RODO i dane osobowe

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty z RODO i danych osobowych.

Dotyczą one takich tematów jak: ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji oraz przetwarzanie danych osobowych, zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych, rozporządzenie RODO, ustawa o ochronie danych osobowych, ISO27001, audyt danych, zarządzanie danymi osobowymi w firmie i organizacji.

W ofercie J.G. Training każdy z Państwa znajdzie szkolenia i kursy RODO dla pracowników. Proponujemy szkolenie z RODO online i stacjonarne, którego miejscem odbywania jest Warszawa.

Warsztaty, kursy i szkolenia RODO prowadzone są przez doświadczonych ekspertów: prawników i praktyków. Cieszą się najlepszymi opiniami uczestników.

Zapisz się na szkolenie o ochronie danych osobowych.

Na szkoleniach i kursach J.G. Training z RODO w praktyce odpowiemy na następujące pytania:

 • Jak w praktyce stosować przepisy rozporządzenia RODO?
 • Jak zgłaszać dane do urzędu ochrony danych osobowych?
 • Jak wygląda analiza ryzyka?
 • Jakie są obowiązki nowych i przyszłych inspektorów ochrony danych iod (funkcji iod)?
 • Jak wygląda dokumentacja zgodnie z przepisami GIODO?
 • Jak wygląda mapa wdrażania zasad i dostosowania firmy do przepisów?

Jeśli szukają Państwo szkolenia RODO z certyfikatem, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Także, jeśli stawiają państwo na praktyczne szkolenie z ochrony danych osobowych wraz z analizą dobrych standardów, zachęcamy do sprawdzenia naszych tematów.

Szkolenia i kursy RODO: online lub stacjonarne, otwarte lub zamknięte

Szkolenia i kursy otwarte z RODO dla pracowników odbywają się w Warszawie. Kierowane są głównie do inspektorów ochrony danych oraz wszystkich osób zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych. Dlatego niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem szeregowym, który ze względu na zakres obowiązków ma dostęp do danych osobowych, czy też zajmujesz kierownicze stanowisko, warsztaty, szkolenia i kursy RODO będą dla Ciebie wartościowe. Kurs online RODO to również pełnowartościowa forma zdobywania wiedzy z zasad ochronny danych osobowych.

Szkolenia zamknięte RODO i dane osobowe

Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju. Oferta obejmuje miasta, takie jak: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Rzeszów i inne.

Zapraszamy na szkolenie z zakresu RODO. Aktualnie w naszej ofercie znajdują następujące tematy:

 • RODO a dostęp do informacji publicznej – przepisy i praktyka

Na szkoleniu zastanowimy się, czy prawo dostępu do informacji publicznej i prawo do prywatności to prawa komplementarne, czy sprzeczne oraz czy prywatność i ochrona danych osobowych to to samo. Następnie odpowiemy na pytanie, które informacje zawierające dane osobowe uznajemy za informację publiczną. Omówimy także wzajemne relacje przepisów RODO i ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym stanowisko doktryny, a także, czy stosowanie przepisów RODO jest wyłączone w odniesieniu do informacji publicznej.

Jeden z bloków szkolenia dotyczy dostępu do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne. Odpowiemy na pytanie, kto jest osobą pełniącą funkcję publiczną, które stanowiska w administracji należy uznać za funkcje publiczne oraz jakie są ograniczenia w zakresie udostępnianych informacji. Wyjaśnimy, jakie są kryteria ustalenia, czy osoba, o którą pyta wnioskodawca pełni funkcję publiczną, a tym samym dostęp do informacji na jej temat jest prawnie uzasadniony. Omówimy ponadto zasady dostępu do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, w tym m.in. ograniczenia w dostępie. Zastanowimy się, czy w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wnioskowana informacja, zakazuje udostępnienia informacji na swój temat, należy uwzględnić jej życzenie i zablokować dostęp.

Porozmawiamy także o rozpatrywaniu wniosków o dostęp do informacji publicznej w kontekście ochrony danych osobowych. Omówimy następujące pojęcia: zbieranie a upublicznianie danych: służbowe dane kontaktowe, m.in. publikacja wizerunku pracowników na stronie internetowej; dostęp do informacji o wynikach naboru, wynagrodzeniach, oświadczeniach majątkowych, wynikach kontroli, decyzjach administracyjnych wydanych w sprawach indywidualnych itd.

