szkolenie-zamowienia-publiczne
28.11.2023

Kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych

Procedura zamówienia publicznego zmierza do wyboru najkorzystniejszej oferty od wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania zamówienia. Aby osiągnąć ten cel, kluczowe jest określenie przez Zamawiającego – w odpowiedni sposób – kryteriów oceny ofert. Przeczytaj, jak poprawnie konstruować kryteria oceny ofert.

Czym są kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych?

Kryteria oceny ofert to wskaźniki, według których Zamawiający porównuje i ocenia propozycje różnych wykonawców. Zamawiający określa je w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Zgodnie z ustawą PZP, powinny one być opisane w sposób jednoznaczny i zrozumiały:

 • nie mogą pozostawiać zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • muszą umożliwiać weryfikację i porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji przedstawianych w ofertach.

Innymi słowy, kryteria oceny ofert to określone cechy, parametry lub wymagania, które organ zamawiający uwzględnia przy analizie i porównaniu ofert, mające na celu wyłonienie najkorzystniejszej propozycji. Kryteria te powinny być zgodne z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji oraz równego traktowania uczestników postępowania.

Zapraszamy na szkolenia z zamówień publicznych.Jedyne kryterium – cena

Choć zamawiający mają do dyspozycji szereg kryteriów oceny ofert, często decydują się na jedyne kryterium, jakim jest cena/koszt. W takich przypadkach nie ma większego problemu z oceną oferty najkorzystniejszej i wyłonieniem wykonawcy – wygrywa oferta najtańsza. Przy wielu postępowaniach takie podejście ma sens – pieniądze publiczne powinny być przecież wydawane w sposób racjonalny i efektywny.

Jeżeli zamawiający zdecyduje się na wybór najkorzystniejszej oferty jedynie w oparciu o kryterium ceny albo kosztu, musi jednak spełnić dodatkowe warunki. Ma on obowiązek określenia wymagań jakościowych odnoszących się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Nie zawsze jednak korzystna cena najtańszej oferty idzie w parze z jej jakością. Aby zapewnić sobie zamówienie produktu lub usługi spełniającej potrzeby instytucji, warto uwzględnić w SWZ pozacenowe kryteria oceny ofert. Zgodnie z ustawą najlepsza oferta w takiej sytuacji to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu.

Jak poprawnie stosować kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego?

Najczęstszą sytuacją w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór oferty na podstawie ceny oraz jednego kryterium pozacenowego. Zastosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert wiąże się zwykle z większą ilością pracy. Każde kryterium powinno być uzasadnione i ustalone zgodnie z zapisami ustawy PZP. Poza wspomnianą jednoznacznością i zrozumiałością kryteriów nie mogą one dotyczyć właściwości wykonawcy (przede wszystkim wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej). Powinny natomiast być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z przedmiotem zamówienia.

Dla zamawiających problematyczny bywa odpowiedni dobór pozacenowych kryteriów oceny ofert, które będą adekwatne do przedmiotu zamówienia oraz potrzeb i oczekiwań instytucji. Właściwe dopasowanie kryteriów wymaga często dogłębnej analizy w zakresie przedmiotu zamówienia.

Kryteriom należy także przypisać odpowiednie wagi, które będą miały właściwe uzasadnienie. Dodatkową trudnością jest weryfikacja i ocena spełnienia tych kryteriów u poszczególnych wykonawców.

Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych – przykłady

Ustawa Prawo zamówień publicznych wskazuje, jakie kryteria pozacenowe zamawiający mogą uwzględniać w postępowaniach. Mają oni jednak w tym zakresie dość dużą swobodę.

Do często stosowanych kryteriów oceny ofert należą:

 • Jakość oferty: To kryterium obejmuje aspekty związane z techniczną stroną przedmiotu zamówienia, innowacyjnością, właściwościami estetycznymi i funkcjonalnymi, także w kontekście dostępności dla osób niepełnosprawnych.
   
 • Gwarancja i rękojmia: Zamawiający często biorą pod uwagę to kryterium jako jedyne, obok ceny, w zamówieniach o mniejszej wartości.
   
 • Serwis posprzedażowy: W tym aspekcie uwzględniane są m.in. pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okres realizacji. Szybkość dostawy i terminowe wykonanie zamówienia są często kluczowymi aspektami, zwłaszcza w przypadku projektów o określonym harmonogramie.
   
 • Doświadczenie wykonawcy: Historia i referencje wykonawcy mają istotne znaczenie przy ocenie oferty. Organ zamawiający zwraca uwagę na organizację, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą one mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia.
   
 • Aspekty społeczne i środowiskowe: Współczesne zamówienia publiczne często uwzględniają kryteria związane z aspektami społecznymi i ekologicznymi. Wykonawcy są poprzez nie zachęcani do przestrzegania standardów zrównoważonego rozwoju.

Kryteria pozacenowe: aspekty społeczne i środowiskowe

Szczególne miejsce w systemie zamówień publicznych zajmują obecnProponujemy szkolenia dla specjalistów da. zamówień publicznych.ie kryteria uwzględniające aspekty społeczne i środowiskowe. Są one promowane przez prawo, gdyż promują wartości istotne dla całego systemu wspólnotowego. Służą realizacji tzw. zrównoważonych zamówień publicznych, które obejmują:

 • społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne,
 • zielone zamówienia publiczne.

Celem tego rodzaju zamówień publicznych jest zaspokojenie potrzeb zamawiającego, z uwzględnieniem korzyści dla społeczeństwa i gospodarki, oraz minimalizowaniu szkód dla środowiska.

Przykładem zielonych zamówień publicznych może być uwzględnienie w kryteriach aspektu efektywności energetycznej zamawianego sprzętu elektronicznego i przypisanie temu aspektowi odpowiedniej wagi. Z kolej aspekty społeczne można uwzględnić, na przykład zapisując w dokumentach kryterium zaangażowania do realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych.

Kryteria oceny ofert – klucz do efektywnych zamówień publicznych

Kryteria oceny ofert są fundamentem uczciwego, racjonalnego i efektywnego procesu zamówień publicznych. Specjaliści ds. zamówień publicznych powinni nie tylko doskonale znać obowiązujące przepisy, ale także umieć elastycznie stosować kryteria, aby wyłonić najkorzystniejsze oferty.

Prawo zamówień publicznych jest jednak często skomplikowane i niejednoznaczne. Aby zyskać pewność co do poprawności stosowanych procedur, zapraszamy na szkolenia z zamówień publicznych.


Proponujemy szkolenie szczegółowo omawiające kwestię kryteriów oceny ofert:

Kryteria oceny ofert a warunki udziału w postępowaniu
w kontekście wymagania przez zamawiającego od wykonawców określonego doświadczenia

> ZAPISY I SZCZEGÓŁY <

A także inne szkolenia z zamówień publicznych – dla osób początkujących, zaawansowanych, dla wykonawców i zamawiających. Część z nich omawia tematykę zamówień publicznych kompleksowo, inne skupiają się na wybranym aspekcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń z zamówień publicznych.

> LISTA SZKOLEŃ <