Jak dostać środki z Programu Dostępność Plus dla Zdrowia?
01.02.2023

Zmiany na rzecz osób z niepełnosprawnościami w służbie zdrowia, czyli jak otrzymać dofinansowanie z Programu Dostępność Plus dla Zdrowia

Przestrzeń publiczna staje się coraz bardziej dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami. Są one uwzględniane w planowanych zmianach architektury, projektach cyfrowych instytucji publicznych itp. Wciąż jednak konieczne są dalsze prace i zmiany w tym aspekcie. Takie też jest założenie unijnego Programu Dostępność Plus.

Co to jest Program Dostępność Plus?

Dostępność Plus to unijny program, który ma na celu wyrównanie szans i możliwości wszystkich obywateli. Nie traktuje on dostępności jako przywileju, a jako elementarne prawo każdego Polaka. Powstał we współpracy z przedstawicielami osób niepełnosprawnych. Program finansowany jest z funduszy europejskich, a także budżetu państwa, środków samorządowych i środków PFRON.

Dla kogo Program Dosepność Plus?Kogo dotyczy Program Dostępność Plus?

Jak podają autorzy projektu, ok. 1/3 Polaków ma specjalne potrzeby. Program zwraca szczególną uwagę na potrzeby seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami (z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach, o kulach i o ograniczonej możliwości poruszania się, niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, głuchoniewidomych, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną).

Jednak nie tylko ich potrzeby uwzględniane są przy realizowanych działaniach. Pod uwagę brane są także osoby starsze i osłabione chorobami, kobiety w ciąży, osoby z małymi dziećmi (w tym z wózkami), osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, osoby o nietypowym wzroście (w tym również dzieci), osoby z ciężkim lub nieporęcznym bagażem czy towarem.

Jakie działania obejmuje Program Dostępność Plus?

W ramach Programu Dostępność Plus rozwijanych jest osiem głównych obszarów: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja. Obejmują one projekty, takie jak: dostosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wsparcie edukacji włączającej czy poprawa jakości usług urzędów dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Powstaną także Standardy Dostępności – jednolite dla wszystkich placówek. Dzięki nim dostępność będzie rozumiana przez wszystkich jednakowo.

W ramach obszaru związanego ze służbą zdrowia powstał Program Dostępność Plus dla Zdrowia.

Program Dostępność Plus dla Zdrowia

Program Dostępność Plus dla Zdrowia obejmuje swoim zakresem działania, które przystosują polską służbę zdrowia do potrzeb różnych pacjentów. Wysokość wsparcia unijnego w tym obszarze wynosi 126,4 mln zł.

Zapraszamy na szkolenia.Docelowo wsparcie ma dotyczyć 250 placówek POZ oraz 50 szpitali, które w pierwszym etapie przejdą audyt. Na jego podstawie wdrożą działania mające na celu poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w różnych obszarach. Pracownicy tych jednostek zostaną przeszkoleni z komunikacji z takimi osobami.

Placówki te uzyskają dofinansowanie m.in. na:

 • sprzęt ułatwiający komunikację (np. z osobą niesłyszącą czy z zaburzeniami mowy),
 • szkolenia miękkie pracowników medycznych i niemedycznych, które poprawią kompetencje interpersonalne oraz podniesą świadomość w zakresie właściwej komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami,
 • dostosowanie/stworzenie stron internetowych i systemów IT,
 • zakup sprzętu komputerowego,
 • rozwój telemedycyny,
 • poprawę dostępności architektonicznej i zniwelowanie barier w tym zakresie, np. ułatwienie swobodnego poruszania się (oznaczenia, podjazdy, windy),
 • opłacenie asystentów dla osób niewidomych.

W efekcie każda osoba, niezależnie od swoich specjalnych potrzeb, będzie mogła wykonać badania czy odbyć wizytę u lekarza w komfortowych warunkach, z odpowiednim wsparciem. Usługi te będą wyższej jakości, a procedury mniej skomplikowane i przystosowane do różnych pacjentów.

W ramach projektu będzie funkcjonował Komitet Dostępności Plus w ochronie zdrowia, powołany przez Ministra Zdrowia. Należą do niego przedstawiciele:

 • organizacji pozarządowych (w tym reprezentujących pacjentów z niepełnosprawnościami oraz świadczeniodawców),
 • Rzecznika Praw Pacjenta,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Biura Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych,
 • Ministerstwa Zdrowia,
 • Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Zadaniem Komitetu jest czuwanie nad poprawnością realizowanych działań, a także stworzenie standardów Dostępność Plus dla POZ oraz szpitala.

Jak uzyskać dofinansowanie w ramach programu Dostępność Plus dla Zdrowia?

Realizacja programu Dostępność Plus dla Zdrowia oznacza spore fundusze dla jednostek służby zdrowia. Na stronie www.zdrowie.gov.pl publikowane są informacje na temat grantów dla POZ i szpitali wraz z terminami. Aby je otrzymać, placówka musi spełniać kryteria oceny oraz złożyć odpowiedni wniosek.

W J.G.Training przygotowaliśmy szkolenia, w których mogą wziąć udział beneficjenci programu. Zapraszamy między innymi na szkolenie:


Procedury i standardy obsługi pacjentów z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami
– szkolenie dla placówek medycznych

>>SZCZEGÓŁY<<


Dzięki szkoleniu Uczestnicy:

 • odczują większy komfort pracy i wzrost poczucia pewności w kontaktach z pacjentami, także ze szczególnymi potrzebami,
 • będą potrafili wpłynąć na komfort pacjentów, zarówno psychiczny, jak i fizyczny, w kontaktach z placówką medyczną,
 • zbudują pozytywny wizerunek placówki medycznej w oczach pacjentów,
 • wdrożą procedury pozwalające na łatwiejsze zarządzanie pracownikami, np. szybsze i bardziej efektywne wdrażanie nowych osób,