Roszczenia i rozstrzyganie sporów oraz zmiany w kontraktach budowlanych realizowanych według warunków ogólnych FIDIC

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omówimy m.in zagadnienia: przyczyny powstawania sporów, tryby zgłaszania roszczeń i podstawy prawne zgłaszania roszczeń, kary umowne, dokumentowanie roszczeń, umowa o roboty budowlane i zmiana umowy, rozstrzyganie sporów, postępowanie rozjemcze, sąd arbitrażowy

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej osobom, które uczestniczą w realizacji przedsięwzięć budowlanych według warunków kontraktowych FIDIC, zarządzają roszczeniami i uczestniczą w rozstrzyganiu sporów.

Korzyści w udziału w szkoleniu:

Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę w zakresie zagadnień:

 • jakie są zasady zarządzania budowami według Warunków Kontraktowych, w tym prawa i obowiązki Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego,
 • jakie działania należy podjąć, by skutecznie wnieść roszczenie a także bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami,
 • przedstawione zostaną również zagadnienia zabezpieczeń finansowych, gwarancji jakości, rękojmi za wady.

Problemy ilustrowane będą przykładami oraz bieżącym orzecznictwem sądowym, co umożliwi uczestnikom uniknięcie częstych błędów prowadzących do roszczeń i sporów.
Program szkolenia zawiera również warunki i podstawy postępowania prowadzonego przez Komisję Rozjemczą i postępowania arbitrażowego.

Adresaci szkolenia:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zatrudnione przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu, które realizują inwestycje budowlane (lub zamierzają realizować) na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC, na gruncie prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych.

Metody szkoleniowe:

 • wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,
 • warsztaty, ćwiczenia, omawianie i rozwiązywanie przykładów,
 • dyskusja.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

dzień 1

          CZĘŚĆ I

 1. Warunki kontraktowe FIDIC na gruncie prawa polskiego.
   
 2. Rozłożenie ryzyka zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - Książka Czerwona, Książka Żółta, Książka Srebrna, Książka Złota.
   
 3. Przyczyny powstawania i rozstrzyganie sporów w kontraktach na podstawie warunków kontraktowych FIDIC.
 4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 
  - Zamawiający
  - Wykonawca
  - Inżynier
 5. Prawa i obowiązki Inżyniera – klauzula
  Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.

 

CZĘŚĆ II

 1. Tryb zgłaszania roszczeń przez Zamawiającego wg Warunków kontraktowych FIDIC, klauzula 2.5, w tym:
  • terminy powiadomienia o roszczeniu, zgłoszenie roszczenia,
  • forma roszczenia.
    
 2. Podstawy prawne roszczeń Zamawiającego.
   
 3. Istota kar umownych i skutki zastrzegania ich w umowach.
   
 4. Tryb zgłaszania roszczeń przez Wykonawcę wg Warunków kontraktowych FIDIC - klauzula 20.1, w tym:
  • terminy powiadomienia o roszczeniu, zgłoszenia roszczenia,
  • skutki niedochowania terminów,
  • forma powiadomienia i roszczenia przejściowe i ostateczne.
    
 5. Podstawy prawne roszczeń Wykonawcy.
   
 6. Roszczenia Wykonawcy o przedłużenie czasu - klauzula 8.4 i roszczenia o dodatkową zapłatę – klauzula 8.5.
   
 7. Wybrane przypadki:
  1. Dostęp do Terenu Budowy – klauzula 2.1
  2. Warunki gruntowe klauzula 4.12
  3. Harmonogram - planowanie i ocena realizacji – klauzula 8.3
  4. Rozliczenia Miesięczne Wykonawcy i wystawiania Przejściowego Świadectwa Płatności przez Inżyniera,
  5. Roboty i usługi zgodnie z wycenionym Przedmiarem Robót lub Wykazem Płatności z uwzględnieniem zmian i modyfikacji (klauzula 14.3 (a)),
  6. Kwoty zwiększające lub zmniejszające Cenę Kontraktową (klauzule 13.7 i 13.8),
  7. Urządzenia i materiały przeznaczone do Robót klauzula 14.5,
  8. Nieprzewidywalne warunki fizyczne,
  9. Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne.

   Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.

   CZĘŚĆ III
    
 8. Dokumentowanie roszczeń.
   
 9. Sposoby kalkulacji opóźnień.
   
 10. Przedawnienie roszczeń:
  • termin przedawnienia roszczeń z umowy o roboty budowlane,
  • termin przedawnienia roszczeń z umowy o dzieło,
  • skutki przedawnienia roszczeń.
    
 11. Umowa o roboty budowlane:
  • wymagania dotyczące umowy o roboty budowlane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
    
 12. Wynagrodzenie ryczałtowe – zmiana wynagrodzenia ryczałtowego.
   
 13. Wynagrodzenie kosztorysowe - zmiana wynagrodzenia kosztorysowego.
   
 14. Zmiana umowy o roboty budowlane w świetle:
  • Prawa cywilnego,
  • Prawa budowlanego – zmiany istotne i nieistotne,
  • Prawa zamówień publicznych– zmiany istotne i nieistotne

   Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.

dzień 2

           CZĘŚĆ IV

 1. Błędy w dokumentacji projektowej:
  • nadrzędności dokumentów projektowych,
  • roboty dodatkowe, zamówienia dodatkowe.
    
 2. Procedura wprowadzania Zmian zgodnie WK FIDIC:
  • rola Inżyniera.
    
 3. Inicjatywa wprowadzania Zmian.
   
 4. Świadectwo przejęcia – odbiór robót i obiektu.
   
 5. Zobowiązania i odpowiedzialność Stron Kontraktu.
   
 6. Rękojmia a gwarancja.

  Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.

  CZĘŚĆ V
   
 7. Ryzyko, siła wyższa - klauzula 17.
   
 8. Odstąpienie przez Zamawiającego
  •      odstąpienie a upadłość wykonawcy.
    
 9. Zawieszenie Robót i odstąpienie przez Wykonawcę
  •     gwarancja zapłaty

   CZĘŚĆ VI
    
 10. Rozstrzyganie sporów – alternatywne metody rozstrzygania sporów:
  • mediacja według kodeksu postępowania cywilnego,
  • negocjacje,
  • postępowanie rozjemcze,
  • koncyliacja wg prawa zamówień publicznych.
    
 11. Postępowanie rozjemcze:
  • rodzaje Komisji Rozjemczych,
  • procedura rozjemcza,
  • opinie i decyzje Komisji Rozjemczej,
   Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.
 12. Postępowanie po Decyzji Komisji Rozjemczej.
   
 13. Rozstrzyganie sporów przez sąd arbitrażowy:
  • postępowanie przed sądem arbitrażowym – podstawowe zasady,
   Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.
 14. Podsumowanie szkolenia.

Wykładowca

Radca prawny od 1984 roku, członek OIRP w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie budowlanym, w tym w kontraktach według wzorów FIDIC. Była Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR w Warszawie, członek Zarządu SIDiR, rozjemca FIDIC, arbiter, wykładowca. Doradzała zamawiającym i wykonawcom w inwestycjach realizowanych na zasadach kontraktów FIDIC, w tym drogowych - autostrada A1, A2, A4, drogi ekspresowe, modernizacje szlaków kolejowych, inwestycje wodno – kanalizacyjne, obiekty kubaturowe.

Prowadzi szkolenia z zakresu realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych.

Podnosiła swoje kwalifikacje w International Chamber of Commerce (ICC- Sąd Arbitrażowy w Paryżu) - Institute of International Business Law and Practice, Paryż (Francja), University of Chicago, Graduate School of Business, University of Nevada, Reno (USA).

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1280,00 zł + 23% VAT = 1574,40 zł brutto

1280,00 zł + VAT zw = 1280,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.