Zachęcamy do udziału z szkoleniach z planowania przestrerzennego.
16.10.2023

Szkolenia z planowania przestrzennego. Dowiedz się, jak w praktyce stosować nowe przepisy

Zapraszamy na szkolenia omawiające zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym, które zasadniczo modyfikują dotychczasowy system planistyczny. Mają one także wpływ na ochronę zabytków i krajobrazu czy lokalizację odnawialnych źródeł energii.


TEMAT 1

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne po zmianach z lipca 2023 - plan ogólny i zintegrowany plan inwestycyjny

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY I ZAPISY >>Zapraszamy na szkolenia z planowania przestrzennego.

Podczas szkolenia omawiamy zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym. Najważniejsze z nich to:

 • W miejsce studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wprowadzony zostaje plan ogólny, będący aktem prawa miejscowego. Różni się on zasadniczo od studium uwarunkowań zakresem i funkcją, przede wszystkim z uwagi na moc wiążącą wobec decyzji o warunkach zabudowy.  
   
 • Wprowadzony zostaje również zintegrowany plan inwestycyjny.

Na szkoleniu omawiamy ponadto zmiany w dotychczas funkcjonujących aktach planistycznych, a także w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Duży nacisk położymy na przepisy przejściowe, w zakresie stosowania aktów uchwalonych, ich zmian oraz zasad kontynuowania rozpoczętych procedur.

Zarówno samorządy gminne, jak i inwestorzy, będą musieli dostosować swoje działania do nowych uwarunkowań prawnych. Szczególne znaczenie nowa ustawa ma dla gmin, na których spoczywa obowiązek uchwalenia planu ogólnego do końca 2025 r. – pod rygorem daleko idących ograniczeń przy wydawaniu decyzji wz.

Wprowadzone zmiany znacząco zmienią także możliwości inwestowania, przede wszystkich przez:

 • zastąpienie studium uwarunkowań planem ogólnym
 • usunięcie z systemu prawa tzw. specustawy mieszkaniowe
 • wprowadzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego
 • wprowadzenie znaczących zmian przy wydawaniu decyzji wz

TEMAT 2

Ochrona zabytków i krajobrazu w polityce przestrzennej samorządów gminnychZapraszamy na szkolenia z ochrony zabytków. – uwarunkowania prawne i zmiany w 2023 roku

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY I ZAPISY >>

Uwzględnianie przepisów dotyczących ochrony zabytków w procedurach planistycznych budzi często wątpliwości i jest źródłem wielu praktycznych problemów. Wprowadzanie form ochrony zabytków oraz ujęcie ich w gminnej ewidencji znacząco wpływa także na procedury inwestycyjne.

Na szkoleniu przedstawiamy prawne uwarunkowania związane z ochroną zabytków i krajobrazu kulturowego przez samorządy gminne. Dotyczą one:

 • form ochrony zabytków,
 • gminnej ewidencji,
 • aktów planowania przestrzennego.

Omawiamy również powiązania pomiędzy formami ochrony przyrody (w tym ochrony przez gminę), a ochroną zabytków i krajobrazu kulturowego. Zaprezentujemy także skutki wprowadzenia audytów krajobrazowych.


TEMAT 3

Lokalizacja odnawialnych źródeł energii – uwarunkowania prawne i zmiany w 2023 rokuZapraszamy na szkolenia z lokalizacji odnawialnych źródeł energii.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY I ZAPISY >>

Na szkoleniu omawiamy prawne uwarunkowania związane z lokalizowaniem odnawialnych źródeł energii.

Dotyczą one zarówno procedur planistycznych, jak i wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Lokalizowanie OZE podlega bowiem licznym ograniczeniom, a także szczególnym regulacjom proceduralnym, do których należy się stosować.

Podczas szkolenia zwracamy szczególną uwagę na liczne zmiany przepisów wprowadzone w 2023 roku.