MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje
Zapytaj o to szkolenie

Zapytaj o termin tego szkolenia

RODO w Twojej organizacji zgodnie z wytycznymi UODO oraz aktualnym orzecznictwem

Pokaż informację o przetwarzaniu danych

>

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

RODO w Twojej organizacji zgodnie z wytycznymi UODO oraz aktualnym orzecznictwem

Szkolenie z RODO obejmuje m.in. zagadnienia: pojęcie danych osobowych, zasady przetwarzania danych osobowych, prawa osób, których dane dotyczą, bezpieczeństwo danych i naruszenia ochrony danych, kontrola Prezesa UODO, sankcje i odpowiedzialność w kontekście RODO.

Szkolenie realizowane na zamówienie. W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt. Program szkolenia, czas trwania, forma, miejsce, termin – zostaną dostosowane do potrzeb odbiorcy.

Opis szkolenia

Przepisy RODO to temat, który przez długi czas wzbudzał kontrowersje i wątpliwości firm, urzędów oraz opinii publicznej. Obecnie przyzwyczailiśmy się do konieczności stosowania tych przepisów, nadal jednak nastręczają one licznych trudności podmiotom zobligowanym do pracy z nimi. Szkolenie podpowie, jak prawidłowo i racjonalnie stosować przepisy dotyczące RODO w kilka lat po tym, gdy zaczęły obowiązywać. Aktualnie niektóre przepisy RODO są interpretowane nieco inaczej niż w 2018 roku – na początku obowiązywania tego aktu prawnego, a więc wartością dodaną będzie aktualizacja wdrożonych rozwiązań organizacyjnych.

Zapraszamy także podmioty, które z różnych przyczyn nie wdrożyły jeszcze w 100% przepisów RODO. Na szkoleniu będzie okazja do omówienia najlepszych dla danej organizacji rozwiązań i sprawdzenia proponowanych pomysłów pod kątem ewentualnego ryzyka braku zgodności z aktualnymi interpretacjami RODO. Dla zainteresowanych podmiotów możliwa jest także weryfikacja obowiązujących w organizacji procedur i stosowanych wzorów dokumentów pod kątem ich zgodności z przepisami i aktualnymi interpretacjami RODO.

Cel szkolenia:

 • określenie, jakie informacje podlegają przepisom RODO wraz ze wskazaniem zasad pozwalających na ich legalne zbieranie i wykorzystywanie

 • weryfikacja, czy obowiązujące w organizacji procedury i dokumenty spełniają wymagania RODO 

 • wykształcenie umiejętności reagowania w przypadku wpłynięcia wniosku o realizację praw przysługujących na podstawie RODO

 • przekazanie wiedzy na temat naruszeń ochrony danych i prawidłowego reagowania w przypadku ich wystąpienia

 • zapoznanie uczestników z najnowszym orzecznictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, sądów administracyjnych oraz wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych

 • poznanie potencjalnych „pułapek” przy wdrożeniu RODO

Korzyści ze szkolenia:  

 • nabycie kompetencji pozwalających prawidłowo stosować przepisy RODO bez zbędnego formalizmu, ale zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz aktualnym orzecznictwem

 • minimalizacja ryzyka stwierdzenia nieprawidłowości przez organ nadzoru oraz narażenia urzędu na wysokie kary pieniężne i ewentualne odszkodowania wobec osób poszkodowanych

 • przykładowe wzory dokumentów m.in. klauzuli RODO, testu równowagi i kwestionariusza do oceny kontrahenta pod kątem zgodności z RODO

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • informacjach chronionych na podstawie RODO oraz tego, kiedy i jak można je prawidłowo zbierać, wykorzystywać i udostępniać

 • danych pracownika, które może udostępnić pracodawca oraz kiedy wymagana jest na to zgoda pracownika

 • sposobie zawierania umowy z kontrahentami zgodnie z RODO

 • systemie ochrony danych w organizacji oraz inspektorze ochrony danych

 • naruszeniach ochrony danych oraz jak zminimalizować ryzyko ich wystąpienia i jak postępować, gdy je podejrzewamy

