MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:

Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach okresu programowania 2014-2020

Szkolenie 2-dniowe
Na szkoleniu omawiamy m.in. następujące zagadnienia: potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie, wprowadzanie zmian do projektu przed jego zakończeniem, końcowe rozliczenie finansowe, weryfikacja kwalifikowalności, trwałość projektu, zasada siły wyższej i wyjątkowych okoliczności, korekty finansowe.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Problem zamykania projektów dotyka wielu Beneficjentów - niestety rozliczenie końcowe projektu nie zamyka „przygody” z projektami. Beneficjent w większości przypadków zobowiązany jest do utrzymania trwałości w odniesieniu do różnych aspektów projektu.

Kontrola na zakończenie obejmuje wiele obszarów projektu i niejednokrotnie Beneficjenci nie wiedzą, czego mają się po niej spodziewać. Dzięki szkoleniu Uczestnicy zyskają większy spokój o wynik kontroli i końcowe potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu, zarówno od strony finansowej, jak i merytorycznej.

Cele szkolenia:

 • podniesienie kompetencji w zakresie prawidłowego przygotowania do rozliczenia końcowego projektu,
 • zapoznanie się z obowiązkami Beneficjenta po zakończeniu projektu,
 • nabycie umiejętności oszacowania ryzyka związanego z uchybieniami i nieprawidłowościami w projekcie,
 • nabycie umiejętności wyodrębnienia i skupienia na najbardziej ryzykownych obszarach projektu.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • konkretna wiedza oparta o aktualne orzecznictwo i interpretacje instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie i kontrole programów UE,
 • możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji oraz analiz dotyczących konkretnych projektów,
 • spokój o wyniki kontroli na zakończenie projektu.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy administracji publicznej i samorządowej,
 • pracownicy przedsiębiorstw i innych organizacji odpowiedzialni za rozliczenie końcowe projektów i utrzymanie trwałości.

Metody szkoleniowe:

wykład, warsztaty, ćwiczenia, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, wymiana doświadczeń.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

Dzień I

 1. Potwierdzenie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020
 • prowadzenie wyodrębnionej księgowości
 • prowadzenie dokumentacji w sposób zapewniający prawidłową ścieżkę audytu
 • dokumentowanie osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu projektu
 1. Wprowadzanie zmian do projektu przed jego zakończeniem
 • zmiany zakresu rzeczowego projektu
 • zmiana harmonogramu realizacji projektu
 • zmiana wartości pozycji budżetowych
 • obszary szczególnego ryzyka (zmiana lokalizacji projektu, zmiana podmiotów zarządzających projektem, zmiana zasad rozliczania podatku VAT, zmiana sposobu użytkowania całości lub części infrastruktury objętej wsparciem)
 1. Końcowe rozliczenie finansowe - jak przygotować się do opracowania końcowego wniosku o płatność?
 • terminy składania wniosku o płatność
 • prawidłowe dokumentowanie zakupu, amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • kwalifikowalność kosztów wynagrodzenia personelu i osób współpracujących w zależności od rodzaju zaangażowania do projektu (umowa o pracę, dodatek do wynagrodzenia, umowy cywilno-prawne, umowy B2B)
 • prawidłowe dokumentowanie kosztów amortyzacji rozliczanych w projekcie
 • wyliczenie właściwej wartości i dokumentowanie poniesienia wkładu własnego (wkład finansowy, rzeczowy, amortyzacja, wolontariat)
 • dokumentowanie poniesienia poszczególnych form kosztów uproszczonych (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe, stawki ryczałtowe)
 • rozliczenie korekt finansowych, dochodów, zwrot zaliczek, odsetki
 1. Warsztaty
 • weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie dokumentów rozliczeniowych
 • weryfikacja możliwości wprowadzania zmian do projektu na przykładach

Dzień 2

 1. Trwałość projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013
 • definicja trwałości projektu
 • przesłanki powodujące naruszenie trwałości projektu
  • zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;
  • zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści
  • istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów
 1. Obowiązek utrzymania wskaźników produktu i rezultatu
   
 2. Trwałość instytucjonalna (przekształcenia prawno-własnościowe Beneficjenta)
   
 3. Trwałość finansowa projektu
 • monitorowanie dochodu oraz kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących dochód
 • monitorowanie dochodu generowanego wyłącznie podczas wdrażania projektu
 1. Sankcje za naruszenie zasady trwałości projektu w zależności od rodzaju nieprawidłowości
   
 2. Kontrola na zakończenie projektu
 • rodzaje kontroli i uprawnienia kontrolujących
 • jak przygotować się do kontroli?
 • najczęściej popełniane błędy przez Beneficjentów, które skutkują korektami finansowymi
 • warsztaty: weryfikacja nieprawidłowości i uchybień w przykładowej dokumentacji
 1. Zasada siły wyższej i wyjątkowych okoliczności. Kiedy instytucje mogą odstąpić od nakładania korekt finansowych za brak osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu?
 • możliwości wynikające z Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
 • odwołanie od nałożonej korekty finansowej z powołaniem się na siłę wyższą i wyjątkowe okoliczności
 1. Odpowiedzi na pytania zadane przez Uczestników, podsumowanie szkolenia

Wykładowca

Od 2004 r. zaangażowana w pozyskiwanie środków z funduszy UE na inwestycje dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i innych Beneficjentów.

Jest autorką i/lub współautorką ponad stu projektów w ramach różnych programów operacyjnych m.in. w latach 2004-2006 (ZPORR, SPO- WKP, SPO- RZL); 2007-2013 (POIS, POIG, RPO WD, POKL) oraz 2014-2020 (POIS, POIR, POPC, RPO WD, POWER).

Na zlecenie kilkunastu podmiotów zarządzała projektami i rozliczała dotacje zarówno przedsiębiorstw jak i jednostek sektora finansów publicznych. W latach 2013-2016 członek zarządu dużej firmy konsultingowej specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji z UE.

Od 10 lat szkoli wnioskodawców i beneficjentów w zakresie prawidłowego zarządzania projektami, rozliczenia środków, tworzenia aplikacji projektowych, kwalifikowalności kosztów, przygotowania do kontroli. Jest też doradcą w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.

Z wykszatałcenia socjolog, ukończyła studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1390,00 zł + 23% VAT = 1709,70 zł brutto

1390,00 zł + VAT zw = 1390,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Hotele - pomoc w rezerwacjach

Współpracujemy z hotelami należącymi do grupy Louvre Hotels. Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Są to 3 hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels.

CENY W 2023 roku:

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.