Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) - szkolenie warsztatowe

ONLINE
16 grudnia 2021 r., czwartek, godz. 10.00-16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: struktura raportu PRTR, substancje objęte raportowaniem, rodzaje działalności objęte raportowaniem, progi dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń, progi dla transferów odpadów, uwolnienia do powietrza/gleby/wody, transfery zanieczyszczeń w ściekach przeznaczonych do oczyszczania, wskaźniki emisji, transfery odpadów na terenie kraju i poza granice kraju.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska, które eksploatują instalacje kwalifikujące się do określonych sektorów gospodarki, o ile przekraczane są stosowne progi wydajności określone w rozporządzeniu PRTR Nr 166/2006, są zobowiązane do przedkładania do WIOŚ – w terminie do 31 marca danego roku – sprawozdań rocznych za rok poprzedni.

W większości przypadków rodzaje działalności i przypisane im progi wydajności objęte obowiązkiem raportowania w ramach PRTR pokrywają się z listą instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Cel szkolenia:

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym omówimy obowiązki przedsiębiorców dotyczące raportowania w ramach Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Przekażemy wiedzę w w/w zakresie, udzielimy odpowiedzi na pytania, postaramy się wyjaśnić wątpliwości, omówimy przypadki.

Na szkoleniu poruszymy m.in. następujące zagadnienia:    

 • jakie podmioty gospodarcze (jakie rodzaje działalności) są objęte obowiązkiem raportowania w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
 • w jakim terminie należy się wywiązać z obowiązku raportowania o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń oraz o transferach odpadów poza miejsce wytwarzania,
 • jakiego spektrum substancji dotyczy obowiązek sprawozdawczy i jakie są wartości progowe dla uwolnień i transferów, których przekroczenie decyduje o konieczności raportowania,
 • w jaki sposób podaje się dane o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń oraz o transferach odpadów,
 • jakie mogą być źródła danych, z których można korzystać w ramach raportowania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
 • jaka jest struktura raportu.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w poniższym zakresie:

 • rejestracja w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
 • tworzenie w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń sprawozdań rocznych,
 • poprawne konstruowanie struktury raportu, zgodnie ze spektrum substancji objętych raportowaniem w ramach E-PRTR, w odniesieniu do przekraczających stosowne progi uwolnień substancji do powietrza, wody lub gleby oraz transferów poza miejsce powstawania zanieczyszczeń w ściekach przeznaczonych do oczyszczania i transferów odpadów poza miejsce wytwarzania,
 • wprowadzanie do raportu danych dotyczących uwolnień i transferów w sposób spójny z innymi rodzajami sprawozdawczości, w tym sprawozdawczością do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE) oraz sprawozdawczością w ramach opłat za korzystanie ze środowiska,
 • korzystanie z opublikowanych materiałów dot. wskaźników emisyjnych (np. przez CORINAIR, US-EPA),
 • pozyskiwanie danych ze sprawozdań z pomiarów emisji do powietrza,
 • pozyskiwanie danych z kart charakterystyk preparatów stosowanych w ramach procesów związanych z emisją do powietrza (np. malowanie i emisja LZO z preparatów malarskich, lakierniczych, itp.),
 • identyfikacja na potrzeby raportu emisji, które miały miejsce w warunkach normalnej eksploatacji oraz emisji przypadkowych.

Adresaci szkolenia:

Przedsiębiorcy, których dotyczy raportowanie w ramach Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń dotyczy podmiotów prowadzących działalność w ramach następujących sektorów przemysłowych: energetyka, produkcja i obróbka metali, przemysł mineralny, przemysł chemiczny, gospodarka odpadami i ściekami, produkcja i przetwórstwo papieru oraz drewna, intensywny chów lub hodowla inwentarza żywego i akwakultura, produkty zwierzęce i roślinne w sektorze spożywczym oraz inne rodzaje działalności.

Metody prowadzenia zajęć:

 • wykład,
 • przykład wprowadzenia raportu,
 • analiza konkretnych przypadków zgłoszonych przez uczestników.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Wprowadzenie do tematyki związanej z raportowaniem w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń:
   
  • przepisy unijne i krajowe stanowiące podstawy prawne dla Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
  • obowiązki przedsiębiorców wynikające z raportowania, rodzaje działalności objęte obowiązkiem sprawozdawczym, administracyjne kary pieniężne za niewywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego lub nierzetelne raportowanie.
    
 2. Zasady sporządzania raportów rocznych w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń:
   
  • rodzaje działalności objęte obowiązkiem sporządzenia i wprowadzenia raportu, zakres raportu,
  • rodzaje substancji objęte obowiązkiem sprawozdawczym dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz przypisane im progi decydujące o konieczności uwzględnienia w sprawozdaniu,
  • zasady raportowania w przypadku transferu odpadów poza miejsce wytwarzania, progi decydujące o konieczności uwzględnienia w sprawozdaniu,
  • zasady sporządzenia raportu rocznego i sposoby pozyskiwania potrzebnych danych,
  • zasady określania wielkości uwolnień i transferów zanieczyszczeń, zasady określania wielkości transferów odpadów,
  • raportowanie do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń a system sprawozdawczości do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE) oraz dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska.
    
 3. Omówienie przykładowego raportu rocznego wprowadzonego do bazy (zrzuty ekranu krok po kroku):
   
  • odpowiedzi na pytania i pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących sposobu wprowadzenia danych do raportu,
  • pomoc w interpretacji danych będących w posiadaniu uczestnika szkolenia (np. rodzaju i wielkości uwolnień i transferów).

   Na tę część szkolenia uczestnicy powinni przygotować zestaw danych w oparciu o posiadane dokumenty – m.in. raporty opłatowe, dokumentacje wnioskowe, zgłoszeniowe, posiadane pozwolenia na emisję, sprawozdania z pomiarów, itp.

Wykładowca

Specjalista praktyk z zakresu ochrony środowiska, posiadający szesnastoletnie doświadczenie w branży (m.in. jako projektant w firmie konsultingowej, główny specjalista ds. ochrony środowiska w organach administracji szczebla wojewódzkiego, główny specjalista ds. ochrony środowiska w międzynarodowej firmie z sektora energetycznego, szkoleniowiec). Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (specjalność: ochrona i kształtowanie środowiska na kierunku geografia) oraz studiów podyplomowych "Gospodarka Odpadami" (Politechnika Śląska), "Instrumenty i Techniki Ochrony Środowiska" (AGH w Krakowie), "Energetyka Cieplna" (AGH w Krakowie).

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

640,00 zł + 23% VAT = 787,20 zł brutto

640,00 zł + VAT zw = 640,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

ONLINE
16 grudnia 2021 r., czwartek, godz. 10.00-16.00