Kiedy nowa ustawa OOS?
25.08.2023
Nowe decyzje środowiskowe i inne zmiany w ustawie OOŚ. Czyli co „ustawa usprawniająca” rzeczywiście usprawni?

Decyzja środowiskowa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) to dokument, który upoważnia do złożenia wniosku o wydanie tzw. decyzji następczych (m.in. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę) dla przedsięwzięć kwalifikowanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko. W najbliższym czasie planowane są zmiany w zakresie wydawania decyzji środowiskowych – proces ten ma zostać usprawniony. Kiedy czekają nas zmiany i jak się do nich przygotować?

Przeczytaj:

 • Kiedy nastąpią zmiany w ustawie OOŚ?
 • Jakie jest cel zmian wprowadzanych przez ustawę usprawniającą?
 • Jakie akty prawne zmienia ustawa usprawniająca?
 • Jakie zmiany w ustawie OOŚ wprowadza ustawa usprawniająca?
 • Jak przygotować się do zmian w ustawie OOŚ?

NA TE I INNE PYTANIA ODPOWIEDŹ UZYSKASZ NA SZKOLENIACH Z ZAKRESU:
REALIZACJI INWESTYCJI W KONTEKŚCIE ŚRODOWISKOWYM


> SPRAWDŹ TEMATY I TERMINY <

 

Od kiedy nowe decyzje środowiskowe – czyli kiedy nastąpią zmiany w ustawie OOŚ?  Co się zmienia w decyzjach środowiskowych?

Poniżej zebraliśmy ważne daty dotyczące zmian w zakresie oceny oddziaływania na środowisko i wydawania decyzji środowiskowych.

 • 9 maja 2022 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten nazywany jest ustawą usprawniającą.
   
 • 18 maja 2022 roku przekazano jego treść do opiniowania.
   
 • 14 lipca 2022 roku opublikowano stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych. Przekazały je liczne podmioty, takie jak Polskie Elektrownie Jądrowe, PGE, PGNiG, WWF. Do uwag powinien odnieść się wnioskodawca, a następnie projekt czeka jeszcze droga przez poszczególne komisje rządowe, notyfikacja, by na końcu trafił do Sejmu RP.
   
 • 20 września 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się uwagi zgłoszone m.in. przez Urzędy Wojewódzkie, GDDKiA, czy GUNB.
   
 • Po przejściu przez poszczególne komitety, w styczniu i lutym 2023 roku opublikowano opinie i raporty Komisji Prawniczej na temat projektu, zaś 28 marca 2023 - protokół ustaleń z posiedzenia Rady Ministrów.
   
 • 23.05.2023 ustawa została skierowana do Sejmu, w czerwcu zaś odbyło się jej pierwsze czytanie.
   
 • 6.07.2023 opublikowano Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy.
   
 • 14.07.2023 ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. 28.07.2023 Senat wniósł o odrzucenie ustawy.
   
 • 18.08.2023 ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.
   
 • 4.09.2023 ustawa została podpisana przez Prezydenta.
   
 • Kiedy wchodzi w życie ustawa usprawniająca? Większość przepisów ustawy wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Część z nich - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a niektóre z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Jakie jest cel zmian wprowadzanych przez ustawę usprawniającą?

Decyzja środowiskowa ma na celu ustalenie, jak przeprowadzić inwestycję, by zminimalizować jej negatywne oddziaływanie na środowisko. Obecnie proces uzyskania decyzji środowiskowej jest dość skomplikowany i nie w każdym punkcie precyzyjny.

Jak sama nazwa – ustawa usprawniająca – wskazuje, w uzasadnieniu planowanych zmian czytamy, że mają one na celu „usprawnienie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz usprawnienie przygotowania i realizacji inwestycji, w szczególności inwestycji liniowych w zakresie inwestycji drogowych, kolejowych, wodnych i przeciwpowodziowych.”

Nowe uregulowania prawne mają być odpowiedzią na problemy interpretacyjne dotychczasowych przepisów. Wypracowano je na podstawie oceny funkcjonowania obecnie obowiązujących przepisów oraz na podstawie zgłaszanych uwag.

Kiedy wejdzie w życie ustawa usprawniająca?Jakie akty prawne zmienia ustawa usprawniająca?

Aby dokonać procesów usprawniających ustawodawca uznał, że konieczne są zmiany w kilku aktach prawnych. Największe zmiany dotyczą:

 • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (nazywanej ustawą OOŚ)

Pomniejsze modyfikacje obejmą także:

 • ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
 • ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawa drogowa)
 • ustawę z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

W zakresie decyzji środowiskowych istotne są przede wszystkim zmiany dotyczące ustawy OOŚ.

Jakie zmiany w ustawie OOŚ wprowadza ustawa usprawniająca?

Najważniejsze zmiany, które ma wprowadzić ustawa usprawniająca to:

 • Zasady podawania do wiadomości publicznej informacji o wydawanych decyzjach wymagających udziału społeczeństwa
   
 • Zasady informowania stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sytuacji, kiedy liczba stron postępowania jest większa niż 10
   
 • Możliwość wystąpienia przez inwestora o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla niektórych przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
   
 • Zasady sprawdzania zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   
 • Wprowadzenie listy „inwestycji strategicznych”, których lokalizacja nie wymaga zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   
 • Zakres karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu o oddziaływaniu na środowisko
   
 • Rozszerzenie możliwości nałożenia przez RDOŚ obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla niektórych przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
   
 • Rozszerzenie katalogu inwestycji, których lokalizacja będzie dopuszczalna na obszarze parków narodowych lub rezerwatów przyrody, o inwestycje związane z ochroną ludności przed powodzią i susząZapraszamy na szkolenie obejmujące zmiany w OOŚ.
 • Zasady postępowania w przypadku skargi do sądu na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
   
 • Szczególne rozwiązania dla niektórych inwestycji strategicznych
   
 • Zasady prowadzenia postępowania w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko
   
 • Zasady nakładania kar za naruszenie warunków, wymogów oraz obowiązków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   
 • Zasady nakładania kar na organy gminy w przypadku niedopełnienia obowiązku informacyjnego w sprawach związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Jak przygotować się do zmian w ustawie OOŚ?

O planowanych zmianach i ich wpływie na proces inwestycyjny obejmujący przygotowywanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ powiemy między innymi na szkoleniu:

Raport o oddziaływaniu na środowisko i karta informacyjna przedsięwzięcia
– wymagania prawne, zawartość, weryfikacja jakości dokumentów.

> SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY I TERMINY <