 • sposobach przygotowania się kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • identyfikacji, które informacje podlegają przepisom RODO

 • ustalenia, kiedy i jaką podstawę prawną należy zastosować, aby legalnie zebrać i dalej wykorzystać/udostępnić dane osobowe,

 • opracowania klauzuli informacyjnej spełniającej wymagania przepisów RODO i obowiązujących wytycznych w tym zakresie

 • przeprowadzenia tzw. „testu równowagi” wymaganego przez Prezesa UODO

 • oceny kontrahenta pod kątem zgodności z RODO

 • prawidłowego reagowania w przypadku złożenia przez obywatela/klienta/pracownika wniosku o skorzystanie z praw wynikających z RODO

 • identyfikacji i postępowania w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych w organizacji. Będzie wartościowe dla pracowników, którzy ze względu na zakres swoich obowiązków mają dostęp do danych osobowych, a także dla osób z kierownictwa organizacji, które decydują o wdrożeniu określonych procesów i rozwiązań organizacyjnych.

Możliwe jest zorganizowanie dwóch etapów szkolenia:

1) dla całej organizacji

2) dla osób decyzyjnych w celu wypracowania funkcjonujących lub planowanych rozwiązań w sposób zapewniający ich zgodność z RODO

Metody szkoleniowe:

 • wykłady prowadzącego, ćwiczenia praktyczne indywidualne oraz w grupach, omawianie kazusów, dyskusje na forum
 • dla zainteresowanych – omówienie stosowanych w organizacji wzorów dokumentów związanych z wdrożeniem obowiązków wynikających z RODO

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

Szkolenie zostanie przygotowane w oparciu o potrzeby szkoleniowe instytucji, w której ma zostać przeprowadzone. Trener – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w ochronie danych osobowych – wspólnie z przedstawicielami organizacji, ustali szczegółowy zakres szkolenia tak, aby dobrze przygotować uczestników do racjonalnego stosowania przepisów RODO.
 

 1. Pojęcie danych osobowych (które informacje podlegają przepisom RODO)
 • dane zwykłe i szczególnie chronione, dane o karalności
 • służbowe dane kontaktowe
 • informacje o osobach prowadzących działalność gospodarczą oraz reprezentujących osoby prawne
 • informacje o osobach zmarłych
 • ćwiczenie mające na celu prawidłowe rozumienie pojęcia „dane osobowe”
 1. Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych
 • na czym w praktyce polega legalne i rzetelne przetwarzanie danych
 • czy, kiedy i jak można zmienić cel przetwarzania danych
 • co nas ogranicza przy decydowaniu, jakie dane zbieramy
 • czy i jak aktualizować dane
 • kiedy usuwać dane, jak ustalić okres retencji
 • czym jest bezpieczeństwo danych w RODO
 • jak zapewnić rozliczalność przetwarzania
 • ćwiczenie mające na celu prawidłowe rozumienie stosowanie zasad
 1. Legalne zbieranie i udostępniania danych osobowych
 • dlaczego zgoda to najgorsza/najtrudniejsza podstawa legalizująca przetwarzanie danych
 • jakie przesłanki są rekomendowane jako najlepsze dla organizacji
 • czy i kiedy sektor publiczny może oprzeć przetwarzanie danych na „prawnie uzasadnionym interesie”
 • i jak przeprowadzić wymagany „test równowagi”
 • czy zawsze umowa legalizuje wykorzystywanie danych (np. dane naszych współpracowników i osób kontaktowych u kontrahentów)
 • czy pracodawca ma swobodę przy udostępnianiu danych o swoich pracownikach
 1. Udostępnienie danych a powierzenie przetwarzania danych
 • jaka jest różnica pomiędzy udostępnieniem danych a ich powierzeniem
 • jak wybrać potencjalnego usługodawcę w zgodzie z RODO? Jak zweryfikować potencjalnego kontrahenta?
 • czy można nadać upoważnienie zamiast podpisywać umowę powierzenia
 • kazusy m.in. badania medycyny pracy, benefity pracownicze, przekazywanie danych sądom, Policji, komornikom, członkom rodziny
 1. Prawa osób, których dane dotyczą
 • jak dobrze napisać klauzulę informacyjną RODO? (przykładowy wzór klauzuli a dla zainteresowanych omówienie stosowanego w organizacji wzoru klauzuli)
 • czy prawo dostępu do danych i wglądu w dane to to samo
 • czy RODO daje prawo do żądania kopii dokumentu z danymi, czy do kopii danych, na czym polega różnica
 • jak reagować na wnioski o usunięcie danych, jeśli przepisy wymagają ich dalszego przechowywania
 1. Bezpieczeństwo danych i naruszenia ochrony danych
 • system ochrony danych w organizacji – kwestie praktyczne
 • inspektor ochrony danych – kiedy trzeba a kiedy warto go powołać
 • co to znaczy bezpiecznie przetwarzać dane wg RODO
 • jak pracować z danymi w biurze i przy pracy zdalnej
 • czy każdy incydent bezpieczeństwa to też naruszenie ochrony danych
 • obowiązki w przypadku naruszenia ochrony danych- co, kto i kiedy ma zrobić
 • jak pracownik może zminimalizować ryzyko popełnienia przez siebie naruszenia ochrony danych
 • omówienie wniosków z najnowszych decyzji Prezesa UODO
 1. Przekazywanie danych osobowych poza Polskę
 • wprowadzenie
 • podróże służbowe pracowników
 • korzystanie z dostawców usług IT spoza Polski
 1. Kontrola Prezesa UODO
 • przygotowanie do kontroli
 • przebieg kontroli i uprawnienia kontrolujących
 • postępowanie pokontrolne
 1. Sankcje i odpowiedzialność
 • Kary pieniężne
 • Odpowiedzialność karna i cywilna
 1. Wiarygodne i bezpłatne źródła informacji o RODO
   
