Jak brexit wpłynął na
24.01.2021

Brexit – cło, transport

1 stycznia 2021 roku nastąpił brexit - wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy handlujący z partnerami z UK zadają sobie w związku z tym szereg pytań dotyczących ich funkcjonowania w nowej rzeczywistości prawnej i gospodarczej:

Jak wygląda sprawa cła z Wielkiej Brytanii? Jakie są nowe wymagania dla przedsiębiorców handlujących z UK? Czy obrót z UK wymaga odprawy celnej? Jak brexit wpływa na VAT? Jaki jest wpływ brexitu na transport?

W tym artykule podsumowujemy główne kwestie związane z prowadzeniem handlu z Wielką Brytanią po brexicie.

Jeżeli chcieliby Państwo pogłębić swoją wiedzę i wziąć udział w szkoleniach obejmujących zarówno brexit jak i inne zagadnienia dotyczące handlu międzynarodowego, cła, akcyzy, vat oraz bezpiecznego zawierania umów handlowych, zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą naszych szkoleń prowadzonych przez ekspertów praktyków, w warsztatowej formie pozwalającej na swobodną dyskusję własnych specyficznych aspektów danego zagadnienia: Szkolenie brexitSzkolenia cło, akcyza, vatSzkolenia handel międzynarodowy

Czy jest cło w obrocie z Wielką Brytanią po Brexicie?Brexit – czy jest cło w obrocie z Wielką Brytanią?

Umowa o handlu i współpracy zawarta między UE a UK w art. GOODS.5 przewiduje zerowe stawki celne w obrocie gospodarczym. Trzeba jednak pamiętać o tym, że dotyczy to tylko towarów, które mają status pochodzących z obszaru Wielkiej Brytanii i UE, a więc takich towarów, które zostały tam wyprodukowane w całości albo wedle specjalnych reguł pochodzenia, które zostały opisane w osobnych protokołach do Umowy.

Przedsiębiorca działający w kraju UE i wytwarzający swoje produkty z półproduktów pochodzących z krajów spoza UE powinien upewnić się, że jego finalny produkt uzyska status produktu pochodzącego z UE i będzie kwalifikował się do zerowej stawki celnej.

Wprawdzie do określenia pochodzenia wystarczy deklaracja przedsiębiorcy na fakturze, bez dołączania dodatkowych świadectw, ale trzeba pamiętać o tym, że taka deklaracja może być weryfikowana przez polskie i brytyjskie urzędy celne, które będą ze sobą w tej kwestii współpracować. Może się okazać, że produkt nie spełni określonych umową wymagań i przy imporcie do UK zostanie obciążony brytyjską stawką celną. Analogiczna sytuacja dotyczy sprowadzanych do UE produktów z obszaru UK.

Jeśli chcieliby Państwo zdobyć profesjonalną wiedzę z tematyki pochodzenia towarów, zapraszamy na nasze szkolenie: Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym.  

Szczególna regulacja dotyczy Irlandii Północnej. Towary przywożone bezpośrednim transportem do Irlandii Północnej z kraju trzeciego, są dopuszczane do obrotu i podlegają przepisom wspólnej taryfy celnej UE, jeżeli są zagrożone wwiezieniem na wspólny rynek UE. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego towary importowane do Irlandii Północnej spoza UE nie są włączone do unijnych kontyngentów taryfowych i innych kontyngentów przywozowych albo wywozowych stosowanych przez państwa trzecie.

Jednocześnie do czasu wdrożenia przez UE przepisów implementujących art. GOODS.18 Umowy „Stosowanie istniejących kontyngentów taryfowych WTO”, państwa członkowskie Unii zostały proszone o:

  • nieprzyjmowanie wniosków o pozwolenie na produkty pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa,
  • niewydawanie pozwoleń na kontyngenty taryfowe na produkty pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa oraz
  • niedopuszczanie do obrotu na podstawie tych kontyngentów taryfowych, produktów pochodzących z Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem praw wcześniej nabytych, których nie można wycofać.

Jakie są zmiany w transporcie z Anglii po brexit?BREXIT – czy jest odprawa celna?

Towary przewożone do i z Wielkiej Brytanii będą podlegać takiej samej odprawie celnej jak w przypadku prowadzenia eksportu i importu z krajami spoza UE. Oznacza to, że firmy, które do tej pory nie handlowały z partnerami spoza UE, muszą zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC), w celu uzyskania numeru EORI.

Firmy handlujące z Wielką Brytanią są zobowiązane do składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz regulowania należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza).

W celu uproszczenia procedur celnych, Wielka Brytania wprowadziła do 30 czerwca 2021 roku możliwość wykorzystania tzw. uproszczonej procedury celnej (Customs Freight Simplified Procedure CFSP) w imporcie do Wielkiej Brytanii towarów niekontrolowanych.

Uproszczona procedura celna znosi konieczność składania pełnej deklaracji granicznej, a dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z mechanizmu odroczonego podatku VAT, w którym podatek VAT od importu może być rozliczony w deklaracji podatkowej, zamiast być zapłaconym bezpośrednio do organów celnych w momencie wjazdu do Wielkiej Brytanii.

