Zapraszamy na szkolenie na temat procedury
09.06.2023

Na czym polega procedura "Niebieskie Karty", czyli walka z przemocą w rodzinie

Procedura "Niebieskie Karty" to działania podejmowane przez różne instytucje w celu zwalczania przemocy domowej w Polsce. Zasady postępowania w ramach procedury są ściśle określone. Przeczytaj, jak dokładnie przebiegają oraz kto zajmuje się ich przeprowadzaniem.

Cel procedury "Niebieskie Karty"

Celem procedury "Niebieskie Karty" jest:Jak przebiega procedura "Niebieskie Karty".

 • skuteczne reagowanie na przypadki przemocy domowej,
 • zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom,
 • zapobieganie poważnym konsekwencjom tej formy przestępstwa.

Procedura opiera się na współpracy i koordynacji działań pomiędzy różnymi instytucjami. Zapewnia to kompleksową pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje czynności przedstawicieli:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych.

Podmioty zaangażowane w procedurę "Niebieskie Karty"

Procedurę "Niebieskie Karty" mogą wszcząć różne podmioty, m.in.:

Pracownicy socjalni

Pracownicy instytucji pomocy społecznej, takich jak centra pomocy rodzinie, są uprawnieni do uruchomienia procedury "Niebieskiej Karty" w przypadku podejrzenia zaistnienia przemocy. Mogą oni ocenić sytuację rodziny, zidentyfikować zagrożenie i podjąć działania mające na celu ochronę ofiar.

Policja

Policja odgrywa ważną rolę w identyfikowaniu i reagowaniu na przemoc w rodzinie. Jeśli funkcjonariusz podejrzewa występowanie przemocy, może zgłosić to odpowiednim instytucjom i włączyć procedurę "Niebieskie Karty".

Personel medyczny

Pracownicy służby zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki czy psychologowie) również mogą zgłaszać przypadki przemocy w rodzinie i inicjować procedurę "Niebieskie Karty". Mają oni możliwość oceny sytuacji i zapewnienia niezbędnej pomocy medycznej, a także skierowania ofiar do odpowiednich instytucji pomocy.

Nauczyciele i personel oświatowy

Nauczyciele i inni pracownicy oświaty odgrywają istotną rolę w wykrywaniu przypadków przemocy w rodzinie, która dotyczy dzieci. Jeśli nauczyciel podejrzewa taką sytuację, może zgłosić ją odpowiednim instytucjom i w rezultacie uruchomić procedurę "Niebieskie Karty".

W przypadku wszczęcia procedury "Niebieskie Karty" współpraca między różnymi podmiotami jest kluczowa. Dzięki wspólnym wysiłkom możliwe jest zapewnienie kompleksowej pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Procedura "Niebieskie Karty" przewiduje więc powstanie zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych.

Czym jest zespół interdyscyplinarny w ramach procedury "Niebieskie Karty"?

Zespół interdyscyplinarny w ramach procedury "Niebieskie Karty" jest grupą specjalistów z różnych dziedzin, którzy współpracują w celu skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jego głównymi celami są:

 • zapewnienie kompleksowej pomocy ofiarom przemocy,
 • koordynacja działań,
 • podejmowanie odpowiednich decyzji na podstawie zgromadzonych informacji i wiedzy specjalistycznej.

Skład zespołu interdyscyplinarnego różni się zwykle w zależności od lokalnych uwarunkowań i procedur obowiązujących w danym regionie.

Może on obejmować przedstawicieli następujących zawodów i instytucji:

Pracownicy socjalni

Specjaliści z zakresu pomocy społecznej, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej oraz świadczenia pomocy ofiarom. Pełnią funkcję koordynatorów działań i zapewniają wsparcie socjalne ofiarom i ich rodzinom.

Policja

Funkcjonariusze policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę i szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Odpowiadają za zbieranie dowodów, ochronę ofiar, a także współpracę z innymi członkami grupy interdyscyplinarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Pracownicy służby zdrowia

Lekarze, pielęgniarki, psychologowie i terapeuci, którzy zajmują się diagnozowaniem i leczeniem ofiar przemocy w rodzinie. Mogą dostarczać opieki medycznej, psychologicznej i terapeutycznej oraz wspierać ofiary w procesie zdrowienia.