 2. Odpowiedzi na pytania uczestników (omówienie zagadnień i problemów uprzednio zgłoszonych przez uczestników)

Wykładowca

Prawnik-praktyk i trener z ponad 20 letnim doświadczeniem w tematyce ochrony danych osobowych. 

Jako dyrektor w polskim organie nadzoru ochrony danych osobowych przez kilka lat odpowiadała m.in. opracowywanie stanowisk/decyzji administracyjnych GIODO związanych z praktycznym zastosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz reprezentowała Polskę w strukturach europejskich dot. ochrony danych osobowych. 

Kierownik Projektu/Ekspert Wiodący ds. Prawnych w licznych projektach dot. danych osobowych finansowanych przez Unię Europejską obejmujących m.in. rozbudowane programy szkoleniowe dot. ochrony danych osobowych adresowane do administracji publicznej. Ekspert Komisji Europejskiej ds. opracowania koncepcji projektu dotyczącego transgranicznego przepływu danych osobowych w kontekście RODO. Znajomość europejskich przepisów o ochronie danych osobowych potwierdzona egzaminem certyfikującym CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe). 

Posiada bogate doświadczenie w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych zarówno jako zewnętrzny audytor/konsultant, jak i jako inspektor ochrony danych zaangażowany we wdrożenie RODO. Proponuje praktyczne rozwiązania, które - zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami - jednocześnie uwzględniają specyfikę instytucji i realizację jej kluczowych zadań.

Trener z wieloletnim doświadczeniem, od 2006 r. szkoli przedstawicieli sektora publicznego, jako wykładowca tematu ochrony danych osobowych. Przeprowadziła ponad 300 całodniowych szkoleń z tematyki ochrony danych osobowych (m.in. RODO) oraz dostępu do informacji publicznej dla różnych grup zawodowych m.in. pracowników Kancelarii Premiera, MSWiA i urzędów wojewódzkich, MRPiPS i urzędów pracy oraz WSA w Warszawie. W 2018 roku przeprowadziła cykl specjalistycznych szkoleń centralnych nt. RODO organizowanych i nadzorowanych przez Szefa Służby Cywilnej. Jest koordynatorką merytoryczną Studium Inspektorów Ochrony Danych adresowanego do sektora publicznego.