Kolejny blok szkoleniowy poświęcimy zagadnieniom wynikającym z RODO związanym z rozpatrywaniem spraw z obszaru dostępu do informacji publicznej. Odpowiemy na pytanie, jaka jest rola i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w odniesieniu do informacji publicznej, jakich danych identyfikacyjnych i kiedy można żądać od osób wnioskujących o dostęp do informacji publicznej, jak prawidłowo anonimizować dokumenty przed publikacją/udostępnieniem, czym się różni prawo dostępu do informacji publicznej od prawa dostępu do danych osobowych na podstawie RODO, czy prawo do bycia zapomnianym przysługuje osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej, jak ustalić okresy przechowywania (publikacji) danych w BIP, gdy okres retencji nie został określony w przepisach prawa, jakie są wymagania przy powierzeniu przetwarzania danych np. wsparcie techniczne dot. strony internetowej, korzystanie z zew. konsultacji prawnych.  

Omówimy zalecenia dla urzędników, jak pracować z danymi osobowymi zgodnie z RODO, m.in. za jakie działania i zaniechania urzędnik może ponosić osobistą odpowiedzialność. Podamy też wiarygodne i bezpłatne źródła informacji w omawianym obszarze tematycznym.

Zapraszamy na szkolenia z RODO dla wszystkich pracowników.

 • RODO w administracji publicznej – przepisy i praktyka

Na szkoleniu omówimy pojęcie danych osobowych, w szczególności zwrócimy uwagę na: dane zwykłe i szczególnie chronione, dane o karalności, służbowe dane kontaktowe, informacje o osobach prowadzących działalność gospodarczą oraz reprezentujących osoby prawne, informacje o osobach zmarłych. Odpowiemy na pytanie, które informacje podlegają przepisom RODO.

Przedstawimy ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w sektorze publicznym. Wyjaśnimy, czy, kiedy i jak można zmienić cel przetwarzania danych, co nas ogranicza przy decydowaniu, jakie dane zbieramy, czy i jak aktualizować dane, kiedy usuwać dane, jak ustalić okres retencji, czym jest bezpieczeństwo danych w RODO, jak zapewnić rozliczalność przetwarzania.

Kolejny blok szkolenia dotyczy legalnego zbieranie i udostępniania danych osobowych. Uczestnicy dowiedzą się, jakie przesłanki są rekomendowane dla sektora publicznego, dlaczego zgoda to najgorsza podstawa legalizująca przetwarzanie danych, czy i kiedy sektor publiczny może oprzeć przetwarzanie danych na „prawnie uzasadnionym interesie” i jak przeprowadzić wymagany „test równowagi”, czy zawsze umowa legalizuje wykorzystywanie danych (np. dane naszych współpracowników i osób kontaktowych u kontrahentów), czy pracodawca ma swobodę przy udostępnianiu danych o swoich pracownikach w trybie dostępu do informacji publicznej i nie tylko. Omówimy także zagadnienie: RODO a dostęp do informacji publicznej. 

W części dotyczącej udostępnienia danych i powierzenia przetwarzania danych wyjaśnimy, jaka jest różnica pomiędzy udostępnieniem danych a ich powierzeniem, jak wybrać potencjalnego usługodawcę w zgodzie z RODO, jak zweryfikować potencjalnego kontrahenta, czy można nadać upoważnienie zamiast podpisywać umowę powierzenia. Pojawią się ponadto kazusy m.in. badania medycyny pracy, benefity pracownicze, przekazywanie danych sądom, Policji, w ramach KPA w celu przekazania sprawy według właściwości. 

Powiemy o prawach osób, których dane dotyczą. Na przykładowym wzorze klauzuli omówimy, jak dobrze napisać klauzulę informacyjną RODO. Odpowiemy na pytania, czy prawo dostępu do danych i wglądu w dane to to samo, czy RODO daje prawo do żądania kopii dokumentu z danymi, czy do kopii danych, na czym polega różnica, jak reagować na wnioski o usunięcie danych, jeśli przepisy wymagają ich dalszego przechowywania.

Część szkolenia poświęcimy bezpieczeństwu danych i naruszeniu ochrony danych. Uczestnicy dowiedzą się, co to znaczy bezpiecznie przetwarzać dane wg RODO, jak pracować z danymi w biurze i przy pracy zdalnej, czy każdy incydent bezpieczeństwa to też naruszenie ochrony danych, jakie są obowiązki w przypadku naruszenia ochrony danych, jak urzędnik może zminimalizować ryzyko popełnienia przez siebie naruszenia ochrony danych. Omówimy ponadto wnioski z najnowszych decyzji Prezesa UODO.

Na koniec wskażemy, jakie są wiarygodne i bezpłatne źródła informacji o RODO.