Pracownicy oświaty

Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie szkolni, którzy mają bezpośredni kontakt z dziećmi i młodzieżą. Są odpowiedzialni za wykrywanie sygnałów przemocy w rodzinie oraz raportowanie podejrzeń. Mogą również dostarczać wsparcia emocjonalnego i prowadzić działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

Osoby związane z organizacjami pozarządowymi, które świadczą pomoc ofiarom przemocy w rodzinie. Mogą dostarczać wsparcia prawnego, doradztwa, schronienia oraz organizować grupy wsparcia dla ofiar.

Grupa interdyscyplinarna działa na zasadzie współpracy, wymiany informacji i opinii. Jej członkowie podejmują decyzje w oparciu o zróżnicowane perspektywy i doświadczenia.

W 2023 roku nastąpiły ważne zmiany w procedurze "Niebieskie Karty".

Przebieg procedury "Niebieskie Karty"

W ramach procedury "Niebieskie Karty" istnieje ustalony schemat postępowania. W zależności od sytuacji obejmuje on różne ścieżki działania, różnego rodzaju dokumenty i środki pomocy. Ogólnie procedura przebiega zwykle według następujących kroków:

Rozpoznanie i zgłoszenie

Pracownicy instytucji objętych procedurą, którzy podejrzewają, że dana osoba lub rodzina może być ofiarą przemocy, mają obowiązek zgłoszenia tego faktu odpowiednim organom.

Analiza i ocena sytuacji

Odpowiednie instytucje przeprowadzają analizę i ocenę sytuacji, w celu ustalenia stopnia zagrożenia oraz potrzeb ofiar. Jeśli istnieje bezpośrednie ryzyko dla życia lub zdrowia, mogą zostać podjęte interwencje natychmiastowe.

Wystawienie "Niebieskiej Karty"

Jeśli stwierdzono, że osoba lub rodzina jest narażona na przemoc, wystawiana jest "Niebieska Karta". Jest to dokument informacyjny, który zawiera dane na temat sytuacji, zagrożeń, zasobów oraz planu działań w celu ochrony ofiar i zapewnienia im wsparcia.

Koordynacja i realizacja działań

Na podstawie "Niebieskiej Karty" odpowiednie instytucje podejmują współpracę w celu koordynacji działań i realizacji planu pomocy. Może to być np. udzielanie wsparcia psychologicznego, udostępnienie schronienia, interwencje Policji, edukacja czy pomoc prawna.

Monitorowanie i ocena postępów

Po podjęciu działań pomocowych instytucje monitorują sytuację, oceniają skuteczność podjętych kroków i - w razie potrzeby - dostosowują plan pomocy. Celem postępowania jest zapewnienie długoterminowej ochrony i wsparcia dla ofiar przemocy.

Procedura "Niebieskie Karty" – zmiany w 2023 roku

Procedura "Niebieskie Karty" stanowi w Polsce ważne narzędzie w walce z przemocą w rodzinie. Jej skuteczność opiera się na współpracy i zaangażowaniu różnych instytucji, które razem dążą do zapewnienia bezpieczeństwa i wsparcia osób dotkniętych tym problemem.

Jednakże – jak każde narzędzie – także procedura "Niebieskie Karty" nie jest idealna. Dlatego ważne jest, by regularnie modyfikować i usprawniać jego mechanizmy, dostosowując je do zmieniających się warunków. W 2023 roku procedura „Niebieskie Karty” przeszła więc  istotne zmiany. Zapraszamy na szkolenie, które kompleksowo je omawia.

Procedura "Niebieskie Karty" – zmiany w 2023 r.

>>SZCZEGÓŁY I ZAPISY<<

Będzie ono bardzo pomocne dla:

 • członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych,
 • pracowników ośrodków pomocy społecznej,
 • pracowników socjalnych,
 • pracowników PCPR.

Szkolenie zapewni uczestnikom umiejętność poprawnego przeprowadzenia procedury "Niebieskie Karty" według nowych zasad oraz prowadzenia jej monitoringu.