Od 2007 roku należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesjonalistów ds. Prywatności (International Association of Privacy Professionals - IAPP), a od 2008 roku do Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI). 

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.

Opinie naszych klientów

Merytoryczne podejście do szkolenia, podawanie przykładów, tłumaczenie wszystkich zagadnień.

Uczestnik szkolenia z rozporządzeń REACH i CLP

Indywidualne podejście do grupy szkoleniowej, otwartość na problemy i pytania słuchaczy, przygotowanie wykładowcy.
 

Uczestnik szkolenia KPO a pomoc publiczna

Podobała mi się Pani prowadząca. Włączała wszystkich uczestników szkolenia i super się sprawdzała metoda hybrydowa szkolenia. Przekazane zostało dużo ciekawych i nowych dla mnie treści. Fajne ćwiczenia relaksacyjne/oddechowe. Przedstawiono dużo praktycznych rad.

Uczestnik szkolenia z Zarządzania czasem

Energia i werwa prowadzącej, dzięki czemu temat nie był nudny, lecz wręcz wciągający.

Uczestnik szkolenia z pochodzenia i statusu celnego towarów

Prowadząca dawała dużo przykładów z życia. Mówiła dużo o zagadnieniu ochrony środowiska, co daje też poszerzenie horyzontów, co przy szkoleniach online jest rzadkością.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Bardzo dobra wiedza prowadzącego, otwartość na pytania i udzielanie wyczerpujących odpowiedzi, przekazywanie informacji w bardzo ciekawy sposób (pomimo trudności tematu).

Uczestnik szkolenia z pomocy publicznej

Dokładne omówienie tematu na przykładach i kompendium wiedzy w materiałach do wykorzystania na przyszłość.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Szkoleniowiec miał bardzo otwarte podejście do nas, był podekscytowany na różnorodność naszych pytań i odpowiadał logicznie, czasami dodawał przykład z życia. Atmosfera na szkoleniu pozwalała na poczucie bezpieczeństwa i dawała dużo możliwości do zadawania pytań bez strachu, że ktoś się krzywo spojrzy albo coś skrytykuje. Duże brawa dla prowadzącego za pełne zaangażowanie i sposób prowadzenia szkolenia.

Uczestnik szkolenia z ochrony sygnalistów

Prowadząca to kopalnia wiedzy! Najlepszy szkoleniowiec jakiego poznałam dotychczas.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Doświadczenie prowadzącej, także od strony wglądu w logikę postępowania instytucji zarządzających. Łatwy kontakt i praktyczne podejście przy szerokiej znajomości aktualnych wytycznych.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Szkolenie prowadzone dynamicznie, prowadząca odpowiadała szczegółowo na pytania, zachęcała do interakcji, tematyka szkolenia bardzo na czasie. Zwłaszcza, że dużo osób w nowym systemie będzie pracować, a w związku z tym, iż jego funkcjonalność różni się od poprzedniego konieczne jest konkretne i rzeczowe przeszkolenie/wdrożenie. Nie tylko ślizganie się po temacie. Tu była przekazana solidna dawka wiedzy, która - już widzę - będzie bardzo pomocna, zwłaszcza na początku realizacji bardzo dużego projektu.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Szkolenie obejmowało duży zakres materiału, kompleksowo potraktowany temat, bardzo przydatna wiedza.

Uczestnik szkolenia z operatów szacunkowych

Przejrzystość w przekazywaniu informacji, możliwość zadawania pytań, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą. Dziękuję

Uczestnik szkolenia z rozporządzeń REACH i CLP

Olbrzymia wiedza przekazana w sposób kompaktowy i pełny.

Uczestnik szkolenia z planowania i zagospodarowania przestrzennego

Cierpliwość Prowadzącej w odpowiadaniu na pytania uczestników, przygotowany program szkolenia obejmujący wszystkie najważniejsze zagadnienia.

