowania, zwolnienia celne,podatki w międzynarodowym obrocie towarami.

Prowadzi liczne szkolenia na tematy związane z prawem celnym a także wykłady na wyższych uczelniach i studiach podyplomowych dla doradców podatkowych. Jest bardzo dobrze oceniana przez słuchaczy. Łączy szeroką wiedzę merytoryczną z praktycznym doświadczeniem związanym z wykonywaniem codziennych obowiązków zawodowych.

WYKŁADOWCA II:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego w Katedrze Prawa Finansowego.

Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji państwowej.

W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi zagadnieniami VAT w eksporcie), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia pochodzenia towarów, klasyfikacji taryfowej a także kontroli towarów podwójnego zastosowania.

Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się doradztwem w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania platformy PUESC.

Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających ze statystyki INTRASTAT, podatku akcyzowego i wielu innych zagadnień związanych z przepisami celnymi i podatkowymi.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

Cena

2 390,00 zł + 23% VAT = 2 939,70 zł brutto

2 390,00 zł + VAT zw = 2 390,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

ONLINE
10 dni (sobota-niedziela), marzec: 12-13, 19-20; kwiecień: 02-03, 09-10, 23-24