Przelew burzowy a zmiany Prawa wodnego
23.04.2024

Przelew burzowy a zmiany Prawa wodnego

Przelewy burzowe są ważnym elementem infrastruktury kanalizacyjnej – odprowadzają nadmiar wody i ścieków podczas intensywnych opadów oraz chronią przed podtopieniami. Niestety działanie tych instalacji nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne. Z tego powodu ustawodawcy wprowadzili aktualizację Prawa wodnego, która w teorii ma za zadanie w większym stopniu chronić ekosystem przed zanieczyszczeniem ściekami. 

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry, oprócz planów odnowy drugiej pod względem długości rzeki w Polsce, reguluje kwestie związane z działaniem przelewów burzowych w całym kraju. Przeczytaj, jaki wpływ mają ostatnie aktualizacje Prawa wodnego na funkcjonowanie przelewów burzowych.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • co to jest przelew burzowy,
  • jaki wpływ mają przelewy burzowe na jakość wód powierzchniowych,
  • o aktualizacjach Prawa wodnego w kontekście przelewów burzowych,
  • o pozwoleniach wodnoprawnych potrzebnych przy korzystaniu z przelewów burzowych.

Co to jest przelew burzowy?

Przelew burzowy jest elementem kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej. To urządzenie, którego zasada działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa wodnego, ma polegać na odprowadzaniu nadmiaru wody opadowej wraz ze ściekami bezpośrednio do odbiornika (czyli do wód powierzchniowych, np. do rzeki), pomijając przy tym oczyszczalnię ścieków.

Zapraszamy na szkolenia z Prawa wodengo.

Działanie przelewów burzowych jest kluczowe zwłaszcza w czasie opadów nawalnych – zabezpieczają one wówczas urządzenia kanalizacyjne przed przeciążeniem. Przelewy burzowe chronią również mieszkańców miast przed zalaniem i podtopieniami podczas intensywnych opadów deszczu albo roztopów, odprowadzając wodę i ścieki sanitarne z ulic czy dachów.

Przelew burzowy a zagrożenia dla wód powierzchniowych

Działanie przelewów burzowych nie pozostaje jednak bez znaczenia dla jakości wód powierzchniowych. W ostatnich latach w Polsce miały miejsce modernizacje i rozbudowy systemów kanalizacyjnych na znaczną skalę. Zaobserwowano wzrost stopnia oczyszczania ścieków odprowadzanych do środowiska. Nie skutkowało to jednak lepszą jakością wód powierzchniowych. Za powód takiego stanu rzeczy uważa się właśnie przelewy burzowe.

Przyczynia się do tego m.in. nieprawidłowe korzystanie z urządzeń sanitarnych przez mieszkańców miast. Śmieci wrzucane do kanalizacji przez użytkowników (np. odpady higieniczne, worki foliowe, resztki jedzenia) przedostają się do wód powierzchniowych razem ze ściekami oraz osadzają się na wylotach przelewów burzowych.

Nie bez znaczenia pozostaje również ładunek zanieczyszczeń odprowadzany za pomocą przelewu burzowego. Przepisy Prawa wodnego dopuszczają maksymalnie 10 zrzutów ścieków w ciągu roku. W praktyce odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do środowiska za pomocą przelewów burzowych przekracza często dopuszczalny pułap.

Przelew burzowy a aktualizacje Prawa wodnego

Korzystanie z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej reguluje Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. W październiku 2023 roku z kolei weszła w życie Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry, która znowelizowała dotychczasowe regulacje dotyczące przelewów burzowych. Jej kluczowe aktualizacje obowiązują od 1 stycznia 2024 r. W projekcie ustawy autorzy wskazali uzasadnienie jej powstania:

Przewidziane w projekcie ustawy propozycje legislacyjne wynikają przede wszystkim z potrzeby usprawnienia działań podejmowanych w celu rewitalizacji rzeki Odry w związku z katastrofą ekologiczną, jaka miała miejsce w 2022 r. na rzece Odrze.

Eksperci wskazują jednak, że ustawa wprowadza przepisy o charakterze ogólnopolskim, wykraczające poza zagadnienie samej rewitalizacji Odry. Ich zdaniem rozwiązania przewidziane w ustawie mogą wywierać znaczny wpływ na działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w całym kraju.

Ustawodawca za pomocą nowych przepisów dokonał zmian w Ustawie Prawo wodne, które dotyczą m.in. opłat za usługi wodne. 

  • Wprowadzono opłaty stałe i opłaty zmienne za zrzuty z przelewów burzowych zlokalizowanych w kanalizacjach ogólnospławnej i deszczowej. Obowiązują one od 1 stycznia 2024 r. 
  • Ustanowiono sankcje w postaci administracyjnych kar pieniężnych, które szczegółowo zostały określone w art. 472aa Prawa wodnego (zamiast dawnego art. 280 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego).

Przelewy burzowe a pozwolenia wodnoprawne

Drugą istotną kwestią dotyczącą ustawy odrzańskiej w kontekście przelewów burzowych jest obowiązek uzyskania przez podmioty odpowiednich pozwoleń wodnoprawnych, których brak również ma skutkować wymierzaniem opłat. Art. 16 ust. 1 ustawy określa, że:

Przelewy burzowe uregulowane są w przepisach prawa wodnego.Zakłady wprowadzające ścieki do wód lub ziemi, z uwzględnieniem wprowadzania ścieków z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej, są obowiązane do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi przez uzupełnienie ich warunków w zakresie wprowadzania ścieków z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej do dnia 1 lipca 2024 r.

W przypadku niezłożenia takiego wniosku w terminie organy wezwą zakłady do dopełnienia tego obowiązku i poinformują o skutkach jego niedopełnienia. Pozwolenia na wprowadzanie ścieków z przelewów burzowych wydane przed 1 stycznia 2024 r. wygasną z kolei po upływie okresu, na jaki zostały wydane, nie później niż do 1 stycznia 2026 r.

Celem opisywanych nowelizacji Prawa wodnego ma być uregulowanie systemu pozwoleń dotyczących infrastruktury kanalizacyjnej. Nowe przepisy spowodowały, że przedsiębiorstwa rozpoczęły przegląd posiadanych pozwoleń. Eksperci zwracają jednak uwagę, że proces pozyskiwania wymaganych decyzji w przypadku przelewów burzowych może być skomplikowany, ponieważ ustawa (w art. 80 Prawa wodnego) określa, że przed wydaniem nowego pozwolenia wodnoprawnego podmiot musi uprzednio dodatkowo otrzymać ustalenie w postaci decyzji administracyjnej.

Przelewy burzowe – jak przygotować się do zmian przepisów?

Aby uniknąć kłopotliwych sytuacji wynikających z zawiłości prawnych, warto regularnie aktualizować swoją wiedzę na eksperckich szkoleniach. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że jako przedsiębiorstwo prawidłowo ubiegasz się o odpowiednie pozwolenia oraz że unikniesz sankcji karnych wynikających z aktualizacji Prawa wodnego.

Jeśli chcesz szczegółowo poznać najnowsze regulacje związane z uzyskiwaniem pozwoleń wodnoprawnych, sprawdź ofertę naszego szkolenia:

Sporządzanie operatów wodnoprawnych – warsztaty.
Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty wodnoprawne

> SZCZEGÓŁY I TERMINY <

Aktualną wiedzę o gospodarce wodno-ściekowej w świetle Prawa wodnego zdobędziesz na szkoleniu:

Gospodarka wodno-ściekowa w kontekście ustawy Prawo wodne
– najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie

> SPRAWDŹ <