Uczestnik szkolenia z bazy SCIP

Pani Profesor jest niezwykle kompetentna, posiada obszerny zakres wiedzy, płynnie przechodzi pomiędzy tematami, które szczegółowo omawia. Sposób przekazywania informacji jest klarowny.

Uczetnik szkolenia z ochrony środowiska

Praktyczne doświadczenie Prowadzącej szkolenie, szeroka wiedza, otwartość na analizę pytań i trudnych przypadków.

Uczestnik szkolenia z OZE

W szkoleniu najbardziej podobały mi się: sposób w jaki przekazana została wiedza, łatwość nawiązania kontaktu, merytoryka oraz profesjonalizm wykładowcy, miła atmosfera oraz catering :)

Uczestnik szkolenia z Negocjacji biznesowych

Po 2 minutach szkolenia wiedziałam, że mam do czynienia z ekspertem w dziedzinie transportu! Brawo! Jestem zachwycona.

Uczestnik szkolenia z Transportu drogowego (krajowego i międzynarodowego)

Kreatywność w przekazywaniu wiedzy. Oprócz prezentacji były też ćwiczenia czy quiz. Rysunki pomagały lepiej przyswoić wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Szkolenie było super, Pani prowadząca ma ogromną wiedzę i przekazuje ją w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób. Zwłaszcza doceniam mnóstwo konkretnych przykładów przywołanych przez Panią z prawdziwych projektów i z kontaktów z instytucjami. Na pewno wykorzystam zdobytą wiedzę w pracy.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Merytoryczne przygotowanie prowadzącego, dużo praktycznych przykładów, wskazówki gdzie szukać informacji dotyczących poruszanych zagadnień.

Uczestnik szkolenia z weryfikacji statusu MŚP

Przyjazna, luźna atmosfera, czułam się niezwykle komfortowo, szeroka wiedza, którą posiada wykładowca, przedstawienie różnych perspektyw, luźne ćwiczenia, które powodują przemyślenia.

Uczestnik szkolenia z Asertywności

Bardzo wysoka wiedza merytoryczna wykładowcy, omawianie przykładów oraz profesjonalne udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Audytu i kontroli w zamówieniach publicznych

Prowadzący ma niesamowitą wiedzę i każde szkolenie to kolejna dawka wiedzy, przekazana w sposób nie pozostawiający żadnych niejasności.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Prowadząca prezentuje bardzo holistyczne podejście do tematu, widać, że jest praktykiem, a omawiane treści są prezentowane w sposób zrozumiały i dostosowany do grupy.

Uczestnik szkolenia z Zarządzania konfliktem

Kameralna atmosfera. Kompetencja Pani prowadzącej, która informacje przekazywała w jasny, prosty sposób, na bieżąco odpowiadając na pytania. To szkolenie pozwoli mi z większym spokojem podejść do szykującej się zmiany. Na pewno zapamiętam, że "korygowanie świadczy o skrupulatności". Nigdy tak tego nie postrzegałam.

Uczestnik szkolenia z Rejestru umów

Ogromna wiedza wykładowcy i sposób prowadzenia zajęć. Super!

Uczestnik szkolenia z Programu FENG

Mała, różnorodna i otwarta na współpracę grupa uczestników. Wykładowca P. Monika bardzo uważna, otwarta na dialog, wspierająca, udzielająca na bieżąco informacji zwrotnej/wskazówki.

Uczestnik szkolenia z Inteligencji emocjonalnej

Spokój prowadzącej i odpowiednie tempo szkolenia mimo dużego zakresu materiału. Odpowiedzi na pytania świadczące o gigantycznej wiedzy i wysokich umiejętnościach miękkich.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym obsługi LinkedIna. Miesiąc po wdrożeniu wskazówek od prowadzącej, zyskałam pierwszego klienta z tego źródła. To najlepszy dowód, że wiedza ze szkolenia sprawdziła się w praktyce.

Uczestnik szkolenia z LinkedIn

Trenerka jest praktykiem i sama sobą prezentuje wszystko to, o czym mówi na szkoleniu, jej sposób mówienia, artykulacji, intonacji dokładnie pokazują jak powinna wyglądać prawidłowa emisja głosu. Do tego ma dużą wiedzę w tym temacie i jest bardzo sympatyczną osobą, która potrafi się fajnie dopasować do grupy i zadbać o miłą atmosferę podczas całego warsztatu. Doceniam też bardzo dobrą organizację samego warsztatu, sali oraz kontakt i pomocność Pani Justyny.

Uczestnik szkolenia z Wystąpień publicznych

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, szkolenie w przystępny i zrozumiały sposób przeprowadzone. Jednym słowem super.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego w administracji

Nieszablonowe podejście do tematu. Poruszenie dużej ilości trudnych zagadnień oraz rzetelne odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Poza wysokim poziomem merytorycznym, super sposób prowadzenia - prowadząca ma predyspozycje, aby ciekawie prowadzić szkolenie, przekazywać wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Potwierdzenie, a w zasadzie doprecyzowanie, niektórych tematów związanych z emisją do powietrza. Pani prowadząca posiada dużą wiedzę jak i praktykę którą trudno zastąpić jest wiedzą książkową.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Duża wiedza, z praktycznym naciskiem Pani prowadzącej. Wysoka interaktywność z grupą, dzięki czemu każdy miał szansę dowiedzieć się tego czego potrzebował. Często takie szkolenie to dużo suchej teorii, na szczęście w tym przypadku tak nie było.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Profesjonalnie poprowadzone szkolenie, prowadząca potrafiła dostarczyć informację (również wynikającą z pytań) w sposób zrozumiały, poparty przykładami.

Uczestnik szkolenia z Prawa ochrony środowiska

Dzięki indywidualnemu podejściu JGT zostało stworzone szkolenie połączone z sesjami między dniami warsztatowymi, które wymuszało na nas wdrażanie w praktykę przerabianego teoretycznie materiału. To była bezcenna korzyść dla naszej organizacji.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Najbardziej w szkoleniu podobała mi się dynamika pracy z grupą. Trener w sprawny sposób połączył kawał skomplikowanej (i wydającej się na początku nudną) teorii z dyskusją z uczestnikami, wplatając też kilka ćwiczeń, które rozruszały nas i były jakby metaforą przerabianego materiału - dzięki czemu byliśmy skoncentrowani na zajęciach i łatwiej było przyswoić najważniejsze kwestie.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Profesjonalne przekazanie konkretnej wiedzy (często na przykładach), wiedza trenera, dokładne trzymanie się harmonogramu, w tym wyznaczonych przerw w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia z PUESC i SENT

Konkretne i przejrzyste komunikaty, prowadząca doceniała pracę grupy, po szkoleniu czuję motywację do samorozwoju.

Uczestnik szkolenia z Obsługi klienta w urzędzie

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, odnoszenie się do zadanych w ankiecie pytań/problemów, udzielanie konkretnych odpowiedzi.

Uczestnik szkolenia z Taksonomii UE

Styl Pana Prowadzącego!! Super!! Aktywne udzielanie informacji przez prowadzącego na zadawane pytania, jak również wyjaśnianie wszystkich przypadków dotyczących zamówień publicznych.

Uczestnik szkolenia z Zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Najbardziej podobał mi się przekaz wiedzy, którą posiada pani prowadząca, jej podejście do każdego uczestnika. Jak dla mnie prowadząca to skarbnica wiedzy, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Zarówno teoria jak i praktyka była bardzo różnorodna, przez co człowiek chłonął wiedzę jak gąbka. Dziękuję :)

Uczestnik szkolenia z Zarządzania zespołem

Wyjaśnienie zagadnień bardzo jasno, podając przykłady bardzo przydatne, na żywym organizmie, co ułatwia pracę z aplikacją. Dużo podpowiedzi, jak agregować dane wykorzystywane w raportach.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Podejście do zagadnienia, angażowanie uczestników do interakcji, oraz odniesienia do istniejących rozwiązań w innych organizacjach. Bardzo ważne przy tego typu zagadnieniach jest wskazanie istniejących trendów i rozwiązań.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Płynne, jasne i logiczne wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości. Kontakt prowadzącego, odpowiadanie na pytania bardzo szybko. Wiedza w przekazana w sposób rewelacyjny, bez konieczności notowania, wszystko zostaje w głowie.

