Zamykanie projektu unijnego w dobie pandemii zakaźnej choroby COVID-19 – dokumentacja, SL2014, nieprawidłowości, kontrola

Warszawa / lub ONLINE
20-21 grudnia 2021 r., poniedziałek (10.00 - 16.00) - wtorek (09.00 - 15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu: wskażemy zasady prawidłowego zamykania projektów i postępowania z dokumentacją projektową, powiemy o najczęstszych nieprawidłowościach i ich konsekwencjach, podpowiemy jak ich unikać, a także jak naprawić błędy, jeśli już się pojawią. Będziemy także rozmawiać o tym, co można zrobić, jeśli wybuch pandemii zakaźnej choroby COVID-19 ogranicza nam szanse na wykonanie założonych celów.

Pozyskanie dofinansowania stanowi dopiero preludium do sukcesu, jakim jest zrealizowanie projektu i jego zamknięcie.

Niewielu beneficjentów rozpoczyna realizację z jasną wizją końca. Wiemy, co jest celem projektu, ale jak udokumentować jego osiągnięcie i z sukcesem obronić go przed kontrolą?

A co w przypadku, gdy szczytne cele okażą się niewykonalne w trakcie realizacji projektu? Jak zakończyć projekt bez strat w postaci konieczności zwrotu części lub całości dofinansowania?

Cele szkolenia:

 • weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem kwalifikowalności wydatków oraz osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników,
 • poznanie możliwości, jakie daje im specustawa funduszowa z 3 kwietnia 2020r. w zakresie końcowego rozliczenia projektu,
 • oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji,
 • czyszczenie budżetu - czyli ostatnie zmiany do projektu,
 • przygotowanie do złożenia końcowego wniosku o płatność w systemie SL2014,
 • przygotowanie do kontroli.

Korzyści dla uczestników:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:

 • poznają zasady prawidłowego zamykania projektów współfinansowanych ze środków unijnych i postępowania z dokumentacją projektową,
 • zastanowią się jak wykorzystać możliwości specustawy funduszowej z 3 kwietnia 2020r. do rozliczenia projektu,
 • przyjrzą się najczęstszym dylematom i nieprawidłowościom u innych Beneficjentów i ich konsekwencjom,
 • zauważą jakie uchybienia zostały popełnione w ich projektach i dowiedzą się jak je naprawić.

Adresaci szkolenia:

 • kierownicy i koordynatorzy projektów unijnych,
 • specjaliści ds. funduszy unijnych,
 • księgowi, kadrowi, prawnicy oraz audytorzy zaangażowani w końcową fazę realizacji projektów unijnych oraz opiekunowie projektów z instytucji zarządzających i pośredniczących współpracujący z beneficjentami podczas zamykania projektów.

Szkolenie skierowane jest do beneficjetów, a także instytucji zarządzających i pośredniczących współpracujących z beneficjentami.

Metody prowadzenia zajęć:

 • prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę,
 • ćwiczenia indywidualne i w grupach,
 • case-study realizowanych projektów,
 • dyskusja moderowana przez trenerkę.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020:
   
  • Przegląd instrukcji i procedur dotyczących projektu – czy mamy wszystko?
  • Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji.
  • „Papier na wszystko?” – czyli jakie dodatkowe dokumenty są niezbędne, aby ustrzec się przed zakwestionowaniem kwalifikowalności wydatków (wynagrodzenia, środki trwałe – zakup/amortyzacja, usługi obce, prace zlecone).
  • Obowiązek osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie.
  • Sankcje z tytułu nieosiągnięcia wskaźników rezultatu.
  • Czy specustawa funduszowa z 3 kwietnia 2020r. (Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.) wprowadza taryfę ulgową dla projektów „dotkniętych” koronawirusem w aspekcie osiąganych wskaźników?
    
 2. Główne dylematy w rozliczeniach - czy właściwie je rozwiązaliśmy?
   
  • Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenia (umowy o pracę i cywilno-prawne) oraz szczegółowe wymogi dotyczące dokumentowania tych wydatków.
  • Czy VAT na pewno jest i będzie kosztem kwalifikowanym – jak uniknąć ryzyka kwestionowania tego kosztu?
  • Rozliczenie dochodów i kar umownych w projekcie Środki trwałe i obowiązki w zakresie odtworzenia i lub wymiany dofinansowanej infrastruktury.
  • Rozliczanie amortyzacji w koszty kwalifikowane projektu – czy mamy wszystko co potrzebne, aby uznać ten koszt za kwalifikowalny.
    
 3. Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013:
   
  • Okoliczności powodujące naruszenie trwałości projektu i sankcje z tego tytułu.
  • Weryfikacja podwójnego finansowania projektu (w tym związanego z odzyskaniem podatku VAT).
  • Kontrola sposobu prowadzenia działań promocyjnych.
  • Kontrola sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu.
  • Przegląd dokumentacji niezbędnej do zabezpieczenia trwałości projektu.
    
 4. Oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji.
   
 5. Czyszczenie budżetu - czyli ostatnie zmiany do projektu:
   
  • Możliwości wynikające ze specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020r. w zakresie zamykania projektów.
  • Możliwości zmian w umowach w z wykonawcami wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • Możliwości zmian wynikających z umowy o dofinansowanie.
    
 6. Zamykanie projektu – raporty i sprawozdania merytoryczne:
   
  • Odbiór produktów i rezultatów.
  • Opracowanie niezbędnych rejestrów i raportów.
  • Powiadomienie interesariuszy o zamykaniu projektu.
    
 7. Końcowy wiosek o płatność w systemie SL2014:
   
  • Termin złożenia Wniosku o płatność końcową w systemie SL2014.
  • Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu w systemie SL2014.
  • Uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe.
  • Rozliczenie/zwrot środków/odsetek.
    
 8. Przygotowanie do kontroli:
   
  • Kto i kiedy ma prawo nas kontrolować?
  • Jak się przygotować do kontroli?
  • Zasady BHP w postpowaniu z kontrolą.
  • Główne obszary zainteresowania kontroli – na co kontrolujący zwracają szczególną uwagę i jakie są konsekwencje nieprawidłowości.
    
 9. Dyskusja i konsultacje z trenerką.

Wykładowca

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Przy rezerwacjach z większym wyprzedzeniem, łatwiej jest uzyskać podane niżej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
20-21 grudnia 2021 r., poniedziałek (10.00 - 16.00) - wtorek (09.00 - 15.00)