Czym jest analiza ryzyka w firmie?
13.09.2023

Analiza ryzyka w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem towarowym z kontrahentami zagranicznymi - dlaczego warto robić to dobrze?

Każda działalność gospodarcza niesie za sobą różnego rodzaju ryzyka, których osoby zarządzające powinny być świadome. Zarządzanie ryzykiem to jedna z kluczowych kompetencji w dobrze prosperujących przedsiębiorstwach. Ryzyko w przypadku firm prowadzących obrót towarowy z kontrahentami zagranicznymi jest specyficzne. Przeczytaj, czego dotyczy i dlaczego warto skutecznie je analizować.


Zarządzanie ryzykiem w firmie

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie to umiejętność:

 • korzystania z pozytywnych skutków ekspozycji na ryzyko,
 • minimalizowania, unikania lub dzielenia się możliwymi negatywnymi efektami z innymi podmiotami.

Analiza ryzyka jest częścią składową i najważniejszym elementem zarządzania ryzykiem. Ma na celu identyfikację, ocenę i zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami i niepewnościami, które mogą wpłynąć na osiąganie celów organizacji.

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w dynamicznym środowisku, gdzie występuje różnego rodzaju ryzyko, np. finansowe, operacyjne czy strategiczne. Ich analiza pomaga firmom podejmować bardziej świadome decyzje, minimalizować straty oraz wykorzystywać szanse na korzyść organizacji. Proces ten obejmuje kilka kluczowych kroków.

Dlaczego warto analizować ryzyko celne w obrocie z zagranicą?Identyfikacja ryzyka

Pierwszym krokiem jest rozpoznanie potencjalnych zagrożeń i niepewności, które mogą wpłynąć na działalność firmy. Są to zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Ocena ryzyka

Po zidentyfikowaniu ryzyka, firma ocenia ich wpływ i prawdopodobieństwo wystąpienia. Pozwala to określić, które z nich są najważniejsze i wymagają szczególnego nadzoru.

Zarządzanie ryzykiem

W następnym kroku firma podejmuje działania w celu zarządzania ryzykiem. Może to obejmować przyjęcie środków ostrożności, transfer ryzyka na zewnętrzne podmioty (np. ubezpieczycieli), unikanie ryzyka poprzez zmianę strategii lub akceptację ryzyka w określonych przypadkach.

Monitorowanie i dostosowywanie

Proces analizy ryzyka nie jest jednorazowy. Firmy powinny regularnie monitorować swoje ryzyko, ponieważ środowisko biznesowe nieustannie się zmienia. Konieczne jest dostosowywanie strategii i działań w miarę potrzeb.

Analiza ryzyka jest nieodzownym elementem zarządzania strategicznego i może wpłynąć na sukces i trwałość firmy. Pomaga unikać nieprzewidywalnych problemów, minimalizować koszty i zwiększać pewność w podejmowaniu decyzji biznesowych. Dlatego wiele firm inwestuje w poszerzanie wiedzy z tego zakresu, rozwój odpowiednich procesów i narzędzi do analizy ryzyka.


Ryzyko w obrocie towarowym z zagranicą

Współczesna globalna gospodarka stawia przed przedsiębiorstwami wiele nowych wyzwań i możliwości. Jednym z kluczowych aspektów działalności międzynarodowej jest obieg towarowy z kontrahentami zagranicznymi.

Choć handel międzynarodowy przynosi liczne korzyści, takie jak dostęp do nowych rynków i wzrost potencjalnych zysków, towarzyszy mu także zwiększone ryzyko. Może ono wynikać z wielu czynników, takich jak zmienne kursy walutowe, kwestie celne, polityczne niestabilności, problemy z logistyką czy różnice kulturowe.

W przypadku działalności związanych z wymianą towarową z zagranicą (przywóz, wywóz, składowanie towarów, które docelowo są wywożone poza obszar Unii Europejskiej lub które są przywożone spoza obszaru Unii Europejskiej) – szczególne znaczenie ma umiejętne dostosowanie firmy do licznych wymogów, ograniczeń oraz możliwych sankcji.