Uczestnik szkolenia z Odpadów medycznych

Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, która w bardzo wyczerpujący sposób odpowiadała na wszystkie pytania, upewniając się za każdym razem że temat został na pewno zrozumiany, przez pytającego.

Uczestnik szkolenia z Transgranicznego przemieszczania odpadów

Wiedza, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, w pełni profesjonalna postawa, prezencja, naturalny sposób mówienia, dykcja, całokształt prowadzenia bardzo profesjonalny, a jednocześnie naturalny - podawanie przykładów z życia - kierowanie pytań do ogółu, a nie do konkretnych osób, co często powoduje stres i niekomfortową atmosferę - świetne materiały szkoleniowe.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Jasne i klarowne przedstawienie zagadnień. Nie pomijanie odpowiedzi na pytania uczestników, wręcz merytoryczne odpowiadanie na nie od razu po zadaniu pytania bądź przedstawieniu danego kazusu.

Uczestnik szkolenia z Procesu budowlanego

Liczne przykłady, profesjonalizm wykładowcy, podejście do tematu poza utartymi schematami.

Uczestnik szkolenia z Windykacji

Ogromna wiedza prowadzącego przekazywana w bardzo przystępny sposób, ciekawe przykłady z praktyki i duże poczucie humoru prowadzącego stworzyło bardzo przyjemną atmosferę na szkoleniu

Uczestnik szkolenia z KPA

Przygotowanie szkolenia (przesłanie dużo wcześniejsze materiałów, pomoc w trakcie szkolenia, uzupełnianie materiałów na bieżąco) - jest to najlepiej przygotowane szkolenie online na jakim byłam. Przygotowanie prowadzącego - niesamowita wiedza, rzadko zdarza się, aby prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Reklamacji, rękojmi, gwarancji

Sposób przedstawiania problemów przez prowadzącą, której podejście powoduje, że przestajemy się bać tych trudnych zagadnień i "idziemy z Nią na spacerek", żeby sklasyfikować jakąś mieszaninę. Tłumaczy w przystępny sposób, także już nie boimy się tych tematów. Z prowadzącą jest: patrzcie to jest proste, trzeba tylko zwrócić uwagę na parę rzeczy, a nie: patrzcie jakie trudne. Za to Ją uwielbiam i będę polować na kolejne szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego i wprowadzenie super atmosfery. Wiele się dowiedziałam i na pewno wykorzystam tę wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Efektywnej komunikacji

Bardzo profesjonalne przygotowanie tematu. Całościowe pokazanie funkcjonowania stresu w organizmie, bardzo przydatne ćwiczenia praktyczne oraz materiały. Bardzo dobra atmosfera, brak dystansu wykładowcy do uczestników.

Uczestnik szkolenia z Radzenia sobie ze stresem

Prowadząca szkolenie była rewelacyjna, świetna wiedza merytoryczna, chętna do odpowiedzi na pytania, otwarta, nieoceniająca. Bardzo pozytywny odbiór szkolenia, wg mojej opinii głównie z uwagi na osobę Pani Sędzi prowadzącej szkolenie.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego

Prowadzenie i praktyka. Jestem zachwycona tym, że szkolenie prowadzone było przez osobę z dużym doświadczeniem.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Przede wszystkim trenerka mówiła ciekawe, co w przypadku szkoleń online jest sztuką. Prowadzone wartko, ale nie za szybko. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania widoczna była praktyczna wiedza. Nie nudziłam się.

Uczestnik szkolenia z Prawa budowlanego