Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim po zmianach od 1 stycznia 2023 r. Implementacja dyrektywy towarowej i dyrektywy cyfrowej do polskich przepisów.

Szkolenie 2-dniowe
Na szkoleniu powiemy m.in. jakie akty prawne regulują problematykę rękojmi i gwarancji, czym charakteryzuje się umowa w obrocie profesjonalnym i konsumenckim, jaka jest definicja wady rzeczy w obrocie profesjonalnym i konsumenckim, omówimy różnice w odpowiedzialności wynikającej z tytułu gwarancji i z tytułu rękojmi, omówimy zagadnienia związane ze sprzedażą poza lokalem przedsiębiorstwa, omówimy również obowiązujące od 1.01.2023 znowelizowane przepisy wynikające z tzw. dyrektywy cyfrowej oraz dyrektywy towarowej.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo prywatne międzynarodowe wdraża do polskiego prawa unijną dyrektywę cyfrową w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz dyrektywę towarową.

Nowelizacja przepisów wprowadza szereg zmian w zakresie rękojmi i gwarancji, w tym wprowadza hierarchię uprawnień konsumenta z tytułu rękojmi oraz wydłuża z 2 do 6 lat okres dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.

Znowelizowane przepisy weszły w życie 1 stycznia 2023 r.

Zasadniczym celem dyrektywy towarowej (SGD) jest ustanowienie w państwach członkowskich, w tym w Polsce, przepisów dotyczących niektórych wymagań w odniesieniu do umów sprzedaży zawieranych między przedsiębiorcami a konsumentami, w tym:

 • przepisów dotyczących tzw. zgodności zakupionych towarów z umową,
 • środków ochrony prawnej przysługujących konsumentowi w przypadku braku takiej zgodności (odpowiedzialność przedsiębiorcy za wady towaru wobec konsumenta – rękojmia i gwarancja konsumencka),
 • sposobów korzystania z tych środków (uprawnień przysługujących konsumentowi jako kupującemu), a także gwarancji handlowych.

Celem dyrektywy cyfrowej (DCD) jest natomiast wprowadzenie:

 • przepisów dotyczących zgodności tzw. treści cyfrowej (np. gry i programy komputerowe) lub usługi cyfrowej (np. e-mail, media społecznościowe, wyszukiwarki internetowe) z umową,
 • środków ochrony prawnej w przypadku braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową lub ich niedostarczenia konsumentowi
 • oraz sposobów korzystania z tych środków (np. aktualizacje oprogramowania),
 • a także przez ustanowienie przepisów dotyczących zgodności towarów z umową, środków ochrony (np. odpowiedzialność za wady programu komputerowego, plików).

Dotychczas kwestie dotyczące umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej nie były uregulowane w polskim prawie.

Implementacja powyższych dyrektyw nastąpiła w drodze wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2023 r. nowych przepisów do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Jednocześnie dokonano zmiany przepisów Kodeksu cywilnego regulujących rękojmię i gwarancję.

Celem szkolenia jest:

 • omówienie praw konsumentów,
 • szczegółowe omówienie obowiązków sprzedawców,
 • wskazanie, w jaki sposób prawa te przekładają się na praktyczne działania,
 • wskazanie, jak powinien postępować sprzedawca, by nie łamać przepisów i nie narażać się na kary,
 • omówienie zmian w zakresie rękojmi i gwarancji.

Korzyści dla uczestników w udziału w szkoleniu. Uczestnicy dowiedzą się:

 • jakie są zasady postępowania gdy towar jest wadliwy,
 • jaka jest różnica między rękojmią i gwarancją, co oznacza niezgodność towaru z umową
 • jakie uprawnienia przysługują nabywcom z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • jakie są sposoby wykonywana uprawnień przysługujących nabywcom,
 • jakie pułapki stosują sprzedawcy w treści umów w celu uniknięcia odpowiedzialności,
 • jakie są sposoby na uniknięcie pułapek w umowach i na co zwrócić szczególną uwagę w treści umów,
 • kiedy do umów sprzedaży zawartych przez przedsiębiorców w obrocie profesjonalnym (B2B) stosujemy przepisy o ochronie konsumenckiej,
 • czy można wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialność z tytułu wad rzeczy w sytuacji, gdy kupującym jest konsument albo przedsiębiorca.
Na szkoleniu wskażemy również na zmiany Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, które weszły w życie 1 stycznia 2023 r., tj. przepisy implementujące dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady - tzw. dyrektywa cyfrowa oraz dyrektywa towarowa.
 
Zmiany te dotyczą przede wszystkim obrotu konsumenckiego (B2C) w zakresie rękojmi i gwarancji. Nowelizacja ma poprawić sytuację konsumentów przy zawieraniu umów z przedsiębiorcami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz umów sprzedaży zawartych między sprzedawcą a konsumentem.
 

Adresaci szkolenia:

 • osoby odpowiedzialne za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie,
 • pracownicy działów handlowych i działów zamówień,
 • pracownicy działu obsługi klienta,
 • wszystkie osoby, które w swojej pracy spotykają się z problemami wynikającymi z realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji - zarówno po stronie sprzedawcy jak i po stronie nabywcy towarów i usług.