Poszczególne bloki szkoleniowe zakończą się praktycznymi ćwiczeniami. Uczestnicy będą mogli zadać pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości. Dotyczy to także kursu RODO online.

 • RODO w sektorze prywatnym - przepisy i praktyka

Zapraszamy na warsztaty, kursy, szkolenia rodo, także online.Główne zagadnienia poruszane na tym warsztatowym szkoleniu to: pojęcie danych osobowych, zasady ogólne przetwarzania danych osobowych w firmie, legalne zbieranie i udostępnianie danych osobowych, udostępnienie danych a powierzenie przetwarzania danych, prawa osób, których dane dotyczą, bezpieczeństwo danych i naruszenia ochrony danych, ochrona danych osobowych a inspektor ochrony danych (IOD), wiarygodne i bezpłatne źródła informacji o RODO. Ponadto powiemy również o danych zwykłych i szczególnie chronionych, danych o karalności, służbowych danych kontaktowych, informacjach o osobach prowadzących działalność gospodarczą oraz reprezentujących osoby prawne, informacjach o osobach zmarłych.

Odpowiemy także na pytania: które informacje podlegają przepisom RODO, na czym w praktyce polega legalne i rzetelne przetwarzanie danych, czy, kiedy i jak można zmienić cel przetwarzania danych, co nas ogranicza przy decydowaniu, jakie dane zbieramy, czy i jak aktualizować dane, kiedy usuwać dane, jak ustalić okres retencji, czym jest bezpieczeństwo danych w RODO, jak zapewnić rozliczalność przetwarzania.

W kolejnym bloku szkolenia RODO, dowiemy się, dlaczego zgoda to najgorsza podstawa legalizująca przetwarzanie danych, co to jest „prawnie uzasadniony interes” i kiedy uprawnia on do przetwarzania danych oraz jak przeprowadzić wymagany „test równowagi”, czy zawsze umowa legalizuje wykorzystywanie danych, czy pracodawca ma swobodę przy udostępnianiu danych o swoich pracownikach.

Uczestnicy dowiedzą się, jaka jest różnica pomiędzy udostępnieniem danych a ich powierzeniem, a także, jak wybrać potencjalnego usługodawcę w zgodzie z RODO, jak zweryfikować potencjalnego kontrahenta oraz czy można nadać upoważnienie zamiast podpisywać umowę powierzenia.

Wspólnie zastanowimy się, jak dobrze napisać klauzulę informacyjną RODO oraz jak reagować na wnioski o usunięcie danych. Prowadzący szkolenie powie, czy prawo dostępu do danych i wglądu w dane to to samo oraz, czy RODO daje prawo do żądania kopii dokumentu z danymi, czy do kopii danych, na czym polega różnica.

Wyjaśnimy także takie zagadnienia, jak: co to znaczy bezpiecznie przetwarzać dane wg RODO, czy w firmie muszą być przyjęte procedury RODO, jak mądrze wykorzystać dostępne wzory, jak pracować z danymi w biurze i przy pracy zdalnej, czy każdy incydent bezpieczeństwa to też naruszenie ochrony danych, obowiązki w przypadku naruszenia ochrony danych - co, kto i kiedy ma zrobić.

Ostatni blok kursu, dotyczący funkcji inspektora ochrony danych, odpowie na pytania: kiedy powołanie IOD w firmie jest obowiązkowe, jak dobrze zweryfikować wiedzę kandydata na IOD, dlaczego dobry IOD jest przydatny, kto naprawdę odpowiada za naruszenie RODO, jak sobie radzić z ochroną danych w firmie, gdy nie wyznaczono IOD.

Uzupełnieniem warsztatów będzie omówienie wniosków z najnowszych decyzji Prezesa UODO.

Na każdym szkoleniu, kursie i warsztatach odpowiadamy na pytania uczestników, rozwiązujemy problemy i rozwiewamy wątpliwości. Szkolenia są praktyczne i opierają się o case studies.

Możemy zorganizować nie tylko ogólne szkolenie o ochronie danych osobowych, lecz także:

 • szkolenie RODO w placówkach oświatowych szkolenie
 • szkolenie RODO dla nauczycieli, w szkole
 • szkolenie RODO w hr, w kadrach, w rekrutacji
 • szkolenie RODO w ochronie zdrowia, służbie zdrowia, placówkach medycznych
 • szkolenie RODO w it
 • szkolenie na inspektora RODO, inspektora danych
 • szkolenie o polityce prywatności. 

 

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
RODO i dane osobowe 3