Jeśli chcieliby Państwo zdobyć profesjonalną wiedzę z tematyki stosowania procedur uproszczonych, zachęcamy do udziału w szkoleniu: Stosowanie procedury uproszczonej w obsłudze celnej

Jeżeli polski przedsiębiorca dostarcza towar bezpośrednio do brytyjskiego odbiorcy, to pojawia się wtedy kwestia wykonania odprawy celnej. Jeżeli brytyjski odbiorca nie chce tego wykonywać samodzielnie, to obowiązek ten może wziąć na siebie przedsiębiorca polski, który powinien wtedy zarejestrować się dla celów cła i VAT w Wielkiej Brytanii i uzyskać tamtejszy numer EORI, by móc wziąć odpowiedzialność za odprawę celną w brytyjskim urzędzie oraz rozliczyć należności importowe.

Wszelkie formalności związane z odprawą celną można zlecać wyspecjalizowanym agencjom celnym, można również realizować je samodzielnie.

W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet szkoleń oraz kurs celny, które pozwolą nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnej realizacji obowiązków wynikających z przepisów celnych, ale także przydatne do świadomej współpracy z agencją celną.

BREXIT  - co z preferencyjnymi regułami pochodzenia towaru?

Ważne! Towary pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa, będące częścią towarów wywożonych z UE do krajów trzecich, nie będą kwalifikowane jako „pochodzące z UE", w związku z czym eksporterzy z UE mogą, na wniosek danego państwa trzeciego, być zobowiązani do udowodnienia unijnego pochodzenia towarów, mając na uwadze fakt, że wkład ze Zjednoczonego Królestwa (materiały lub procesy przetwarzania) nie stanowi już „wkładu UE”.

Analogiczna sytuacja występuje w przypadku importu z państw trzecich – w przypadku weryfikacji pochodzenia towarów przywożonych do UE eksporterzy w państwach trzecich mogą być zobowiązani do udowodnienia unijnego preferencyjnego pochodzenia przywożonych towarów.

BREXIT – jak rozliczać VAT i akcyzę?

W związku z tym, że obroty z Wielką Brytanią nie stanowią już dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego, ale eksport i import odbywający się przez granicę Unii Europejskiej, zasady rozliczania VAT i akcyzy są takie same jak dla eksportu i importu.

BREXIT - jak traktowane będą pozwolenia celne, w tym AEO?

W celu stosowania procedur specjalnych, uproszczeń celnych, magazynów czasowego składowania, zabezpieczeń generalnych oraz statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) wymagane są pozwolenia celne, które mogą być ważne na jedno państwo członkowskie lub na więcej niż jedno państwo członkowskie.

Brexit - czy jest odprawa celna?Co ważne, pozwolenia celne wydane przez organy celne Wielkiej Brytanii na podstawie przepisów unijnego kodeksu celnego (UKC), od 01.01.2021 r. utraciły swą ważność na obszarze celnym UE.

Szczególny status Irlandii Północnej i fakt, że również po okresie przejściowym pozostanie ona w obszarze działania unijnego kodeksu celnego, powoduje, że pozwolenia udzielone przedsiębiorcom mającym siedzibę w Irlandii Północnej, przez organy celne Zjednoczonego Królestwa, pozostają przez cały czas ważne na obszarze celnym Unii.

Natomiast pozwolenia celne wydane przez organy celne UE, na podstawie przepisów UKC i ważne także na Zjednoczonego Królestwo, z dniem 01.01.2021 r. utraciły swoją ważność w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, przy czym zachowają swoją ważność na terytorium Irlandii Północnej.

Jeśli chcieliby Państwo zdobyć profesjonalną wiedzę z tematyki AEO, zachęcamy do udziału w szkoleniu: AEO i procedura uproszczona dla eksporterów i importerów - warsztaty

Umowa o handlu i współpracy zawiera regulacje dotyczące wzajemnego uznawania statusu AEO w Unii Europejskiej i w Zjednoczonym Królestwie. Wzajemne uznawanie dotyczące upoważnionych przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa i ochrony (art. 38 ust. 2 lit. b) UKC), czyli AEOS i AEOF obowiązuje od 1.01.2021 r.

Oznacza to, że pozwolenia AEO wydane przez organy celne Zjednoczonego Królestwa nie straciły swojej ważności w UE z dniem 1.01.2021r, pod warunkiem, że dotyczą bezpieczeństwa i ochrony. Jeżeli jednak dotyczą wyłącznie uproszczeń celnych, to wtedy nie są w UE uznawane. Natomiast wszystkie rodzaje pozwoleń AEO, wydane przez organy Zjednoczonego Królestwa dla przedsiębiorców w Irlandii Północnej, zachowały swoją ważność w UE.

BREXIT – jakie regulacje w zakresie transportu?

W zakresie tranzytu Wielka Brytania stosuje postanowienia Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej oraz Konwencji o uproszczeniach formalności w handlu towarami (SAD). Wielka Brytania jest również stroną Konwencji TIR.

Przewoźnicy z licencją wspólnotową będą mogli wykonywać przewozy między dowolnym państwem członkowskim a Wielką Brytanią i przewozy tranzytowe przez terytoria obu stron umowy. W Umowie między UE a UK znalazła się zgoda na przewozy kabotażowe. Przewoźnik będzie mógł wykonać dwa takie przewozy w ciągu siedmiu dni, przy czym muszą być one związane z wykonanym uprzednio przewozem międzynarodowym.

Brytyjsko-unijną umowę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 31 grudnia 2020 r., poz. L444/14.

Formalnie umowę handlową między UE a UK stosuje się od 1 stycznia 2021 r. na podstawie tymczasowej decyzji Rady UE. Aby ostatecznie weszła w życie, potrzebna jest jej ratyfikacja przez każde z państw Unii i gdyby któreś z państw odmówiło ratyfikacji, to oznaczałoby to powrót do negocjacji w celu zawarcia nowej umowy.