Metody szkoleniowe:

Zajęcia prowadzone są w oparciu o liczne przykłady. Kameralna grupa stwarza możliwości konsultowania się z wykładowcą i analizowania przypadków z własnej praktyki zawodowej.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Ogólna charakterystyka aktów prawnych regulujących problematykę rękojmi i gwarancji:
   
  • pojęcie obrotu gospodarczego oraz obrotu konsumenckiego,
  • definicja przedsiębiorcy i konsumenta,
  • różnice w unormowaniach prawnych w obrocie dwustronnie profesjonalnym oraz z udziałem konsumentów,
  • jakie przepisy należy stosować do odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji?
  • odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji, kiedy jednoosobowego przedsiębiorcę dokonującego zakupu towaru należy traktować jak konsumenta? Skutki zakupu towaru na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i stosowania do kupującego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą przepisów z zakresu ochrony konsumenckiej.
    
 2. Ogólna charakterystyka umowy sprzedaży w obrocie profesjonalnym (B2B) i konsumenckim (B2C):
   
  • treść i forma umowy, ogólne warunki umów, wzory umów i regulaminy,
  • czy i kiedy sprzedawca może wyłączyć swoją odpowiedzialność za wady rzeczy; tworzenie umów regulujących odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji; niedozwolone klauzule umowne przy sprzedaży konsumenckiej,
  • jakość świadczenia sprzedawcy, skutki niewykonania i nienależytego wykonania umowy sprzedaży,
  • szczególne rodzaje sprzedaży (sprzedaż na raty, prawo odkupu, prawo pierwokupu, sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności), sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa i sprzedaż na odległość.
    
 3. Wady rzeczy, czyli niezgodność towaru z umową. Definicja wad rzeczy w obrocie z udziałem konsumentów i przedsiębiorców.
   
  • pojęcie wady fizycznej i wady prawnej, niezgodność towaru z umową,
  • brak właściwości rzeczy jako przesłanka wady fizycznej, znaczenie dokumentów gwarancyjnych, atestów certyfikatów itp. wydawanych kupującemu wraz z towarem,
  • niekompletność rzeczy, problem odpowiedzialności sprzedawcy za braki ilościowe i opakowania rzeczy, zakres odpowiedzialności za wady rzeczy używanych,
  • znaczenie publicznych zapewnień producenta i innych osób o właściwościach (sprzedaż wg. próbki lub wzoru, zapewnienia zawarte w reklamach towaru),
  • nieprawidłowość w zamontowaniu i uruchomieniu rzeczy jako wada fizyczna,
  • dopuszczalność i zakres umownych modyfikacji odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową, czy sprzedawca może wyłączyć lub ograniczyć swoją odpowiedzialność wobec konsumenta z tego tytułu? Przykłady klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu wad,
  • akty staranności kupującego po zawarciu umowy sprzedaży:
   • terminy do zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie (notyfikacja wady; czy i kiedy kupujący będzie miał obowiązek zbadania rzeczy w chwili zawarcia umowy lub jej wydania przez sprzedawcę, wada jawna i wada ukryta,)
   • skutki podstępnego zatajenia wady przez sprzedawcę i zapewnienia, że wady nie istnieją,
   • sposób i forma zawiadomienia o wadzie,
  • procedura reklamacyjna czyli uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi, omówienie poszczególnych uprawnień przysługujących kupującemu:
   • obniżenie ceny, kto i w jaki sposób ustala wysokość obniżenia?
   • odstąpienie od umowy i jego skutki, jak sprzedawca może bronić się przed żądaniem zwrotu ceny, czy sprzedawca może obciążyć kupującego za częściowe zużycie rzeczy, która okazała się wadliwa?
   • wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad, sposób i termin wymiany,
   • naprawa rzeczy, sposób naprawy,
   • żądanie demontażu rzeczy i ponownego jej zamontowania, skutki niewykonania tych czynności przez sprzedawcę, zwłoka sprzedawcy z odebraniem wadliwej rzeczy od kupującego.
  • kto ponosi koszty naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu itp.
  • w jakim terminie kupujący może zgłaszać reklamacje? terminy wygaśnięcia uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową,
  • terminy odpowiedzialności sprzedawcy za wady czyli w jakim czasie sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady,
  • regres sprzedawcy wobec dostawcy wadliwego towaru,
  • znaczenie obniżenia ceny (przeceny) towaru oraz akcji promocyjnych i wyprzedaży dla istnienia oraz zakresu uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową, dopuszczalność wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy w obrocie konsumenckim, czy sprzedawca może uniknąć odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową
  • co zrobić w sytuacji, gdy kupujący nie odbiera towaru po naprawie, czy sprzedawca może przejąć towar na własność lub zniszczyć go?
    
 4. Gwarancja przy sprzedaży.
   
  • Gwarancja – pojęcie, forma i treść gwarancji, czas trwania gwarancji. Jak należy redagować warunki gwarancji.
  • Rękojmia a gwarancja – które uprawnienia mają pierwszeństwo? Które uprawnienia są korzystniejsze dla kupującego? Czy można zrezygnować z gwarancji? Krzyżowanie się uprawnień z niezgodności towaru z umową i gwarancji, skutki wyboru reżimu odpowiedzialności sprzedawcy.
  • Kto ponosi koszty związane z realizacją przez kupującego uprawnień w ramach gwarancji?
    
 5. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji a odpowiedzialność z innych tytułów, odpowiedzialność za produkt niebezpieczny.
   
 6. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Wykładowca

Sędzia sądu okręgowego. Swoją wiedzę uzyskaną w trakcie pracy zawodowej z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego wykorzystuje w pracy dydaktycznej. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz dla radców prawnych z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. W działalności szkoleniowej preferuje praktyczne podejście do tematu.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

CENY W 2023 roku:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Parking hotelowy płatny dodatkowo.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.