Zapraszamy na szkolenia z nowelizacji systemu planowania przestrzennego.
19.03.2024

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – co i kiedy się zmieni?

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. To pierwszy etap szykowanej od dawna reformy systemu planowania przestrzennego. Oznacza to duże zmiany dla gmin i inwestorów. Przeczytaj, co i kiedy się zmieni.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jaki jest cel zmian w planowaniu przestrzennym
  • od kiedy zaczną obowiązywać zmiany w planowaniu przestrzennym
  • jakie zmiany zajdą w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • jak przygotować się do zmian w planowaniu przestrzennym

UWAGA! ANKIETA NA TEMAT PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zachęcamy do wypełnienie ANKIETY dotyczącej planowania przestrzennego i potrzeb oraz oczekiwań szkoleniowych związanych z tym tematem.

Uzyskana wiedza pozwoli nam zaprojektować wartościowe szkolenia, omawiające nowe regulacje w planowaniu przestrzennym.Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i bardzo cenimy wskazówki dotyczące naszych szkoleń.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ >


Cel zmian w planowaniu przestrzennym

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma na celu uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planistycznych w zakresie planowania przestrzennego. Jak czytamy na stronach rządowych, w rezultacie przewiduje się racjonalizację wydatków publicznych na rozwój i późniejszą eksploatację infrastruktury.

  • Stanie się to m.in. poprzez wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego planu ogólnego, uchwalonego obligatoryjnie dla całej gminy, w randze aktu prawa miejscowego.
  • Dzięki nowym przepisom gminy będą szybciej wyznaczać tereny pod inwestycje i zabudowę mieszkaniową, co zmniejszy koszty tych działań.
  • Wzrośnie także rola opinii społecznej w sprawie planowania przestrzennego. Stanie się to za sprawą konsultacji społecznych, które mają być planowane częściej, w bardziej dogodnym dla interesariuszy czasie i miejscu.
  • Politycy zapowiadają, że nowelizacja zlikwiduje bałagan w przestrzeni polskich miast i wsi oraz zapobiegnie niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się zabudowy i powszechnej obecnie patodeweloperce.

UWAGA! Środki KPO na szkolenia z planowania i zagospodarowania przestrzennego

Jako że wprowadzone zmiany oznaczają rewolucję w polskim systemie planistycznym, bardzo istotne jest szczegółowe przeszkolenie pracowników, odpowiedzialnych za wdrożenie zmian. Będą oni mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach finansowanych z KPO.

Na ukierunkowane szkolenia dla pracowników samorządowych i planistów, zaangażowanych w opracowywanie dokumentów planistycznych w gminach, przeznaczono aż 17 mln zł. Szczegóły rozdysponowania funduszy poznamy wkrótce.

Zapraszamy na szkolenie z reformy planowania przestrzennego.


Od kiedy zmiany w planowaniu przestrzennym

Dowiedz się, czym jest zintegrowany plan inwestycyjny.Prezydent podpisał nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w dniu 24 lipca 2023 r. Weszła ona w życie 24 września 2023 r., jednak dla wielu przepisów wydłużono termin vacatio legis. Liczne nowe regulacje opatrzone zostały przepisami przejściowymi z zasadami prowadzenia inwestycji w stopniowo zmieniającym się stanie prawnym.

Na jedną z najważniejszych zmian, czyli wprowadzenie planów ogólnych, gminy mają czas do 1 stycznia 2026 r. Według ustawodawcy całość systemu zadziała właśnie wtedy, gdy gmina uchwali plan ogólny.

Rewolucja w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Eksperci oceniają, że liczba i rodzaj zmian w planowaniu przestrzennym oznacza prawdziwą rewolucję. Za najistotniejszą zmianę uznawane jest wprowadzenie planu ogólnego gminy oraz zintegrowanego planu inwestycyjnego.

Plan ogólny gminy

Plan ogólny gminy to dokument, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Te jednak zachowają moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego w danej gminie – nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Jeśli po tym czasie gmina nie uchwali planu, nie będzie mogła wydawać nowych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o warunkach zabudowy.

Plan ogólny będzie określał:podział gminy na strefy planistyczne wraz z określeniem dla nich katalogu dopuszczalnych funkcji i profilem planistycznym oraz fakultatywne gminne standardy urbanistyczne.

Możliwe będzie także określenie w nim dodatkowo obszarów uzupełnienia zabudowy (tylko na tych terenach będzie możliwe wydawanie decyzji o warunkach zabudowy) oraz obszarów zabudowy śródmiejskiej.

Plan ogólny ma mieć zwięzłą i prostą formułę, dzięki czemu będzie łatwiejszy w odbiorze i standaryzacji.

Zintegrowany plan inwestycyjny

Dowiedz się, jak przygotować plany ogólne dla gmin.Zintegrowany plan inwestycyjny (ZPI) ma stanowić szczególną formę planu miejscowego. Gmina będzie mogła uchwalić go na wniosek inwestora. W momencie, kiedy tak się stanie, ważność stracą plany miejscowe lub ich części odnoszące się do terenu objętego uchwalonym zintegrowanym planem inwestycyjnym.

ZPI będzie narzędziem, które daje gminom większe możliwości w lokalizowaniu inwestycji z uwzględnieniem partycypacji społecznej i zasad ładu przestrzennego.

Rejestr Urbanistyczny

Kolejną ważną zmianą, którą wprowadza nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest Rejestr Urbanistyczny. Zacznie on obowiązywać od 2026 roku.

Rejestr będzie stanowił publiczne źródło informacji na temat danych przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ma on być bezpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych w formie online.

Zmiany w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy

Dotychczasowe przepisy nie zapewniały gminom kontroli nad dowolnym rozlewaniem się zabudowy. Wymuszało to często na gminach dodatkowe inwestycje związane z komunikacją czy infrastrukturą społeczną i techniczną. Powiązanie decyzji o warunkach zabudowy z planem ogólnym gminy będzie przeciwdziałać takim sytuacjom. 

Według nowych przepisów decyzja o warunkach zabudowy ma być uwarunkowana:

  • położeniem na obszarze uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy,
  • wymogiem zgodności z planem ogólnym w zakresie funkcji zabudowy oraz parametrów i wskaźników urbanistycznych.

Nowe decyzje będą ważne przez 5 lat. Przez ten czas inwestor będzie musiał m.in. uzyskać pozwolenie na budowę czy rozpocząć inwestycję.

Jak przygotować się do zmian w planowaniu przestrzennym

Omówione wyżej zmiany to tylko niektóre z bardzo dużej liczby nowości, które wprowadza reforma planowania przestrzennego. Niosą one ze sobą daleko idące konsekwencje dla gmin, które będą zmuszone w dużym stopniu przeorganizować dotychczasowe procedury.

Aby odpowiednio się do tego przygotować, warto wziąć udział w kompleksowym szkoleniu, omawiającym nowe przepisy:

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne po zmianach z lipca 2023
- plan ogólny i zintegrowany plan inwestycyjny
> SZCZEGÓŁY i ZAPISY <

> Pozostałe szkolenia, uwzględniające tematykę zmian w planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym <