Zapraszamy na szkolenia z funduszy unijnych.
22.05.2023

Projekt partnerski z funduszy unijnych – czym jest i jaka jest rola partnera wiodącego?

Projekt partnerski w ramach funduszy unijnych to inicjatywa realizowana przez grupę podmiotów, które współpracują ze sobą w celu osiągnięcia określonego celu związanego z rozwojem regionalnym, gospodarczym czy społecznym. Choć projekty partnerskie są doceniane i premiowane – często można otrzymać dodatkowe punkty za realizację projektu w tej formule – to beneficjenci mają z nimi niemałe trudności. Przeczytaj, kto może realizować projekty partnerskie i na czym dokładnie polegają.

Projekty partnerskie w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Finansowanie projektu partnerskiego można obecnie uzyskać w ramach środków z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, które mają na celu promowanie innowacji, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju. Skupia się on na strategicznych obszarach, takich jak zmiany klimatyczne, czysta energia, zdrowie i innowacje społeczne, w ramach których partnerzy mogą zgłaszać projekty i ubiegać się o dofinansowanie.

Jak czytamy w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, czyli tzw. ustawie wdrożeniowej:

„W celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem albo instytucję zarządzającą regionalnym programem, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.”

Dokumentacja w projektach partnerskich

Kim jest partner wiodący w projektach unijnych?Ważnym elementem procesu realizacji projektów partnerskich jest przygotowanie właściwej dokumentacji, w tym projektu oraz porozumienia i umowy partnerskiej, która określa prawa i obowiązki każdego z partnerów oraz sposób zarządzania finansami projektu.

Zgodnie z tzw. ustawą wdrożeniową, porozumienie oraz umowa o partnerstwie określają w szczególności:

 1. przedmiot porozumienia albo umowy,
 2. prawa i obowiązki stron,
 3. zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym
 4. zakres realizowanych przez nich zadań,
 5. partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,
 6. sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,
 7. sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

Kolejnym krokiem jest wnioskowanie o środki finansowe w ramach odpowiedniego programu unijnego. Tutaj istotne jest odpowiednie przygotowanie wniosku, uwzględniającego cele i rezultaty projektu oraz planowane działania.

Partner wiodący (lider) w projekcie partnerskim

Wybór partnera wiodącego (lidera) jest ważnym etapem planowania projektu partnerskiego. Powinien on posiadać odpowiednie doświadczenie, zdolności zarządzania i wiedzę ekspercką związane z tematyką projektu. Ponadto powinien być zaangażowany w realizację projektu na najwyższym poziomie i posiadać zdolność do mobilizacji i koordynacji pozostałych partnerów.

Partnerem wiodącym w projekcie partnerskim może być wyłącznie podmiot o potencjale ekonomicznym zapewniającym prawidłową realizację projektu partnerskiego, inicjujący projekt partnerski.

Lider odgrywa kluczową rolę w projekcie partnerskim finansowanym ze środków unijnych:

 • Ma główną odpowiedzialność za koordynację i zarządzanie projektem, a także za zapewnienie osiągnięcia założonych celów i rezultatów.
 • Odpowiada za zapewnienie, że wszystkie działania są zgodne z harmonogramem, budżetem i zakresem projektu.
 • Nadzoruje przepływ informacji pomiędzy partnerami, organizuje regularne spotkania oraz prowadzi komunikację wewnątrz i na zewnątrz projektu.
 • Jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami projektu: monitoruje wydatki, kontroluje budżet i raportuje do odpowiednich instytucji.
 • Musi zapewnić, że partnerzy korzystają z funduszy unijnych zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi w ramach programu, oraz że dokumentacja finansowa jest kompletna i prawidłowo sporządzona.
 • Ma za zadanie reprezentować interesy wszystkich partnerów i zapewnić, że ich wkład i osiągnięcia są odpowiednio uwzględniane.

Rola partnera wiodącego nie polega na dominowaniu nad innymi partnerami, ale na budowaniu efektywnej współpracy i partnerstwa. Lider powinien być otwarty na współpracę, słuchać i uwzględniać opinie i wkład pozostałych partnerów, aby zapewnić realizację projektu zgodnie z uzgodnioną wizją i celem.

Realizacja projektu partnerskiego

Jak poprawie realizować projekty partnerskie?Po przyznaniu finansowania partnerzy rozpoczynają realizację projektu. Współpracują ze sobą, wymieniając informacje, zasoby oraz najlepsze praktyki. Często organizowane są spotkania i warsztaty, na których partnerzy mogą omawiać postęp projektu, napotkane trudności oraz wspólnie podejmować decyzje dotyczące dalszych działań. Monitoring i ocena projektu to istotne działania, które umożliwiają śledzenie postępów i weryfikację osiągniętych rezultatów.

Zalety realizacji projektów partnerskich ze środków unijnych

Realizacja projektów partnerskich z funduszy unijnych stanowi jedną z możliwości pozyskania środków finansowych na ich wdrożenie. Dodatkowo umożliwia ona nawiązanie współpracy z innymi podmiotami – zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Projekty takie angażują często partnerów z różnych sektorów, np. administracja publiczna, przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, organizacje pozarządowe czy uczelnie. Wspólna praca oraz wymiana wiedzy i doświadczeń między tymi podmiotami prowadzi do powstania innowacyjnych rozwiązań, które mogą mieć znaczący wpływ na rozwój danej branży lub regionu. Projekty partnerskie umożliwiają więc transfer wiedzy i technologii pomiędzy różnymi partnerami, co prowadzi do tworzenia nowych produktów i usług oraz poprawy konkurencyjności.

Aby jednak tak się stało, partnerzy muszą dysponować właściwą wiedzą na temat realizacji projektów w ramach funduszy unijnych. Częstym błędem w tego rodzaju projektach jest na przykład uwzględnianie wydatków niekwalifikowanych. Skutkuje to koniecznością zwrotu środków przez lidera, który następnie dochodzi współodpowiedzialności partnerów na drodze cywilnej.

Aby uniknąć tego rodzaju problemów – które potrafią ciągnąć się latami, obciążając zarówno partnera wiodącego, jak i pozostałych partnerów – warto wyposażyć się w odpowiednią wiedzę. W tym celu zapraszamy na >>szkolenia unijne<<, w ramach których omawiamy także zagadnienie projektów partnerskich. Temat ten poruszamy w szczególności na szkoleniu:

Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów oraz przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Europejskich 2021-2027