W związku z tym analiza ryzyka w obrocie towarowym z kontrahentami zagranicznymi staje się kluczowym narzędziem zarządzania, które pozwala:

 • minimalizować potencjalne straty,
 • maksymalizować korzyści z międzynarodowej działalności gospodarczej.

Duże i bardzo duże firmy zarządzają ryzykiem w sposób sformalizowany także po to, aby utrzymać przyznane im ułatwienia celne, takie jak AEO, wpis do rejestru, zwolnienie ze składania zabezpieczeń generalnych, korzystanie z odprawy scentralizowanej itp.


Rodzaje ryzyka w obrocie towarowym z zagranicą

Działalności gospodarcze związane z obrotem towarowym z zagranicą narażone są na różne rodzaje ryzyka, np. ryzyko celne, fiskalne, niefiskalne.

Ryzyko celne

Jak zarządzać ryzykiem celnym?O ile zarządzanie ryzykiem w sposób sformalizowany realizowane jest głównie przez duże i bardzo duże firmy, o tyle analiza ryzyka pod kątem celnym jest obowiązkowa dla wszystkich podmiotów, które przeprowadzają operacje celne.

Ukierunkowane zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących ryzyka w obszarze celnym wspiera właściwą ocenę skali zagrożeń w firmie.

Kompleksowa, prawidłowa wiedza w tym zakresie pozwala na:

 • minimalizowanie ryzyka związanego z sankcjami karnymi, finansowymi, zatrzymaniami towarów do kontroli,
 • zrozumienie działania organów celnych,
 • lepsze przygotowanie do odprawy celnej towarów,
 • zwiększenie szans na skuteczne ubieganie się o różnego typu ułatwienia celne, jakie proponuje Unijny Kodeks Celny.

Ryzyko fiskalne

Do fiskalnych obszarów ryzyka można zaliczyć między innymi klasyfikację towarową, pochodzenie towarów czy wartość towarów. Ich identyfikacja pozwoli uniknąć:

 • błędów w deklarowaniu i płaceniu należności celno-podatkowych,
 • płacenia odsetek z tego tytułu,
 • postępowań karno-skarbowych.

Ryzyko niefiskalne

Identyfikacja niefiskalnych obszarów ryzyka w przedsiębiorstwie zajmującym się obrotem towarowym z zagranicą pozwoli na:

 • prawidłowe zgłaszanie towarów do procedur celnych bez narażania się na sankcje związane z ograniczeniami pozaekonomicznymi, np. ograniczenia przywozu, wywozu, własność intelektualna, przewóz leków, substancji niebezpiecznych, CITES, towarów i technologii podwójnego zastosowania, substancji zubażających warstwę ozonową itp.

Po co mierzyć i analizować ryzyko w obrocie towarowym z zagranicą?

Prawidłowy pomiar zidentyfikowanego ryzyka jest kluczowy w podejmowaniu racjonalnych działań w organizacji. Na jego podstawie możliwe jest dobranie optymalnych środków zaradczych tam, gdzie jest to konieczne. Biorąc go pod uwagę, można także komfortowo zaprzestać działania tam, gdzie ryzyko jest na niskim poziomie.

Skuteczne funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest obrót towarów na rynkach międzynarodowych, nie jest możliwe bez prawidłowego zarządzania ryzykiem. Aby zdobyć lub usystematyzować wiedzę w tym zakresie, warto skorzystać ze wsparcia ekspertów. W tym celu zapraszamy na praktyczne szkolenia, które pomogą w:

 • zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa operacji celnych,
 • zminimalizowaniu poziomu kontroli,
 • przygotowaniu organizacyjnym firmy do minimalizowania ewentualnych sankcji, wynikających z potencjalnych nieprawidłowości w trakcie czynności przed organami celnymi oraz w czasie wykonywania usług, operacji celnych.

Analiza ryzyka w obrocie towarowym z zagranicą – zajęcia praktyczne
> SZCZEGÓŁY I ZAPISY <

Ryzyko celne w przedsiębiorstwie. Praktyczne metody zarządzania ryzykiem celnym - warsztaty
> SZCZEGÓŁY I ZAPISY <